Upozorňujeme, že výchozí francouzština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady
Swipe to change

Jak vymáhat soudní rozhodnutí?

Lucembursko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Co znamená výkon soudních rozhodnutí ve věcech občanských a obchodních?

Pokud se povinný dobrovolně nepodvolí soudnímu rozhodnutí, může oprávněný vyžadovat výkon tohoto rozhodnutí. Toto se nazývá vynucený výkon rozhodnutí neboli exekuce.

Aby bylo nějaké soudní rozhodnutí vykonatelné, musí být opatřeno doložkou vykonatelnosti a být řádně doručeno doručujícím orgánem nebo poštou.

Vykonatelnost je pozastavena po dobu osmi dnů ode dne vynesení rozsudku a/nebo účinným uplatněním opravného prostředku, ledaže by rozhodnutí bylo předběžně vykonatelné.

Nucený výkon rozhodnutí je využíván obvykle k vymožení peněz, ale může sloužit také k vymožení nějakého úkonu.

Pokud je nějaké osobě rozsudkem nařízeno zaplacení peněz, vztahuje se exekuční opatření na aktiva dlužníka a nazývá se zabavením.

Avšak existují jiná konkrétnější exekuční opatření: přikázání pohledávky, zabavení plodů, obstavení příjmů, zabavení nemovitostí, zabavení nájemníkových movitých věcí pronajímatelem, zabavení movitých věcí osob s přechodným pobytem, zabavení movité věci ve prospěch toho, kdo má k věci právo, srážka ze mzdy, zabavení lodí k vnitrostátní plavbě, zabavení letadel a v rámci ochrany duševních práv zabavení na základě popisu.

V Lucembursku jsou nejpoužívanějšími druhy výkonu rozhodnutí přikázání pohledávky (saisie-arrêt) a exekuční zabavení (saisie-exécution).

2 Které orgány mohou provádět exekuci a výkon rozhodnutí?

Soudní vykonavatelé (huissiers de justice) jsou jediným orgánem, který provádí výkon soudních rozhodnutí, jež byla prohlášena za vykonatelná lucemburským soudem na základě lucemburského práva nebo soudem jiného členského státu Evropské unie na základě právních předpisů EU ve věcech občanských a obchodních, dohod, která vyplývají z mediace ve věcech občanských a obchodních a jsou vykonatelné, jakož i jiných vykonatelných listin či titulů.

3 Za jakých podmínek lze vydat vykonatelný právní titul nebo rozhodnutí?

3.1 Řízení

  • Soudní rozhodnutí vydaná a právní listiny vyhotovené ve Velkovévodství

Jsou vykonatelná ve Velkovévodství bez nutnosti úředního schválení nebo listiny pareatis, třebaže k výkonu rozhodnutí dochází mimo obvod soudu, který vynesl rozsudek, nebo mimo území, kde byly tyto listiny sepsány.

Předání listiny nebo rozsudku soudnímu vykonavateli bude mít platnost plné moci pro veškeré úkony výkonu rozhodnutí jiné, než je zabavení nemovitosti a odnětí svobody, pro něž potřebuje zvláštní plnou moc.

  • Zahraniční rozhodnutí, na která se vztahuje smlouva nebo akt Společenství, které stanoví postup prohlášení vykonatelnosti (exequatur)

Soudní rozhodnutí v občanských a obchodních věcech vydaná zahraničním státem, která jsou v tomto státě vykonatelná a která na základě, zejména

-           Bruselské úmluvy ze dne 27. září 1968 o příslušnosti a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech ve znění úmluv o přistoupení nových členských států k této úmluvě,

-           Luganské úmluvy ze dne 16. září 1988 o příslušnosti a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech,

-           Úmluvy mezi Lucemburským velkovévodstvím a Rakouskou republikou ze dne 29. července 1971 o uznávání a výkonu soudních rozhodnutí a veřejných listin v občanských a obchodních věcech,

-           Smlouvy mezi Belgií, Nizozemskem a Lucemburskem ze dne 24. listopadu 1961 o příslušnosti, konkursu a platnosti a výkonu soudních rozhodnutí, rozhodčích nálezů a veřejných listin nakolik, je v platnosti,

-           nebo Haagské úmluvy ze dne 2. října 1973 o uznávání a výkonu rozhodnutí o vyživovací povinnosti,

splňují podmínky, aby byla uznána a vykonána v Lucembursku, budou vykonatelná způsoby stanovenými v ustanoveních článků 680 až 685 nového občanského soudního řádu.

Soudní rozhodnutí v občanských a obchodních věcech vydaná v členském státu Evropské unie, která jsou v tomto státě vykonatelná a která se na základě nařízení Rady č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000 týkají příslušnosti, uznávání a výkonu rozhodnutí v občanských a obchodních věcech splňují podmínky, aby byla uznána a vykonána v Lucembursku, jsou vykonatelná způsoby stanovenými tímto nařízením.

Nařízení (ES) č. 1215/2012 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, nazývané „přepracované znění nařízení Brusel I“, zrušilo nařízení (ES) č. 44/2001. Avšak nařízení (ES) č. 44/2001 se dále vztahuje na rozhodnutí vydaná v zahájených řízeních, na veřejné listiny formálně vyhotovené nebo registrované a na soudní smíry schválené či uzavřené před dnem 10. ledna 2015 a spadající do oblasti působnosti uvedeného nařízení.

Soudní rozhodnutí v občanských a obchodních věcech vydaná v členském státu Evropské unie, která jsou v tomto státě vykonatelná a která na základě nařízení Rady (EU) č. 650/2012 ze dne 4. července 2012 o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a přijímání a výkonu veřejných listin v dědických věcech a o vytvoření evropského dědického osvědčení v občanských a obchodních věcech splňují podmínky, aby byla uznána a vykonána v Lucembursku, jsou vykonatelná způsoby stanovenými tímto nařízením.

Rozhodnutí vydaná v členském státě, který není vázán Haagským protokolem ze dne 23. listopadu 2007 o právu rozhodném pro vyživovací povinnosti ve smyslu kapitoly IV oddílu 2 nařízení (ES) č. 4/2009 ze dne 18. prosince 2008 o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a o spolupráci ve věcech vyživovacích povinností, která splňují podmínky, aby byla uznána a vykonána v Lucembursku, jsou vykonatelná způsoby stanovenými v tomto nařízení.

  • Cizí rozhodnutí podléhající aktu Společenství, který stanoví zrušení prohlášení vykonatelnosti (exequatur)

Evropský parlament a Rada přijaly dne 12. prosince 2012 nařízení (ES) č. 1215/2012 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, nazývané přepracované znění nařízení Brusel I. Podle článku 36 tohoto nařízení vydaná v některém členském státě jsou v ostatních členských státech uznávána, aniž je vyžadováno zvláštní řízení (zrušení prohlášení vykonatelnosti – exequatur). Toto nařízení se použije ve všech členských státech Evropské unie ode dne 10. ledna 2015 a za podmínek stanovených tímto nařízením.

Rozhodnutí vydaná v členském státě, který je vázán Haagským protokolem ze dne 23. listopadu 2007 o právu rozhodném pro vyživovací povinnosti ve smyslu kapitoly IV oddílu 1 nařízení (ES) č. 4/2009 ze dne 18. prosince 2008 o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a o spolupráci ve věcech vyživovacích povinností, jsou uznána v Lucembursku, aniž je vyžadováno zvláštní řízení a aniž by bylo možné napadnout uznání.

3.2 Hlavní podmínky

Nedojde k žádnému zabavení movitého nebo nemovitého majetku bez předložení exekučního titulu podle lucemburského práva, a to u věcí zpeněžitelných a určitých; pokud vymahatelným dluhem není peněžní částka, bude po řízení přerušeno, dokud nedojde k vyčíslení dlužné částky.

Rozsudky, kterými se rozhodne o zrušení zabavení, výmazu hypotéky, platbě nebo o nějaké jiné věci, jež má být vykonána třetí osobou nebo jejím jménem, budou vykonatelné třetími osobami nebo proti nim, a to i po uplynutí lhůt pro podání odporu či odvolání, na základě potvrzení advokáta žalobce, které bude obsahovat datum doručení rozsudku doručujícím orgánem do bydliště povinného, a na základě potvrzení soudního úředníka, který potvrdí, že proti rozsudku není podán odpor nebo není podáno odvolání.

Pokud potvrzení dokládá, že nebyl podán odpor, námitky či odvolání, uschovatelé, opatrovníci a všichni ostatní budou muset vyhovět rozsudku.

4 Předmět a povaha exekučních opatření

4.1 Jaký druh majetku může být předmětem výkonu soudních rozhodnutí?

  • Zabavitelný majetek

Zabavit lze pouze movitý a nemovitý majetek, který dlužník vlastní, nikoliv majetek patřící třetí osobě. Naproti tomu nezáleží na tom, v kterých rukou se dlužníkův majetek nachází v době zabavení, je tedy možné zabavit majetek u třetí osoby.

  • Nezabavitelný majetek

Článek 728 nového občanského soudního řádu stanoví, že vedle věcí, které jsou prohlášeny za nezabavitelné zvláštními zákony, nemůže být zabaven tento majetek:

  • předměty, které lucemburský zákon prohlašuje za nemovitosti určením,
  • movité věci, jako jsou například věci na spaní, oblečení, nábytek nutný k jejich uložení, pračka, stoly a židle, které umožňují rodině společně jíst.

Uvedené předměty nemohou být zabaveny, nehledě na postavení věřitele, i když je věřitelem stát, s výjimkou některých pohledávek taxativně vyjmenovaných zákonem.

Aby se zabránilo tomu, že by věřitel zabavil veškeré dlužníkovy prostředky na živobytí, stanoví nařízení velkovévodství, v jaké míře lze postihnout odměny za práci, důchody a renty. Zákon upravil srážky z chráněných pravidelných odměn (mezd, rent, důchodů). Tyto pravidelné příjmy nemohou být zabaveny celé, ale jen do určitého stropu, který je určen v závislosti na pásmech stanovených nařízením velkovévodství. Tudíž dlužníkovi zůstane minimální příjem, aby měl zajištěnu obživu.

  • Vymezení aktiv (cantonnement)

Vymezení aktiv (cantonnement) je určeno k ochraně dlužníka před následky celkové neschopnosti

disponovat svými aktivy. Umožňuje soudu omezit částky při přikázání pohledávek.

4.2 Jaké jsou účinky exekučních opatření?

Jakmile je majetek obstaven neboli zabaven, dlužník ztrácí právo s ním nakládat. Avšak zabavení nevytváří žádná přednostní právo ve prospěch věřitele. Dlužníkova nezpůsobilost nakládat s majetkem znamená, že nemůže prodat, zcizit zabavený majetek, ani zřídit hypotéku k zabavenému majetku. Zabavený majetek může být odnesen okamžitě. Dlužník zůstává majitelem zabaveného majetku až do okamžiku nuceného prodeje (vente forcée), aniž by tento majetek musel nezbytně zůstat v jeho držení. Stav se v praxi nemění, ale mění se právně.

V případě porušení zákazu nakládat s majetkem, nelze opatření přijatá dlužníkem vymáhat vůči věřiteli.

Je-li tomu tak, tato nevymahatelnost úkonů je jen relativní v tom smyslu, že platí pouze ve prospěch zabavujícího věřitele. Ostatní věřitelé se musí vždy vyrovnat se změnami dlužníkových aktiv. Nicméně je pro ně snadné připojit se k zabavení, které již bylo povoleno.

Nezpůsobilost nakládat s aktivy je první etapou procesu zpeněžování aktiv. Věci jsou svěřeny pod kontrolu soudu. Exekuční zabavení plní tedy v první řadě preventivní funkci.

Co se týče přikázání pohledávek, je třeba upřesnit, že tato forma obstavení ruší veškerou kontrolu nad celou obstavenou pohledávkou, ať už je její hodnota jakákoliv. Poddlužník může nicméně složit dostatečnou částku do depozitu (cantonnement).

4.3 Jak dlouho platí tato opatření?

Exekuční tituly vydané na základě lucemburského práva se nepromlčují, ani nezanikají vlivem času.

Usnesení, kterým předseda obchodního soudu povoluje zajišťovací obstavení, pozbývá platnosti, pokud zajišťovací obstavení není realizováno ve lhůtě předepsané usnesením.

5 Je možné podat opravný prostředek proti rozhodnutí o nařízení takového opatření?

Usnesení vynesené předsedou obchodního soudu, kterým se povoluje zajišťovací obstavení, lze napadnout námitkou (l'opposition) nebo odvoláním (l'appel).

V rámci exekučního zabavení může povinný podat žalobu proti výkonu (action en difficulté d'exécution) nebo může napadnout prodej zabavených předmětů.

Třetí osoby mohou vyvolat incidenční řízení, totiž vznést námitku vůči prodeji zabavených předmětů v rámci žaloby o vyloučení těchto věcí z exekučního řízení.

6 Existují nějaká omezení exekuce a výkonu rozhodnutí, konkrétně v souvislosti s ochranou dlužníka nebo lhůtami?

Podle článku 590 nového občanského soudního řádu (Nouveau code de procedure civile) se může povinný bránit předběžně vykonatelnému rozhodnutí, pokud bylo nařízeno v jiných případech, než stanovuje zákon. Za tímto účelem se povinný může obrátit na odvolací soud, aby tento zabránil předběžné vykonatelnosti rozhodnutí. Tato možnost platí pouze pro občanské věci a neplatí pro obchodní věci, neboť ji vylučuje článek 647 obchodního zákoníku.

Ustanovení čl. 703 odst. 2 nového občanského soudního řádu upravuje řízení o vymezení aktiv. Vymezení aktiv (cantonnement) je určeno k ochraně dlužníka před následky celkové neschopnosti disponovat svými aktivy. Umožňuje soudu omezit částky při přikázání pohledávek.

Aby se zabránilo tomu, že by věřitel zabavil veškeré dlužníkovy prostředky na živobytí, stanoví nařízení velkovévodství, v jaké míře lze postihnout odměny za práci, důchody a renty. Zákon upravil srážky z chráněných pravidelných odměn (mezd, rent, důchodů). Tyto pravidelné příjmy nemohou být zabaveny celé, ale jen do určitého stropu, který je určen v závislosti na pásmech stanovených nařízením velkovévodství. Tudíž dlužníkovi zůstane minimální příjem, aby měl zajištěnu obživu.

Související odkazy

http://www.legilux.lu

 

Tyto internetové stránky jsou součástí portálu Vaše Evropa.

Velice uvítáme jakoukoli zpětnou vazbu ohledně užitečnosti poskytnutých informací.

Your-Europe

Poslední aktualizace: 21/12/2020

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.