V oblasti občanskoprávní budou podle práva EU pokračovat probíhající řízení a řízení zahájená před koncem přechodného období. Portál e-Justice bude na základě vzájemné dohody se Spojeným královstvím uchovávat příslušné informace týkající se Spojeného království do konce roku 2024.

Jak vymáhat soudní rozhodnutí?

Anglie a Wales
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Co znamená výkon soudních rozhodnutí ve věcech občanských a obchodních?

Výkon rozhodnutí, tj. exekuce, je soudem uložený úkon, který je proveden s cílem přinutit povinného, aby splnil příkazy soudu.

Podle právního řádu Anglie a Walesu je volba způsobu výkonu rozhodnutí plně závislá na oprávněném.

Při rozhodování o způsobu, který se použije, musí oprávněný uvážit, zda:

 • je pravděpodobné, že od žalovaného (povinného) získá zpět své peníze a soudní poplatek,
 • žalovaný dluží finanční prostředky jiným osobám nebo byly proti němu vyneseny rozsudky jiného soudu hrabství (County Court),
 • žalovaný vlastní jakékoli předměty nebo majetek, jež by bylo možno převzít a prodat v dražbě,
 • žalovaný pracuje,
 • žalovaný má jiné příjmy, například příjmy z investic,
 • žalovaný má účet v bance, stavební spořitelně či jiný účet,
 • žalovaný vlastní nemovitost (dům) nebo
 • někdo jiný dluží peníze žalovanému.

Následují informace o různých druzích exekučních opatření. Oprávněný by si měl zvolit opatření, jehož prostřednictvím s největší pravděpodobností získá dlužné peníze zpět.

Soud nemůže zaručit, že oprávněný získá své peníze zpět, a za jakékoli opatření je třeba zaplatit soudní poplatek. Ačkoli soud připočte poplatek k částce, kterou povinný již dluží, soud nemůže vrátit částku, kterou oprávněný zaplatil, pokud neobdrží peníze od žalovaného. Více informací je uvedeno v letáku o vykonávacím řízení.

Obecné informace pro oprávněného jsou uvedeny v příručce o uplatnění peněžního nároku u soudu (Make a Court Claim for Money).

Obecné informace pro povinného jsou k dispozici v těchto pokynech:

Rozsudky soudu hrabství týkající se pohledávek (County court judgments for debt)

Reakce na uplatnění peněžního nároku u soudu (Respond to a court claim for money)

Uplatnění peněžního nároku u soudu (Make a Court Claim for Money)

Různé způsoby výkonu rozhodnutí:

Převzetí kontroly nad věcmi (dříve známé jako zabavení/exekuce - Taking control of goods)

Zabavení věcí za účelem případného odejmutí a prodeje v dražbě k pokrytí nákladů na soudem uznaný dluh.

Za účelem výkonu rozhodnutí převzetím kontroly nad věcmi je nutné u soudu podat návrh na vydání příkazu k převzetí kontroly. Příkaz pomůže pouze v případě, že žalovaný má:

 • na adrese uvedené oprávněným dostatečný majetek, jenž lze prodat v dražbě za účelem získání peněžních prostředků, nebo
 • veškeré peněžní prostředky, jež jsou požadovány v soudním příkazu (k zastavení prodeje majetku).

Než je možné vydat soudní příkaz, je nutné, aby žalovaný:

 • nezaplatil částku, jejíž uhrazení mu bylo uloženo, nebo
 • opozdil se nejméně u jedné ze svých plateb.

Soudní vykonavatelé (Bailiffs) nemohou vždy odejmout a prodat majetek žalovaného. Nemohou například odejmout základní vybavení domácnosti a nástroje nebo věci podnikatele, na něž se vztahují leasingové smlouvy nebo smlouvy o pronájmu. Soudní vykonavatel věci žalovaného nepřevezme, pokud jejich hodnota nepostačuje k zaplacení částky uložené v soudním příkazu po uhrazení nákladů na převzetí a prodej majetku. Při prodeji věcí v dražbě je často získán pouze zlomek jejich původní hodnoty. Majetek žalovaného mohl být mimoto zajištěn i soudními vykonavateli, kteří jednají na základě jiného soudního příkazu.

Více informací o příkazech k převzetí kontroly je uvedeno na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti.

Příkazy ke srážkám ze mzdy (Attachment of earnings orders)

V rámci tohoto způsobu výkonu rozhodnutí je získán příkaz, na jehož základě se ze mzdy či platu povinného v den výplaty pravidelně odečte pevně stanovená částka, která je převedena přímo oprávněnému.

Před vydáním příkazu ke srážkám ze mzdy musí být žalovaný zaměstnán. Příkaz nelze vydat, je-li žalovaný nezaměstnaný nebo osobou samostatně výdělečně činnou. Soud také nemusí být schopen příkaz vydat, nebo může vydat pouze příkaz ke splácení dlužné částky v malých splátkách, pokud jsou životní náklady žalovaného vyšší než jeho příjmy.

Více informací o příkazech ke srážkám ze mzdy je k dispozici na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti.

Soudní zákazy příkazy – včetně příkazů k prodeji a zákazu nakládání s majetkem (Charging orders)

Soudní zákaz či příkaz brání žalovanému v prodeji aktiv (např. majetku, pozemků nebo investic), aniž by uhradil částku, kterou dluží oprávněnému. Oprávněný je vyplacen z výnosů z prodeje, pokud oprávněný prodá majetek, nebo z výnosů z pozůstalosti, jestliže povinný zemře. Tento proces může zahrnovat také další dva druhy soudních příkazů. Za prvé se jedná o příkaz k prodeji, kdy soud může na základě platebního příkazu rozhodnout o nuceném prodeji nemovitého majetku. Za druhé existuje zákaz nakládání s majetkem, který brání povinnému disponovat s nemovitým majetkem s cílem zabránit tomu, aby bylo proti němu zahájeno řízení o vydání platebního příkazu.

Více informací o platebních zákazech a příkazech je uvedeno na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti.

Příkazy k přikázání pohledávky (dříve známé jako soudní obstavení - Third party debt orders)

V rámci tohoto způsobu výkonu rozhodnutí je získán příkaz, podle něhož jsou na základě rozhodnutí soudu obstaveny bankovní účty povinného. Částka k uhrazení soudem uznaného dluhu je poté automaticky převedena na oprávněného za účelem zaplacení dluhu. Nejsou-li na bankovních účtech k dispozici dostatečné finanční prostředky k uhrazení dluhu, použijí se dostupné prostředky k úhradě alespoň části dluhu.

Více informací o příkazech k přikázání pohledávky je k dispozici na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti.

Další informace poskytuje video.

Konkurzní řízení (Bankruptcy proceedings)

Činí-li dlužná částka nejméně 5 000 GBP, může oprávněný podat rovněž návrh na prohlášení konkurzu na žalovaného. Tato řízení mohou být zahájena jak u soudu hrabství (County Court), tak u vrchního soudu High Court). To však může být nákladné.

Příkazy k získání informací (dříve známé jako ústní ověření - Orders to obtain information)

Tento postup sice sám o sobě nepředstavuje způsob výkonu rozhodnutí, umožňuje však vyslechnout povinné s cílem získat informace týkající se jejich majetku, aby mohl oprávněný přijmout informovanější rozhodnutí o způsobu výkonu rozhodnutí, který chce použít.

Více informací o příkazech k získání informací je k dispozici na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti.

2 Které orgány mohou provádět exekuci a výkon rozhodnutí?

V Anglii a Walesu je pro výkon rozhodnutí příslušný vrchní soud, soud hrabství nebo nižší/smírčí soud (Magistrates‘ Court). Vrchní soud a soud hrabství vynášejí rozhodnutí a nižší/smírčí soudy vydají místním orgánům exekuční příkaz.

3 Za jakých podmínek lze vydat vykonatelný právní titul nebo rozhodnutí?

3.1 Řízení

Možný je výkon soudních i mimosoudních rozhodnutí. Není vždy nutné žádat o soudní usnesení, kterým se povoluje exekuce. Převzetí kontroly nad věcmi lze s ohledem na nezaplacený nájem, daně, cla a spotřební daně a pokuty za parkování provést bez předchozího souhlasu soudu.

Soud hrabství i vrchní soud mají pravomoc nařídit výkon rozhodnutí v případech, kdy vynesly rozhodnutí. Je však třeba poznamenat, že soudní vykonavatel u soudu hrabství nemůže vymáhat částku převyšující 5 000 GBP (ledaže se jedná o vymáhání dohody upravené v zákoně o spotřebitelském úvěru z roku 1974 (Consumer Credit Act 1974), kterou lze vymáhat pouze u soudu hrabství). Rozhodnutí soudu hrabství týkající se částky vyšší než 5 000 GBP musí být postoupena vrchnímu soudu za účelem jejich výkonu exekutorem. Exekutoři vrchního soudu nemohou provádět výkon rozhodnutí týkajících se částek nižších než 600 GBP.

Existuje řízení, v jehož rámci se oprávnění mohou rozhodnout, že rozhodnutí soudů hrabství týkající se částek v rozmezí od 600 GBP do 5 000 GBP postoupí vrchnímu soudu za účelem jejich výkonu formou exekuce. Je třeba rovněž uvést, že u vrchního soudu neexistuje řízení o srážkách ze mzdy; tuto záležitost je nutno postoupit soudu hrabství, má-li se použít tento způsob výkonu rozhodnutí.

Pokud byl nárok uplatněn s využitím služby žádosti o úhradu peněz on-line , lze žádost o vydání exekučního příkazu podat rovněž on-line.

Postavení, úkoly, povinnosti a pravomoci exekutorů

 • Exekutoři vrchního soudu (High Court Enforcement Officers (dříve Sheriffs)) – od 1. dubna 2004 zajišťují výkon rozhodnutí vrchního soudu exekutoři vrchního soudu. Jedná se o odborníky v oblasti exekucí, které jmenuje lord kancléř za účelem výkonu rozhodnutí v určitých poštovních okrscích. Aby se považovali za způsobilé pro jmenování, musí splnit četná kritéria, která se týkají takových otázek, jako je kvalifikace, finanční bezúhonnost, členství v profesním sdružení a závazky ohledně rozmanitosti a vhodného chování a disciplinární řízení. Exekutoři vrchního soudu mohou vykonávat rozhodnutí soudu hrabství týkající se peněžních částek přesahujících 600 GBP, pokud se oprávněný rozhodne postoupit vymáhání pohledávky vrchnímu soudu.
 • Soudní vykonavatelé u soudů hrabství (County court bailiffs), kteří jsou zaměstnanci Soudní služby Jejího Veličenstva (Her Majesty’ s Courts and Tribunals Service), a tudíž státními úředníky, zajišťují výkon rozhodnutí a/nebo příkazů vydaných a zaevidovaných u soudů hrabství. Zajišťují výkon příkazů k převzetí kontroly, příkazů k převzetí vlastnictví pozemků a navrácení zboží na základě příkazů k vrácení zboží. Soudní vykonavatelé u soudů hrabství mimoto vykonávají další funkce, včetně osobního doručování písemností a příkazů k uvalení vazby.
 • Pověřenými exekutory (Certificated enforcement agents) jsou soukromí exekutoři schválení soudcem soudu hrabství. Zajišťují zabavení majetku nájemce pronajímatelem k zajištění platby nedoplatků nájemného bez zásahu soudu. Podle řady jiných zákonů mohou pověření exekutoři vymáhat i jiné konkrétní pohledávky, jako je obecní daň, daň z využívání podnikatelských prostor atd.
 • Nižší/smírčí soudy (Magistrates’ Courts): Za výkon usnesení nižšího/smírčího soudu odpovídají exekutoři pro civilní výkon rozhodnutí Civilian enforcement officers). Mohou zabavit a prodat majetek za účelem získání dlužné částky pokuty nebo pořádkové pokuty. Mohou vykonávat rovněž příkazy k zatčení, uvalení vazby, zadržení a kontrole vydané nižším/smírčím soudem podle některého z řady předpisů, včetně předpisů týkajících se vymáhání pokut a pořádkových pokut. Některé nižší/smírčí soudy se mohou rozhodnout pro smluvní zajištění exekutorské činnosti pověřenými exekutory.

Využívání služeb advokátů nebo jiných právníků

Oprávněný není povinen podat návrh na výkon rozhodnutí prostřednictvím advokáta nebo jiného právníka.

Vykonávací řízení však mohou být složitá, zejména u vrchního soudu. Před zahájením vykonávacího řízení si proto oprávnění mohou chtít vyžádat radu od právního zástupce, právní porady nebo poradny pro občany.

Rozsah nákladů na výkon rozhodnutí

U každého způsobu výkonu rozhodnutí jsou stanoveny různé soudní poplatky. Jak je uvedeno výše, soud sice připočte poplatek k peněžní částce, kterou již žalovaný dluží, soud však nemůže vrátit částku, kterou oprávněný zaplatil, pokud neobdrží peníze od žalovaného. Stávající poplatky za různé způsoby výkonu rozhodnutí jsou uvedeny na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti.

3.2 Hlavní podmínky

Jak je uvedeno výše, v Anglii a ve Walesu je volba způsobu výkonu rozhodnutí, který se má použít, plně v rukou oprávněného. Oprávnění, kteří získali právoplatné soudní rozhodnutí a kterým dosud nebyla příslušná částka uhrazena, jsou oprávněni toto rozhodnutí vymáhat nejvhodnějšími prostředky, jež mají k dispozici. Existuje-li proto právoplatné rozhodnutí a je-li podán příslušný návrh, je soud povinen řídit se přáním oprávněného a použít způsob výkonu rozhodnutí, který si oprávněný zvolil.

4 Předmět a povaha exekučních opatření

4.1 Jaký druh majetku může být předmětem výkonu soudních rozhodnutí?

Exekuční opatření lze přijmout proti tomuto majetku:

 • Bankovním účtům prostřednictvím přikázání pohledávky (nebo soudního obstavení).
 • Hmotnému movitému majetku prostřednictvím převzetí kontroly nad věcmi.
 • Registrovaným dopravním prostředkům prostřednictvím převzetí kontroly nad věcmi.
 • Nemovitému majetku prostřednictvím řízení o rozkazu či příkazu.
 • Platům a mzdám prostřednictvím srážek ze mzdy.

Exekutor může převzít pouze věci, které patří žalovanému nebo které jsou ve společném vlastnictví. Věci uvedené v následujícím seznamu jsou vyňaty:

a) předměty nebo vybavení (například nástroje, knihy, telefony, počítačové vybavení a vozidla), jež jsou nezbytné pro osobní potřebu povinného při výkonu zaměstnání, podnikání, obchodu, povolání, studia nebo vzdělávání, přičemž celková hodnota předmětů nebo zařízení, na něž se tato výjimka vztahuje, každopádně nepřekročí 1 350 GBP;

b) oděvy, ložní prádlo, nábytek, vybavení domácností, předměty a zásoby, které jsou přiměřeně nezbytné k uspokojení základních potřeb povinného a členů jeho domácnosti včetně (mimo jiné):

i) sporáku nebo mikrovlnné trouby;

ii) chladničky;

iii) pračky;

iv) dostatečně velkého jídelního stolu a dostatečného počtu židlí pro usazení povinného a všech členů jeho domácnosti;

v) postelí a ložního prádla dostačujícího pro povinného a všechny členy jeho domácnosti;

vi) jednoho pevného telefonu, nebo pokud v dotyčných prostorách neexistuje pevný telefon, mobilního nebo internetového telefonu, který může používat povinný nebo členové jeho domácnosti;

vii) jakýchkoli předmětů nebo vybavení, jež mohou být přiměřeně nutné za účelem –

zdravotní péče o povinného nebo kteréhokoli člena jeho domácnosti;

bezpečnosti v obytné budově nebo

zabezpečení obytné budovy (například poplašný systém) nebo zajištění bezpečnosti v obytné budově;

viii) dostatečného počtu lamp nebo kamen či jiných přístrojů určených k zajištění osvětlení nebo vytápění k uspokojení základních potřeb domácnosti povinného, pokud jde o vytápění a osvětlení, a

ix) jakýchkoli předmětů nebo vybavení, jež jsou přiměřeně nezbytné pro péči o –

osobu mladší 18 let;

osobu se zdravotním postižením nebo

starší osobu;

c) asistenční psi (včetně vodících psů pro nevidomé, psů pro neslyšící a psů pro zdravotně postižené osoby), ovčáčtí psi, hlídací psi nebo domácí zvířata v zájmovém chovu;

d) vozidlo s platným průkazem zdravotně postižené osoby, jelikož se používá k přepravě zdravotně postižené osoby, nebo s ohledem na nějž existují přiměřené důvody se domnívat, že je používáno k tomuto účelu;

e) vozidlo (ať už ve veřejném vlastnictví, či nikoli), které je používáno pro účely policie, hasičského sboru nebo záchranné služby, nebo s ohledem na něž existují přiměřené důvody se domnívat, že je používáno k těmto účelům, a

f) vozidlo, které je opatřeno platným průkazem Britské lékařské asociace (British Medical Association) nebo průkazem jiné lékařské pohotovosti, neboť se používá pro účely lékařské pohotovosti, nebo s ohledem na nějž existují přiměřené důvody se domnívat, že je používáno k těmto účelům.

Musí být pravděpodobné, že veškeré věci, které exekutor převezme, přinesou v dražbě peněžní prostředky. Exekutoři věci neodejmou, pokud se domnívají, že to nepostačí k získání dostatečných prostředků k uhrazení alespoň nějaké částky stanovené v příkazu po zaplacení nákladů na jejich odejmutí a prodej v dražbě.

Pokud jde o příkazy ke srážkám ze mzdy, soud vezme v úvahu, kolik povinný potřebuje k živobytí, pokud jde o potraviny, nájemné nebo hypotéky a základní potřeby a zaplacení běžných účtů, například za elektřinu. To se nazývá „výší chráněného příjmu“. Pokud žalovaný vydělává více, než činí výše chráněného příjmu, bude příkaz vydán.

Pokud jde o přikázání pohledávek, povinný, který nemůže vybírat peníze ze svého účtu v bance nebo u stavební spořitelny a který tvrdí, že v důsledku toho on sám nebo jeho rodina strádá při hrazení běžných životních nákladů, může soud požádat o rozhodnutí o příspěvku v hmotné nouzi, jež umožňuje provést jednu či více plateb ve prospěch konkrétních osob.

4.2 Jaké jsou účinky exekučních opatření?

Pokud povinní nebo třetí osoby nesplní požadavky stanovené v soudních příkazech a usneseních, mohou jim být uloženy sankce za pohrdání soudem. Sankce, které lze uložit za pohrdání soudem, zahrnují „ospravedlnění se za pohrdání“ (což je omluva pro soudce během veřejného zasedání), pokuty a v nejzávažnějších případech trest odnětí svobody až na dobu 14 dnů.

Banky mají určité povinnosti, pokud jde o zpřístupnění informací a obstavení bankovních účtů. Pokud banka obdrží příkaz k přikázání pohledávky týkající se jednoho z jejích zákazníků, nemusí banka sdělit, kolik peněžních prostředků je na účtu uloženo. Může uvést, že na účtu nejsou žádné peněžní prostředky, že nejsou k dispozici dostatečné finanční prostředky k uhrazení celé částky, je však možné zaplatit určitou část, nebo že jsou k dispozici dostatečné finanční prostředky k uhrazení celé požadované částky. Existují velmi přísná pravidla týkající se ochrany údajů, která upravují, jaké jiné informace kromě těchto může banka poskytnout.

4.3 Jak dlouho platí tato opatření?

Všechny příkazy a usnesení uvádějí lhůtu, která je stanovena pro poskytnutí příslušných informací nebo ke splnění, a rovněž nejvyšší přípustné sankce, jež lze za nedodržení soudního příkazu uložit.

5 Je možné podat opravný prostředek proti rozhodnutí o nařízení takového opatření?

Všechny způsoby výkonu soudních rozhodnutí (příkazy a zákazy, příkazy ke srážkám mzdy a příkazy k přikázání pohledávky) zahrnují dvoufázový postup. V předběžné fázi se jedná čistě o soudní funkci založenou na listinných dokladech a v této fázi povinný do procesu nijak nezasahuje. Aby však bylo možno v případě příkazů ke srážkám ze mzdy a příkazů k přikázání pohledávky přistoupit ke konečné fázi, musí se konat jednání, na něž bude povinný přizván a kde bude moci sdělit důvody, proč by se nemělo přikročit k plánovanému způsobu výkonu rozhodnutí. „Konečné“ jednání se bude konat u téhož soudu, u nějž byl podán původní návrh na daný způsob výkonu rozhodnutí (nepožaduje-li se výslovně jinak). Datum jednání bude všem účastníkům oznámeno s dostatečným předstihem a ve všech případech je stanovena minimální doba, která musí uplynout mezi „předběžnou“ fází, oznámením o „konečném“ jednání a samotným „konečným“ jednáním, aby měl povinný (a případně přímo zapojené třetí osoby, např. banka v případě příkazu k přikázání pohledávky) čas na přípravu. Pakliže datum „konečného“ jednání účastníkům řízení nevyhovuje, mohou získat odklad do dne, který jim vzájemně vyhovuje více. Pokud k tomu dojde, zůstává předběžný příkaz v platnosti, nemůže však být až do konání uvedeného jednání „pravomocný“.

V případě platebních příkazů musí předběžný příkaz povinnému doručit oprávněný, a pokud povinný nevznese proti předběžnému příkazu námitku, může být prohlášen za pravomocný, aniž by se muselo konat jednání, pokud soudce nerozhodne, že je soudní jednání nezbytné. Povinný musí soudu odpovědět do 10 dnů ode dne doručení oznámení o soudním jednání. Jestliže povinný vznese proti předběžnému příkazu námitku, nebo pokud soudce věc předá, je věc postoupena původnímu soudu, který rozhodnutí vydal, a bude stanoveno datum jednání. Jednání se zúčastní oprávněný i povinný.

Jakmile soud vydá příkaz, nelze se proti rozhodnutí odvolat. Ve vhodných případech lze opravné prostředky nebo žádosti o zrušení podat pouze s ohledem na původní rozhodnutí, jež oprávněného zmocnilo k podání návrhu na výkon rozhodnutí. Soud může vykonávací řízení zastavit pouze v případě úspěšného napadení rozhodnutí opravným prostředkem nebo jeho zrušení. Je-li proti rozhodnutí podán opravný prostředek poté, co soud vyhověl návrhu oprávněného na výkon rozhodnutí, může být soudní příkaz na návrh soudu pozastaven. Soudní vykonavatelé nesmí věci odejmout, musí je však obstavit (to znamená, že vyhotoví seznam věcí, jež mohou být později zabaveny a odebrány za účelem prodeje).

Pokud oprávněný podal soudu náležitý návrh na výkon rozhodnutí, nemůže soud odmítnout schválit způsob výkonu zvolený oprávněným. Není tudíž nutné, aby měl oprávněný k dispozici možnost podání opravného prostředku proti rozhodnutí, kterým se opatření schvaluje.

6 Existují nějaká omezení exekuce a výkonu rozhodnutí, konkrétně v souvislosti s ochranou dlužníka nebo lhůtami?

Příkaz nebo usnesení o převzetí kontroly jsou časově omezené. Příkaz a usnesení jsou platné po dobu 12 měsíců a rozhodnutím soudu může být tato lhůta prodloužena o dalších 12 měsíců.

V řízení o převzetí kontroly nad věcmi musí mít povinný k dispozici 7 celých dnů na to, aby mohl splatit dluh a náklady řízení před tím, než může exekutor převzít kontrolu nad věcmi. Tato lhůta se může na základě rozhodnutí soudu zkrátit, jsou-li k dispozici důkazy o tom, že oprávněný majetek přemístí, aby se vyhnul exekuci.

Exekutor nesmí kontrolu nad věcmi převzít před 6:00 h nebo po 21:00 h, je-li povinným fyzická osoba.

Exekutor nesmí vstupovat do prostor za účelem převzetí kontroly nad věcmi, je-li jedinou osobou, která je přítomna v prostorách, v nichž se dotyčné věci nacházejí, dítě nebo zranitelná osoba (třeba i více než jedna takováto osoba, nebo kombinace obou těchto kategorií).

Je-li povinným zranitelná osoba, nehradí se poplatek či poplatky za fázi převzetí kontroly nad věcmi, ledaže exekutor poskytl povinnému před tím, než přistoupil k odejmutí věcí, přiměřenou možnost vyžádat si pomoc a poradenství.

Související odkazy

Ministerstvo spravedlnosti

Civil Enforcement Association

Sdružení exekutorů vrchního soudu (High Court Enforcement Officers Association)

 

Tyto internetové stránky jsou součástí portálu Vaše Evropa.

Velice uvítáme jakoukoli zpětnou vazbu ohledně užitečnosti poskytnutých informací.

Your-Europe

Poslední aktualizace: 20/10/2021

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.