Jak vymáhat soudní rozhodnutí?

Lucembursko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Co znamená výkon soudních rozhodnutí ve věcech občanských a obchodních?

Pokud dlužník dobrovolně nesplní soudní rozhodnutí, může žalobce jeho splnění vymáhat. Toto jednání se nazývá nuceným výkonem rozhodnutí.

Aby bylo soudní rozhodnutí vykonatelné, musí být opatřeno doložkou vykonatelnosti a musí být řádně doručeno nebo oznámeno.

Vykonatelnost soudního rozhodnutí je odložena po dobu jednoho týdne ode dne vydání rozhodnutí a/nebo účinným uplatněním práva na odvolání, ledaže jde o předběžně vykonatelné rozhodnutí.

Nucený výkon rozhodnutí je obvykle využíván k vymožení peněz, ale může sloužit také k tomu, aby se vymohlo provedení určitého úkonu.

Pokud je osobě nařízeno zaplacení peněžní částky, donucovací opatření míří na majetek dlužníka a označuje se jako zabavení.

Existují však i další, konkrétnější donucovací opatření: přikázání pohledávky, zabrání sklizně za účelem prodeje, zabavení příjmu, zabavení nemovitosti, zabavení za účelem prodeje, zabavení majetku zahraničních osob, zabavení věci za účelem navrácení majiteli, srážka ze mzdy, zabavení lodí k vnitrostátní plavbě, zabavení letadel a v rámci ochrany práv duševního vlastnictví „zabavení na základě popisu“ (saise-description).

V Lucembursku se nejčastěji používá přikázání pohledávky a zabavení za účelem výkonu rozhodnutí.

2 Které orgány mohou provádět exekuci a výkon rozhodnutí?

Soudní exekutoři (huissiers de justice) mají výlučnou pravomoc vykonávat rozhodnutí, která byla prohlášena za vykonatelná lucemburským soudem na základě lucemburského práva nebo soudem jiného členského státu Evropské unie dle právních předpisů EU v občanských nebo obchodních věcech, vykonatelné dohody vzešlé z mediace v občanských a obchodních věcech a jiné vykonatelné listiny či práva.

3 Za jakých podmínek lze vydat vykonatelný právní titul nebo rozhodnutí?

3.1 Řízení

 • Soudní rozhodnutí přijatá a právní listiny vyhotovené ve Velkovévodství

Jsou vykonatelné ve Velkovévodství bez nutnosti úředního schválení nebo listiny pareatis, a to i v případě, že výkon probíhá mimo obvod soudu, který rozhodnutí vydal, nebo mimo území, kde byly tyto listiny sepsány.

Předání listiny nebo rozhodnutí exekutorovi představuje pověření ke všem způsobům výkonu rozhodnutí kromě zabavení nemovitosti a odnětí svobody, pro něž je nutné zvláštní pověření.

 • Zahraniční rozhodnutí, na která se vztahuje smlouva nebo právní předpisy Evropské unie, které vyžadují postup prohlášení vykonatelnosti

Soudní rozhodnutí v občanských a obchodních věcech vydaná v cizím státě, která jsou vykonatelná v daném státě a na základě

 • Bruselské úmluvy ze dne 27. září 1968 o příslušnosti a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech ve znění úmluv o přistoupení nových členských států k této úmluvě,
 • Luganské úmluvy ze dne 16. září 1988 o příslušnosti a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech,
 • Úmluvy mezi Lucemburským velkovévodstvím a Rakouskou republikou ze dne 29. července 1971 o uznávání a výkonu soudních rozhodnutí a veřejných listin v občanských a obchodních věcech,
 • Smlouvy mezi Belgií, Nizozemskem a Lucemburskem ze dne 24. listopadu 1961 o příslušnosti, úpadku a platnosti a výkonu soudních rozhodnutí, rozhodčích nálezů a veřejných listin, nakolik je v platnosti,
 • nebo Haagské úmluvy ze dne 2. října 1973 o uznávání a výkonu rozhodnutí o vyživovací povinnosti,

splňují podmínky vyžadované k tomu, aby byla uznána a vykonána v Lucembursku, jsou vykonatelná způsoby stanovenými v článcích 680 až 685 nového občanského soudního řádu (Nouveau code de procédure civile).

Soudní rozhodnutí v občanských a obchodních věcech vydaná v členském státě EU, která jsou v daném státě vykonatelná a která dle nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech splňují podmínky vyžadované k tomu, aby byla uznána a vykonána v Lucembursku, jsou vykonatelná podle ustanovení tohoto nařízení.

Nařízení (EU) č. 1215/2012 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, známé jako „přepracované znění nařízení Brusel I“, zrušilo nařízení (ES) č. 44/2001. Nicméně nařízení (ES) č. 44/2001 se dále vztahuje na rozhodnutí vydaná v soudních řízeních zahájených přede dnem 10. ledna 2015, na veřejné listiny vyhotovené nebo úředně registrované před tímto dnem a na soudní smíry před tímto dnem schválené či uzavřené, které spadají do oblasti působnosti uvedeného nařízení.

Soudní rozhodnutí v občanských věcech vydaná v členském státě EU, která jsou v daném státě vykonatelná a která dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 650/2012 ze dne 4. července 2012 o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a přijímání a výkonu veřejných listin v dědických věcech a o vytvoření evropského dědického osvědčení splňují podmínky vyžadované k tomu, aby byla uznána a vykonána v Lucembursku, jsou vykonatelná podle ustanovení tohoto nařízení.

Rozhodnutí vydaná v členském státě, který není vázán Haagským protokolem ze dne 23. listopadu 2007 o právu rozhodném pro vyživovací povinnosti ve smyslu kapitoly IV oddílu 2 nařízení (ES) č. 4/2009 ze dne 18. prosince 2008 o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a o spolupráci ve věcech vyživovacích povinností, která splňují podmínky vyžadované k tomu, aby byla uznána a vykonána v Lucembursku, jsou vykonatelná podle ustanovení tohoto nařízení.

Soudní rozhodnutí v občanských věcech vydaná v členském státě EU, která jsou v daném státě vykonatelná a která dle nařízení Rady (EU) 2016/1103 ze dne 24. června 2016 provádějícího posílenou spolupráci v oblasti příslušnosti, rozhodného práva a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech majetkových poměrů v manželství a nařízení Rady (EU) 2016/1104 ze dne 24. června 2016 provádějícího posílenou spolupráci v oblasti příslušnosti, rozhodného práva a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech majetkových důsledků registrovaného partnerství splňují podmínky vyžadované k tomu, aby byla uznána a vykonána v Lucembursku, jsou vykonatelná podle ustanovení uvedených nařízení (EU) 2016/1103 a (EU) 2016/1104.

 • Zahraniční rozhodnutí podléhající právním předpisům EU, které stanoví zrušení prohlášení vykonatelnosti (exequatur)

Dne 12. prosince 2012 Evropský parlament a Rada přijaly nařízení (EU) č. 1215/2012 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, známé jako „přepracované nařízení Brusel I“. Podle článku 36 tohoto nařízení jsou rozhodnutí vydaná v některém členském státě v ostatních členských státech uznávána, aniž je vyžadováno zvláštní řízení (zrušení exequatur). Toto nařízení se ve všech členských státech EU používá ode dne 10. ledna 2015, za podmínek stanovených tímto nařízením.

Rozhodnutí vydaná v členském státě, který je vázán Haagským protokolem ze dne 23. listopadu 2007 o právu rozhodném pro vyživovací povinnosti ve smyslu kapitoly IV oddílu 2 nařízení (ES) č. 4/2009 ze dne 18. prosince 2008 o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a o spolupráci ve věcech vyživovacích povinností, jsou v Lucembursku uznávána, aniž by se vyžadovalo jakékoli zvláštní řízení, a bez možnosti uznání napadnout.

Soudní rozhodnutí v občanských a obchodních věcech vydaná v členském státě EU, která dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 655/2014 ze dne 15. května 2014, kterým se zavádí řízení o evropském příkazu k obstavení účtů k usnadnění vymáhání přeshraničních pohledávek v občanských a obchodních věcech, splňují podmínky vyžadované k tomu, aby byla uznána a vykonána v Lucembursku, jsou uznávána a vykonávána podle ustanovení tohoto nařízení.

Soudní rozhodnutí vydaná v členském státě EU, která jsou v daném členském státě vykonatelná a dle nařízení (ES) č.861/2007, kterým se zavádí evropské řízení o drobných nárocích, nebo nařízení (ES) č. 1896/2006, kterým se zavádí řízení o evropském platebním rozkazu, ve znění pozdějších změn, splňují podmínky vyžadované k tomu, aby byla uznána a vykonána v Lucembursku, jsou uznávána a vykonávána podle ustanovení těchto nařízení.

3.2 Hlavní podmínky

Žádné zabavení movitého či nemovitého majetku nelze provést, neexistuje-li exekuční titul vydaný podle lucemburského práva, a to pro určitý nárok, jehož plnění je v prodlení; pokud pohledávkou v prodlení není peněžní částka, je zaplacení po zabavení odloženo po celou následnou dobu řízení, dokud nedojde k vyčíslení dlužné částky.

Soudní rozhodnutí, kterými se nařizuje zrušení zabavení, výmaz hypotéky, provedení platby nebo vykonání jakékoli jiné věci, jež mají být učiněny třetí osobou nebo jejím jménem, jsou třetími osobami nebo vůči nim vykonatelná, a to i po uplynutí lhůt pro podání odporu či odvolání, pouze na základě potvrzení advokáta žalobce, které obsahuje datum doručení rozsudku do bydliště strany, v jejíž neprospěch bylo rozhodnutí vydáno, a na základě potvrzení exekutora, že proti rozhodnutí nebyl podán odpor nebo odvolání.

Pokud potvrzení uvádí, že odpor či odvolání nebyly podány, jsou příjemci, opatrovníci a všechny další osoby povinny rozsudku vyhovět.

4 Předmět a povaha exekučních opatření

4.1 Jaký druh majetku může být předmětem výkonu soudních rozhodnutí?

 • Zabavitelný majetek

Zabavitelné jsou pouze movité nebo nemovité věci ve vlastnictví dlužníka, nikoli věci patřící třetí straně. Není však důležité, která osoba má v době zabavení dlužníkův majetek v držení, a je tudíž možné zabavit věci na pozemku či v prostorách třetí strany.

 • Nezabavitelný majetek

Článek 728 nového občanského soudního řádu stanoví, že vedle věcí, které jsou prohlášeny za nezabavitelné zvláštními zákony, nelze zabavit tento majetek:

 • věci, které lucemburský zákon prohlašuje za nemovitost svým určením,
 • movitý majetek, například místo na spaní, oblečení, nábytek k jeho uložení, pračka, stoly a židle, které umožňují rodině společně jíst.

Uvedené předměty nemohou být zabaveny bez ohledu na postavení věřitele, i když je věřitelem stát, s výjimkou některých pohledávek taxativně vyjmenovaných zákonem.

Aby se zabránilo tomu, že by věřitel zabavil veškeré dlužníkovy prostředky na živobytí, nařízení velkovévodství stanoví, v jaké míře lze postihnout a zabavit odměny za práci, důchody a renty. Zákon upravuje zabavení chráněného pravidelného příjmu (odměn za práci, rent, důchodů). Tyto typy pravidelného příjmu nesmějí být zabaveny zcela, nýbrž jen do určité výše, která se určuje podle pásem pevně stanovených nařízením velkovévodství. Dlužníkovi tedy zůstává minimální příjem na základní obživu.

 • Vymezení aktiv

Účelem vymezení aktiv je chránit dlužníka před důsledky celkové nemožnosti nakládat se svými aktivy. Umožňuje soudci omezit přikazované částky.

4.2 Jaké jsou účinky exekučních opatření?

Od okamžiku zabavení majetku dlužník ztrácí právo s ním nakládat. Zabavení však nevytváří žádné přednostní kupní právo věřitele, v jehož prospěch k zabavení došlo. Nezpůsobilost nakládat s majetkem znamená, že dlužník zabavený majetek nemůže prodat, zcizit, ani jej zatížit hypotékou. Zabavené věci je možné okamžitě odnést. Dlužník zůstává vlastníkem zabavených věcí až do nuceného prodeje, i když věci nezůstávají v jeho držení. Situace se nemění po praktické stránce, ale spíše po stránce právní.

Dojde-li k porušení zákazu nakládat s majetkem, opatření učiněná dlužníkem nezavazují věřitele, v jehož prospěch byl zabaven.

V tomto případě je nezpůsobilost nakládat s majetkem pouze relativní v tom smyslu, že platí pouze ve prospěch věřitele, který žádal dané zabavení. Ostatní věřitelé se tedy musí vyrovnat se změnami majetku dlužníka. Nicméně je pro ně snadné připojit se k zabavení, které již bylo povoleno.

Nezpůsobilost nakládat s majetkem je první fází procesu prodeje majetku. Věci jsou svěřeny pod kontrolu soudu. Zabavení v rámci výkonu rozhodnutí tedy v první řadě plní zajišťovací funkci.

Co se týká přikázání pohledávky, je třeba upřesnit, že tato forma zabavení zbavuje veškeré kontroly nad zabavenou pohledávkou jako celkem, ať už je její hodnota jakákoliv. Poddlužník, který je třetí osobou, však může složit dostatečnou částku do depozitu (vymezení aktiv).

4.3 Jak dlouho platí tato opatření?

Exekuční tituly vydané na základě lucemburského práva nepozbývají platnosti, ani nezanikají plynutím času.

Usnesení, kterými předseda obchodního soudu povoluje provedení zajišťovacího zabavení, pozbývají platnosti, pokud zajišťovací opatření není realizováno ve lhůtě předepsané tímto usnesením.

5 Je možné podat opravný prostředek proti rozhodnutí o nařízení takového opatření?

Příkaz vydaný předsedou obchodního soudu, kterým se povoluje zajišťovací zabavení, lze napadnout námitkou nebo odvoláním.

Pokud jde o zabavení za účelem výkonu rozhodnutí, může dlužník podat žalobu z důvodu obtíží způsobených výkonem (action en difficulté d'exécution) nebo může podat námitky vůči prodeji zabavených věcí.

Třetí osoby mohou rovněž podat námitky, např. vůči prodeji zabavených věcí, a žádat, aby tyto věci byly k jejich prospěchu vyloučeny z výkonu.

6 Existují nějaká omezení exekuce a výkonu rozhodnutí, konkrétně v souvislosti s ochranou dlužníka nebo lhůtami?

Podle článku 590 nového občanského soudního řádu může dlužník zabránit předběžnému výkonu rozhodnutí, pokud byl nařízen v jiných případech, než stanoví zákon. Za tímto účelem se dlužník může obrátit na odvolací soud a žádat, aby zakázal předběžný výkon rozhodnutí. Tato možnost platí pouze v občanských věcech, a v obchodních věcech ji vylučuje článek 647 obchodního zákoníku (Code de commerce).

Ustanovení čl. 703 odst. 2 nového občanského soudního řádu zakotvuje řízení o vymezení aktiv. Účelem vymezení aktiv je chránit dlužníka před důsledky celkové nemožnosti nakládat se svými aktivy. Umožňuje soudci omezit přikazované částky.

S cílem zabránit tomu, že by věřitel zabavil veškeré dlužníkovy prostředky na živobytí, nařízení velkovévodství stanoví, v jaké míře lze postihnout a zabavit odměny za práci, důchody a renty. Zákon upravuje zabavení chráněného pravidelného příjmu (odměn za práci, rent, důchodů). Tyto typy pravidelného příjmu nesmějí být zabaveny zcela, nýbrž jen do určité výše, která se určuje podle pásem pevně stanovených nařízením velkovévodství. Dlužníkovi tedy zůstává minimální příjem na základní obživu.

Související odkazy

http://www.legilux.lu

 

Tyto internetové stránky jsou součástí portálu Vaše Evropa.

Velice uvítáme jakoukoli zpětnou vazbu ohledně užitečnosti poskytnutých informací.

Your-Europe

Poslední aktualizace: 11/01/2024

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.