Процедури за изпълнение на съдебно решение

Малта
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Kакво означава принудително изпълнение в областта на гражданските и търговските дела?

Принудително изпълнение означава, че съдебното решение се привежда в изпълнение.

2 Кой орган или кои органи са компетентни да извършват принудително изпълнение?

Това зависи от подадената молба. Например учредяването на ипотека се извършва от директора на публичния регистър, след като получи заверен препис на съдебното решение, придружен от удостоверение от съдебното деловодство, че съдебното решение не е обжалвано и че срокът за подаване на такава жалба е изтекъл, или че съдебното решение не подлежи на обжалване.

3 При какви условия може да се издаде подлежащ на принудително изпълнение документ или решение?

В съответствие с общото право — Граждански процесуален и функционален кодекс (глава 12 от Законите на Малта) — следните актове представляват изпълнителни титули:

 • съдебно писмо, когато задължението е безспорно, ликвидно и изискуемо, не се състои в извършването на действие и размерът на задължението не надвишава 25000 EUR. Този въпрос е уреден в член 166А от Гражданския процесуален и функционален кодекс,
 • решения на малтийски съдилища,
 • договори, получени от нотариус в Малта или сключени пред всеки друг държавен служител, упълномощен да ги получи, когато договорът се отнася до задължение, което е безспорно, ликвидно и изискуемо и не се състои в извършването на действие,
 • сметки за начислени съдебни такси и плащания, издадени в полза на адвокат, процесуален представител, нотариус, вещо лице на съда или друг съдия или свидетел, освен ако въпросните начислени сметки бъдат оспорени в съответствие със закона,
 • решения на арбитри, регистрирани в Малтийския арбитражен център,
 • менителници и записи на заповед,
 • споразумения, постигнати чрез медиация, на които е придадена изпълнителна сила от страните в медиацията,
 • решения на Трибунала по въпросите на потребителите.

Съществуват така също различни други изпълнителни титули, произтичащи от специални закони, например данъчни закони.

3.1 Производство

Актовете, чрез които, в зависимост от обстоятелствата, изпълнителните титули може да бъдат приведени в изпълнение, са следните:

 • разпореждане за налагане на запор върху движимо имущество,
 • разпореждане за налагане на възбрана върху недвижимо имущество,
 • разпореждане за налагане на запор върху действащо предприятие,
 • продажба от съда на движимо или недвижимо имущество чрез търг или на права върху недвижимо имущество,
 • заповед за налагане на запор върху имущество на трето лице, което има задължение към длъжника,
 • разпореждане за извеждане или евикция от недвижим имот,
 • разпореждане in factum;
 • разпореждане за възбрана върху морски плавателни съдове,
 • разпореждане за запор върху въздухоплавателни средства,
 • разпореждане in procinctu.

Ако изпълнителен титул се привежда в изпълнение въз основа на член 166А, заявителят за вписване на съдебното писмо, което представлява изпълнителен титул, представя в съдебното деловодство заверен препис от съдебното писмо и също доказателство за връчването, както и копие на всеки отговор, който е получен по него, ако има такъв.

Що се отнася до останалите изпълнителни титули, процедурата се различава според тяхното естество. Този въпрос е уреден от Гражданския процесуален и функционален кодекс, член 252 и сл.

3.2 Основни изисквания

Условията се различават според естеството на изпълнителните титули. Този въпрос е уреден от Гражданския процесуален и функционален кодекс, член 252 и сл.

4 Цел и естество на принудителните мерки

4.1 Кои видове активи могат да бъдат предмет на принудително изпълнение?

На принудително изпълнение подлежи движимо имущество, в това число:

 • дялове и акции в търговски дружества,
 • лицензи, издадени от всеки компетентен орган, както може да бъде определено и с наредба на министъра на правосъдието,
 • застрахователни полици,
 • обезпечения на кредити и всякакви права на интелектуална или индустриална собственост.

Следните вещи обаче са несеквестируеми:

 • облекло за ежедневно ползване, завивки и уреди и мебели, считани за разумно необходими за осигуряването на достойни условия на живот за длъжника и неговото семейство,
 • лични документи и книги, свързани с професията на длъжника, на неговата съпруга или на неговите деца,
 • регистри и протоколни книги на нотариуси,
 • инструменти и пособия, необходими за обучението по или упражняването на дейност в сферата на науката или изкуството от длъжника, неговата съпруга или неговите деца,
 • животни и инструменти, необходими за селското стопанство, както и всички резултати от селскостопанска дейност, независимо дали са прибрани, или още не са,
 • въздухоплавателни средства, изцяло предназначени за държавна служба, в това число пощенски услуги, но с изключение на такива с търговско предназначение,
 • морски плавателни съдове, изцяло наети за служба за правителството на Мата,
 • свещени одежди и съдове, използвани в утвърдена църква или принадлежащи на свещеник, религиозен орден или някой негов член,
 • цялото имущество на всеки член на полицейските сили или на въоръжените сили на Малта, представляващо оръжие, муниции, оборудване, инструменти или облекло, използвани от него при изпълнението на служебните му задължения.

Предмет на принудително изпълнение може да бъде недвижимо имущество, търговски предприятия, кораби, плавателни съдове и въздухоплавателни средства.

Заповеди за запор върху имущество на трето лице, което има задължение към длъжника, не може да се издават по отношение на:

 • каквито и да било работни заплати и надници (в това число премии, надбавки, заплащане за извънредна работа и други трудови възнаграждения),
 • каквито и да било издръжки, пенсии, надбавки или помощи, предвидени в Закона за социалното осигуряване, или други надбавки на лице с държавна пенсия,
 • каквито и да било средства или дарения за благотворителност, отпуснати от правителството,
 • каквито и да било завети, изрично направени с цел издръжка, ако длъжникът няма други средства за препитание и самият дълг не е дължим за издръжка,
 • каквато и да било сума, дължима за издръжка, независимо дали е постановена служебно от съда или с публичен акт, ако самият дълг не е дължим за издръжка,
 • суми, които са предоставени на длъжника под формата на заем за изграждането, строителството и поддръжката на жилище, предназначено за основно жилище на длъжника,
 • банков кредит по овърдрафт, с изключение на кредитни карти, с помощта на който функционира търговското предприятие, управлявано от длъжника,
 • банкови гаранции и акредитиви.

4.2 Какви са последиците от принудителните мерки?

Като последица, изпълнителните титули се привеждат в изпълнение и по този начин се отнема имуществото в съответствие със закона.

4.3 Какъв е срокът на действие на тези мерки?

Зависи от случая, но като цяло може да се каже, че изпълнителните разпореждания продължават да бъдат валидни, докато титулът, въз основа на който са издадени, продължава да подлежи на изпълнение. Заповедта за запор върху имущество на трето лице, което има задължение към длъжника, не може да се удължава и остава в сила, докато бъде отменена със съдебно решение.

5 Има ли възможност за обжалване на решението, с което се постановява такава мярка?

Лице, срещу което е издадено изпълнително разпореждане, или някое друго заинтересовано лице може да подаде молба в съда, издал акта, и да поиска отмяната на изпълнителния акт, независимо дали изцяло или частично. Молбата се предоставя на ответната страна, която в десетдневен срок дава отговор, като прилага всички документи, които желае да представи. Съдът се произнася по молбата, след като изслуша страните. Жалба срещу въпросното определение може да се подаде в шестдневен срок, считано от датата, на която на открито съдебно заседание то е прочетено.

6 Подлежи ли принудителното изпълнение на ограничения, по- специално във връзка със защитата на длъжника или сроковете?

Съдебни решения, постановени от висшестоящи съдилища, може отново да подлежат на принудително изпълнение след десет (10) години, считано от датата, на която съдебното решение или определение е било приведено в изпълнение. Съдебни решения на нисшестоящи съдилища или на Трибунала за искове с малък материален интерес може да подлежат на принудително изпълнение отново, след като изтекат пет години. Изпълнителни титули чрез договор, когато задължението е безспорно, ликвидно и изискуемо, действия по член 166А от глава 12 от Законите на Малта и менителници и записи на заповед може да подлежат на принудително изпълнение отново, след като изминат три години. Те се считат за принудително изпълними отново, като се подаде молба до компетентния съд. Също така взискателят потвърждава под клетва вида на дълга или вземането, за които иска принудително изпълнение, както и че дългът или част от него все още е дължим/а. В допълнение, при тези обстоятелства се прилага давностен срок от 30 години, но този срок може да бъде прекъсван с горепосочената молба.

 

Тази уеб страница е част от „Вашата Европа“.

Ще се радваме да получим вашите коментари относно полезността на предоставената информация.

Your-Europe

Последна актуализация: 16/12/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.