Skadestånd från gärningspersonen

Tjeckien

Innehåll inlagt av
Tjeckien

Hur gör jag för att kräva skadestånd eller andra former av ersättning/gottgörelse från gärningsmannen i en rättegång (brottmålsprocessen), och vem ska jag rikta skadeståndskravet till?

Du har rätt att biträda åtalet mot gärningsmannen och kräva skadestånd av denne. Förutom att fastställa straffet kan domstolen i sitt slutliga avgörande då förplikta gärningsmannen att betala skadestånd. Dessutom kan du även göra gällande din rätt till ersättning genom att väcka en separat civilrättslig talan.

I vilket skede i brottmålsprocessen bör jag lägga fram mitt skadeståndskrav?

När som helst före den första domstolsförhandlingen, före bevisupptagningen.

Vad kan jag kräva skadestånd för och hur bör jag lägga fram skadeståndskravet (ange en totalsumma och/eller specificera de olika förlusterna, förlorad vinst och ränta)?

Den person som lidit skada måste specificera sitt skadeståndskrav och styrka de enskilda skadorna.

Finns det en särskild blankett för skadeståndskrav?

Nej.

Vilken bevisning måste jag lägga fram för att styrka mitt skadeståndskrav?

Du väljer själv vilken bevisning du vill lägga fram för domstolen för att styrka ditt krav. Självfallet krävs fullständig och övertygande bevisning för att beslutet ska bli till din fördel.

Finns det domstolsavgifter eller andra kostnader som är kopplade till mitt skadeståndskrav?

Nej.

Kan jag få rättshjälp före och/eller under förfarandet? Kan jag få det även om jag inte är bosatt i det land där förfarandet äger rum?

Ja, på din egen bekostnad.

När kan brottmålsdomstolen avvisa eller vägra att pröva mitt skadeståndskrav mot gärningsmannen?

Om du inte har styrkt omfattningen av skadan eller om den bevisupptagning som krävs förlänger brottmålsprocessen. I så fall uppmanar domstolen dig att väcka en civilrättslig skadeståndstalan.

Kan jag överklaga ett sådant beslut eller söka andra former av ersättning/gottgörelse?

Du har rätt att överklaga fram tills domen om skadestånd meddelas.

Om domstolen tilldömer mig skadestånd, hur ser jag till att domen mot gärningsmannen verkställs och vilken hjälp kan jag få för att se till att så sker?

Om gärningsmannen inte gör vad han eller hon har förelagts att göra, kan du begära att domstolen låter en exekutionstjänsteman verkställa domen.

Senaste uppdatering: 15/06/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.