Izvirna jezikovna različica te strani slovaščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Uveljavljanje odškodnine zoper storilca kaznivega dejanja

Slovaška

Vsebino zagotavlja
Slovaška
Za izbrano jezikovno različico ni uradnega prevoda.
Tukaj je na voljo strojni prevod vsebine. Opozarjamo, da je prevod samo okviren. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Kako lahko uveljavljam odškodnino ali druga pravna sredstva/nadomestila zoper storilca kaznivega dejanja v sodnem postopku (kazenski postopek) in na koga moram nasloviti ta zahtevek?

Pravico do odškodnine je mogoče v kazenskem postopku zoper storilca uveljavljati ustno, kar se zapiše v zapisniku naroka, ali z vložitvijo posebne pisne vloge. Žrtev, ki je po zakonu upravičena uveljavljati odškodnino zoper obdolženca za škodo, ki je nastala zaradi kaznivega dejanja, je upravičena tudi zahtevati, naj sodišče obdolžencu ob izreku obsodbe naloži plačilo odškodnine za škodo; žrtev mora tako vlogo vložiti najpozneje ob koncu preiskave ali skrajšane preiskave. V vlogi je treba jasno navesti razloge za vložitev zahtevka in zahtevani znesek odškodnine. Žrtvi se na naroku zagotovijo informacije o pravici do odškodnine in postopku uveljavljanja te pravice.

Če obstaja upravičen pomislek, da bo izpolnitev žrtvine zahteve za odškodnino zaradi škode, ki je nastala zaradi kaznivega dejanja, ovirana, se lahko na obdolženčevem premoženju ali drugih premoženjskih pravicah zavaruje zahtevek do verjetnega zneska škode. O zasegu odloči sodišče na podlagi vloge tožilca ali žrtve; v predhodnem postopku o tem odloči tožilec na podlagi vloge žrtve; v predhodnem postopku lahko tožilec zahtevek zavaruje tudi, če žrtev take vloge ne vloži, če je to potrebno zaradi zaščite žrtvinih interesov, zlasti če obstaja tveganje zamude.

V kateri fazi kazenskega postopka moram predložiti zahtevek?

Če žrtev želi, da se ji odškodnina prizna v kazenskem postopku, mora zahtevo vložiti pred koncem preiskave ali skrajšane preiskave.

Kaj lahko zahtevam v zahtevku in kaj moram navesti (skupni znesek in/ali posamezne izgube, izgubljeni dobiček in obresti)?

Žrtev mora zahtevo za odškodnino ustrezno in pravočasno vložiti, da jo lahko sodišče obravnava v kazenskem postopku. Zahteva je pravočasna, če je vložena najpozneje do konca preiskave, kar načeloma pomeni, da jo je treba vložiti še pred zadnjo obravnavo spisa v preiskavi. V zahtevi za odškodnino je treba jasno navesti razloge zanjo in znesek odškodnine, ki ga žrtev zahteva. Sodišče je nato v kazenskem postopku vezano na znesek odškodnine, ki ga je zahtevala žrtev.

Ali obstaja poseben obrazec za takšne zahtevke?

Ne.

S katerimi dokazi moram podpreti svoj zahtevek?

V preiskavi je treba predložiti dokazila, iz katerih izhaja utemeljenost zahtevka za odškodnino in iz katerih je mogoče zanesljivo sklepati o znesku nastale škode. V primeru telesne poškodbe se lahko imenuje izvedenec, ki v preiskavi oceni kategorijo telesne poškodbe.

Ali moram v zvezi z zahtevkom plačati sodne takse ali druge stroške?

Za uveljavljanje odškodnine v kazenskem postopku plačilo pristojbine ni potrebno.

Ali lahko pred in/ali med postopkom dobim pravno pomoč? Ali lahko dobim pravno pomoč, če ne živim v državi, v kateri poteka postopek?

Če žrtev vloži zahtevo za odškodnino in nima dovolj sredstev za plačilo s tem povezanih stroškov, lahko tožilec v predhodnem postopku imenuje odvetnika, ki jo zastopa, po vložitvi obtožnice ali med sojenjem pa lahko to stori predsedujoči sodnik, tudi če žrtev ne vloži ustrezne vloge, če se mu to zdi potrebno za zaščito interesov žrtve. Žrtev mora dokazati, da nima dovolj sredstev.

Organ kazenskega pregona mora žrtvi ob prvem stiku zagotoviti pisne informacije o njenih pravicah v okviru kazenskega pregona in organizacijah za podporo žrtvam, vključno s storitvami, ki jih te zagotavljajo. Pravno svetovanje je del teh storitev.

V katerih primerih bi kazensko sodišče zavrglo ali zavrnilo moj zahtevek zoper storilca kaznivega dejanja?

Če na podlagi dokazov ni mogoče naložiti obveznosti plačila odškodnine ali če so za sprejetje odločitve o obveznosti plačila odškodnine potrebni dodatni dokazi, ki presegajo potrebe tožilstva.

Ali lahko zoper tako odločbo vložim pritožbo ali druga pravna sredstva?

Da, žrtev se lahko pritoži zoper tako odločbo v zvezi z zahtevkom za odškodnino.

Če se pritožba žrtve zavrne ali zavrže, lahko žrtev v civilnem postopku zahtevo za odškodnino vloži neposredno zoper storilca. V primeru nasilnih kaznivih dejanj lahko žrtev od ministrstva za pravosodje zahteva odškodnino za telesno poškodbo in duševno škodo, če gre za nekatera kazniva dejanja zoper svobodo in človekovo dostojanstvo.

Če mi sodišče dodeli odškodnino, kako lahko zagotovim izvršitev sodne odločbe zoper storilca kaznivega dejanja in kakšno pomoč lahko dobim pri tem?

Če storilec svojih obveznosti na podlagi odredbe sodišča v kazenskem postopku ne izpolni prostovoljno, lahko žrtev po pravnomočnosti take sodne odločbe zahteva izdajo odločbe o izvršbi, ki jo nato v okviru prisilne izvršbe uveljavlja zoper storilca v izvršilnem postopku. V takem primeru lahko žrtev zaprosi za pravno pomoč odvetnika.

Zadnja posodobitev: 18/05/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.