Skadestånd från gärningspersonen

Bulgarien

Innehåll inlagt av
Bulgarien

Hur gör jag för att kräva skadestånd eller andra former av ersättning/gottgörelse från gärningsmannen i en rättegång (brottmålsprocessen), och vem ska jag rikta skadeståndskravet till?

I den bulgariska straffprocesslagen (Nakazatelno-procesualen kodeks) föreskrivs hur brottsoffer ska göra för att framställa skadeståndskrav i brottmål. Om brottsoffret inte yrkar skadestånd i brottmålsprocessen eller anser att den beviljade ersättningen inte täcker all skada som lidits har brottsoffret rätt att med stöd av lagen om förpliktelser och avtal (Zakon za zadalzheniata i dogovorite) väcka en civilrättslig skadeståndstalan vid en tvistemålsdomstol. Denna domstol prövar i så fall målet i enlighet med civilprocesslagen (Grazhdanski procesionalen kodeks).

I vilket skede i brottmålsprocessen bör jag lägga fram mitt skadeståndskrav?

Om brottsoffret vill föra talan om enskilt anspråk i brottmålsprocessen måste en sådan talan väckas innan den förberedande förhandlingen inleds vid förstainstansdomstolen. Domstolen skickar ut en kallelse till den förberedande förhandlingen. Inom sju dagar från det att kallelsen mottogs kan brottsoffret och hans eller hennes barn väcka talan om enskilt anspråk i brottmålsprocessen, medan juridiska personer kan göra detta som civilrättslig part.

Vad kan jag kräva skadestånd för, och hur bör jag lägga fram skadeståndskravet (ange en totalsumma och/eller specificera de olika förlusterna, förlorad vinst och ränta)?

Civilrättsliga skadeståndskrav kan framställas av brottsoffret eller brottsoffrets ombud. Ansökan kan göras muntligen eller skriftligen. Det civilrättsliga skadeståndskravet måste innehålla följande: sökandens och motpartens fullständiga namn, det brottmål i vilket skadeståndskravet framställs, det brott som orsakade skadorna och de påstådda skadornas natur och omfattning. Civilrättsliga skadeståndskrav i brottmål kan framställas mot den tilltalade och varje annan person som är civilrättsligt ansvarig för de skador som brottet orsakat.

Finns det en särskild blankett för skadeståndskrav?

Nej.

Vilken bevisning måste jag lägga fram för att styrka mitt skadeståndskrav?

Bevisningen måste läggas fram i rättegången. Den part som väckt talan om enskilt anspråk har rätt att delta i rättegången, begära en skyddsåtgärd som säkerhet för skadeståndskravet, granska materialet i ärendet och få de utdrag som behövs, lägga fram bevisning, inge ansökningar och invändningar och bestrida domstolsbeslut som gör intrång i partens rättigheter eller legitima intressen.

Finns det domstolsavgifter eller andra kostnader som är kopplade till mitt skadeståndskrav?

Brottsoffret är inte skyldigt att betala domstolsavgifter eller andra kostnader kopplade till brottsoffrets skadeståndskrav.

Kan jag få rättshjälp före och/eller under förfarandet? Kan jag få det även om jag inte är bosatt i det land där förfarandet äger rum?

Brottsoffret eller den part som väcker civilrättslig talan kan utse en advokat. Om brottsoffret/den civilrättsliga parten kan styrka att de inte har råd med en advokat, men vill ha en och detta ligger i rättvisans intresse, utser förstainstansdomstolen en advokat.

När kan brottmålsdomstolen avvisa eller vägra att pröva mitt skadeståndskrav mot gärningsmannen?

Förstainstansdomstolen meddelar ett beslut angående det civilrättsliga skadeståndskravet vid den förberedande förhandlingen. Om domstolen vägrar att pröva skadeståndskravet måste den motivera detta. Beslutet att vägra pröva skadeståndskravet kan inte överklagas.

Kan jag överklaga ett sådant beslut eller söka andra former av ersättning/gottgörelse?

En brottmålsdomstols beslut att vägra pröva ett civilrättsligt skadeståndskrav kan inte överklagas. Däremot har brottsoffret rätt att väcka en civilrättslig skadeståndstalan vid en tvistemålsdomstol. I så fall prövas målet i enlighet med civilprocesslagen. Om brottmålsprocessen pågår prövas inte den civilrättsliga talan vid tvistemålsdomstolen förrän brottmålsprocessen har avslutats.

Om domstolen tilldömer mig skadestånd, hur ser jag till att domen mot gärningsmannen verkställs och vilken hjälp kan jag få för att se till att så sker?

Så snart gärningsmannen har fällts kan brottsoffret ansöka om en exekutionstitel hos domstolen. En exekutionstitel gör det möjligt för brottsoffret att anmoda en exekutionstjänsteman att driva in den ersättning som domstolen beviljat.

Senaste uppdatering: 08/05/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.