Κατάρτιση, δικαστικά δίκτυα και οργανισμοί

Δικαστική κατάρτιση & δίκτυα επαγγελματιών

Εμφάνιση περισσότερωνΕμφάνιση λιγότερων

Η ευρωπαϊκή δικαστική κατάρτιση αφορά την κατάρτιση των ασκούντων νομικά επαγγέλματα στο ουσιαστικό και δικονομικό ενωσιακό δίκαιο και τη βελτίωση της γνώσης και της αντίληψης που έχουν για τα εθνικά συστήματα απονομής δικαιοσύνης σε άλλα κράτη μέλη. Δίνεται προτεραιότητα στους αρμόδιους για την εφαρμογή του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης δικαστές και εισαγγελείς, αλλά η ευρωπαϊκή δικαστική κατάρτιση έχει ουσιώδη σημασία και για άλλους ασκούντες νομικά επαγγέλματα, όπως για παράδειγμα τους δικαστικούς υπαλλήλους, τους δικηγόρους, τους νομικούς συμβούλους, τους δικαστικούς επιμελητές, τους συμβολαιογράφους και τους διαμεσολαβητές. Ανάλογα με το επάγγελμα και τις ιδιαίτερες ανάγκες τους, οι επαγγελματίες του νομικού κλάδου μπορούν να υποβάλουν αίτηση σε ένα ή περισσότερα δίκτυα ή οργανισμούς που οργανώνουν τις εκάστοτε δραστηριότητες κατάρτισης.