Skadestånd från gärningspersonen

Malta

Innehåll inlagt av
Malta

Hur gör jag för att kräva skadestånd eller andra former av ersättning/gottgörelse från gärningsmannen i en rättegång (brottmålsprocessen), och vem ska jag rikta skadeståndskravet till?

Ett skadeståndskrav kan inges till tvistemålsdomstolen (Qorti Ċivili).

I vilket skede i brottmålsprocessen bör jag lägga fram mitt skadeståndskrav?

Du bör lägga fram ditt skadeståndskrav tillsammans med inlagorna.

Vad kan jag kräva skadestånd för och hur bör jag lägga fram skadeståndskravet (ange en totalsumma och/eller specificera de olika förlusterna, förlorad vinst och ränta)?

Du kan lägga fram ett skadeståndskrav tillsammans med styrkande handlingar.

Finns det en särskild blankett för skadeståndskrav?

Det finns inte någon särskild blankett.

Vilken bevisning måste jag lägga fram för att styrka mitt skadeståndskrav?

Inkomst, fakturor och andra relevanta styrkande handlingar.

Finns det domstolsavgifter eller andra kostnader som är kopplade till mitt skadeståndskrav?

Ja, men dessa är mycket små.

Kan jag få rättshjälp före och/eller under förfarandet? Kan jag få det även om jag inte är bosatt i det land där förfarandet äger rum?

Ja, du kan få rättshjälp.

När kan brottmålsdomstolen avvisa eller vägra att pröva mitt skadeståndskrav mot gärningsmannen?

Om gärningsmannen frikänns.

Kan jag överklaga ett sådant beslut eller söka andra former av ersättning/gottgörelse?

Eventuellt genom att låta en tjänsteman vid åklagarmyndigheten ingripa.

Om domstolen tilldömer mig skadestånd, hur ser jag till att domen mot gärningsmannen verkställs och vilken hjälp kan jag få för att se till att så sker?

Genom att utfärda de föreskrivna och lagstadgade exekutionstitlarna (exempelvis skingringsförbud, beslut om utmätning etc.). En rättshjälpsadvokat bör kunna hjälpa till med detta.

Senaste uppdatering: 04/05/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.