Skadestånd från gärningspersonen

Kroatien

Innehåll inlagt av
Kroatien

Hur gör jag för att kräva skadestånd eller andra former av ersättning/gottgörelse från gärningsmannen i en rättegång (brottmålsprocessen), och vem ska jag rikta skadeståndskravet till?

Anspråk på skadestånd på grund av ett brott prövas om målsägande yrkar på detta under brottmålsprocessen, om detta inte väsentligt försenar förfarandet. (artikel 153.1 i straffprocesslagen (Zakon o kaznenom postupku)).

Målsäganden kan yrka på skadestånd som en del av brottmålsprocessen (artikel 154.1 i straffprocesslagen).

Anspråk på skadestånd som görs som en del av brottmålsprocessen kan inges antingen till det kansli som handlägger talan eller den domstol som prövar målet (artikel 155.1 i straffprocesslagen).

I vilket skede i brottmålsprocessen bör jag lägga fram mitt skadeståndskrav?

Anspråk på skadestånd kan framföras ända till dess att bevisupptagningen domstolen i första instans har avslutats (artikel 155.2 i straffprocesslagen).

Vad kan jag kräva skadestånd för och hur bör jag lägga fram skadeståndskravet (ange en totalsumma och/eller specificera de olika förlusterna, förlorad vinst och ränta)?

En talan om enskilt anspråk i anledning av brott kan innehålla en hänvisning till ett skadeståndskrav i stämningen (artikel 153.2 i straffprocesslagen).

Finns det en särskild blankett för skadeståndskrav?

Det finns inte någon särskild blankett för skadeståndskrav.

Vilken bevisning måste jag lägga fram för att styrka mitt skadeståndskrav?

Den person som är bemyndigad att framställa kravet måste ange kravet och lägga fram bevisning för att styrka kravet (artikel 155.3 i straffprocesslagen). Bevisningens typ och omfattning specificeras inte i lagstiftningen.

Finns det domstolsavgifter eller andra kostnader som är kopplade till mitt skadeståndskrav?

Några domstolsavgifter uttas inte, och inte heller avgifter för att inge anspråket på skadestånd som en del av brottmålsprocessen.

Kan jag få rättshjälp före och/eller under förfarandet? Kan jag få det även om jag inte är bosatt i det land där förfarandet äger rum?

Brottsoffer som utsatts för ett brott som medför fängelse i mer än fem år och som har lidit allvarlig skada av brottet, har rätt att biträdas av ett målsägandebiträde vid framställandet av anspråk på skadestånd (artikel 43.2 i straffprocesslagen). Denna rättighet begränsas inte av målsägandens bostadsort.

När kan brottmålsdomstolen avvisa eller vägra att pröva mitt skadeståndskrav mot gärningsmannen?

I en fällande dom mot den tilltalade kan domstolen bevilja hela det enskilda anspråk som målsäganden framställt, eller delvis bevilja anspråket och anmoda målsäganden att väcka en civilrättslig talan. Om den information som finns tillgänglig under brottmålsprocessen inte räcker för att domstolen ska bevilja helt eller delvist skadestånd, anmodar den målsäganden att väcka separat talan.

Vid friande dom, eller om åtalet läggs ned eller förfarandet avslutas, anmodar domstolen målsäganden att väcka en separat talan om skadestånd. Om domstolen förklarar sig inte vara obehörig anmoder den målsäganden att väcka eller försätta talan vid behörig domstol och framställa sitt anspråk på skadestånd där (artikel 158.2 och 158.3 i straffprocesslagen).

Kan jag överklaga ett sådant beslut eller söka andra former av ersättning/gottgörelse?

Målsäganden kan överklaga domstolsavgörandet i den del som avser domstolskostnader och i den del som avser anspråk på skadestånd. Om en åklagare har övertagit åtalet från målsäganden kan den sistnämnde inge överklagan med hänvisning till samtliga godtagbara besvärsgrunder (artikel 464.4 i straffprocesslagen).

Om domstolen tilldömer mig skadestånd, hur ser jag till att domen mot gärningsmannen verkställs och vilken hjälp kan jag få för att se till att så sker?

Om en behörig person så begär får interimistiska åtgärder vidtas under brottmålsprocessen (med stöd av relevanta verkställighetsbestämmelser) för att säkra anspråk på skadestånd på grund av ett brott.

Det beslut som avses i föregående stycke fattas av undersökningsdomaren. Efter att åtal har väckts fattar åtalsavdelningen ett sådant beslut, eller vid förhandlingen, den domstol som prövar målet. Överklagas en interimistisk åtgärd innebär detta inte att verkställigheten skjuts upp (artikel 160 i straffprocesslagen).

Senaste uppdatering: 26/04/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.