Skadestånd från gärningspersonen

Litauen

Innehåll inlagt av
Litauen

Hur gör jag för att kräva skadestånd eller andra former av ersättning/gottgörelse från gärningsmannen i en rättegång (brottmålsprocessen), och vem ska jag rikta skadeståndskravet till?

Du kan begära ersättning för skada som uppkommit till följd av ett brott genom att föra talan om enskilt anspråk som civilrättslig part i brottmålsprocessen. Ett enskilt anspråk kan framställas under förundersökningsfasen, genom att inge en ansökan till förundersökningsledaren eller åklagaren, och när målet prövas, genom att inge en ansökan till domstolen. Om ett enskilt anspråk inte har framställts eller om det inte prövades under brottmålsprocessen kan du väcka en civilrättslig talan i en tvistemålsprocess.

I vilket skede i brottmålsprocessen bör jag lägga fram mitt skadeståndskrav?

Ett enskilt anspråk kan framställas när som helst under brottmålsprocessen, ända fram till dess att domstolen inleder bevisupptagningen.

Vad kan jag kräva skadestånd för, och hur bör jag lägga fram skadeståndskravet (ange en totalsumma och/eller specificera de olika förlusterna, förlorad vinst och ränta)?

Genom att föra talan om enskilt anspråk kan du kräva skadestånd för materiell eller ideell skada som du lidit till följd av det brott som den misstänkte eller tilltalade har begått. I anspråket bör du ange exakt vilket belopp du kräver i skadestånd och vilka omständigheter du anför som stöd för ditt krav.

Finns det en särskild blankett för skadeståndskrav?

Det finns inte någon särskild blankett för enskilda anspråk. Endast de allmänna kraven på inlagor som inges till domstolen tillämpas.

Vilken bevisning måste jag lägga fram för att styrka mitt skadeståndskrav?

Du bör lägga fram skriftlig, materiell eller annan bevisning som styrker omfattningen av den skada du lidit.

Finns det domstolsavgifter eller andra kostnader som är kopplade till mitt skadeståndskrav?

Den som framställer ett enskilt anspråk vid en domstol för att få ersättning för materiell och ideell skada som uppkommit till följd av ett brott är befriad från skyldigheten att betala stämpelskatt.

Kan jag få rättshjälp före och/eller under förfarandet? Kan jag få det även om jag inte är bosatt i det land där förfarandet äger rum?

Ja, litauiska medborgare, medborgare i andra EU-medlemsstater och andra fysiska personer som lagligen vistas i Litauen och andra EU-medlemsstater är berättigade till sekundär rättshjälp i ärenden som rör ersättning för skada som uppkommit till följd av brott. Beslut om huruvida rättshjälp ska ges fattas av tjänsten för statligt garanterad rättshjälp (Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba).

När kan brottmålsdomstolen avvisa eller vägra att pröva mitt skadeståndskrav mot gärningsmannen?

Ett enskilt anspråk avvisas om det saknas bevis för att den tilltalade deltog i ett brott.

Ett enskilt anspråk prövas inte om den tilltalade frikänns på grund av att det inte har begåtts någon gärning som uppfyller rekvisiten för att betraktas som ett brott eller en förseelse eller om den parten som för talan om enskilt anspråk eller hans eller hennes ombud inte närvarar vid domstolsförhandlingen. I så fall har den som framställt det enskilda anspråket rätt att väcka en civilrättslig talan.

I undantagsfall, om det inte går att exakt ange vilket skadeståndsbelopp som ska tilldelas eftersom det behövs kompletterande upplysningar, kan domstolen när den meddelar en fällande dom erkänna att den som har framställt det enskilda anspråket har rätt till skadestånd men att den överlåter åt en tvistemålsdomstol att fastställa skadeståndsbeloppet i en tvistemålsprocess.

Kan jag överklaga ett sådant beslut eller söka andra former av ersättning/gottgörelse?

Ja, du kan överklaga ett sådant beslut från domstolen vid en appellationsdomstol i enlighet med det förfarande som anges i straffprocesslagen (Baudžiamojo proceso kodeksas).

Om domstolen tilldömer mig skadestånd, hur ser jag till att domen mot gärningsmannen verkställs och vilken hjälp kan jag få för att se till att så sker?

Om en dom om beviljande av skadestånd vinner laga kraft har du rätt att få en skriftlig exekutionstitel som du kan överlämna till exekutionstjänstemannen. Denne driver sedan in beloppet. Om alla tillämpliga villkor är uppfyllda kan statligt garanterad rättshjälp även ges under verkställighetsförfarandet.

Senaste uppdatering: 07/04/2023

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.