Upozorňujeme, že výchozí finština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady
Swipe to change

Jak vymáhat soudní rozhodnutí?

Finsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Co znamená výkon soudních rozhodnutí ve věcech občanských a obchodních?

Exekucí (neboli výkonem rozhodnutí) se rozumí nucený výkon splnění povinnosti uložené soudním nebo jiným orgánem. Nejčastějším případem exekuce je vymáhání dlužné částky. Jiným důležitým typem exekuce je vyklizení, tj. povinnost vystěhovat se z určité budovy nebo její části. Základem pro exekuci může být rovněž povinnost převést určitá aktiva ve prospěch jiné strany, povinnost určitého jednání nebo zákaz určitého jednání. Splnění těchto povinností a zákazů se podle okolností vymáhá prostřednictvím donucovacích opatření nebo ukládáním pokut. Na základě příkazu soudu lze rovněž zabavit majetek nebo provést jiná ochranná opatření. Ve Finsku spadá vymáhání dluhů do působnosti státního donucovacího orgánu. Exekuce je nezávislým právním úkonem a místní donucovací orgány jsou ve svém rozhodování nezávislé a nestranné.

Výkon rozhodnutí ve věcech podléhajících právním předpisům týkajícím se dítěte

Výkonem rozhodnutí ve věcech podléhajících právním předpisům týkajícím se dítěte se rozumí provedení soudního příkazu, jako je například předání dítěte. Základem pro výkon rozhodnutí může být i dohoda potvrzená úřadem sociální péče. Dalším důležitou zvláštností finské legislativy je to, že právo styk je právem dítěte, nikoli právem rodiče. Výkon rozhodnutí soudu v otázce práva péče o dítě a/nebo práva na styk se řídí zákonem o provádění rozhodnutí týkajících se péče o dítě a práva na styk s dítětem (Laki lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanosta) (619/1996). Tento zákon se vztahuje rovněž na výkon veškerých dočasných příkazů. V souladu s tímto zákonem se výkon rozhodnutí provádí také v případech, kdy je ve Finsku vykonatelný rozsudek nebo rozhodnutí podle nařízení Rady (ES) č. 2201/2003.

Soudní vykonavatel může vykonat určitý příkaz týkající se péče o dítě v případě, že rozhodnutí v dané věci bylo vydáno během uplynulých tří měsíců. V ostatních situacích je nutné požádat o vydání příkazu k výkonu rozhodnutí soud. Žádost o vydání příkazu k výkonu rozhodnutí může soud zamítnout pouze v případě, že výkon rozhodnutí by byl v rozporu s nejlepšími zájmy dítěte. V případě výkonu příkazů týkajících se péče o dítě ukládá soud druhé straně povinnost předat dítě žalobci, nebo zaplatit pokutu. Soud může vydat rovněž příkaz k odebrání dítěte. V případě výkonu příkazů týkajících se styku s dítětem ukládá soud druhé straně povinnost dovolit styk s ním a přijmout další stanovená opatření, která jeho navštěvování umožní.

2 Které orgány mohou provádět exekuci a výkon rozhodnutí?

Exekuce ve Finsku spadají do pravomoci místních donucovacích orgánů. Příslušnost místního donucovacího orgánu se určuje podle místa bydliště dlužníka. Nejsou-li ve Finsku k dispozici žádné podrobné informace o místě bydliště, pak je možné návrh na exekuci podat u kteréhokoli místního donucovacího orgánu, například u Helsinského exekučního úřadu (Helsingin ulosottovirasto). Ačkoli se návrhy podávají u místních donucovacích orgánů, jurisdikce každého z nich zahrnuje celou zemi.

Kontaktní údaje místních donucovacích orgánů lze najít zde:

https://oikeus.fi/ulosotto/fi/index/yhteystiedot.html.

3 Za jakých podmínek lze vydat vykonatelný právní titul nebo rozhodnutí?

3.1 Řízení

Předpokladem exekuce je to, že věřitel vyplní a podá písemný návrh, ve kterém uvede důvody pro exekuci. Věřitel neplatí předem žádné poplatky v souvislosti s návrhem (exekuční návrh je k dispozici na internetových stránkách soudní správy).

https://oikeus.fi/fi/index/lomakkeet/ulosottoasiat.html.

Soudní vykonavatelé mají povinnost vykonat rozsudky nebo jiné zákonem stanovené exekuční tituly, přičemž nemohou zpochybňovat jejich obsah. Pro zahájení exekučního řízení je nezbytné, aby věřitelovy důvody pro exekuci byly v souladu s právními předpisy, z nichž pro dlužníka vyplývá určitá povinnost. Soudní vykonavatelé musí zkontrolovat, zda dluh nepřestal od doby vydání rozsudku existovat, protože byl splacen nebo protože vypršela promlčecí lhůta. Právo na plnění držitelů zástavních práv (například u hypoték) je upraveno zvláštním ustanovením.

3.2 Hlavní podmínky

V občanských a obchodních věcech je obvykle exekučním titulem rozsudek nebo usnesení obecného soudu. K exekuci ovšem není zapotřebí konkrétní usnesení o nařízení exekuce. K obecným soudům patří okresní soudy (käräjäoikeus) jako soudy prvního stupně a dále odvolací soudy (hovioikeus) a Nejvyšší soud (korkein oikeus) jakožto soudy odvolací. Exekuce může být založena i na rozhodčím nálezu. V praxi bývá jedním z nejdůležitějších exekučních titulů uložení vyživovací povinnosti potvrzené příslušným obecním úřadem. Finsko za exekuční titul nepovažuje smlouvy mezi soukromými stranami.

Rozsudky, proti nimž bylo podáno odvolání, mohou být vykonány v případě, že věřitel poskytne soudnímu vykonavateli stanovenou jistotu na ochranu proti případné škodě, která může dlužníkovi vzniknout. Příslušné prostředky však mohou být věřiteli vyplaceny teprve poté, co exekuční titul či jakékoli rozhodnutí o zabavení nebo obstavení majetku nabudou právní moci.

Nejdůležitější ustanovení o vykonatelnosti rozsudků vydaných mimo Finsko lze najít v právních předpisech EU (například v nařízeních Brusel I ((ES) č. 44/2001) a Brusel II ((ES) č. 2201/2003)) a v Úmluvě o uznávání a vykonávání rozsudků v severských zemích.

4 Předmět a povaha exekučních opatření

4.1 Jaký druh majetku může být předmětem výkonu soudních rozhodnutí?

Jakmile je zahájeno exekuční řízení, je dlužníkovi zasláno oznámení o zahájení řízení a výzva k úhradě. Pokud dlužník nezaplatí v souladu s výzvou k úhradě a nepřihlásí se sám od sebe ohledně úhrady exekučního poplatku, dojde k zahájení exekuce, přičemž prvním krokem je zjišťování a stanovení dlužníkova příjmu a majetku na základě údajů v rejstřících.

Podstatnou součástí tohoto zjišťování je dotazování bank. Nejčastěji jsou pak obstaveny příjmy ze zaměstnání a prostředky uložené na bankovních účtech. Kromě pravidelných srážek ze mzdy lze rovněž dojednat splátkový kalendář. Opatření přijímaná za účelem zjištění příjmů a majetku dlužníka, jakož i veškerá další šetření se řídí zákonem. Zákon přiznává soudním vykonavatelům rozsáhlá práva, která jim umožňují získávat prostřednictvím různých rejstříků přístup k informacím o finanční situaci dlužníků. Soudní vykonavatelé jsou také povinni dohledávat majetek náležející dlužníkům. Exekuční opatření musí být prováděna bezodkladně. Má-li dlužník například pravidelný příjem, první platba ve prospěch věřitele odejde zpravidla do dvou měsíců od zahájení řízení. Dlužník má právo podat opravný prostředek, avšak prostředky jsou strhávány i nadále, nestanoví-li soud jinak.

Návrhy se mohou týkat jak úplné, tak omezené exekuce. Pokud není možné dlužnou částku vymoci okamžitě, mohou věřitelé soudního vykonavatele požádat i o sledování pohledávky po dobu dvou let, a to prostřednictvím tzv. pasivní evidence. Pro účely exekuce není nutné najímat si advokáta nebo právního poradce.

Zabaveny mohou být dlužníkovi všechny druhy movitého a nemovitého majetku, které nepodléhají ochraně nebo právu na vyloučení z exekuce, a totéž platí i pro práva, pohledávky či předměty mající nějakou peněžní hodnotu. Pokud věřitel požádal o omezenou exekuci, lze zabavit pouze majetek dohledatelný v rejstřících, u něhož není nutné zpeněžení. Je-li třeba zabavený majetek zpeněžit, je zpravidla prodán v rámci exekučního prodeje, který se oznámí v místním tisku a na internetu.

Odkazy na oznámení prodeje:

https://oikeus.fi/ulosotto/fi/index/ajankohtaista/myynti-ilmoitukset.html

https://huutokaupat.com/ulosotto/

Finský zákon o exekucích (Ulosottolaki) obsahuje rovněž zvláštní ustanovení, které osobě vykonávající dohled nad oddělením pro výkon rozhodnutí umožňuje přijmout rozhodnutí, že se nepřihlíží k účelovému uspořádání majetku. Tvrzení, že majetek náleží třetí straně, není překážkou bránící zabavení tohoto majetku tehdy, když:

  1. se ukáže, že postavení třetí strany je dáno majetkovým nebo jiným uspořádáním, které svým právním charakterem neodpovídá jeho skutečné povaze nebo účelu, přičemž se přihlíží k tomu, že dlužník i majitel stejně jako jejich činy mají stejnou váhu, což platí i pro výhody a jiný rovnocenný prospěch, kterého díky danému majetkovému uspořádání dosahuje dlužník, a
  2. je zřejmé, že účelem daného právního postavení je zabránit výkonu rozhodnutí nebo zajistit, aby věřitelé neměli k majetku přístup, a
  3. je pravděpodobné, že dluh vůči věřiteli nebude možné v přiměřené době vyrovnat jiným způsobem.

Majetek naopak nelze zabavit v případě, kdy třetí strana, která je daného majetkového uspořádání účastna, podá jasný důkaz, že by zabavením majetku mohla být porušena její skutečná práva. Soudní vykonavatel musí věc s dlužníkem i třetí stranou a v případě potřeby i s věřitelem náležitým způsobem konzultovat, vyjma případů, kdy by takový postup výkon rozhodnutí výrazně ztížil.

4.2 Jaké jsou účinky exekučních opatření?

Zahájení exekučního řízení má určité účinky, ještě významnější jsou však právní účinky, které s sebou nese obstavení a zabavení majetku. Dlužník nesmí zabavený majetek ničit, zbavovat se ho, dát jej do zástavy či o něm rozhodovat ke škodě věřitele. Jakýkoliv krok podniknutý v rozporu s tímto zákazem nemá pro věřitele žádné právní účinky. Nabyvatel takového majetku nebo třetí strana může ovšem požívat ochrany osoby jednající v dobré víře. Soudní vykonavatelé mají rozsáhlý přístup nejen k informacím o dlužníkovi samotném, ale i k informacím třetích stran, jako jsou například banky. Jakmile je banka informována o tom, že dlužníkovy finanční prostředky byly zmrazeny, smí finanční prostředky z dlužníkova bankovního účtu uvolnit pouze soudnímu vykonavateli. Vyplacení pohledávky či mezd nebo platů v rozporu s tímto zákazem je trestným činem.

V důsledku prodeje majetku, k němuž dojde během exekučního řízení, se změní vlastnická práva vztahující se k jednotlivým předmětům. Prostředky získané prodejem jsou převedeny věřiteli v nejkratší možné době.

Majetek je zabaven ve výši nezbytné k úhradě dlužné částky. Pokud exekuční návrh podalo více věřitelů nebo pokud je zabavený majetek zatížen například hypotékou, rozdělí se prostředky mezi jednotlivé věřitele v zákonem stanoveném pořadí priority. Poplatky, které stát za exekuci vybírá, nese obvykle dlužník. Pokud je snaha o vymáhání pohledávky neúspěšná, musí věřitel zaplatit menší manipulační poplatek. Věřiteli je rovněž účtován poplatek za převedení prostředků. V případě vymáhání výživného se žádný poplatek neúčtuje, protože výživné má vyšší prioritu. Výše měsíčních plateb prováděných ve prospěch věřitele se může v průběhu času lišit v důsledku kolísající výše příjmu dlužníka a dlužné částky.

Další informace o exekučních poplatcích lze najít na této adrese: https://oikeus.fi/ulosotto/fi/index/ulosotto/ulosottomaksut.html.

4.3 Jak dlouho platí tato opatření?

Zákon stanoví, že soudní vykonavatelé mají své povinnosti plnit účelně a bez zbytečného odkladu. Pokud dlužník nemá žádný majetek nebo příjem, který by bylo možné obstavit nebo zabavit, pohledávka je věřiteli vrácena jako nedobytná, a to z některého z následujících důvodů: věřitel je bez prostředků, věřitel je neznámý a k vypořádání pohledávky chybí prostředky, anebo získání prostředků brání nějaká jiná, samostatně specifikovaná překážka. Ve všech takových situacích musí být na základě prohledání hlavních rejstříků zjištěny podrobné informace o příjmu a majetku. Exekuční řízení se tím ukončuje, věřitel může nicméně požádat, aby jeho pohledávka byla k pozdějšímu datu vymáhána znovu, a v takovém případě se provádí nové prověřování finanční situace dlužníka. Věřitel může například podat nový návrh, v němž požádá o exekuci v době, kdy může být zajištěno obstavení prostředků pocházejících z určitého zdroje, například ze slevy na dani, které jsou dlužníkovy vypláceny na konci roku. Věřitel může rovněž požádat o zanesení dluhu do tzv. pasivního registru. Vyjde-li během prošetřování jiného případu najevo, že dlužník má obstavitelný příjem nebo zabavitelný majetek nebo že mu mohou být vyplaceny prostředky ze slevy na dani, dlužná částka uvedená v pasivním registru je následně zohledněna v rámci exekučního řízení. Údaje uvedené v pasivním registru zůstávají v platnosti po dobu dvou let od data potvrzení nedostatku prostředků.

5 Je možné podat opravný prostředek proti rozhodnutí o nařízení takového opatření?

Proti exekučním opatřením a rozhodnutím soudního vykonavatele může podat opravný prostředek kterákoliv osoba, jejíž zájmy jsou tímto opatřením nebo rozhodnutím dotčeny. Opravný prostředek projednává okresní soud (käräjäoikeus). Opravný prostředek je třeba podat do tří týdnů ode dne vydání rozhodnutí nebo ode dne, kdy je o tomto rozhodnutí účastník řízení vyrozuměn.

Pokud soud nestanoví jinak, nemá obvykle podání opravného prostředku z hlediska exekučního řízení odkladný účinek. Pokud je opravnému prostředku vyhověno, soud rozhodnutí soudního vykonavatele zruší nebo změní. Zjevné chyby mohou v některých případech opravit i soudní vykonavatelé sami.

Jestliže je k vyřešení sporu nebo k vypořádání nároku uplatněného v souvislosti s exekucí zapotřebí rozsáhlejšího ústního dokazování, může být nutné, aby věc byla rozhodnuta v občanskoprávním řízení před soudem (jedná se o tzv. exekuční spor).

6 Existují nějaká omezení exekuce a výkonu rozhodnutí, konkrétně v souvislosti s ochranou dlužníka nebo lhůtami?

Zákon v některých případech exekuci zakazuje, například ze sociálních důvodů. Některé sociální dávky nelze obstavit. Je-li dlužníkem v řízení o výkon rozhodnutí fyzická osoba, pak některé předměty, dávky a práva, které zákon zvlášť stanoví, nemohou být postiženy zabavením. Majetek navíc nesmí být zabaven v případě, kdy vzhledem k hodnotě majetku a dalším okolnostem by věřitel nebo věřitelé získali po uhrazení nákladů na výkon rozhodnutí, exekučních poplatků a dluhů váznoucích na majetku pouze nevýznamnou částku.

V exekučních a splátkových plánech musí být vždy zohledněn zákonem chráněný díl dlužníkova příjmu: tuto částku nelze exekučně postihnout, aby dlužník mohl pokrýt své životní náklady. Obecně platí, že nelze srazit více než jednu třetinu čistého platu či mzdy dlužníka. Zaručené chráněné části příjmu včetně ukázkových příkladů lze najít na této adrese:

https://oikeus.fi/ulosotto/fi/index/velallisenaulosotossa/palkanulosmittaus.html.

Exekuční titul je v případě, že fyzické osobě byla uložena platební povinnost, vymahatelný po dobu 15 let (doba platnosti exekučního titulu). V případě, že věřitel uvedený v exekučním titulu je fyzickou osobou nebo jeho nárok vyplývá z trestného činu, za který byl dlužník odsouzen k trestu odnětí svobody nebo obecně prospěšným pracím, činí tato doba 20 let. Exekuční řízení v případě rozsudku nebo jiného exekučního titulu nelze provést, pokud z něho vyplývající právo následně pozbylo platnosti v důsledku toho, že byl dluh splacen nebo uplynula promlčecí lhůta, nebo z nějakého jiného důvodu.

Bližší informace lze najít na adrese:

https://oikeus.fi/ulosotto/fi/index.html

https://valtakunnanvoudinvirasto.fi/fi/

http://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/2007/en20070705

 

Tyto internetové stránky jsou součástí portálu Vaše Evropa.

Velice uvítáme jakoukoli zpětnou vazbu ohledně užitečnosti poskytnutých informací.

Your-Europe

Poslední aktualizace: 16/12/2020

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.