Jak vymáhat soudní rozhodnutí?

V případě sporu řešeného soudem je na konci řízení třeba uskutečnit dva kroky. Nejprve soud musí vydat rozhodnutí a následně je zapotřebí zajistit výkon tohoto rozhodnutí v praxi.

K tomu, aby bylo možné druhou stranu (žalovaného nebo Vašeho dlužníka) přinutit ke splnění povinnosti jí uložené soudním rozhodnutím (například povinnosti zaplatit dlužnou částku), musíte vyhledat orgány zajišťující výkon rozhodnutí. Jen ony disponují pravomocí přinutit dlužníka k zaplacení, k čemuž si v případě potřeby mohou vyžádat asistenci policie.

Podle nařízení Brusel I (přepracované znění), kterým se řídí uznávání a výkon rozhodnutí v přeshraničních věcech, se každý, kdo má vykonatelné soudní rozhodnutí vydané v členském státě Unie, může obrátit na orgány zajišťující výkon rozhodnutí v jiném členském státě, např. tam, kde má dlužník majetek, bez nutnosti vést zprostředkující řízení (nařízení ruší řízení o prohlášení vykonatelnosti). Dlužník, vůči němu je usilováno o výkon rozhodnutí, se může obrátit na soud a navrhnout odepření výkonu. Názvy a sídla příslušných soudů a soudů pro další opravné prostředky jsou uvedeny zde.

Cílem výkonu rozhodnutí je zpravidla vymožení peněžité částky, předmětem výkonu však může být i splnění povinnosti jiného druhu (povinnosti něco učinit nebo se něčeho zdržet, například dodat zboží, zhotovit dílo nebo zdržet se zásahu do práv).

V přeshraničních občanskoprávních věcech lze využít různých evropských nástrojů a postupů (například evropského platebního rozkazu, evropského řízení o drobných nárocích nebo evropského exekučního titulu), avšak u všech z nich musí být výkon soudního rozhodnutí prováděn v souladu s vnitrostátními předpisy státu, na jehož území se výkon rozhodnutí provádí (obvykle státu, kde se nachází dlužník/povinný nebo jeho majetek).

V praxi pak v případě, že budete chtít požádat o výkon rozhodnutí, potřebujete vykonatelný titul (soudní rozhodnutí nebo jinou listinu). Postup v rámci výkonu rozhodnutí a vymezení subjektů, které jsou oprávněny výkon rozhodnutí provádět (soudy, kanceláře pro inkasování pohledávek a exekutoři), se řídí vnitrostátním právem členského státu, v němž je výkon rozhodnutí žádán.

Chcete-li získat podrobné informace o právu některého členského státu, zvolte si jeho vlaječku.

Související odkaz

Atlas prosazování práva, který vznikl v rámci projektu financovaného EU, poskytuje informace o postupech prosazování právních předpisů v právních systémech členských zemí a Spojeného království (tj. informace o řízeních, náležitostech, pravomocích, nákladech a lhůtách).

Poslední aktualizace: 02/06/2023

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.