Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på lettiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Skadestånd från gärningspersonen

Lettland

Innehåll inlagt av
Lettland

Hur gör jag för att kräva skadestånd eller andra former av ersättning/gottgörelse från gärningsmannen i en rättegång (brottmålsprocessen), och vem ska jag rikta skadeståndskravet till?

Du har rätt att få information om bestämmelserna för att begära och få ersättning, inbegripet statlig ersättning, från den myndighet som handlägger ärendet (polisen, åklagarmyndigheten, domstolen), och för att begära skadestånd i brottmålsprocessen.

Du kan begära skadestånd när som helst under brottmålsprocessen, fram till dess att förstainstansrätten inleder sin prövning av ärendet. Begäran kan göras skriftligen eller muntligen. En muntlig begäran registreras i protokollet av den myndighet som handlägger ärendet (polisen, åklagarmyndigheten, domstolen).

I vilket skede i brottmålsprocessen bör jag lägga fram mitt skadeståndskrav?

Du kan begära skadestånd när som helst under brottmålsprocessen, fram till dess att förstainstansrätten inleder sin prövning av ärendet. Om den person som hålls straffrättsligt ansvarig inte har identifierats begränsar detta inte din rätt att lägga fram ett skadeståndskrav.

Brottsoffret har rätt att dra tillbaka ett skadeståndskrav när som helst under brottmålsprocessen, fram till dess att domstolen drar sig tillbaka för att överlägga om domen.

Vad kan jag kräva skadestånd för, och hur bör jag lägga fram skadeståndskravet (ange en totalsumma och/eller specificera de olika förlusterna, förlorad vinst och ränta)?

Du har rätt att få information om bestämmelserna för att begära ersättning från den myndighet som handlägger ärendet (polisen, åklagarmyndigheten, domstolen).

Begäran kan göras skriftligen eller muntligen. En muntlig begäran registreras i protokollet av den myndighet som handlägger ärendet (polisen, åklagarmyndigheten, domstolen).

Tillsammans med begäran måste du lägga fram bevis till stöd för det belopp som du kräver i ersättning för materiell skada. Vid ideell skada och fysiskt lidande räcker det emellertid att ange vilket belopp du begär i ersättning. I din ansökan måste du specificera till vilket betalkonto skadeståndet ska betalas.

Finns det en särskild blankett för skadeståndskrav?

Begäran kan göras skriftligen eller muntligen. En muntlig begäran registreras i protokollet av den myndighet som handlägger ärendet (polisen, åklagarmyndigheten, domstolen).

Vilken bevisning måste jag lägga fram för att styrka mitt skadeståndskrav?

Tillsammans med begäran måste du lägga fram bevis till stöd för det belopp som du kräver i ersättning för materiell skada. Vid ideell skada och fysiskt lidande räcker det emellertid att ange vilket belopp du begär i ersättning.

Domstolen fastställer ersättningsbeloppet genom att bedöma ditt krav och ta hänsyn till omfattningen av din materiella förlust, brottets svårighetsgrad och karaktär, det fysiska lidande du åsamkats, permanent stympning och invaliditet, graden och den offentliga karaktären av den ideella skadan och den psykologiska skadan.

Direkta skador bedöms utifrån de prisnivåer som man utgick från i åtalet.

Finns det domstolsavgifter eller andra kostnader som är kopplade till mitt skadeståndskrav?

Ingen avgift tas ut för att framställa ett skadeståndskrav i en brottmålsprocess.

Om du anser att du inte har fått full ersättning har du rätt att ansöka om ersättning i enlighet med civilprocesslagen (Civilprocesa likums). Vid fastställandet av ersättningsbeloppet ska hänsyn tas till den ersättning som du har fått till följd av brottmålsprocessen.

Vid en civilrättslig talan om ersättning behöver brottsoffret inte betala den statliga avgiften.

Kan jag få rättshjälp före och/eller under förfarandet? Kan jag få det även om jag inte är bosatt i det land där förfarandet äger rum?

Om skyddet av en minderårigs rättigheter och intressen kringgås eller på annat sätt inte garanteras, eller om dennes ombud inger en motiverad begäran, kan den myndighet som handlägger ärendet (polisen, åklagarmyndigheten, domstolen) besluta att en advokat ska utses att företräda det minderåriga brottsoffret. Om en person i brottmålsprocessens rättigheter och intressen inte kan skyddas på annat sätt kan den myndighet som handlägger ärendet (polisen, åklagarmyndigheten, domstolen) i undantagsfall besluta att en advokat ska utses för att företräda en fattig eller missgynnad vuxen. Den myndighet som handlägger ärendet (polisen, åklagarmyndigheten, domstolen) utser även en advokat om ingen av de anhöriga kan företräda brottsoffret. I så fall täcker rättshjälpsmyndigheten (Juridiskās palīdzības administrācija) advokatens arvode för tillhandahållandet av statlig rättshjälp i brottmål.

När kan brottmålsdomstolen avvisa eller vägra att pröva mitt skadeståndskrav mot gärningsmannen?

Om domstolen frikänner den tilltalade prövas inte kravet på skadestånd för den skada som brottet har orsakat. Om domstolen inte prövar ditt skadeståndskrav kan du väcka en civilrättslig talan om ersättning i enlighet med civilprocesslagen.

Kan jag överklaga ett sådant beslut eller söka andra former av ersättning/gottgörelse?

Om domstolen inte prövar ditt skadeståndskrav kan du väcka en civilrättslig talan om ersättning i enlighet med civilprocesslagen.

Om domstolen tilldömer mig skadestånd, hur ser jag till att domen mot gärningsmannen verkställs och vilken hjälp kan jag få för att se till att så sker?

Beslut om indrivning av ersättning för skada som brottsoffret lidit verkställs av auktoriserade exekutionstjänstemän som inleder verkställigheten efter en skriftlig begäran från uppbördsmannen med stöd av en exekutionstitel.

För att verkställa en del av en dom om indrivning av ersättning för skada som brottsoffret lidit utfärdar domstolen ett beslut om verkställighet på brottsoffrets begäran.

Uppbördsmän som driver in fordringar till följd av personskador som resulterat i invaliditet eller andra hälsobesvär eller i att en person avlidit är befriade från de verkställighetsavgifter som ska betalas till auktoriserade exekutionstjänstemän.

Den auktoriserade exekutionstjänstemannen vidtar på eget initiativ de åtgärder som behövs och använder sig av tillgängliga medel och metoder för att snabbt och effektivt verkställa domstolsavgöranden. Den auktoriserade exekutionstjänstemannen förklarar vilka rättigheter och skyldigheter som gäller när parterna utövar sina processuella rättigheter i god tro.

Senaste uppdatering: 18/12/2023

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.