Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på slovakiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Skadestånd från gärningspersonen

Slovakien

Innehåll inlagt av
Slovakien
Det finns ingen officiell översättning av den språkversion du tittar på.
Här kommer du till en maskinöversatt version av innehållet. Maskinöversättningen tillhandahålls enbart för att bidra till förståelsen av texten. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Hur gör jag för att kräva skadestånd eller andra former av ersättning/gottgörelse från gärningsmannen i en rättegång (brottmålsprocessen), och vem ska jag rikta skadeståndskravet till?

Du kan kräva skadestånd från gärningsmannen genom att muntligen framställa dina anspråk under rättegången (vilket förs till protokollet) eller genom att inge en skriftlig ansökan. Ett brottsoffer som enligt lag har rätt att kräva skadestånd från den tilltalade för skador till följd av ett brott har även rätt att ansöka om att domstolen, när den meddelar sin dom, ska förordna den tilltalade att betala skadestånd. Brottsoffret måste inge en sådan ansökan senast i slutet av utredningen eller den summariska utredningen. Av ansökan måste det klart framgå varför skadestånd begärs och vilket belopp som begärs. Brottsoffret ges råd om rätten till ersättning och förfarandet för att utöva denna rättighet under förhandlingen.

Om det finns skäl att befara att gottgörelsen av brottsoffrets skadeståndskrav kommer att hindras eller förhindras kan den tilltalades egendom eller andra egendomsrättigheter användas som säkerhet, upp till det troliga skadeståndsbeloppet. Domstolen fattar beslut om utmätning på begäran av åklagaren eller brottsoffret. Under förundersökningen fattar åklagaren sitt beslut på grundval av en ansökan från brottsoffret. Under förundersökningen kan åklagaren besluta att det ska ställas säkerhet för fordran även om brottsoffret inte har ansökt om detta, om det ligger i brottsoffrets intresse. Detta gäller särskilt vid risk för dröjsmål.

I vilket skede i brottmålsprocessen bör jag lägga fram mitt skadeståndskrav?

För att skadeståndskravet ska beviljas i brottmålsprocessen måste brottsoffret inge sin ansökan innan utredningen eller den summariska utredningen avslutas.

Vad kan jag kräva skadestånd för, och hur bör jag lägga fram skadeståndskravet (ange en totalsumma och/eller specificera de olika förlusterna, förlorad vinst och ränta)?

För att en domstol ska pröva skadeståndskravet i en brottmålsprocess måste brottsoffret inge sin ansökan på ett korrekt sätt och i tid. En ansökan om skadestånd som ingetts senast i slutet av utredningen anses ha kommit in i tid. I princip innebär detta att det är nödvändigt att inge ansökan före slutbedömningen av utredningsakten. Av skadeståndskravet måste det klart framgå varför skadestånd begärs och vilket belopp brottsoffret begär. I brottmålsprocessen är domstolen sedan bunden av de skadeståndsbelopp som brottsoffret har begärt.

Finns det en särskild blankett för skadeståndskrav?

Nej.

Vilken bevisning måste jag lägga fram för att styrka mitt skadeståndskrav?

Under utredningen är det nödvändigt att lägga fram bevisning som visar att skadeståndskravet är skäligt. Med hjälp av bevisningen måste det också gå att beräkna värdet på den skada som uppkommit. I händelse av kroppsskada kan en sakkunnig utses för att under utredningen bedöma omfattningen av skadan.

Finns det domstolsavgifter eller andra kostnader som är kopplade till mitt skadeståndskrav?

Inga avgifter tas ut för skadeståndskrav som framställs i en brottmålsprocess.

Kan jag få rättshjälp före och/eller under förfarandet? Kan jag få det även om jag inte är bosatt i det land där förfarandet äger rum?

Om ett brottsoffer framställer ett skadeståndskrav och inte har tillräckliga medel för att betala de tillhörande kostnaderna kan ett målsägandebiträde utses att företräda brottsoffret. Målsägandebiträdet kan utses av åklagaren innan rättegången har inletts, men efter att åtal har väckts, eller av rättens ordförande under rättegången. Ett målsägandebiträde kan utses även utan att brottsoffret har ansökt om det om åklagaren eller rättens ordförande anser att detta är nödvändigt för att skydda brottsoffrets intressen. Brottsoffret måste visa att han eller hon saknar tillräckliga medel.

Vid första kontakten med brottsoffret måste åklagarmyndigheten skriftligen underrätta brottsoffret om hans eller hennes rättigheter i brottmålsprocessen och om brottsofferorganisationer, inbegripet de tjänster som dessa tillhandahåller. Bland dessa tjänster ingår även juridisk rådgivning.

När kan brottmålsdomstolen avvisa eller vägra att pröva mitt skadeståndskrav mot gärningsmannen?

Om bevisningen inte räcker för att förklara att det föreligger en skyldighet att betala ersättning eller om ytterligare bevisning, utöver vad som krävs för åtalet, behövs för att fatta beslut om skyldigheten att betala ersättning.

Kan jag överklaga ett sådant beslut eller söka andra former av ersättning/gottgörelse?

Ja, ett brottsoffer kan överklaga ett sådant beslut.

Om brottsoffrets överklagande inte vinner bifall kan brottsoffret framställa sitt skadeståndskrav direkt mot gärningsmannen genom att senare väcka en civilrättslig talan mot honom eller henne. När det rör sig om våldsbrott kan brottsoffret begära att justitieministeriet vid vissa frihetsbrott och brott mot den mänskliga värdigheten ska ersätta både kroppsskada och ideell skada.

Om domstolen tilldömer mig skadestånd, hur ser jag till att domen mot gärningsmannen verkställs och vilken hjälp kan jag få för att se till att så sker?

Om gärningsmannen underlåter att frivilligt fullgöra de skyldigheter han eller hon ålagts av domstolen i brottmålsprocessen erhåller brottsoffret en exekutionstitel när ett sådant domstolsavgörande vinner laga kraft. Brottsoffret kan använda exekutionstiteln mot gärningsmannen inom ramen för obligatorisk verkställighet av beslutet i ett verkställighetsförfarande. I så fall kan brottsoffret ansöka om rättshjälp från en advokat.

Senaste uppdatering: 18/05/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.