Uveljavljanje odškodnine zoper storilca kaznivega dejanja

Slovenija

Vsebino zagotavlja
Slovenija

Kako lahko uveljavljam odškodnino ali druga pravna sredstva/nadomestila zoper storilca kaznivega dejanja v sodnem postopku (kazenski postopek) in na koga moram nasloviti ta zahtevek?

Odškodnino zoper storilca kaznivega dejanja v kazenskem postopku lahko oškodovanec uveljavlja s premoženjskopravnim zahtevkom.

Predlog za uveljavitev premoženjskopravnega zahtevka se poda pri organu, pri katerem se vloži kazenska ovadba (okrožno državno tožilstvo), ali pri sodišču, pred katerim teče postopek.

Premoženjskopravni zahtevek se lahko tiče povrnitve škode, vrnitve stvari ali razveljavitve določenega pravnega posla.

V kateri fazi kazenskega postopka moram predložiti zahtevek?

Premoženjskopravni zahtevek, ki je nastal zaradi kaznivega dejanja, se na predlog upravičencev obravnava v kazenskem postopku, če se s tem ne bi preveč zavlekel ta postopek.

Predlog za uveljavitev premoženjskopravnega zahtevka v kazenskem postopku se lahko poda najkasneje do konca glavne obravnave pred sodiščem prve stopnje.

Če upravičenec ne poda predloga za uveljavitev premoženjskopravnega zahtevka v kazenskem postopku do vložitve obtožbe, se ga obvesti, da ga lahko poda do konca glavne obravnave.

Kaj lahko zahtevam v zahtevku in kaj moram navesti (skupni znesek in/ali posamezne izgube, izgubljeni dobiček in obresti)?

Tisti, ki je upravičen podati predlog, mora določno označiti svoj zahtevek in predložiti dokaze (npr. potrdila, računi, zdravstvena dokazila). Določna označitev zahtevka pomeni, da upravičenec svoj zahtevek čim bolj natančno opredeli glede vrste škode, višine škode in načina povrnitve škode.

Ali obstaja poseben obrazec za takšne zahtevke?

Ne.

S katerimi dokazi moram podpreti svoj zahtevek?

Vsebina oškodovančevega zahtevka mora biti dokazana na običajen način (npr. s potrdili, računi, zdravstvenimi listinami).

Ali moram v zvezi z zahtevkom plačati sodne takse ali druge stroške?

Da, plača se sodna taksa, in sicer za vsako stopnjo postopka glede na vrednost zahtevka.

Za ugoditev predlogu za uveljavitev premoženjskopravnega zahtevka v kazenskem postopku (v celoti ali deloma), takso plača obdolženec.

Ali lahko pred in/ali med postopkom dobim pravno pomoč? Ali lahko dobim pravno pomoč, če ne živim v državi, v kateri poteka postopek?

V sodnem postopku so tujci (ki ne prebivajo v RS) upravičeni do brezplačne pravne pomoči (za pravno svetovanje, pravno zastopanje in za druge pravne storitve ali kot oprostitev plačila stroškov sodnega postopka) pod pogojem vzajemnosti ali pod pogoji in v primerih, določenih z mednarodnimi pogodbami, ki obvezujejo Republiko Slovenijo.

V katerih primerih bi kazensko sodišče zavrglo ali zavrnilo moj zahtevek zoper storilca kaznivega dejanja?

Sodišče oškodovancu v celoti ali delno prisodi premoženjskopravni zahtevek le ob obsodilni sodbi (v sodbi, s katero spozna obdolženca za krivega), v ostalih primerih (ko podatki kazenskega postopka ne dajejo zanesljive podlage niti za popolno niti za delno razsojo) pa se oškodovanca v celoti ali delno napoti na pravdo, saj zahtevka kazensko sodišče ne sme zavrniti.

Tudi če sodišče izda sodbo, s katero se obdolženec oprosti obtožbe ali se z njo obtožba zavrne, ali če s sklepom ustavi kazenski postopek ali zavrže obtožnico, napoti oškodovanca, da lahko svoj premoženjskopravni zahtevek uveljavlja v pravdi.

Če se sodišče izreče za nepristojno za kazenski postopek, napoti oškodovanca, da lahko priglasi svoj premoženjskopravni zahtevek v kazenskem postopku, ki ga bo začelo ali nadaljevalo pristojno sodišče.

Ali lahko zoper tako odločbo vložim pritožbo ali druga pravna sredstva?

Ne, kajti oškodovanec sme izpodbijati sodbo samo glede odločbe sodišča o stroških kazenskega postopka.

Izjema velja le v primerih, ko je državni tožilec prevzel pregon od oškodovanca kot tožilca. Tu se sme oškodovanec pritožiti iz vseh razlogov, iz katerih se sme izpodbijati sodba, tudi zaradi odločbe o premoženjskopravnih zahtevkih.

Če mi sodišče dodeli odškodnino, kako lahko zagotovim izvršitev sodne odločbe zoper storilca kaznivega dejanja in kakšno pomoč lahko dobim pri tem?

Ko postane odločba, s katero je odločeno o premoženjskopravnem zahtevku, pravnomočna, sme oškodovanec zahtevati od sodišča, ki je odločilo na prvi stopnji, naj mu izda overjen prepis odločbe z oznako, da je odločba izvršljiva.

Sodba je izvršljiva, če je postala pravnomočna in je potekel rok za prostovoljno izpolnitev. Pristojno sodišče pravnomočno sodbo, ki je izvršilni naslov, izvrši po določbah, ki veljajo za izvršilni postopek. Na podlagi izvršilnega naslova (sodbe) se torej vloži predlog za izvršbo na pristojnem okrajnem sodišču, v katerem se navede tudi sredstvo ali predmet izvršbe (npr. izvršba na plačo, sredstva na banki, na premičnino ali nepremičnino) .

V sodnem postopku so tujci (ki ne prebivajo v RS) upravičeni do brezplačne pravne pomoči pod pogojem vzajemnosti ali pod pogoji in v primerih, določenih z mednarodnimi pogodbami, ki obvezujejo Republiko Slovenijo.

Zadnja posodobitev: 14/09/2018

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.