Skadestånd från gärningspersonen

Tyskland

Innehåll inlagt av
Tyskland

Hur gör jag för att kräva skadestånd eller andra former av ersättning/gottgörelse från gärningspersonen i en rättegång (brottmålsprocessen), och vem ska jag rikta skadeståndskravet till?

Det enda du behöver göra är att lämna ett ”skadeståndskrav” [civilrättsliga krav i brottmålsprocesser] där du i detalj redogör för föremålet för och skälen till kravet (se fråga 3 för närmare information). Kravet kan riktas till polisen, åklagarmyndigheten eller behörig domstol (se fråga 2).

I vilket skede i brottmålsprocessen bör jag lägga fram mitt skadeståndskrav?

Ett skriftligt skadeståndskrav kan framställas när brottet har anmälts till polisen. Ett skriftligt skadeståndskrav kan även framställas senare till åklagarmyndigheten eller domstolen, eller registreras av en tjänsteman med behörighet att utfärda handlingar (vid Rechtsantragsstelle (en avdelning vid tyska domstolar som tar emot skadeståndskrav och andra förklaringar)). Skadeståndskravet kan även framställas muntligen under huvudförhandlingen.

Det rekommenderas i allmänhet att framställa ett skadeståndskrav så tidigt som möjligt, bland annat för att undvika en situation där inget beslut fattas på grund av avsevärd fördröjning i processen.

Vad kan jag kräva skadestånd för, och hur bör jag lägga fram skadeståndskravet (ange en totalsumma och/eller specificera de olika förlusterna, förlorad vinst och ränta)?

I kravet bör du tydligt ange vad du begär från den tilltalade och varför. Huvudregeln är att om du begär en viss summa pengar som gottgörelse för ekonomisk förlust (t.ex. inkomstbortfall, sakskada) ska de exakta beloppen anges. Det belopp som ska betalas för sveda och värk (Schmerzengeld) kan du dock överlåta åt domstolen att fastställa. Även här bör du dock ange ett ungefärligt belopp och vad som ska ligga till grund för beräkningen av det belopp som ska betalas för sveda och värk. Du måste så detaljerat som möjligt ange alla omständigheter som styrker ditt krav (t.ex. beskriva brottet, lämna information om de person- och sakskador som uppkommit).

Finns det ett särskilt formulär för skadeståndskrav?

Nej. Det finns inget särskilt formulär.

Ett exempel på krav under skadeståndsförfarandet finns på sidan 63 (exempel 5) i den engelskspråkiga vägledningen ”Guide for victims” (på tyska: Opferfibel) som publiceras av det federala justitie- och konsumentskyddsministeriet. ”Guide for victims” om rättigheter för skadelidande parter i brottsmålsförfaranden finns bland annat på https://www.hilfe-info.de/ under rubriken ”Publications” på webbplatsens engelskspråkiga version.

Vilken bevisning måste jag lägga fram för att styrka mitt skadeståndskrav?

Du bör räkna upp eller lägga fram all tillgänglig bevisning som krävs för att bevisa och styrka ditt krav (t.ex. fakturor, intyg). Du kan även uttryckligen hänvisa till din polisanmälan och de vittnesutsagor du gav till polisen eller till själva åtalet.

Finns det domstolsavgifter eller andra kostnader som är kopplade till mitt skadeståndskrav?

Om du beviljas den begärda ersättningen behöver du inte betala några domstolsavgifter. Alla dina kostnader, t.ex. förlorad arbetsinkomst på grund av att du har varit tvungen att delta i domstolsförhandlingar, bärs av den tilltalade.

Om ditt krav inte beviljas eller endast delvis beviljas eller om du drar tillbaka ditt krav eller domstolen avstår från att fatta ett beslut, ska domstolen efter noga övervägande fastställa vem som ska bära domstolens och parternas kostnader (t.ex. rättegångskostnader).

Även om ditt skadeståndskrav ogillas behöver du, till skillnad från i tvistemål, inte betala några domstolsavgifter.

Kan jag få rättshjälp före och/eller under förfarandet? Kan jag få det även om jag inte är bosatt i det land där förfarandet äger rum?

Det är inte absolut nödvändigt att anlita en advokat, men det kan i vissa fall rekommenderas. Så är t.ex. fallet vid komplicerade mål med många gärningspersoner, om det är svårt att fastställa det civilrättsliga ansvaret eller om domstolen beslutar att beviljade skadeståndskrav (t.ex. en penningsumma) ska verkställas med hjälp av ett verkställighetsförfarande. Om de lagstadgade villkoren är uppfyllda (särskilt behov), kan rättshjälp beviljas för att täcka kostnaderna för en advokat.

När kan brottmålsdomstolen avvisa eller vägra att pröva mitt skadeståndskrav mot gärningspersonen?

Domstolen prövar inte skadeståndskravet om den tilltalade frias eller förfarandet avbryts, om kravet enligt domstolens mening inte kan tas upp till sakprövning eller är ogrundat, eller om det, i undantagsfall, inte är lämpligt att pröva kravet inom ramen för brottmålsprocessen.

Kan jag överklaga ett sådant beslut eller söka andra former av ersättning/gottgörelse?

Du kan överklaga domstolens beslut att inte pröva skadeståndskravet när denna anser att villkoren för att pröva kravet inte är uppfyllda.

Om domstolen tilldömer mig skadestånd, hur ser jag till att domen mot gärningspersonen verkställs och vilken hjälp kan jag få för att se till att så sker?

Avgöranden och uppgörelser i skadeståndsförfarandet kan verkställas enligt de allmänna verkställighetsreglerna. Verkställande sker grundat på en verkställbar kopia av domen eller den uppnådda förlikningen, vilken utfärdas av handläggaren vid brottmålsdomstolen.

Senaste uppdatering: 06/12/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.