V oblasti občanskoprávní budou podle práva EU pokračovat probíhající řízení a řízení zahájená před koncem přechodného období. Portál e-Justice bude na základě vzájemné dohody se Spojeným královstvím uchovávat příslušné informace týkající se Spojeného království do konce roku 2024.

Jak vymáhat soudní rozhodnutí?

Gibraltar
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Co znamená výkon soudních rozhodnutí ve věcech občanských a obchodních?

Výkon rozhodnutí je soudem uložený úkon, který je proveden s cílem přinutit povinného, aby splnil příkazy soudu. Volba způsobu výkonu rozhodnutí plně závislá na oprávněném.

Při výběru způsobu, který má věřitel použít, musí zvážit, zda:

 • je pravděpodobné, že od žalovaného (povinného) získá zpět své peníze a soudní poplatek,
 • žalovaný dluží finanční prostředky jiným osobám nebo byly proti němu vyneseny jiné rozsudky,
 • žalovaný vlastní jakékoli předměty nebo majetek, jež by bylo možno převzít a prodat v dražbě,
 • žalovaný pracuje,
 • žalovaný má jiné příjmy, například příjmy z investic,
 • žalovaný má účet v bance, stavební spořitelně či jiný účet,
 • žalovaný vlastní nemovitost (dům) nebo
 • někdo jiný dluží peníze žalovanému.

Následují informace o různých druzích exekučních opatření. Oprávněný by si měl zvolit opatření, jehož prostřednictvím s největší pravděpodobností získá dlužné peníze zpět.

Soud nemůže zaručit, že oprávněný získá své peníze zpět, a za jakékoli opatření je třeba zaplatit soudní poplatek. Ačkoli soud připočte poplatek k částce, kterou povinný již dluží, soud nemůže vrátit částku, kterou oprávněný zaplatil, pokud neobdrží peníze od žalovaného.

Různé způsoby výkonu rozhodnutí:

Zabavení zboží (Seizure of goods)

Exekucí je výkon soudních rozhodnutí v občanských věcech zabavením zboží. Za účelem výkonu rozhodnutí je třeba podat u soudu návrh na vydání exekučního příkazu. Příkaz pomůže pouze v případě, že žalovaný má:

 • na adrese uvedené oprávněným dostatečný majetek, jenž lze prodat v dražbě za účelem získání peněžních prostředků, nebo
 • veškeré peněžní prostředky, jež jsou požadovány v soudním příkazu (k zastavení prodeje majetku).

Než je možné vydat soudní příkaz, je nutné, aby žalovaný:

 • nezaplatil částku, jejíž uhrazení mu bylo uloženo, nebo
 • opozdil se nejméně u jedné ze svých plateb.

Soudní vykonavatelé nemohou vždy odejmout a prodat majetek žalovaného. Nemohou například odejmout základní vybavení domácnosti a nástroje nebo věci podnikatele, na něž se vztahují leasingové smlouvy nebo smlouvy o pronájmu. Soudní vykonavatel věci žalovaného nepřevezme, pokud jejich hodnota nepostačuje k zaplacení částky uložené v soudním příkazu po uhrazení nákladů na převzetí a prodej majetku. Při prodeji věcí v dražbě je často získán pouze zlomek jejich původní hodnoty. Majetek žalovaného mohl být mimoto zajištěn i soudními vykonavateli, kteří jednají na základě jiného soudního příkazu.

Příkazy k přikázání pohledávky Third party debt orders)

Oprávněný může podat Nejvyššímu soudu návrh, aby byla pohledávka třetí osoby vůči žalovanému zaplacena místo žalovaného oprávněnému. V praxi se tento způsob používá k zabavení finančních prostředků, které žalovaný může mít na bankovních účtech. Nejsou-li na bankovních účtech k dispozici dostatečné finanční prostředky k uhrazení dluhu, použijí se dostupné prostředky k úhradě alespoň části dlužné částky.

Insolvenční řízení (Insolvency proceedings)

Je-li dlužná částka vyšší než 750 GBP, může oprávněný podat rovněž návrh na prohlášení insolvence žalovaného. Tato řízení jsou zahájena u Nejvyššího soudu. To však může být nákladné.

Příkaz k soudnímu předvedení (Judgment Summons)

V rámci příslušnosti Nejvyššího soudu pro drobné nároky (nároky do výše 10 000 GBP) může oprávněný požádat o příkaz k soudnímu předvedení. Soud pak může uložit uhrazení dlužné částky ve splátkách, což může za určitých omezených okolností vést k uložení trestu odnětí svobody z důvodu nehrazení splatných částek.

Příkazy k získání informací (Orders to obtain information)

Tento postup sice sám o sobě nepředstavuje způsob výkonu rozhodnutí, umožňuje však vyslechnout povinné s cílem získat informace týkající se jejich majetku, aby mohl oprávněný přijmout informovanější rozhodnutí o způsobu výkonu rozhodnutí, který chce použít.

2 Které orgány mohou provádět exekuci a výkon rozhodnutí?

Pro výkon rozhodnutí na Gibraltaru je příslušný Nejvyšší soud.

3 Za jakých podmínek lze vydat vykonatelný právní titul nebo rozhodnutí?

3.1 Řízení

Nejvyšší soud (včetně jeho příslušnosti pro drobné nároky) může nařídit výkon rozhodnutí v případech, kdy vydal rozhodnutí.

Na Gibraltaru jsou soudní vykonavatelé zaměstnanci Soudní služby, a tudíž státními úředníky. Zabývají se výkonem soudních rozhodnutí a/nebo příkazů vydaných a zaevidovaných u soudu. Zajišťují výkon exekučních titulů, příkazů k převzetí vlastnictví pozemků a navrácení zboží na základě příkazů k vrácení zboží. Soudní vykonavatelé mimoto plní i další povinnosti, včetně osobního doručování písemností a příkazů k uvalení vazby.

Využívání služeb advokátů nebo jiných právníků

Oprávněný není povinen podat návrh na výkon rozhodnutí prostřednictvím advokáta nebo jiného právníka.

S výjimkou řízení o drobných nárocích u Nejvyššího soudu mohou být vykonávací řízení složitá. Před zahájením vykonávacího řízení si proto oprávnění mohou chtít vyžádat radu od právního zástupce nebo poradny pro občany.

Rozsah nákladů na výkon rozhodnutí

U každého způsobu výkonu rozhodnutí jsou stanoveny různé soudní poplatky. Jak je uvedeno výše, soud sice připočte poplatek k peněžní částce, kterou již žalovaný dluží, soud však nemůže vrátit částku, kterou oprávněný zaplatil, pokud neobdrží peníze od žalovaného. Pokud jde o další informace o platných poplatcích, můžete se obrátit na podatelnu Nejvyššího soudu na adrese 277 Main Street, Gibraltar, telefonní číslo (+350) 200 75608.

3.2 Hlavní podmínky

Jak bylo uvedeno výše, na Gibraltaru je volba způsobu výkonu rozhodnutí, který se má použít, plně v rukou oprávněného. Oprávnění, kteří získali právoplatné soudní rozhodnutí a kterým dosud nebyla příslušná částka uhrazena, jsou oprávněni toto rozhodnutí vymáhat nejvhodnějšími prostředky, jež mají k dispozici. Existuje-li proto právoplatné rozhodnutí a je-li podán příslušný návrh, je soud povinen řídit se přáním oprávněného a použít způsob výkonu rozhodnutí, který si oprávněný zvolil.

4 Předmět a povaha exekučních opatření

4.1 Jaký druh majetku může být předmětem výkonu soudních rozhodnutí?

Exekuční opatření lze přijmout proti tomuto majetku:

 • Bankovním účtům prostřednictvím přikázání pohledávky (third party debt order procedure).
 • Hmotnému movitému majetku prostřednictvím exekuce (execution).
 • Nemovitému majetku prostřednictvím řízení o příkazu či rozkazu (charging order).

Neexistují žádné pevně stanovené a rychlé seznamy majetku, které jsou vyňaty ze zabavení. Existují však pokyny. Soudní vykonavatel může převzít pouze věci, které patří žalovanému nebo které jsou ve společném vlastnictví.

Musí být pravděpodobné, že veškeré věci, které exekutor převezme, přinesou v dražbě peněžní prostředky. Soudní vykonavatelé věci neodejmou, pokud se domnívají, že to nepostačí k získání dostatečných prostředků k uhrazení alespoň nějaké částky stanovené v příkazu po zaplacení nákladů na jejich odejmutí a prodej v dražbě.

Soudní vykonavatelé nemohou převzít:

 • předměty, které žalovaný potřebuje pro výkon svého zaměstnání nebo podnikání, jako jsou nástroje nebo knihy podnikatele,
 • nezbytné vybavení domácnosti, které žalovaný a jeho rodina potřebuje, jako jsou oděvy nebo ložní prádlo,
 • věci, na něž se vztahují leasingové smlouvy, smlouvy o pronájmu nebo smlouvy o koupi na splátky (včetně automobilů),
 • věci, které již mohly být zabaveny soudními vykonavateli na základě jiného soudního příkazu, nebo
 • vybavení, které není součástí podniku (např. kancelářský nábytek, stroje a vozidla, jež jsou předmětem leasingu).

Pokud jde o přikázání pohledávek, povinný, který nemůže vybírat peníze ze svého účtu v bance nebo u stavební spořitelny a který tvrdí, že v důsledku toho on sám nebo jeho rodina strádá při hrazení běžných životních nákladů, může soud požádat o rozhodnutí o příspěvku v hmotné nouzi, jež umožňuje provést jednu či více plateb ve prospěch konkrétních osob.

4.2 Jaké jsou účinky exekučních opatření?

Pokud povinní nebo třetí osoby nesplní požadavky stanovené v soudních příkazech, mohou jim být uloženy sankce za pohrdání soudem. Sankce, které lze uložit za pohrdání soudem, zahrnují „ospravedlnění se za pohrdání“ (což je omluva pro soudce během veřejného zasedání), pokuty a v nejzávažnějších případech trest odnětí svobody až na dobu 14 dnů.

Banky mají určité povinnosti, pokud jde o zpřístupnění informací a obstavení bankovních účtů. Pokud banka obdrží příkaz k přikázání pohledávky týkající se jednoho z jejích zákazníků, nemusí banka sdělit, kolik peněžních prostředků je na účtu uloženo. Může uvést, že na účtu nejsou žádné peněžní prostředky, že nejsou k dispozici dostatečné finanční prostředky k uhrazení celé částky, je však možné zaplatit určitou část, nebo že jsou k dispozici dostatečné finanční prostředky k uhrazení celé požadované částky. Existují velmi přísná pravidla týkající se ochrany údajů, která upravují, jaké jiné informace kromě těchto může banka poskytnout.

4.3 Jak dlouho platí tato opatření?

Všechny příkazy uvádějí lhůtu, která je stanovena pro poskytnutí příslušných informací nebo ke splnění soudního příkazu, a rovněž nejvyšší přípustné sankce, jež lze za nedodržení soudního příkazu uložit.

5 Je možné podat opravný prostředek proti rozhodnutí o nařízení takového opatření?

Všechny způsoby výkonu soudních rozhodnutí (soudní příkazy či zákazy a příkazy k přikázání pohledávky) zahrnují dvoufázový postup. V předběžné fázi se jedná čistě o soudní funkci založenou na listinných dokladech a v této fázi povinný do procesu nijak nezasahuje. Aby však bylo možno u každého způsobu výkonu rozhodnutí přistoupit ke konečné fázi, musí se konat jednání, na něž bude povinný přizván a kde bude moci sdělit důvody, proč by se nemělo přikročit k plánovanému způsobu výkonu rozhodnutí. Datum jednání bude všem účastníkům oznámeno s dostatečným předstihem a ve všech případech je stanovena minimální doba, která musí uplynout mezi „předběžnou“ fází, oznámením o „konečném“ jednání a samotným „konečným“ jednáním, aby měl povinný (a případně přímo zapojené třetí osoby, např. banka v případě příkazu k přikázání pohledávky) čas na přípravu. Pakliže datum „konečného“ jednání účastníkům řízení nevyhovuje, mohou získat odklad do dne, který jim vzájemně vyhovuje více. Pokud k tomu dojde, zůstává předběžný příkaz v platnosti, nemůže však být až do konání uvedeného jednání „pravomocný“.

Jakmile soud vydá příkaz, nelze se proti rozhodnutí odvolat. Ve vhodných případech lze opravné prostředky nebo žádosti o zrušení podat pouze s ohledem na původní rozhodnutí, jež oprávněného zmocnilo k podání návrhu na výkon rozhodnutí. Soud může vykonávací řízení zastavit pouze v případě úspěšného napadení rozhodnutí opravným prostředkem nebo jeho zrušení. Je-li proti rozhodnutí podán opravný prostředek poté, co soud vyhověl návrhu oprávněného na výkon rozhodnutí, může být soudní příkaz na návrh soudu pozastaven. Soudní vykonavatelé nesmí věci odejmout, musí je však obstavit (to znamená, že vyhotoví seznam věcí, jež mohou být později zabaveny a odebrány za účelem prodeje).

Pokud oprávněný podal soudu náležitý návrh na výkon rozhodnutí, nemůže soud odmítnout schválit způsob výkonu zvolený oprávněným. Není tudíž nutné, aby měl oprávněný k dispozici možnost podání opravného prostředku proti rozhodnutí, kterým se opatření schvaluje.

6 Existují nějaká omezení exekuce a výkonu rozhodnutí, konkrétně v souvislosti s ochranou dlužníka nebo lhůtami?

Příkaz (warrant) nebo exekuční příkaz (writ of execution) jsou časově omezené. Příkaz a exekuční příkaz jsou platné po dobu 12 měsíců a rozhodnutím soudu může být tato lhůta prodloužena o dalších 12 měsíců.

V řízení o převzetí kontroly nad věcmi musí být povinný vyrozuměn o tom, že jeho majetek byl zabaven a že má k dispozici 5 dnů na to, aby se soudními vykonavateli uzavřel dohodu o převzetí kontroly nad věcmi. Tato dohoda umožňuje povinnému ponechat si majetek. Pokud povinný dohodu do 5 dnů nepodepíše, mohou soudní vykonavatelé věci odejmout a přistoupit k jejich dražbě.

 

Tyto internetové stránky jsou součástí portálu Vaše Evropa.

Velice uvítáme jakoukoli zpětnou vazbu ohledně užitečnosti poskytnutých informací.

Your-Europe

Poslední aktualizace: 14/10/2021

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.