Skadestånd från gärningspersonen

Nederländerna

Innehåll inlagt av
Nederländerna

Hur gör jag för att kräva skadestånd eller andra former av ersättning/gottgörelse från gärningsmannen i en rättegång (brottmålsprocessen), och vem ska jag rikta skadeståndskravet till?

Skadestånd kan begäras under brottmålsprocessen. Om du vill begära skadestånd från den tilltalade i ett brottmål kan du fylla i blanketten Verzoek tot schadevergoeding (begäran om skadestånd). För vägledning om hur blanketten ska fyllas i, se webbplatsen Slachtofferhulp Nederland (den nederländska organisationen för stöd till brottsoffer). Slachtofferhulp Nederland kan hjälpa dig att värdera skadan.

Det går också att kräva skadestånd från gärningsmannen i ett civilrättsligt förfarande. Ett sådant förfarande inleds främst om det inte har varit möjligt att få ersättning för skadan på annat sätt.

I vilket skede i brottmålsprocessen bör jag lägga fram mitt skadeståndskrav?

Om åklagaren beslutar att åtala den misstänkte inleds en brottmålsprocess. Blanketten begäran om skadestånd skickas till dig med posten. Åklagarmyndigheten ber dig att skicka tillbaka blanketten inom 14 dagar. Om du inte kan skicka in blanketten inom 14 dagar kan du vända dig till kontaktpunkten för brottsoffer (Slachtofferloket) via e-post och begära anstånd.

Du kan få upplysningar och råd om detta från Slachtofferhulp Nederland.

Vad kan jag kräva skadestånd för och hur bör jag lägga fram skadeståndskravet (ange en totalsumma och/eller specificera de olika förlusterna, förlorad vinst och ränta)?

I blanketten Verzoek tot schadevergoeding anger du vilken skada du lidit. Materiell skada, dvs. skada som kan uttryckas i pengar, fylls i under fråga 4a. Om du också har lidit psykisk skada och/eller personskada, kan du begära ersättning för ideell skada som orsakats av smärta och lidande efter händelsen (sveda och värk). Ideell skada fylls i under fråga 4b. I fråga 4c anges emotionell skada. Det är smärta, lidande och förlust av livsglädje till följd av att en närstående avlidit eller skadats. I vissa fall kan en efterlevande till ett brottsoffer som avlidit eller en närstående till ett brottsoffer som lidit allvarlig och bestående skada få ersättning för emotionell skada.

För vägledning om hur blanketten ska fyllas i, se webbplatsen Slachtofferhulp Nederland. Slachtofferhulp Nederland kan hjälpa dig att värdera skadan.

Om du inte är brottsoffer själv men har haft kostnader för offret (t.ex. resekostnader, läkarkostnader eller reparationer) kan du ta upp dessa i blanketten. Ange dock inte dessa kostnader på brottsoffrets blankett om begäran om skadestånd, utan be om en egen blankett hos närmaste Slachtofferloket.

Finns det en särskild blankett för skadeståndskrav?

Om du vill begära skadestånd från den tilltalade i ett brottmål kan du fylla i blanketten Verzoek tot schadevergoeding. För vägledning om hur blanketten ska fyllas i, se webbplatsen Slachtofferhulp Nederland.

Vilken bevisning måste jag lägga fram för att styrka mitt skadeståndskrav?

Du kan få upplysningar och råd om detta från Slachtofferhulp Nederland.

Finns det domstolsavgifter eller andra kostnader som är kopplade till mitt skadeståndskrav?

För upplysningar om domstolsavgifter och andra kostnader, se Slachtofferhulp Nederlands webbplats.

Kan jag få rättshjälp före och/eller under förfarandet? Kan jag få det även om jag inte är bosatt i det land där förfarandet äger rum?

För upplysningar om rättshjälp före och/eller under förfarandet, se Slachtofferhulp Nederlands webbplats.

När kan brottmålsdomstolen avvisa eller vägra att pröva mitt skadeståndskrav mot gärningsmannen?

Du kan få upplysningar och råd om detta från Slachtofferhulp Nederland.

Kan jag överklaga ett sådant beslut eller söka andra former av ersättning/gottgörelse?

Ja, ett sådant beslut kan överklagas.

Om domstolen tilldömer mig skadestånd, hur ser jag till att domen mot gärningsmannen verkställs och vilken hjälp kan jag få för att se till att så sker?

Verkställigheten av domen inleds så snart domen mot gärningsmannen har vunnit laga kraft. Om gärningsmannen har dömts att betala skadestånd, ger åklagaren CJIB (centrala indrivningsmyndigheten) i uppdrag att driva in skadeståndet på dina vägnar. Om skadeståndet inte har betalats åtta månader efter domen, kan staten betala ut en del av ersättningen (förskott). Du får ett brev från CJIB om detta. Om du har frågor om utbetalningen av ett förskott kan du kontakta en medarbetare hos Slachtofferhulp Nederland.

Senaste uppdatering: 26/10/2023

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.