Jak vymáhat soudní rozhodnutí?

Irsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Co znamená výkon soudních rozhodnutí ve věcech občanských a obchodních?

Přesná definice výkonu soudních rozhodnutí v Irsku neexistuje. V praxi to představuje úkon, jímž se provádí soudní rozhodnutí nebo příkaz. Tento úkon k zajištění výkonu rozhodnutí soud obvykle před jeho provedením schválí.

Níže jsou uvedeny nejběžnější způsoby výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech v Irsku:

Exekuční dražba (Execution)

Tento typ úkonu zahrnuje zabavení majetku soudem uznaného dlužníka. Soud vydá na žádost soudem uznaného věřitele, která je určena soudnímu tajemníkovi hrabství (County Registrar) (nebo šerifovi (Sheriff) v Dublinu či Corku), příkaz k zabavení majetku v hodnotě soudem uznaného dluhu (včetně případných vynaložených právních nákladů). Tento majetek lze poté prodat za účelem vyrovnání dluhu.

Zápis do registru (Registration)

Existenci soudního rozhodnutí lze zveřejnit zápisem do registru soudních rozhodnutí u vrchního soudu. Registr obsahuje veškerá soudní rozhodnutí, o jejichž zápis věřitel požádal, bez ohledu na to, zda je vydal okresní, obvodní či vrchní soud. Jméno a adresa dlužníka jsou spolu s podrobnostmi rozhodnutí zveřejněny v některých novinách a komerčních tiskovinách, jako je například Stubbs Gazette. Tyto informace mimoto zaznamenají i úvěrové instituce a případný nesplacený dluh uznaný soudním rozhodnutím může mít dopad na přístup dlužníka k financování.

Přísežné prohlášení o zástavě (Judgment Mortgage Affidavit)

Soudem uznaný věřitel může učinit přísežné prohlášení, které může být zaregistrováno s ohledem na majetek dlužníka po potvrzení soudního rozhodnutí příslušným soudem. Výnosy z prodeje majetku musí být s přihlédnutím k přednosti ostatních zástavních práv použity na vyrovnání dluhu a teprve poté mohou být předány dlužníkovi. Dalším krokem, který lze učinit, je podání návrhu soudu, aby vydal příkaz k obstavení majetku a příkaz k prodeji majetku.

Příkaz k plnění dluhu ve splátkách / příkaz k uvalení vazby (Instalment Orders / Committal Orderes)

Okresnímu soudu je možné podat návrh na vydání příkazu k plnění soudem uznaného dluhu ve splátkách v souladu se zákony o výkonu soudních rozhodnutí z let 1926 až 2009 (Enforcement of Court Orders Acts 1926 to 2009). Soud s přihlédnutím k finančním prostředkům dlužníka rozhodne o výši splátky, která má být hrazena. Příkaz k uvalení vazby lze vydat pouze na fyzické osoby, a nikoli na právnické osoby, tj. společnosti. V případě nedodržení příkazu k plnění dluhu ve splátkách může být podán návrh na příkaz k uvalení vazby. To znamená, že na vás může být uvalena vazba, pokud můžete platit, avšak nečiníte tak.

Obstavení výdělku (Atttachment on Earnings)

Soudem uznaný věřitel může dosáhnout vydání příkazu k provádění srážek přímo ze mzdy/platu dlužníka. Výsledkem pak jsou přímé platby zaměstnavatele dlužníka ve prospěch věřitele.

Zabavení pohledávky (Garnishee Order)

Pokud soudem uznaný věřitel ví o dluhu, který má třetí strana vůči soudem uznanému dlužníkovi, lze soudu podat návrh na vydání příkazu, aby třetí strana vyplatila určitou částku přímo věřiteli. O vydání či nevydání příkazu rozhoduje soud dle svého uvážení.

Správce pro exekuci podle ekvity (Receiver by Equitable Execution)

Toto opatření znamená, že soud ustanoví například správce výnosu z prodeje majetku dlužníkem za účelem vyrovnání dluhu. Rozhodnutí o ustanovení správce je vydáno dle uvážení soudu.

Je důležité uvést, že způsob, kterým má být proveden výkon rozhodnutí, navrhuje soudem uznaný věřitel a jeho právních poradců. Viz Soudní služba nenavrhuje žádný konkrétní postup. Tento seznam není úplný, nýbrž uvádí pouze běžně používané postupy.

2 Které orgány mohou provádět exekuci a výkon rozhodnutí?

V případě vnitrostátního soudního rozhodnutí může být za účelem jeho výkonu nutné získat povolení soudu, který toto rozhodnutí vydal (viz výše). V určitých případech, jako je například exekuční dražba a zápis soudního rozhodnutí do registru, se podání návrhu k soudu nevyžaduje a návrh na výkon rozhodnutí lze podat dotčené soudní kanceláři.

V případě soudních rozhodnutí vydaných v ostatních jurisdikcích EU je příslušným soudem vrchní soud. V případě pravidelných plateb výživného, které byly v jiných jurisdikcích EU potvrzeny jako evropský exekuční titul, je však příslušným soudem okresní soud.

3 Za jakých podmínek lze vydat vykonatelný právní titul nebo rozhodnutí?

3.1 Řízení

Soudní a některá mimosoudní rozhodnutí jsou vykonatelná. Kromě soudních příkazů to zahrnuje i rozhodnutí vydaná ve zkráceném řízení, která jsou zapsána soudním tajemníkem vrchního soudu nebo soudním tajemníkem hrabství v případě obvodního soudu.

Často je nutné získat za účelem výkonu rozhodnutí povolení soudu, který dotyčné rozhodnutí vydal. V některých případech, jako je exekuční dražba a zápis soudního rozhodnutí do registru, se však podání návrhu k soudu nevyžaduje. Povolení může vydat dotyčná soudní kancelář.

V případě soudních rozhodnutí vydaných v ostatních jurisdikcích EU podle nařízení EU je příslušným soudem vrchní soud (nebo v případě pravidelných plateb výživného, které byly potvrzeny jako evropský exekuční titul, okresní soud). Funkce v souvislosti s nařízením (ES) č. 44/2001 (které bylo nahrazeno nařízením (EU) č. 1215/2012, jež se vztahuje na soudní smíry, které byly schváleny nebo uzavřeny ke dni 10. ledna 2015 nebo posléze) byly přeneseny na vyššího soudního úředníka (Master) vrchního soudu a na veřejném zasedání soudu lze podat návrh na vydání prohlášení, že dotyčné rozhodnutí je vykonatelné v Irsku, a následného příkazu k jeho výkonu.

Soudní rozhodnutí potvrzené jako evropský exekuční titul podle nařízení (ES) č. 805/2004 je uznáno a má stejný účinek jako rozhodnutí vrchního soudu a je v souladu s tím vykonáno. Příslušným soudem v případě výkonu rozhodnutí o pravidelných platbách výživného, které byly potvrzeny jako evropský exekuční titul, je okresní soud. Vnitrostátní předpisy upravující tento postup jsou obsaženy v zákonném předpise č. 274 z roku 2011.

V případě soudního rozhodnutí o nesporném nároku, které má být vykonáno v jiné jurisdikci EU, je pro návrhy týkající se výkonu tohoto rozhodnutí podle nařízení č. 805/2004 o evropském exekučním titulu příslušný soud, který rozhodnutí vydal.

Návrh na výkon rozhodnutí obvykle soudu (nebo soudní kanceláři) podává právník, ačkoli věřitel nemusí mít právní zastoupení. Veškeré návrhy však musí soudu předložit místní aplikující odborník a nelze je zasílat poštou. Určité návrhy podávané soudním kancelářím, například návrhy na exekuční dražbu, zápis soudního rozhodnutí do registru a potvrzení soudního rozhodnutí pro účely místopřísežného prohlášení o zástavě, lze zasílat poštou. Informace o obvyklé praxi a postupu lze získat u oddělení pro soudní rozhodnutí u vrchního soudu na adrese HighCourtCentralOffice@Courts.ie

Náklady (poplatky) stanovené Soudní službou jsou minimální a aktuální výše poplatků je uvedena v přehledu soudních poplatků na internetových stránkách Soudní služby. Náklady, které mohou vzniknout v důsledku pokynů vydaných advokátům a právním zástupcům, jsou záležitostí mezi věřiteli a jejich právními zástupci. Soud může přiznat některé nebo všechny náklady spojené s řízením o výkonu rozhodnutí.

3.2 Hlavní podmínky

V § 15 zákona o výkonu soudních rozhodnutí z roku 1926 (Enforcement of Court Orders Act 1926) (ve znění § 1 zákona o soudech (č. 2) z roku 1986 (Courts (No. 2) Act 1986)) je stanoveno, že pokud soud ve svém příkazu nebo výnosu rozhodne o zaplacení dluhu, může věřitel podat okresnímu soudu návrh na předvolání dlužníka k výslechu soudcem okresního soudu ve věci jeho finančních prostředků. Návrh na vydání exekučního titulu je nutno podat do šesti let ode dne vydání soudního příkazu nebo výnosu. Věřitel musí předložit důkaz o původním dluhu a dlužník musí vyplnit prohlášení o finančních prostředcích. Podle § 16 zákona z roku 1926 ve znění § 9 zákona z roku 1986 lze předložit soudu důkaz a provést křížový výslech dlužníka nebo věřitele. Exekuční titul zůstává v platnosti po dobu dvanácti let ode dne vydání příslušného příkazu nebo výnosu.

4 Předmět a povaha exekučních opatření

4.1 Jaký druh majetku může být předmětem výkonu soudních rozhodnutí?

Předmětem výkonu soudního rozhodnutí mohou být všechny druhy majetku s výjimkou zboží podléhajícího rychlé zkáze nebo zboží, které dlužník drží pro účely komisního prodeje.

4.2 Jaké jsou účinky exekučních opatření?

Nesplnění soudního příkazu může vést k tomu, že straně, která neplní svou povinnost, jsou uloženy sankce za maření výkonu rozhodnutí. Soud může uložit sankce v podobě peněžitého trestu nebo trestu odnětí svobody do okamžiku, než maření výkonu rozhodnutí pomine. Délka trestu odnětí svobody není proto omezena. To se vztahuje i na třetí stranu, která poruší podmínky soudního příkazu.

Je důležité uvést, že podle § 20 zákona o výkonu soudních rozhodnutí z roku 1926 nepředstavuje trest odnětí svobody uložený dlužníkovi za neplnění příkazu ke splácení dluhu splnění či zánik dluhu či jeho části a věřitel může uplatnit další právní prostředky k jeho vymáhání.

Banky a jiné finanční instituce mají ve vztahu k plnění soudních příkazů stejnou povinnost jako ostatní strany. V situacích, na něž se soudní příkaz konkrétně nevztahuje, je nutno zohlednit právní a správní předpisy týkající se osobních informací, které mají tyto instituce k dispozici (např. zákon o ochraně údajů z roku 1988 (Data Protection Act 1988)).

4.3 Jak dlouho platí tato opatření?

Některé příkazy budou vždy uvádět lhůtu, ve které musí dotčená strana splnit podmínky příkazu, ačkoli to neplatí vždy. Soudní rozhodnutí je platné po dobu dvanácti let, ačkoli na některá exekuční opatření, která lze uložit, se vztahují lhůty stanovené v soudním řádu nebo v právních předpisech. Příkladem je exekuční příkaz vrchního soudu, který je platný po dobu jednoho roku od jeho vydání. Po uplynutí této lhůty je zapotřebí nový exekuční příkaz.

5 Je možné podat opravný prostředek proti rozhodnutí o nařízení takového opatření?

Odvolání se obvykle nepodává proti samotnému exekučnímu opatření schválenému soudní kanceláří, nýbrž proti příslušnému soudnímu rozhodnutí nebo příkazu, na nichž se toto opatření zakládá. Dotčená strana může odvolacímu soudu podat návrh na zrušení soudního rozhodnutí nebo příkazu. Lhůty pro podání odvolání se liší a jsou následující:

  • okresní soud obvodnímu soudu: 14 dnů ode dne vydání soudního rozhodnutí nebo příkazu
  • obvodní soud vrchnímu soudu: 10 dnů ode dne vydání příkazu
  • vyšší soudní úředník vrchnímu soudu: 6 dnů ode dne vydání příkazu, nebo v případě, byl-li příkaz vydán na návrh jedné strany, od oznámení zmíněného příkazu, nebo v případě zamítnutí návrhu ode dne vydání zamítavého rozhodnutí (jeden měsíc ode dne doručení příkazu v případě výkonu cizího rozhodnutí podle nařízení č. 44/2001)
  • vrchní soud odvolacímu soudu: 10 dnů, nebo 28 dnů ode dne vydání příkazu podle povahy dané věci
  • vrchní soud nebo odvolací soud Nejvyššímu soudu: 28 dnů ode dne vydání příkazu

6 Existují nějaká omezení exekuce a výkonu rozhodnutí, konkrétně v souvislosti s ochranou dlužníka nebo lhůtami?

Soudní rozhodnutí je platné po dobu dvanácti let a po uplynutí dvanácti let ode dne, k němuž se rozhodnutí stalo vykonatelným, nelze přijmout s ohledem na toto rozhodnutí žádná opatření. Na některá exekuční opatření, která lze uložit, se mimoto vztahují lhůty stanovené v soudním řádu nebo v právních předpisech. Příkladem je exekuční příkaz vrchního soudu, který je platný po dobu jednoho roku od jeho vydání. Po uplynutí této lhůty je zapotřebí nový exekuční příkaz. Dalším příkladem je skutečnost, že k vydání exekučního titulu vrchního soudu je nutné svolení soudu, pokud od vydání vykonatelného soudního příkazu uplynulo více než šest let.

 

Tyto internetové stránky jsou součástí portálu Vaše Evropa.

Velice uvítáme jakoukoli zpětnou vazbu ohledně užitečnosti poskytnutých informací.

Your-Europe

Poslední aktualizace: 13/02/2023

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.