Jak vymáhat soudní rozhodnutí?

Litva
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Co znamená výkon soudních rozhodnutí ve věcech občanských a obchodních?

Výkonem rozhodnutí se rozumí splnění povinností uložených rozhodnutím účastníkům řízení, tj. účastníci provedou úkony stanovené v rozhodnutí za účelem jeho výkonu. Některá rozhodnutí nevyžadují žádný zvláštní výkon: rozsudky pro uznání a o přerušení, změně nebo založení právního vztahu. Rozhodnutí lze vykonat na základě dobré víry účastníků, tj. bez exekučních opatření, nebo prostřednictvím donucení. Pokud osoba, proti níž bylo rozhodnutí vydáno, neplní povinnosti uvedené rozhodnutí v dobré víře, je oprávněný, který se domáhá vydání rozhodnutí, oprávněn požádat soud o vydání exekučního příkazu a předat jej soudnímu exekutorovi.

Soudní exekutoři jsou státem pověřené osoby, které mohou na žádost oprávněného provést úkony prostřednictvím exekučních opatření k vymožení rozhodnutí, které není vykonáváno v dobré víře.

Výkon rozhodnutí se řídí částí VI („Vykonávací řízení“) občanského soudního řádu Litevské republiky a nařízením ministra spravedlnosti č. 1R-352 ze dne 27. října 2005, kterým se schvaluje instrukce pro výkon rozhodnutí (dále jen „instrukce“). Zvláštní pravidla upravující výkon rozhodnutí mohou být stanovena také jinými právními předpisy.

2 Které orgány mohou provádět exekuci a výkon rozhodnutí?

Rozhodnutí jsou vykonávána soudními exekutory.

3 Za jakých podmínek lze vydat vykonatelný právní titul nebo rozhodnutí?

3.1 Řízení

Vykonatelný právní titul vydaný na základě rozhodnutí předkládá soudnímu exekutorovi k výkonu oprávněná osoba, tj. oprávněný nebo jeho zástupce. Pokud vykonatelný právní titul předkládá soudnímu exekutorovi zástupce oprávněného, zákon vyžaduje, aby práva zástupce z pověření byla zakotvena v plné moci vystavené v souladu se zákonem se všemi formálními náležitostmi, tj. plná moc předložená fyzickými osobami musí být notářsky ověřena, zatímco plná moc předložená zástupcem právnické osoby může být schválena příslušným orgánem právnické osoby. Pokud advokát nebo jeho koncipient předloží soudnímu exekutorovi vykonatelný právní titul, musí advokát nebo jeho koncipient soudnímu exekutorovi předložit také písemnou smlouvu s klientem nebo jinou písemnost, v níž jsou uvedena jeho práva a povinnosti, včetně jejich rozsahu. Vykonatelné právní tituly pro vymáhání peněz jsou soudním exekutorům rozdělovány prostřednictvím Informačního systému soudních exekutorů postupem stanoveným v instrukci: poměrně všem soudním exekutorům, kteří jsou místně příslušní, přičemž se zohlední kategorie vykonatelných právních titulů a vymáhané částky stanovené v instrukci a zajistí se, aby nový vykonatelný právní titul pro vymáhání pohledávky od téhož povinného byl přidělen soudnímu exekutorovi, který již vymáhá pohledávku od tohoto povinného, ledaže by tento konkrétní soudní exekutor nebyl ve vztahu k novému vykonatelnému právnímu titulu místně příslušný. Do tří pracovních dnů od obdržení vykonatelného právního titulu nebo neprodleně v případě neodkladného výkonu musí soudní exekutor ověřit, zda neexistují zjevné důvody pro nepřijetí vykonatelného právního titulu a zahájení vykonávacího řízení.

3.2 Hlavní podmínky

Vykonatelný právní titul může soudnímu exekutorovi k výkonu rozhodnutí předložit oprávněný nebo jeho zástupce, orgán nebo úředník, který vykonatelný titul vydal. Je-li povinným fyzická osoba, soudní exekutor vykoná vykonatelný právní titul podle místa bydliště, pracoviště nebo místa, kde se nachází její majetek. Je-li povinným právnická osoba, soudní exekutor vykoná vykonatelný právní titul v místě sídla povinného nebo v místě, kde se nachází jeho majetek.

Vykonatelný právní titul musí být předložen v promlčecí lhůtě platné pro návrhy na výkon rozhodnutí. Vykonatelné právní tituly na základě soudních rozhodnutí lze předložit k výkonu do pěti let od nabytí právní moci rozhodnutí. Lhůta pro předložení vykonatelných právních titulů vyplývajících ze soudních rozhodnutí, které jsou okamžitě vykonatelné, začíná běžet od prvního dne po přijetí rozhodnutí.

Vykonatelný právní titul je přijat k výkonu, když oprávněný zaplatí soudnímu exekutorovi správní náklady vykonávacího řízení. V závislosti na finanční situaci fyzické osoby-oprávněného může soudní exekutor upustit od úhrady všech nákladů výkonu rozhodnutí nebo jejich části nebo může úhradu odložit až do skončení vykonávacího řízení.

4 Předmět a povaha exekučních opatření

Mezi exekuční opatření patří:

 1. vymáhání dluhu z finančních prostředků a majetku nebo majetkových práv povinného;
 2. vymáhání dluhu z majetku a peněz povinného v držení jiných osob;
 3. zákaz převodu peněz nebo majetku jinými osobami na povinného nebo zákaz plnění jiných závazků za povinného;
 4. zabavení písemností, které osvědčují práva povinného;
 5. vymáhání dluhu z platu, důchodu, stipendií nebo jiných příjmů povinného;
 6. zabavení konkrétních věcí uvedených v soudním rozhodnutí a jejich předání oprávněnému;
 7. správa majetku povinného a použití výtěžku pro účely vydobytí dluhu;
 8. povinnost povinného provést určité úkony nebo se jich zdržet;
 9. započtení vzájemných pohledávek;
 10. další opatření stanovená zákonem.

Současně lze uplatnit více než jedno exekuční opatření.

4.1 Jaký druh majetku může být předmětem výkonu soudních rozhodnutí?

Pokud je povinným fyzická osoba, podléhá vymáhání následující majetek:

 • hypotéky a zajištění, pokud je vymáháno ve prospěch hypotečního věřitele nebo držitele zajištění,
 • peníze, majetková práva, cenné papíry, mzda, plat, stipendia nebo jiné příjmy nebo movitý majetek patřící povinnému,
 • nemovitý majetek patřící povinnému,
 • zemědělská půda ve vlastnictví povinného, pokud je hlavní činností povinného zemědělství,
 • místo bydliště povinného, kde žije.

Je-li povinným právnická osoba, podléhá vymáhání následující majetek:

 • hypotéky a zajištění, pokud je vymáháno ve prospěch hypotečního věřitele nebo držitele zajištění,
 • peníze, majetková práva, cenné papíry, vyrobené zboží a jiný movitý a nemovitý majetek, který není přímo používán nebo přizpůsoben k přímému použití ve výrobním procesu, s výjimkou administrativních prostor,
 • ostatní majetek,
 • nemovitý majetek nezbytný pro výrobu, jakož i suroviny a materiály, stroje, zařízení a ostatní kapitálový majetek přímo používaný ve výrobě.

4.2 Jaké jsou účinky exekučních opatření?

Exekuční opatření a postupy se liší podle toho, zda se vymáhá peněžitý nebo nepeněžitý závazek, a podle toho, zda jsou předmětem vymáhání finanční prostředky, příjmy nebo jiný majetek povinného.

Pokud je vymáhán peněžitý závazek a vymáhání směřuje na peněžní prostředky povinného vedené u úvěrových, platebních nebo elektronických peněžních institucí, zašle soudní exekutor těmto institucím – prostřednictvím informačního systému pro omezení peněžních prostředků – příkaz k omezení nakládání s peněžními prostředky povinného nebo k nucenému odepsání peněžních prostředků povinného na úhradu dluhu a nákladů výkonu rozhodnutí.

Pokud soudní exekutor zjistí, že finanční prostředky nebo jiný majetek povinného jsou v držení třetích osob (soudní exekutor je oprávněn získat tyto informace, jakož i informace o tom, zda jsou třetí osoby povinny vyplatit povinnému finanční prostředky nebo převést jiný majetek na povinného), jsou tyto prostředky obstaveny.

Pokud je vymáhán peněžitý závazek a vymáhání směřuje na příjem povinného, soudní exekutor předloží vykonatelný právní titul zaměstnavateli povinného nebo jiné osobě, která povinného vyplácí. Z platu a obdobných odměn povinného je srážena stanovená část jeho příjmu, a to až do úplného vymožení dlužných částek.

Pokud je vymáhán peněžitý závazek a vymáhání směřuje na majetek povinného, bude tento majetek obstaven a prodán. Vymáhání nemůže směřovat na majetek povinného, pokud povinný soudnímu exekutorovi doloží, že peníze lze vymoci do 6 měsíců, nebo v případě vymáhání v místě posledního bydliště povinného, kde žije, do 18 měsíců, a to prováděním srážek v zákonné výši z příjmu povinného. Vymáhání lze směřovat do místa bydliště povinného, kde žije, pouze v případě, že vymáhaná částka je vyšší než 4 000 EUR. Na žádost povinného nebo jeho rodinných příslušníků může soud poté, co byl na byt nebo dům vydán příkaz k obstavení za účelem vymáhání nezaplacených částek za energie a komunální služby a další služby, rozhodnout, že vymáhání nelze směřovat na poslední byt, dům nebo jeho části, v němž dotyčné osoby potřebují bydlet. Soud přitom může zohlednit finanční situaci a zájmy dětí, zdravotně postižených osob a znevýhodněných skupin.

Obstavení majetku povinného znamená dočasný zákaz nebo omezení vlastnického práva nebo jednotlivých složek vlastnického práva (správy, užívání nebo nakládání) uvalené na majetek povinného.

Obstavení může provést soud nebo soudní exekutor.

Soud provádí obstavení majetku prostřednictvím rozhodnutí, které obsahuje provedení dočasných ochranných opatření. Obstavené finanční prostředky nesmí přesáhnout výši pohledávky. Soud může takové rozhodnutí zrušit na návrh dotčených osob nebo v určitých případech z vlastního podnětu. Pokud soud věc posoudil a návrh zamítl, zůstávají dočasná ochranná opatření v platnosti až do doby, kdy jeho rozhodnutí nabude účinnosti a pokud je po uplatnění dočasných ochranných opatření soudem návrhu vyhověno, platí dočasná ochranná opatření až do doby, kdy je jeho rozhodnutí vykonáno.

Soudní exekutor, který provádí výkon rozhodnutí, musí při provádění obstavení majetku povinného podepsat příkaz k obstavení. Soudní exekutor může příkaz k obstavení majetku zrušit pouze tehdy, pokud obstavení majetku provedl. Hodnota majetku povinného zabaveného soudním exekutorem nesmí podstatně přesáhnout částku potřebnou k pokrytí vymáhané částky a nákladů výkonu rozhodnutí.

Zpeněžením majetku se rozumí nucený prodej obstaveného majetku povinného nebo poskytovatele zajištění v dražbě, prostřednictvím společností zabývajících se obchodem s majetkem nebo jeho přeměnou, jeho převodem na oprávněného, jeho prodejem kupci navrženému povinným nebo jiný zákonem stanoveným postupem zpeněžení. V závislosti na důvodech obstavení a druhu dotčeného majetku je obstavený majetek zpeněžen soudním exekutorem, úřady Státní daňové inspekce nebo makléři a firmami působícími v oblasti veřejného obchodování s cennými papíry, a to postupem stanoveným zákonem.

Nemovitý majetek povinného a další majetek zapsaný v souladu se zákonem v hodnotě vyšší než 2 000 EUR, jakož i další movitý majetek v jednotkové hodnotě vyšší než 30 000 EUR se zpeněží dražbou. Ostatní majetek může být zpeněžen jiným způsobem. Prodejní aukce probíhá elektronicky.

Povinný má právo najít kupce majetku, který má být prodán, před zahájením dražby. Pokud povinný najde kupce majetku, je majetek prodán kupci, kterého povinný našel. Majetek může být prodán kupci, kterého povinný najde, za částku, která není nižší než hodnota majetku uvedená v příkazu k obstavení, nebo za nižší částku, která postačuje k úplnému pokrytí dluhů a nákladů výkonu rozhodnutí.

Zpeněžením obstaveného majetku zaniká obstavení tohoto majetku.

Jsou-li vydány vykonatelné právní tituly na vzájemné pohledávky povinného a oprávněného, soudní exekutor provede započtení částek stanoveným postupem. Pokud je možné vymoci celou částku započtením v souladu se stanoveným postupem, nepřijímají se žádná další exekuční opatření. Započtení nelze použít v řízení o výživném.

Zvláštní požadavky použitelné na nepeněžitý výkon závazků jsou stanoveny zákonem.

Při výkonu rozhodnutí o svěření dětí do péče soudní exekutor provádí úkony výkonu rozhodnutí za přítomnosti osoby, které je dítě svěřeno, a zástupce orgánu odpovědného za ochranu práv dětí. Musí být zajištěna ochrana práv dítěte.

Pokud jsou oprávněnému přiznány určité věci uvedené v rozhodnutí, soudní exekutor tyto věci zabaví povinnému a předá je oprávněnému.

Do obytných prostor lze podle rozhodnutí nastěhovat anebo z takových prostor vystěhovat pouze osoby uvedené ve vykonatelném právním titulu. V případě potřeby lze požádat o pomoc policii.

Není-li rozhodnutí ukládající povinnému provést nebo ukončit určité úkony, které nesouvisejí s převodem majetku nebo finančních prostředků, vykonáno, sepíše o tom soudní exekutor oznámení. Tato písemnost je předána okresnímu soudu v místě výkonu, který následně nařídí uplatnění účinků stanovených v rozhodnutí (tj. pokud žalovaný ve stanovené lhůtě rozhodnutí nevykoná, bude oprávněný oprávněn provést úkony nebo přijmout opatření k zajištění ukončení úkonů na náklady žalovaného a současně vymáhat od žalovaného nezbytné náklady); pokud účinky nebyly v rozhodnutí stanoveny, soud se bude zabývat otázkou změny opatření pro účely výkonu rozhodnutí.

Pokud může úkony uvedené v rozhodnutí provést nebo ukončit pouze žalovaný a ten povinnosti uvedené v rozhodnutí nesplní, může být žalovanému uložena pokuta ve prospěch oprávněného a může být stanovena nová lhůta pro splnění povinností uvedených v rozhodnutí. Zaplacení pokuty nezbavuje povinného povinnosti provést nebo ukončit úkony uvedené v rozhodnutí.

4.3 Jak dlouho platí tato opatření?

Vykonatelné právní tituly na základě soudních rozhodnutí lze předložit k výkonu do pěti let od nabytí účinnosti rozhodnutí. Lhůta pro předložení vykonatelných právních titulů vyplývajících ze soudních rozhodnutí, které jsou okamžitě vykonatelné, začíná běžet od prvního dne po přijetí rozhodnutí. Vykonatelné právní tituly týkající se obnovení pracovního poměru lze předložit k výkonu do jednoho měsíce od prvního dne po přijetí rozsudku.

Pokud jsou na základě daného rozhodnutí požadovány pravidelné platby, jsou písemnosti týkající se výkonu platné po celou dobu, za kterou jsou platby přiznány, a lhůta pro jejich předložení k výkonu začíná běžet v kterýkoli den, kdy uplyne lhůta pro jejich výplatu.

Pro výkon rozhodnutí úředníků nebo orgánů, která lze vykonat v rámci povinného řízení, mohou být stanoveny zvláštní lhůty.

Pokud je lhůta pro předložení vykonatelného právního titulu prodloužena z důvodů, které soud považuje za důležité, může soud prodloužení obnovit, s výjimkou zákonem stanovených výjimek, kdy lhůtu prodloužit nelze.

Exekuční opatření přijatá soudním exekutorem zůstávají v platnosti, dokud je soudní exekutor nezruší. Pokud je napadena zákonnost postupu soudního exekutora a soud shledá, že opravný prostředek je důvodný nebo částečně důvodný, může soud, který opravný prostředek projednává, přijatá opatření nebo jejich část zrušit.

Obstavení majetku nebo jiná soudem uložená dočasná ochranná opatření zůstávají v platnosti, dokud je soud, který je uložil, nezruší (nenahradí jiným opatřením), nebo v případě opravného prostředku, dokud je nezruší soud vyššího stupně.

Zpeněžením obstaveného majetku zaniká obstavení tohoto majetku.

Viz také odpověď na bod 3.2.

5 Je možné podat opravný prostředek proti rozhodnutí o nařízení takového opatření?

Opravný prostředek proti procesním úkonům soudních exekutorů lze podat nejpozději do 20 dnů ode dne, kdy se osoba podávající opravný prostředek dozvěděla nebo měla dozvědět o provedení nebo odmítnutí provedení daného úkonu, nejpozději však do 90 dnů ode dne, kdy byl daný úkon proveden. Opravný prostředek se podává u soudního exekutora. Soudní exekutor musí opravný prostředek přezkoumat do pěti pracovních dnů. Pokud soudní exekutor odmítne opravnému prostředku zcela nebo zčásti vyhovět, je opravný prostředek spolu s příkazem soudního exekutora postoupen okresnímu soudu v obvodu působnosti soudního exekutora.

Opatření přijatá soudem může v případě podání opravného prostředku zrušit nebo změnit tentýž soud nebo soud vyššího stupně.

6 Existují nějaká omezení exekuce a výkonu rozhodnutí, konkrétně v souvislosti s ochranou dlužníka nebo lhůtami?

Viz také odpověď na bod 3.2.

 

Tyto internetové stránky jsou součástí portálu Vaše Evropa.

Velice uvítáme jakoukoli zpětnou vazbu ohledně užitečnosti poskytnutých informací.

Your-Europe

Poslední aktualizace: 11/07/2022

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.