Jak vymáhat soudní rozhodnutí?

Kypr
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Co znamená výkon soudních rozhodnutí ve věcech občanských a obchodních?

Výkonem rozhodnutí se rozumí nucené naplnění obsahu soudního rozhodnutí nebo usnesení s pomocí soudu a v některých případech s dodatečnou pomocí jiných příslušných úředníků/úřadů (např. katastru nemovitostí – Ktimatológio). Strana, která získala soudní rozhodnutí nebo usnesení, může soud požádat o přijetí exekučních opatření.

2 Které orgány mohou provádět exekuci a výkon rozhodnutí?

Soudní služba (soudní vykonavatelé) a katastr nemovitostí. Orgánem příslušným pro výkon příkazu k vymožení dlužného výživného je policie.

3 Za jakých podmínek lze vydat vykonatelný právní titul nebo rozhodnutí?

Soudní rozhodnutí nebo usnesení jsou vykonatelná poté, co byla vydána. Lhůta pro podání opravného prostředku nemá sama o sobě za následek odklad výkonu rozhodnutí; odvolávající se strana musí za tímto účelem podat odůvodněnou žádost.

3.1 Řízení

Dokumenty, které nevydal soud (např. rozhodčí nálezy), nejsou samy o sobě vykonatelné, mohou se však stát vykonatelnými poté, co je za takové prohlásí soud. Soudem, který je příslušný k vydání usnesení o nařízení výkonu listiny, kterou nevydal soud, nebo ji vydal cizí soud, je okresní soud, v jehož obvodu má pobyt osoba, proti které výkon rozhodnutí bude směřovat, nebo v případě usnesení upravujících vyživovací povinnosti rodinný soud. Soudní rozhodnutí vykonává obvykle právník, který danou věc projednával u soudu, a to jedním ze způsobů výkonu uvedených v oddíle 3.1.

Co se týká zápisu a výkonu cizího soudního rozhodnutí na základě mnohostranné nebo dvoustranné dohody, řízení vede Ministerstvo spravedlnosti a veřejného pořádku jako ústřední orgán, a to prostřednictvím právní služby (Nomikí Ypiresía). V ostatních případech mohou řízení vést soukromí právníci.

Náklady řízení nelze stanovit předem, tajemník soudu je však vypočítá na základě předpisů o poplatcích a jejich uhrazení je nařízeno osobě, v jejíž neprospěch bylo soudní rozhodnutí vydáno.

Výkon rozhodnutí provádějí především soudní vykonavatelé (dikastikoí epidótes), což jsou úředníci, kteří jsou stálými zaměstnanci soudů. K urychlení vykonávacího řízení je doručování listin ve všech věcech projednávaných civilními soudy od roku 1996 svěřeno soukromým společnostem, takže soudní vykonavatelé se mohou soustředit na výkon soudních rozhodnutí.

3.2 Hlavní podmínky

V případě výkonu soudního rozhodnutí mezi stranami na Kypru se kritéria liší v závislosti na dané věci. Musí existovat soudní rozhodnutí, doručení soudního rozhodnutí, které zakládá povinnost, a odmítnutí žalovaného zaplatit přiznanou částku nebo její neuhrazení žalovaným.

Kritéria pro vydání usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí cizí země jsou obvykle stanovena v příslušné dohodě. Obvyklou podmínkou v tomto případě je, že žalovaný musí být o řízení, které je proti němu vedeno v cizí zemi, řádně vyrozuměn.

4 Předmět a povaha exekučních opatření

4.1 Jaký druh majetku může být předmětem výkonu soudních rozhodnutí?

K věcem, na něž se může exekuce vztahovat, patří bankovní účty, akcie, zapsaná vozidla, nemovitosti a jiný majetek. Vyloučeny jsou velmi osobní věci, které jsou nezbytné pro přežití žalovaného nebo pro výkon jeho povolání.

Exekuční opatření zahrnují:

 • příkaz k zabavení a prodeji (éntalma katáschesis kai pólisis) movitého majetku,
 • příkaz k vydání (éntalma parádosis) movitého majetku (pokud byl movitý majetek předmětem žaloby, např. předmět pronájmu s následnou možností koupě v případě žaloby na porušení smlouvy o nájmu s následnou možností koupě),
 • příkaz k soudnímu obstavení majetku poddlužníka (k zabavení majetku v držení třetí strany) (éntalma katáschesis eis cheíras trítou),
 • příkaz k uhrazení soudem uznaného dluhu v měsíčních splátkách,
 • příkaz k provedení srážek (diátagma apokopís) z měsíční mzdy povinného (který je za účelem provedení doručen zaměstnavateli),
 • příkaz k vzdání se vlastnictví (éntalma parádosis katochís) nemovitosti,
 • příkaz k prodeji (éntalma pólisis) nemovitosti,
 • příkaz k uvalení nucené správy na nemovitost (mesengýisi) (vydaný na žádost povinného, pokud se soud přesvědčí, že příjmy z nemovitosti mohou do tří let pokrýt soudem uznaný dluh, úroky a veškeré náklady),
 • zřízení zástavního práva k nemovitosti (epivárynsi) zápisem na základě soudního rozhodnutí,
 • konkurs,
 • zrušení společnosti.

V případě usnesení upravujícího vyživovací povinnosti zahrnuje výkon i možnost vydání příkazu k zadržení (fylakistiríou éntalma) povinného.

4.2 Jaké jsou účinky exekučních opatření?

Povinný a případně třetí strana musí splnit soudní rozhodnutí nařizující exekuční opatření. Pokud povinný odmítne nebo opomene provést úkony/opatření uvedená v usnesení, kterým se ukládají exekuční opatření, může být proti němu zahájeno řízení k uložení trestu odnětí svobody kvůli neuposlechnutí soudního rozhodnutí.

Banka, které je doručen příkaz k soudnímu obstavení, musí příslušný účet zmrazit, nemá-li důvod pro podání námitky. V tomto případě se musí dostavit k soudu, který příkaz vydal, a uvést důvody, proč by se tento příkaz neměl uplatnit.

Všechny nenapadené příkazy se stávají pravomocnými a mají platnost soudního rozhodnutí.

4.3 Jak dlouho platí tato opatření?

Exekuční opatření platí po dobu šesti měsíců ode dne jejich uložení. Rozhodnutí o uložení exekučních opatření je platné po dobu šesti let ode dne vydání. Nedojde-li k výkonu rozhodnutí v této lhůtě, může být platnost rozhodnutí soudem prodloužena podle pravidla 40D.8 pravidel pro občanské soudní řízení.

5 Je možné podat opravný prostředek proti rozhodnutí o nařízení takového opatření?

V závislosti na dané věci je možné podat opravný prostředek, například za účelem odkladu výkonu rozhodnutí nebo zrušení zápisu v rejstříku.

6 Existují nějaká omezení exekuce a výkonu rozhodnutí, konkrétně v souvislosti s ochranou dlužníka nebo lhůtami?

V zájmu ochrany povinného nelze výkonem rozhodnutí postihnout osobní předměty, které jsou nezbytné pro zajištění životních potřeb dotyčné osoby nebo pro výkon jejího povolání.

Rovněž pokud je dlužníkem státní nebo veřejná služba, jsou z výkonu rozhodnutí vyňaty předměty a vybavení, které jsou nezbytné k využití ze strany široké veřejnosti, včetně vybavení náležející ozbrojeným a bezpečnostním složkám, předmětů uměleckého, archeologického, kulturního, náboženského a historického významu a devizových rezerv.

Kromě toho se příkaz k zabavení a prodeji movitého majetku vykonává v denních hodinách.

Majetek, který byl zabaven (s výjimkou peněz či cenných papírů) lze prodat pouze po uplynutí třídenní lhůty, která počíná běžet v den následující po dni zabavení, ledaže by majetek podléhal opotřebení nebo by vlastník v písemné žádosti uvedl jinak; až do ukončení prodeje musí být majetek uložen na vhodném místě nebo v péči vhodné osoby.

 

Tyto internetové stránky jsou součástí portálu Vaše Evropa.

Velice uvítáme jakoukoli zpětnou vazbu ohledně užitečnosti poskytnutých informací.

Your-Europe

Poslední aktualizace: 02/04/2024

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.