Skadestånd från gärningspersonen

Information om hur man begär ersättning från förövaren

Relevant EU-rättsakt är Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/29/EU av den 25 oktober 2012 om fastställande av miniminormer för brottsoffers rättigheter och för stöd till och skydd av dem samt om ersättande av rådets rambeslut 2001/220/RIF (direktivet om brottsoffers rättigheter).

Enligt artikel 16 i direktivet om brottsoffers rättigheter har alla brottsoffer rätt till beslut om ersättning från förövaren i samband med rättegången.

Här finns information om hur man begär ersättning från förövaren under en rättegång (straffrättsligt förfarande).

För relevant information bör man läsa informationen om det EU-land där rättegången kommer att äga rum.

Klicka på en flagga för att få mer ingående information om det landet.

Senaste uppdatering: 08/10/2020

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.