Процедури за изпълнение на съдебно решение

Чехия
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Kакво означава принудително изпълнение в областта на гражданските и търговските дела?

Това означава принудително изпълнение на задължение, наложено чрез изпълнително основание, дори срещу волята на лицето, на което е наложено задължението. Ако той не изпълнява доброволно наложеното му с изпълняемото съдебно решение, взискателят може да подаде до съда или до съдебен изпълнител молба за съдебно изпълнение или за принудително изпълнение.

Съдът ще разпореди и ще извърши принудителното изпълнение с изключение на изпълнителни основания, които се изпълняват в административни или данъчни производства. Следователно по граждански дела взискателят винаги може да се обърне към съда.

Взискателят по съдебното решение винаги може да се обърне към съдебен изпълнител. Съдебният изпълнител ще изпълни съдебното решение с разрешение от съда, с изключение на следните съдебни решения:

 • съдебни решения за грижа за малолетно или непълнолетно дете;
 • съдебни решения в случай на защита срещу домашно насилие;
 • съдебни решения от институциите на Европейския съюз;
 • чуждестранни съдебни решения.

Молба за изпълнение може да бъде подадена обаче, ако изпълнението следва да протече съгласно съдебно решение за издръжка на непълнолетно или малолетно дете или съгласно чуждестранно решение, когато е издадена декларация за изпълняемост в съответствие с пряко приложимо законодателство на Европейския съюз, международен договор или решение за признаване.

Изпълнението на съдебно решение чрез съда се урежда в членове 251—351a от Закон № 99/1963, Граждански процесуален кодекс, с измененията. Членове 492—513 от Закон № 292/2013 за специалните съдебни производства, с измененията, се прилагат обаче за изпълнение на съдебни решения по семейноправни въпроси.

Изпълнението на съдебно решение чрез съдебен изпълнител се урежда основно с членове 35—73 от Закон № 120/2001 относно съдебните изпълнители и принудителното изпълнение (Кодекс за принудителното изпълнение), с измененията. По-специално, що се отнася до наредбата за индивидуалните методи за изпълнение на съдебно решение, съдебният изпълнител действа в съответствие с Гражданския процесуален кодекс.

2 Кой орган или кои органи са компетентни да извършват принудително изпълнение?

По принцип компетентен да разпорежда и извършва изпълнение на съдебно решение е общият съд на ответника (член 252, параграф 1 от Закон № 99/1963, Граждански процесуален кодекс, с измененията). Изключенията от това правило са предвидени в член 252 от Гражданския процесуален кодекс.

За повече подробности относно общия съд на ответника, вж. „Основни правила за териториалната компетентност“ (част 2.2.1. от информационен лист „Съдът на коя държава е компетентен? — Чешка република“).

Изпълнението може да бъде извършено от съдилищата и назначени от съда съдебни изпълнители. В съответствие с член 45 от Закон № 120/2001 относно съдебните изпълнители и принудителното изпълнение (Кодекс за принудителното изпълнение), с измененията, съдът по изпълнението с предметна компетентност е районният съд. Съдът по изпълнението с местна компетентност е съдът, в чийто съдебен район е постоянното пребиваване, местопребиваването в Чешката република в зависимост от вида престой за чужденци, седалището и т.н. на ответника. Въпросът за компетентността се разглежда по-подробно в посочената по-горе разпоредба на Кодекса за принудителното изпълнение.

За повече подробности вж. също въпрос „Какво означава принудително изпълнение в областта на гражданските и търговските дела?“

3 При какви условия може да се издаде подлежащ на принудително изпълнение документ или решение?

3.1 Производство

Съдебно принудително изпълнение

Производство може да бъде образувано само по молба на взискателя, ако ответникът не изпълни доброволно наложеното му с изпълняемото съдебно решение. Дори без молба, в съответствие със Закон № 292/2013 за специалните съдебни производства, с измененията, съдът ще разпореди изпълнението на някои временни мерки, напр. във връзка с защитата срещу домашно насилие.

Изпълнението на съдебно решение може да бъде разпоредено само ако решението включва идентификация на взискателя и ответника, определяне на обхвата и съдържанието на задължението, за чието изпълнение е подадена молбата, и определяне на срока за доброволно изпълнение на задължението. Ако в съдебното решение не е определен срок за доброволно изпълнение на задължението, се подразбира, че наложеното със съдебното решение задължение трябва да бъде изпълнено доброволно в срок от три дни, а в случай на принудително извеждане от жилище — в срок от петнадесет дни от обявяването на съдебното решение за окончателно. Ако съгласно съдебното решение задължението трябва да бъде изпълнено доброволно от повече от един ответник и ако е делимо, задължението трябва да се изпълни еднакво от всички ответници, освен ако в решението не определено друго.

Когато подава молба за съдебно изпълнение, не е нужно взискателят да е представляван от адвокат.

В молбата за изпълнение на съдебно решение, с което се налага плащане на парична сума, трябва да бъдат обозначени специфичният метод на изпълнение и други определени по закон реквизити. Молбата за съдебно изпълнение трябва да бъде придружена от препис от съдебното решение, към което има потвърждение за изпълняемост. Съдът, който се произнася по същество като първа инстанция, ще осигури това потвърждение към съдебното решение. Не е необходимо да се прилага препис от съдебното решение, ако молбата за съдебно изпълнение е подадена до съда, който е разгледал въпроса по същество като първа инстанция.

Решенията се изготвят винаги под формата на определения в изпълнително производство.

По правило съдът ще разпореди съдебно изпълнение, без да изслушва ответника.

В съдебните производства в Чешката република се заплаща съдебна такса (вж. Закон № 549/1991 за съдебните такси, с измененията). В обосновани случаи законът позволява освобождаване от съдебни такси.

Изпълнително производство

Изпълнението ще извърши съдебният изпълнител, посочен от взискателя в молбата за принудително изпълнение. Актове на съдебния изпълнител се смятат за актове на съда по изпълнението.

Изпълнителните производства се образуват по молба на взискателя или по молба на лице, което е доказало, че му е дадено или прехвърлено право, определено съгласно съдебно решение. Те се образуват на датата на предаване на такава молба на съдебния изпълнител. Съдебният изпълнител може да започне да определя и обезпечава имуществото на длъжника само след като съдът е издал разрешение за това и е разпоредил изпълнението.

Молбата за изпълнение трябва да включва:

 • идентификация на съдебния изпълнител, който следва да води изпълнението, като се посочва седалището му (списък на съдебните изпълнители можете да намерите на уебсайта на Камарата на съдебните изпълнители на Чешката република (Exekutorská komora České republiky); за съдебните изпълнители не е определена местна компетентност — всеки съдебен изпълнител може да извършва дейност на цялата територия на Чешка република);
 • посочване на въпроса, за който се отнася молбата, и нейната цел;
 • идентифициране на участниците, т.е. взискателя или правоимащото лице съгласно съдебното решение, и ответника; за физически лица това означава собствено име, фамилия, постоянно пребиваване на участниците или местопребиваване в Чешката република в зависимост от вида престой за чужденци и, когато е приложимо, ЕГН или дата на раждане на участниците, или за юридически лица — корпоративно име или търговско наименование, седалище и идентификационен номер;
 • точно посочване на изпълнителното основание;
 • задължението, което трябва да бъде принудително изпълнено, и, когато е приложимо, в каква степен ответникът вече е изпълнил доброволно задължението;
 • когато е приложимо, идентифициране на доказателствата, на които взискателят основава своето право;
 • подпис.

Към молбата за изпълнение трябва да бъдат приложени оригиналът или заверен препис от изпълнителното основание заедно с потвърждение на неговата изпълняемост или препис от нотариален акт с разрешение за изпълнение, освен когато изпълнителното основание е издадено от съда по изпълнението. Органът, издал изпълнителното основание, предоставя потвърждение на изпълняемостта, докато за спогодби и споразумения то се предоставя от органа, който ги одобрява.

3.2 Основни изисквания

Изпълнението на съдебно решение (принудителното изпълнение) може да бъде разпоредено въз основа на изпълнително основание, ако наложеното задължение не е изпълнено доброволно.

Изпълнително основание е:

 • решение с изпълнителна сила на съда или съдебния изпълнител, ако в него се признава право, налага се задължение или се засяга имущество;
 • изпълняемо съдебно решение на съд или друг разследващ, прокурорски и съдебен орган, ако в него се признава право или се засяга имущество;
 • изпълняемо арбитражно решение (забележка: Върховният съд на Чешката република многократно е постановявал, че макар арбитражните решения, издадени по силата на Нюйоркската конвенция за признаване и изпълнение на чуждестранни арбитражни решения, да могат да послужат като основание за изпълнение по съдебен ред на решение без специална процедура, те не могат да бъдат използвани като изпълнително основание сами по себе си — вж. Резолюция от 12 юни 2018 г. по преписка № 20 Cdo 754/2018, Резолюция от 16 август 2017 г. по преписка № 20 Cdo 5882/2016 и Резолюция от 3 ноември 2016 г. по преписка № 20 Cdo 1165/2016);
 • нотариален документ с разрешение за принудително изпълнение, изготвен в съответствие със специално законодателство;
 • изпълняемо съдебно решение и друго изпълнително основание от публичен орган;
 • други решения с изпълнителна сила и одобрени спогодби и документи, чието изпълнение е позволено по закон.

Ако в изпълнителното основание не се определя срок за доброволно изпълнение на задължението, се подразбира, че наложеното с изпълнителното основание задължение трябва да се изпълни в срок от три дни, а в случай на принудително извеждане от жилище — в срок от петнадесет дни от обявяването на съдебното решение за окончателно.

Съдебно принудително изпълнение

Общият съд на ответника е компетентен да налага и изпълнява съдебно решение, да осъществява дейността на съда, преди да разпореди съдебното изпълнение, и за декларациите във връзка с имуществото, освен ако в член 252 от Закон № 99/1963, Граждански процесуален кодекс, с измененията, не е предвидено друго.

Съдебното изпълнение може да бъде разпоредено само до исканата от взискателя степен, която в съответствие с решението е достатъчна за неговото удовлетворение (член 263, параграф 1 от Закон № 99/1963, Граждански процесуален кодекс, с измененията).

Съдът ще отхвърли молба за съдебното изпълнение, ако от нея вече е ясно, че постъпленията няма да бъдат достатъчни, за да покрият разноските по съдебното изпълнение (член 264, параграф 2 от Закон № 99/1963, Граждански процесуален кодекс, с измененията).

Изпълнително производство

Съдебен изпълнител ще извърши действията по съдебното изпълнение с разрешение от съда, с изключение на посочените по-горе съдебни решения (точка № 1).

Съдебен изпълнител, който получава молба за изпълнение, ще поиска заповед за изпълнение — най-късно петнадесет дни от датата на подаване на молбата — за разрешение и за разпореждане на изпълнението. Съдът ще издаде разрешение в срок от петнадесет дни, ако са спазени всички законово определени предпоставки. Ако не са спазени всички законово определени предпоставки за извършване на принудително изпълнение, съдът ще даде указания на съдебния изпълнител да отхвърли, частично или изцяло, или да откаже молбата за изпълнение, или да спре изпълнителното производство. Съдебният изпълнител е обвързан с това указание.

Предметно компетентен за изпълнението е районният съд.

Ако ответникът е физическо лице, териториално компетентен за изпълнението е съдът, в чийто съдебен район е постоянното пребиваване или местопребиваването в Чешката република на ответника, в зависимост от вида престой за чужденци. Ако ответникът е юридическо лице, териториално компетентен е съдът, в чийто съдебен район се намира седалището на ответника. Ако ответник, който е физическо лице, няма постоянно пребиваване или местопребиваване в Чешката република, или ако ответник, който е юридическо лице, няма седалище в Чешката република, териториално компетентен е съдът, в чийто съдебен район се намира имуществото на ответника.

Някои изключения от правилата за местната компетентност произтичат от Закон № 292/2013 за специалните съдебни производства, с измененията, напр. член 511.

4 Цел и естество на принудителните мерки

4.1 Кои видове активи могат да бъдат предмет на принудително изпълнение?

Изпълнението (принудителното изпълнение) може да се извършва върху движими и недвижими вещи, права и друго имущество, с някои изключения.

В съответствие с членове 321—322 от Закон № 99/1963, Граждански процесуален кодекс, с измененията, изпълнителни действия не могат да бъдат предприемани по-специално върху следното:

 • вещи, чиято продажба е забранена в съответствие със специално законодателство или които не подлежат на принудително изпълнение в съответствие със специално законодателство;
 • вещи, притежавани от ответника, които са му необходими, за да задоволява своите материални потребности и тези на семейството си или да изпълнява професионалните си задължения, както и други вещи, чиято продажба би била в разрез с моралните норми (по-специално това означава обикновени вещи, включващи дрехи, обичайно домакинско оборудване, брачни халки и други подобни вещи, медицински изделия и други вещи, от които ответникът се нуждае поради заболяване или физически недостатъци, средства, изчислени в размер на два пъти жизненото равнище на лице в съответствие със специално законодателство, животни, които не се държат за икономически цели и които са домашни любимци);
 • ако ответникът е предприемач — негови вещи, които са му необходими, за да изпълнява стопанската си дейност (това не се прилага, ако вещите са запорирани/възбранени с цел събиране на вземане от взискателя);
 • техническо оборудване, на което, в съответствие със специално законодателство, ответникът води документация за инвестиционни инструменти или съхранява документи, свързани с данни в тази документация, и техническо оборудване, служещо за предоставяне на данни за собственици на инвестиционни инструменти в съответствие със специално законодателство;
 • вещи, които ответникът е придобил като заместващо имущество (това не се прилага, ако ответникът има право да се разпорежда свободно с тези вещи или ако принудителното изпълнение включва събиране на задълженията на починало лице или задължения, свързани с доверително управление на вещи, придобити като заместващо имущество).

Взискателят също така винаги може да подаде молба за принудително изпълнение върху изброените по-горе вещи, ако те са били придобити от ответник, който посредством умишлено престъпно деяние е причинил вреди и е получил имуществена облага от това престъпление, ако взискателят е увредената страна от престъплението.

Изброените по-долу също не подлежат на принудително изпълнение:

 • искове за удовлетворяване от сума, която е изплатена от застрахователна компания по застрахователна полица, ако сумата следва да се използва за изграждане на нова или за възстановяване на вече съществуваща сграда;
 • парични помощи за социални грижи, помощи за покриване на разходи по издръжка, държавна социална помощ, семейни надбавки и еднократна държавна социална помощ, както и помощи за деца в приемни семейства;
 • вземания, които ответникът е придобил като заместващо имущество; това не се прилага, ако ответникът има право да се разпорежда свободно с вземането или ако принудителното изпълнение включва събиране на задълженията на завещател или задължения, свързани с доверително управление на вещи, придобити като заместващо имущество;
 • само две пети от вземанията от физически лица, които са предприемачи, възникващи в хода на тяхната стопанска дейност, подлежат на принудително изпълнение; ако обаче е налице молба за принудително изпълнение на някое от вземанията, ползващи се с предимство, на принудително изпълнение подлежат три пети от тях;
 • само две пети от вземанията за лицензионни възнаграждения подлежат на принудително изпълнение, ако ответникът е авторът; ако обаче е налице молба за принудително изпълнение на някое от вземанията, ползващи се с предимство, на принудително изпълнение подлежат три пети от тях (същото се прилага за вземания, произтичащи от правата на изпълнители и от правата на създатели на индустриална собственост).

В този списък са представени основните ограничения на принудително изпълнение върху имуществото чрез съдебно изпълнение или принудително изпълнение. Гражданският процесуален кодекс съдържа някои допълнителни ограничения, напр. в член 267b.

Начинът за принудително изпълнение върху съпружеска имуществена общност е уреден в член 262a, параграфи 1 и 2 от Закон № 99/1963, Граждански процесуален кодекс, с измененията, и в член 42 от Закон № 120/2001, Кодекс за принудителното изпълнение, с измененията. Принудителното изпълнение върху имущество, което е част от съпружеска имуществена общност, може да бъде разпоредено за събиране на задължение, направено само от единия от съпрузите по време на брака или преди неговото сключване. За целите на заповедта за изпълнение за част от съпружеската имуществена общност на ответника и неговия/ата съпруг/а се смята и имуществото, което не е част от нея, само защото съдебно решение е прекратило съпружеската имуществена общност или е намалило съществуващия ѝ обхват, или тъй като обхватът на съпружеската имуществена общност е бил намален с договор, или е бил възприет режим на разделност на имуществото, или произходът на съпружеската имуществена общност е бил договорно определен, считано към датата на прекратяване на брака.

Принудително изпълнение чрез удържане от работни заплати или други доходи на съпруга/ата на ответника, чрез запор по сметката на съпруга/ата на ответника във финансова институция, запориране на други парични вземания на съпруга/ата на ответника или запориране на друго имущество на съпруга/ата на ответника може да бъде разпоредено в случай на събиране на задължение, което е част от съпружеската имуществена общност.

4.2 Какви са последиците от принудителните мерки?

Съдебно принудително изпълнение:

Плащането на парична сума може да се извърши чрез удържания от работни заплати, запор на вземания, управление на недвижими имоти, продажба на движими и недвижими вещи, изпълнителен запор на производствено предприятие и учредяване на възбрана върху недвижими имоти (член 258, параграф 1 от Закон № 99/1963, Граждански процесуален кодекс, с измененията).

Принудително изпълнение, налагащо задължение, различно от плащането на парична сума, зависи от естеството на наложеното задължение. То може да се извърши чрез принудително извеждане, изнасяне на вещи, разделяне на общи вещи, приключване на работа и други действия (член 258, параграф 2 от Закон № 99/1963, Граждански процесуален кодекс, с измененията).

Принудително изпълнение чрез продажба на залог може да се извърши за запорирано вземане чрез продажбата на заложени движими и недвижими вещи, общи вещи и комплекти от вещи, чрез налагане на запор върху заложено парично вземане и запор на други заложени права на собственост (член 258, параграф 3 от Закон № 99/1963, Граждански процесуален кодекс, с измененията).

Едва след като изпълнението е вписано в регистъра на започналите изпълнения, съдебният изпълнител ще прецени как ще се извършват действията по изпълнението, и ще издаде или отмени заповед за изпълнение, свързана с имуществото, което следва да бъде засегнато от изпълнението. Заповед за изпълнение означава заповед за изпълнение по един от начините, определени в Закон № 120/2001, Кодекс за принудителното изпълнение, с измененията. В заповедта за изпълнение съдебният изпълнител трябва да избере начин за изпълнение, който не е очевидно неподходящ, по-специално що се отнася до несъответствие между размера на задълженията на ответника и цената на вещта, от която трябва да стане изпълнението на задължението на ответника.

Изпълнение, налагащо плащане на парична сума, може да се извърши чрез удържания от работни заплати и други доходи, запор на вземания, продажба на движими и недвижими вещи, изпълнителен запор на производствено предприятие, както и учредяване от съдебния изпълнител на възбрана върху недвижими имоти, управление на недвижими имоти или чрез отнемане на свидетелство за управление на МПС.

Начинът на изпълнение на задължение, различно от плащането на парична сума, зависи от естеството на наложеното задължение. Това може да стане чрез принудително извеждане, премахване на вещи, разделяне на общи вещи, приключване на работа и други действия.

Изпълнение чрез продажба на залог може да се извърши за запорирано вземане чрез продажбата на заложени движими и недвижими вещи.

Забраната за разпореждане с имущество се урежда в член 44a и член 47, параграф 5 от Закон № 120/2001, Кодекс за принудителното изпълнение, с измененията. Освен ако съдебният изпълнител не реши друго, след доставяне на известието за поканата за изпълнение ответникът не може да се разпорежда с имуществото си, включително с недвижими имоти и имущество, включени в съпружеска имуществена общност, с изключение на обичайните търговски и оперативни дейности, задоволяването на основните си потребности от издръжка и тези на лицата, спрямо които той има задължение за издръжка, както и поддържането и управлението на имуществото. Всеки правен акт, чрез който ответникът нарушава това задължение, е недействителен. Правен акт ще се смята за действителен обаче, ако срещу неговата действителност не е повдигнато възражение от съдебен изпълнител, взискател или регистриран взискател с цел да се гарантира удовлетворяване на принудително събраното вземане. Правните последици от възражение срещу действителността ще влязат в сила от момента на действие на правния акт, ако заповедта за изпълнение или изразената по друг начин воля на съдебния изпълнител, взискателя или регистрирания взискател достигне до всички участници в правния акт, срещу които съдебният изпълнител, взискателят по съдебното решение или регистрираният взискател е повдигнал възражение за недействителност.

Ответникът не може да прехвърля имущество, което е предмет на заповед за изпълнение на друго лице, нито да го обременява с тежест и да се разпорежда с него по друг начин. Всеки правен акт, чрез който ответникът нарушава това задължение, е недействителен.

4.3 Какъв е срокът на действие на тези мерки?

Тези мерки продължават до спирането на изпълнението, до събирането на вземането, неговите акцесорни елементи и разноските за изпълнението и т.н. Забраната за разпореждане с имуществото се прекратява с решението, ако ответникът депозира при съдебния изпълнител сума, равна на вземането, което трябва да се събере, разноските за изпълнението и разноските на взискателя.

5 Има ли възможност за обжалване на решението, с което се постановява такава мярка?

В хода на съдебното принудително изпълнение на съдебно решение е възможно да се подаде жалба в съответствие с общите разпоредби на Гражданския процесуален кодекс относно жалбите. Ответникът трябва да подаде такава жалба в срок от 15 дни от предоставянето на писмен препис от съдебното решение в съда, чието решение се обжалва. Ако тя бъде подадена от лице, което има право на това, в допустимия срок за обжалване, съдебното решение няма да влезе в сила до постановяване на окончателно решение на апелативния съд по жалбата (вж. също член 254 от Закон № 99/1963, Граждански процесуален кодекс, с измененията).

В хода на принудителното изпълнение на съдебно решение не е възможно, поради законови съображения, да се спре производството и да се пренебрегне спазването на срока. Нито пък е възможно да се предяви иск за възобновяване на изпълнението; възможно е обаче да се предяви иск за нищожност, но само ако искът е насочен срещу окончателното определение на въззивния съд, с което въззивната жалба е била отхвърлена или въззивното производство е било прекратено, или срещу окончателното определение на въззивния съд, с което определението на първоинстанционния съд за отхвърляне на въззивна или касационна жалба е било потвърдено или променено поради забавяне (вж. също член 229, параграф 4 и член 254, параграф 2 от Гражданския процесуален кодекс, с измененията).

Право върху несеквестируемо имущество може да бъде упражнено срещу взискателя чрез молба за изключване на такова имущество от принудителното изпълнение в съответствие с член 267, параграф 1 от Гражданския процесуален кодекс.

Право върху имущество, което е част от съпружеска имуществена общност или за целите на заповед за изпълнение се разглежда като имущество, представляващо част от съпружеската имуществена общност на ответника и неговия/ата съпруг/а, въпреки че вземането, което трябва да бъде събрано, не може да бъде удовлетворено от това имущество, може да се упражни mutatis mutandis чрез такава молба (член 267, параграф 2 от Гражданския процесуален кодекс).

Оспорването на автентичността, размера, естеството или реда на някое от вземанията, предявени за разпределение на постъпленията или удовлетворени по друг начин в хода на принудителното изпълнение на съдебно решение, също трябва да се упражни срещу взискателя чрез молба, при законоустановените методи за принудително изпълнение (член 267а от Гражданския процесуален кодекс).

Даден участник може да подаде възражения срещу някои съдебни определения. Такива са например възражения от ответника, свързани с описа на имуществото, възражения срещу доклада относно управление на производствено предприятие или възражения срещу арбитражно решение.

Не на последно място, ответникът може да подаде молба в хода на принудителното изпълнение и изпълнителното производство, за да отложи или спре изпълнението на съдебното решение (принудителното изпълнение). Отлагането и спирането на изпълнението на съдебно решение (принудителното изпълнение) се урежда в Гражданския процесуален кодекс, както и в Кодекса за принудителното изпълнение (по-специално член 266, член 268 и член 269 от Закон № 99/1963, Граждански процесуален кодекс, с измененията, и член 54, член 55 и член 55a от Закон № 120/2001, Кодекс за принудителното изпълнение, с измененията).

Обжалване в изпълнително производство:

Обжалване на решение на съдебния изпълнител е възможно в случаите, позволени от Кодекса за принудителното изпълнение (вж. член 55c).

Възможно е да се подаде молба за изключване на дадена вещ срещу решение на съдебния изпълнител по молба за изваждане от списъка на дадена вещ в съответствие с член 267 от Гражданския процесуален кодекс в съда по изпълнението в срок от 30 дни от постановяването на решението на съдебния изпълнител, чрез което съдебният изпълнител не е спазил, дори частично, молбата за изваждане на вещта от списъка. Продажбата на включените в списъка движими вещи между подаването на молбата за изваждане на дадена вещ от списъка и изтичането на срока, както и по време на производството по иска, не е възможна.

Даден участник може да подаде възражения срещу заповед за плащане на разноските по производството в срок от 8 дни от постановяване на решението.

Във връзка с молбата за отлагане или спиране на изпълнението вж. по-горе „Средства за правна защита срещу изпълнението на съдебни решения“.

6 Подлежи ли принудителното изпълнение на ограничения, по- специално във връзка със защитата на длъжника или сроковете?

Вследствие на заповед за изпълнение (член 44 и следващите от Кодекса за принудителното изпълнение) забраната за разпореждане с имуществото не се прилага към обичайните търговски и оперативни дейности на ответника, задоволяването на неговите основни нужди от издръжка и тези на лицата, за които той носи отговорност да издържа, както и към поддържането и управлението на имуществото. Освен това ответникът може да подаде молба до съдебния изпълнител да не прилага забраната за разпореждане към част от имуществото му; в тази молба ответникът трябва да докаже, че оставащото му имущество е очевидно и несъмнено достатъчно, за да покрие вземането, което трябва да бъде събрано, включително разноските на взискателя и разноските за изпълнението.

Ответникът има също така възможност след покана от съдебния изпълнител, в която трябва да се съдържа информация за срока за плащане и потенциалните последици от неплащането, да плати вземането, което трябва да бъде събрано, както и на депозит при намалени разноски. Забраната върху разпореждането с имуществото (член 44а, параграф 1 и член 46, параграф 6 от Кодекса за принудителното изпълнение) ще отпадне при доброволно изпълнение на вземането, което трябва да бъде събрано, и плащане на депозита. В противен случай съдебният изпълнител ще започне изпълнението.

Ответникът е защитен, особено в ситуация на принудително извеждане от апартамент или друг недвижим имот, в който той живее, в съответствие с член 65 от Наредба № 37/1992 от 23 декември 1991 г. на Министерството на правосъдието на Чешката република относно процедурния правилник на районните и окръжните съдилища, с измененията. Това е така, тъй като, ако при принудително извеждане от недвижим имот, сграда, апартамент или стая, изпълнителят разбере, че лицето, което трябва да бъде изведено, е приковано към легло поради заболяване, или е жена, която е в следродилен период или е в напреднал стадий на бременност, и че принудителното извеждане би застрашило сериозно здравето на това лице, такова принудително изпълнение не е позволено; ако не е получено потвърждение от лекар или ако има съмнения в достоверността на такова твърдение, съдебният изпълнител ще потърси мнението на медицински специалист.

За несеквестируеми в съответствие с Гражданския процесуален кодекс вещи, които принадлежат на длъжника, вж. също въпроса „Кои видове активи могат да бъдат предмет на принудително изпълнение?“

 

Тази уеб страница е част от „Вашата Европа“.

Ще се радваме да получим вашите коментари относно полезността на предоставената информация.

Your-Europe

Последна актуализация: 28/03/2022

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.