Процедури за изпълнение на съдебно решение

Австрия
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Kакво означава принудително изпълнение в областта на гражданските и търговските дела?

Принудително изпълнение (наричано също „изпълнение“ или „задължително изпълнение“ в Австрия) означава да се използват правомощията на държавата за удовлетворяване на подлежащи на изпълнение вземания и искания.

В Кодекса за принудителното изпълнение са предвидени различни изпълнителни действия:

 • принудително изпълнение за събиране на парични вземания;
 • принудително изпълнение за обезпечаване на предприемането на действия или въздържането от действия.

Принудително изпълнение за събиране на парични вземания:

При принудително изпълнение за събиране на парични вземания в молбата на взискателя трябва да бъдат посочени активите, които подлежат на изземване (избор на изпълнителния способ); тук взискателят може да избира, наред с другото, между принудително изпълнение върху движими вещи, принудително изпълнение върху вземания, по-специално принудително изпълнение върху трудови възнаграждения, както и принудителна продажба на недвижими имоти чрез търг. Изпълнителните способи може също така да бъдат комбинирани.

Ако взискателят подаде молба за принудително изпълнение за възстановяване на парично вземане, без да посочва изпълнителния способ, в молбата се включва принудително изпълнение върху движими вещи и трудови възнаграждения и опис на активите (прост пакет за принудително изпълнение). Взискателят може също така да подаде заявление за разширен пакет за принудително изпълнение, който обхваща всички налични изпълнителни способи върху движимо имущество с цел събиране на парично вземане (принудително изпълнение върху движимо имущество, вземания и права върху собственост).

Принудително изпълнение за обезпечаване на предприемането на действия или въздържането от действия:

В случай на принудително изпълнение за обезпечаване на предприемането на действия или въздържането от действия взискателят трябва да поиска съответните изпълнителни способи, предвидени в Кодекса за принудителното изпълнение.

Принудителното изпълнение за целите на преустановяването на нарушение е предмет на налагането на глоба по искане на съда, компетентен по въпросите на изпълнението, когато такова е допуснато. При извършване на друго нарушение, съдът, компетентен по въпросите на изпълнението, при поискване налага допълнителна глоба или лишаване от свобода за общ срок до 1 година.

За изпълнението на определено действие, което може да бъде извършено от трета страна, взискателят има право, при поискване от съда, да извърши действието за сметка на задължената страна.

Искът за изпълнението на определено действие, което не може да се извърши от трета страна, а в същото време зависи единствено от волята на длъжника, се привежда в изпълнение чрез налагането — по молба на съда — на глоба или на наказание лишаване от свобода за общ срок до 6 месеца на страната, която е задължена да извърши действието.

2 Кой орган или кои органи са компетентни да извършват принудително изпълнение?

По принцип съответният районен съд (Bezirksgericht) е компетентен за допускането на принудително изпълнение.

Съд с териториална компетентност:

Съдът с обща компетентност според мястото на пребиваване на длъжника по принцип е компетентен за принудителното изпълнение с цел събиране на парично вземане върху движимо имущество.

За принудителното изпълнение върху недвижими имоти (вписани в имотния регистър) е компетентен поземленият регистър към съда (Grundbuchsgericht).

Когато бъде допуснато принудително изпълнение, производството се води служебно. Процесът на принудителното изпълнение се води или от съдията (принудителна продажба на недвижими имоти), или от длъжностно лице на съда (принудително изпълнение върху движими вещи или върху вземания). Длъжностното лице е специално обучен служител на съда.

Стъпките по извършването се изпълняват от съдебните изпълнители, които в Австрия са служители на съда, които не работят нито като самостоятелно наети физически лица, нито като представители или доверени лица на взискателя. До голяма степен те действат самостоятелно до постигането на окончателния успех или неуспех на производството по принудително изпълнение.

В случай на принудително изпълнение върху вземания или права на собственост, които не са посочени в молбата за принудително изпълнение, или когато е поискан разширеният пакет за принудително изпълнение, процедурата по принудително изпълнение трябва да се извърши от администратора по принудителното изпълнение.

Взискателят се приканва да подаде молби само ако без тях съдът или съдебният изпълнител не са в състояние да продължат процедурата или ако искът е свързан с разходи. Взискателят обаче може да предостави допълнителна информация в молбата: може например, в случай на принудително изпълнение върху трудови възнаграждения, да не поиска от работодателя да уточни дали възнаграждението съществува и какъв е неговият размер; или, в случай на принудително изпълнение върху движими вещи, да не поиска принудително влизане в жилище, което би било свързано с разходи за ключар, ако местоположението на длъжника не може да бъде установено.

3 При какви условия може да се издаде подлежащ на принудително изпълнение документ или решение?

3.1 Производство

Принудително изпълнение за събиране на парични вземания:

Процесът на принудителното изпълнение е разделен на производство по допускане и изпълнително производство.

За допускането на принудително изпълнение взискателят трябва да подаде молба, в която да избере желаните принудителни мерки. Ако взискателят желае да събере вземане от търговец, той обикновено избира принудително изпълнение върху движими вещи и представяне на опис на активи. Съгласно тази процедура съдебният изпълнител се опитва да събере вземането; ако това не се увенчае с успех, той запорира намерените вещи. Ако те не покриват изискуемото вземане, съдебният изпълнител иска от длъжника да представи опис на активите, в който подробно се посочват всички негови активи.

Ако взискателят желае да събере вземане от потребител, той обикновено избира принудително изпълнение върху движими вещи, принудително изпълнение върху трудови възнаграждения и представяне на опис на активи. Взискателят може да избере принудително изпълнение върху трудови възнаграждения, независимо дали знае къде работи длъжникът или от кого получава трудови възнаграждения. Ако не знае това, достатъчно е да знае датата на раждане на задълженото лице; тогава съдът може да установи платеца чрез Главната асоциация на австрийските социалноосигурителни институти (Dachverband der österreichischen Sozialversicherungsträger). Първата стъпка се състои в изземване и превеждане на трудовото възнаграждение на длъжника. Ако това се извърши с успех, принудителното изпълнение върху движимите вещи ще бъде осъществено само по искане на взискателя или ако е ясно, че вземането, подлежащо на събиране, не може да бъде събрано в рамките на 1 година. Съгласно тази процедура съдебният изпълнител се опитва да осигури плащане на вземането; ако не успее, той изземва намерените вещи. Ако те не покриват изискуемото вземане, съдебният изпълнител иска от длъжника да представи опис на активите, в който подробно се посочват всички негови активи.

Взискателят подава молба за принудително изпълнение, като използва формуляр (E-Form 1) или молба по образец. За подаването на молба за принудително изпълнение не се изисква представителство от адвокат.

3.2 Основни изисквания

За осъществяване на изпълнително действие взискателят трябва да разполага с подлежаща на изпълнение заповед за принудително изпълнение. Освен това се изисква декларация за изпълнимост, която се издава от органа, издал заповедта за принудително изпълнение в съдебното производство. Взискателят трябва също да знае адреса на длъжника; той трябва да посочи датата на раждане само ако иска принудително изпълнение върху трудови възнаграждения, но не знае кой е платецът.

4 Цел и естество на принудителните мерки

4.1 Кои видове активи могат да бъдат предмет на принудително изпълнение?

Длъжникът отговаря за своите задължения с всичките си активи, доколкото те не подлежат на изземване. В изпълнителното производство обаче се включват онези активи, които взискателят желае да бъдат иззети и които съответно е посочил в молбата за принудително изпълнение. Възможно е обаче взискателят да посочи само изпълнителните способи в молбата за принудително изпълнение, без да упомене всички активи, подлежащи на принудително изпълнение (напр. принудително изпълнение върху всички вземания или върху всички права на собственост на задълженото лице). В този случай администраторът по принудителното изпълнение посочва активите, които могат да бъдат иззети за целите на принудителното изпълнение.

Взискателят може също така да използва например следните инструменти за принудително изпълнение: вземания, различни от вземания за трудови възнаграждения, дял в дружество с ограничена отговорност на длъжника; или ако длъжникът притежава недвижим имот, взискателят може да поиска налагане на възбрана, принудително стопанисване и принудителна продажба чрез търг.

Активите на длъжника, които са освободени от принудително изпълнение, са посочени в подраздел „Ограничения на принудителното изпълнение“.

4.2 Какви са последиците от принудителните мерки?

Последиците от изпълнението на мерките за принудително изпълнение зависят от принудителната мярка:

Принудително изпълнение върху движими вещи:

Възбрана се създава по отношение на подлежащото на запориране имущество; то в повечето случаи се продава на търг.

Принудително изпълнение върху вземания, по-специално върху трудови възнаграждения:

Върху вземането се налага запор. На длъжника е забранено да се разпорежда със своето вземане или по-специално да го събира. Вземането, доколкото подлежи на изземване, се предава на взискателя. Ако в рамките на изпълнителното производство е назначен разпоредител, той носи отговорност за изземването и принудителното изпълнение на иска.

Принудителна продажба на недвижими имоти чрез търг:

Върху имота се налага възбрана. От момента, в който откриването на тръжната процедура бъде вписано в имотния регистър, правните действия, извършени от длъжника по отношение на имота и прилежащите към него части, които не могат да бъдат причислени към обичайното стопанисване, са недействителни спрямо взискателя и участника в търга. Ако длъжникът продаде имота, допуснатият търг продължава срещу купувача на имота.

Задължената страна подлежи на наказание, ако укрие част от своите активи, ако се разпореди с тях, ако ги продаде или увреди, или ако създаде предпоставка за несъществуващо задължение или признае такова задължение, или по друг начин намали или създаде впечатление за намаляване на своите активи и в резултат на това възпрепятства или ограничи удовлетворяването на взискателя чрез принудително изпълнение или висящо изпълнително производство. Аналогично задължена страна подлежи на наказание, ако унищожи, увреди, повреди, направи неизползваема или се откаже, било то изцяло или частично, от дела си в дадена вещ, която официално е била иззета или собствеността върху нея е била отнета.

4.3 Какъв е срокът на действие на тези мерки?

Принудителното изпълнение продължава до успешното му приключване или прекратяване, например защото длъжникът е изплатил своето задължение към взискателя по време на изпълнителното производство.

Според Кодекса за принудителното изпълнение се допуска също така отлагане на процеса на принудително изпълнение. Това може да стане по-специално, ако е предявен иск за обявяване на невалидността или недействителността на изпълнителното основание, ако е поискано прекратяване на принудителното изпълнение, ако в съда е заведено насрещно дело (вж. раздел 4), ако е оспорено съдебно решение за разрешаване на принудително изпълнение, ако е подадена жалба срещу акта за принудително изпълнение или ако се иска отказ от права или изменение на подлежаща на принудително изпълнение декларация за изпълнимост.

5 Има ли възможност за обжалване на решението, с което се постановява такава мярка?

Предвидено е право на обжалване срещу допускането на принудително изпълнение (наричано в Австрия допускане на изпълнение (Exekutionsbewilligung). Жалбата следва да бъде адресирана до апелативния съд (по-висш окръжен съд), но се подава в първоинстанционния съд (районен съд). Жалбата се подава в 14-дневен срок. Обикновено се изисква представителство от адвокат. Процесът по обжалване е изцяло писмена процедура, при която не се допускат нови доказателства.

Фактът, че длъжникът междувременно е платил вземането, което подлежи на събиране, може да бъде предявен с възражение или с иск за противопоставяне на принудителното изпълнение (а не с жалба срещу допускането на принудително изпълнение). Това възражение трябва да бъде представено в съда, който е допуснал принудителното изпълнение. Заедно с възражението може да бъде подадена молба за отлагане на принудителното изпълнение. Ако вземането е приведено в сила правомерно, принудителното изпълнение се прекратява служебно.

Ако принудителното изпълнение е допуснато в рамките на производство по опростено допускане, това става единствено въз основа на данните, предоставени от взискателя. В такъв случай длъжникът може да докаже — чрез жалба — че липсва изпълнителен титул по отношение на принудителното изпълнение, в това число потвърждение за изпълняемост, или че изпълнителният титул не отговаря на информацията, която се съдържа в молбата за принудително изпълнение. Жалбата се подава в съда, одобрил принудителното изпълнение на първа инстанция. Когато бъде подадена жалба, съдът проверява дали е налице изпълнителен титул, обхващащ вземането, което подлежи на събиране. Срокът за обжалване е 14 дни.

6 Подлежи ли принудителното изпълнение на ограничения, по- специално във връзка със защитата на длъжника или сроковете?

Ограничения на принудителното изпълнение

Ограничението, което се прилага по принцип, се състои в това, че не може да се извършват повече принудителни действия от необходимото за осъществяване на вземането, посочено в допускането на принудителното изпълнение.

В закона са предвидени някои ограничения на принудителното изпълнение в полза на определени лица или сдружения на лица:

 • имуществото на предприятие, предоставящо услуги за обществен транспорт, което е под контрола на държавата, може да бъде обект на принудителни мерки, които ще доведат до смущения в предоставянето на услуги за обществен транспорт, само със съгласието на неговия надзорен орган;
 • преди да бъдат предприети изпълнителни действия срещу лице, което служи във Федералната армия или Федералната полиция, на висшия офицер, под чието командване е въпросното лице, се изпраща уведомление за допускането на принудително изпълнение;
 • за принудително изпълнение във военни сгради е необходимо да се изпрати предварително уведомление до командващия в сградата и да се направи консултация с военния аташе;
 • изпълнително производство срещу лица, които имат имунитет в Австрия въз основа на международното право, както и върху подлежащи на принудително изпълнение вещи и помещения на такива лица, може да се изпълнява само от Федералното министерство на правосъдието след съгласуване с Федералното министерство по европейските и международните въпроси;
 • принудително изпълнение срещу община или публична или благотворителна институция може да се допуска за целите на събирането на финансови вземания само по отношение на онези активи, които могат да се използват за удовлетворяването на взискателя, без да се засягат обществените интереси, които съответната община или институция трябва да защитава. Това ограничение не се прилага, ако принудителното изпълнение засяга изпълнението на договорно право на уреждане.

Освен това, с оглед на защитата на длъжника, някои активи задължително са освободени, като например:

Принудително изпълнение върху движими вещи:

 • вещи, използвани за лична употреба или ползване в домакинството при скромен начин на живот;
 • вещи, необходими за професионално обучение и за професионална практика, както и учебни помагала, предназначени за училище;
 • достатъчно храна и средства за отопление за покриване на нуждите на длъжника и членовете на семейството, които живеят с него в общо домакинство, за 4 седмици;
 • домашни любимци;
 • семейни снимки, писма и други документи, както и брачната халка на длъжника;
 • приспособления за компенсиране на увреждане и подпомагане на грижите за длъжника или членовете на семейството, които живеят с него в общо домакинство, както и терапевтични вещества и помощни устройства, нужни за медицинско лечение;
 • религиозни предмети;
 • парични средства в размер до неподлежащия на изземване минимум, докато настъпи датата на следващото плащане на трудовото възнаграждение след изземването, ако доходът на длъжника не може да бъде иззет според закона или подлежи на изземване само в ограничена степен.

Съдебният изпълнител и администраторът по принудителното изпълнение може също така да не изземват вещи с ниска стойност, ако е очевидно, че постъпленията от продължаване на изпълнителните действия няма да надвишат разходите по тях.

При принудително изпълнение върху парични вземания (принудително изпълнение върху трудови възнаграждения):

 • възстановяването на разноски, доколкото се отнасят до покриването на допълнителни разходи, извършени при упражняването на професионална дейност;
 • законоустановена помощ, предоставена за покриването на допълнителни разходи, свързани с увреждане или дългосрочни грижи, например надбавки за грижи;
 • законоустановена помощ за плащането на наем или за покриването на други жилищни разходи;
 • семейни надбавки;
 • някои законоустановени помощи, отпускани при раждането на дете, по-специално еднократната помощ за гледане на дете;
 • някои видове помощи, отпускани от Обществената служба по заетостта;
 • възстановяване на разходи от задължително социално осигуряване.

По-специално следните категории приходи са освободени от изземване:

 • непарични помощи, предоставени по социалноосигурителното право;
 • вземане от разпределението на имущество или спестявания по имуществения режим между съпрузи, доколкото не е било признато или присъдено по споразумение или уреждане.

Трудови доходи, пенсионни плащания и законоустановени възнаграждения, предвидени като компенсация за временна безработица или намаление на работоспособността, може да се изземват в ограничен размер. Несеквестируемата част („равнище на жизнения минимум“) зависи от сумата на доходите и размера на задълженията на длъжника по плащане на издръжки. Несеквестируемите суми, които се увеличават ежегодно, са посочени в таблиците на уебсайта на Федералното министерство на правосъдието (Drittschuldnererklärung - BMJ) (декларация за трети задължени лица — Федерално министерство на правосъдието). По закон се отчитат специалните потребности на длъжника или на неговия взискател в индивидуални случаи, като при поискване се допуска увеличаване или намаляване на несеквестируемия минимум при определени обстоятелства. В случай на принудително изпълнение за събирането на вземане по законоустановена издръжка, обикновено размерът на несеквестируемия минимум се намалява с 25 %.

Освен това в Закона относно наемането (Mietrechtsgesetz — MRG), в случай на изпълнителен титул за освобождаване на жилище съгласно MRG, е предвидена защита за длъжника, състояща се в това, че освобождаването трябва да бъде отложено, ако вследствие на него наемателят би станал бездомен.

Срокове за принудително изпълнение

Не се предвиждат срокове за подаване на молби за принудително изпълнение, освен в изключителни случаи (заповед за освобождаване съгласно член 575 от Гражданския процесуален кодекс на Австрия (Zivilprozessordnung — ZPO). Длъжникът обаче може да се противопостави на принудителното изпълнение с възражение за изтекла давност. По закон давностният срок за вземания, за които е налице правно обвързващ изпълнителен титул („вземания, допуснати чрез подлежащо на принудително изпълнение съдебно решение“, Judikatsschulden), обикновено е 30 години от датата на влизане в сила на изпълнителния титул. Ако изпълнителният титул се основава на правата на публичноправни или частноправни субекти, този давностен срок се удължава до 40 години. Съществува обаче едно изключение по отношение на услугите, които се заплащат едва в бъдеще, при условие че общите разпоредби за давността предвиждат по-кратък давностен срок за такива услуги.

Давностният срок се прекъсва от всяко правно обвързващо допускане на принудително изпълнение и започва да тече отново при извършването на последната стъпка от принудителното изпълнение или неговото прекратяване.

В някои случаи са предвидени временни пречки пред следваща молба за принудително изпълнение или продължаване на изпълнителното производство:

 • ако при изпълнение върху движими вещи не са намерени секвестируеми вещи, молба от друг взискател за допускане на принудително изпълнение върху движими вещи или за ново принудително изпълнение се удовлетворява, но само след изтичането на 6 месеца след последния неуспешен опит, освен ако по-ранен опит за изпълнение има вероятност да даде резултат;
 • след одобряване на принудителното изпълнение върху движими вещи взискателят може да предяви искане за принудително изпълнение върху трудово възнаграждение на неизвестно лице — трета задължена страна, само след изтичане на 1 година от допускането; този ограничителен срок не се прилага, ако взискателят докаже, че е узнал, че длъжникът има право на секвестируеми вземания за трудови възнаграждения, едва след подаването на молбата за допускане на принудително изпълнение върху движими вещи. Длъжникът е задължен да представи по-актуален опис на активите само ако взискателят докаже, че длъжникът е придобил активи, или ако е изминала повече от 1 година от представянето на описа на активите.
 • В Кодекса за принудителното изпълнение са предвидени също така срокове за осигуряването на бързо уреждане. Затова съдебният изпълнител трябва да насрочи първото изпълнително действие в рамките на 4—6 седмици и да докладва на взискателя за изпълнението или за пречките най-много в рамките на 4 месеца. Запорът с цел принудително събиране, който се налага в полза на взискателя въз основа на принудително изпълнение върху движими вещи на длъжника, изтича след 2 години, ако процедурата по продажба не е била надлежно продължена.

 

Тази уеб страница е част от „Вашата Европа“.

Ще се радваме да получим вашите коментари относно полезността на предоставената информация.

Your-Europe

Последна актуализация: 11/06/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.