Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på estniska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Skadestånd från gärningspersonen

Estland

Innehåll inlagt av
Estland
Det finns ingen officiell översättning av den språkversion du tittar på.
Här kommer du till en maskinöversatt version av innehållet. Maskinöversättningen tillhandahålls enbart för att bidra till förståelsen av texten. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Hur gör jag för att kräva skadestånd eller andra former av ersättning/gottgörelse från gärningsmannen i en rättegång (brottmålsprocessen), och vem ska jag rikta skadeståndskravet till?

Du har rätt att kräva skadestånd av gärningsmannen genom att väcka talan mot den tilltalade i en brottmålsprocess. Ett utredande organ eller åklagarmyndigheten måste förklara för brottsoffret hur man väcker talan om enskilt anspråk, vilka krav som måste vara uppfyllda för att väcka talan om enskilt anspråk och följderna av att tidsfristen för att väcka talan om enskilt anspråk löper ut.

I vilket skede i brottmålsprocessen bör jag lägga fram mitt skadeståndskrav?

Du har rätt att väcka talan om enskilt anspråk senast 10 dagar efter att du har tagit del av brottsutredningen. Du kan ansöka hos åklagarmyndigheten om en förlängning av denna tidsfrist.

Om fristen överskrids återgår talan. I så fall kan du emellertid väcka en civilrättslig talan vid en tvistemålsdomstol.

Vad kan jag kräva skadestånd för och hur bör jag lägga fram skadeståndskravet (ange en totalsumma och/eller specificera de olika förlusterna, förlorad vinst och ränta)?

I en talan om enskilt anspråk kan du kräva att förhållandena före den handling som är föremål för brottsprocessen ska återställas eller åtgärdas. De faktiska omständigheter som ett sådant krav grundas på måste i hög grad överlappa med det aktuella brottet och det måste även vara möjligt att pröva ett sådant krav i en tvistemålsprocess.

En talan om enskilt anspråk måste väckas skriftligen och innehålla uppgifter om kärande och svarande. Dessutom måste brottsoffrets krav och de faktiska omständigheter och bevisning som brottsoffret grundar sitt krav på tydligt anges. Kravet måste vara fullständigt (dvs. beloppen för alla typer av skador som brottsoffret kräver skadestånd för måste anges). I en talan om ersättning för ideell skada behöver inget skadeståndsbelopp anges och domstolen kan uppmanas att själva fatta beslut om vad som utgör skälig ersättning.

Det organ som handlägger ärendet kan fastställa en tidsfrist för att åtgärda brister i talan om enskilt anspråk.

Finns det en särskild blankett för skadeståndskrav?

Det finns ingen särskild blankett för att väcka talan om enskilt anspråk.

Vilken bevisning måste jag lägga fram för att styrka mitt skadeståndskrav?

En talan om enskilt anspråk måste åtföljas av bevis som styrker de faktiska omständigheter som brottsoffrets krav grundas på och som brottsoffret tänker åberopa oavsett den bevisning som åklagarmyndigheten lägger fram.

Finns det domstolsavgifter eller andra kostnader som är kopplade till mitt skadeståndskrav?

Inga statliga avgifter tas ut för att pröva en talan om enskilt anspråk i en brottmålsprocess, med undantag för en talan om enskilt anspråk beträffande ersättning för ideell skada, om ett sådant skadeståndskrav grundas på andra orsaker än att familjeförsörjaren har drabbats av en kroppsskada eller andra hälsoproblem eller har avlidit.

Om talan om enskilt anspråk ogillas bär brottsoffret alla kostnader i samband med prövningen av talan om enskilt anspråk eller styrkandet av ett offentligrättsligt krav. Om talan om enskilt anspråk delvis bifalls fördelar domstolen kostnaderna i samband med prövningen av talan om enskilt anspråk mellan brottsoffret, den tilltalade och svaranden. Vid fördelningen av kostnaderna tas hänsyn till samtliga omständigheter. Domstolen kan även besluta att brottsoffrets kostnader i samband med talan om enskilt anspråk helt eller delvis ska bäras av brottsoffret. Ett sådant beslut kan fattas om det skulle vara extremt orättvist eller oskäligt att förplikta motparten att ersätta kostnaderna.

Om domstolen vägrar att pröva talan om enskilt anspråk på grund av ett frikännande eller på grund av att brottmålsprocessen avslutats bär staten kostnaderna i samband med prövningen av talan om enskilt anspråk. Om domstolen vägrar att pröva talan om enskilt anspråk på grund av andra orsaker fördelar domstolen kostnaderna i samband med talan om enskilt anspråk mellan brottsoffret och staten. Vid fördelningen av kostnaderna tas hänsyn till samtliga omständigheter.

Kan jag få rättshjälp före och/eller under förfarandet? Kan jag få det även om jag inte är bosatt i det land där förfarandet äger rum?

Du får statlig rättshjälp om villkoren i lagen om statlig rättshjälp är uppfyllda. Om domstolen finner att dina grundläggande intressen inte kan skyddas tillräckligt utan hjälp av en advokat får domstolen, på eget initiativ, besluta att bevilja dig statlig rättshjälp på grund av och i enlighet med det förfarande som anges i lagen om statlig rättshjälp.

En person har rätt till statlig rättshjälp om deras ekonomiska situation vid tidpunkten för behovet av rättshjälp innebär att de inte kan betala för kompetenta juridiska tjänster eller om de endast delvis eller i delbetalningar kan betala sådana tjänster eller om deras ekonomiska situation gör att de inte kan uppfylla sina grundläggande försörjningsbehov efter att ha betalat för juridiska tjänster.

Statlig rättshjälp beviljas personer som vid tidpunkten för deras ansökan om statlig rättshjälp är bosatta i Estland eller i en annan EU-medlemsstat eller är medborgare i Estland eller ett annat EU-land. Andra personer beviljas endast rättshjälp om detta följer av en internationell förpliktelse som är bindande för Estland.

I lagen anges på vilka grunder statlig rättshjälp kan nekas. Statlig rättshjälp beviljas inte om den sökande själv kan tillvarata sina rättigheter, om den sökande äger egendom som utan större besvär kan säljas för att täcka kostnaderna för de juridiska tjänsterna, och om kostnaderna för juridiska tjänster inte är mer än dubbelt så stora som sökandens genomsnittliga månadsinkomst, minus skatt och obligatoriska försäkringsinbetalningar, belopp som öronmärkts för att fullgöra en lagstadgad underhållsskyldighet samt skäliga bostads- och transportkostnader. Statlig rättshjälp beviljas inte heller om det under de givna omständigheterna är uppenbart att den sökande sannolikt inte kan skydda sina rättigheter, om statlig rättshjälp söks för att kräva ersättning för ideella skador och det inte finns några offentliga skäl som har företräde, eller om de eventuella fördelarna för sökanden med att målet prövas är orimligt små jämfört med statens beräknade kostnader för rättshjälp.

Statlig rättshjälp beviljas på grundval av personens ansökan. Om en person ansöker om statligt stöd som målsägande i en brottmålsprocess avgörs om denne får rättshjälp av den domstol som prövar ärendet eller, under brottsutredningen, av den domstol som kommer att vara behörig att pröva brottmålet.

En ansökan om statlig rättshjälp måste inges på estniska, och med hjälp av relevant ansökningsformulär. En ansökan kan även inges på engelska om rättshjälp begärs av en fysisk person som är bosatt i ett annat EU-land eller som är medborgare i ett annat EU-land.

En person som ansöker om statlig rättshjälp måste till ansökan bifoga en vederbörligt upprättad och undertecknad deklaration av sin ekonomiska situation och om möjligt andra bevis på denna situation. Om en person inte är bosatt i Estland måste de till sin ansökan bifoga en deklaration av sin och sina familjemedlemmars inkomst de senaste tre åren, utfärdad av behörig myndighet i personens bosättningsland. Om en sådan deklaration inte kan lämnas av skäl som ligger utanför den sökandes kontroll kan beslut om statlig rättshjälp fattas utan en sådan deklaration.

När kan brottmålsdomstolen avvisa eller vägra att pröva mitt skadeståndskrav mot gärningsmannen?

En domstol får vägra att pröva en talan om enskilt anspråk om talan inte uppfyller de relevanta villkoren, om brottmålsprocessen har avslutats eller om den tilltalade har frikänts. En domstol får även vägra att pröva en talan om enskilt anspråk om målsäganden eller den tilltalade inte närvarar vid rättegången och målet inte kan prövas i deras utevaro. En domstol kan dessutom vägra pröva en talan om enskilt anspråk vid en fällande dom.

En talan om enskilt anspråk avvisas om det saknas grund för att bevilja skadestånd.

Kan jag överklaga ett sådant beslut eller söka andra former av ersättning/gottgörelse?

Om domstolen har vägrat att pröva din talan om enskilt anspråk kan du väcka en civilrättslig skadeståndstalan vid en tvistemålsdomstol. Du har rätt att överklaga ett beslut från förstainstansdomstolen till distriktsdomstolen.

Om domstolen tilldömer mig skadestånd, hur ser jag till att domen mot gärningsmannen verkställs och vilken hjälp kan jag få för att se till att så sker?

Om den dömde gärningsmannen underlåter att betala det skadestånd som domstolen har tilldömt har du rätt att vända dig till en exekutionstjänsteman för att få domen verkställd.

Senaste uppdatering: 15/08/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.