Jak vymáhat soudní rozhodnutí?

Malta
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Co znamená výkon soudních rozhodnutí ve věcech občanských a obchodních?

Výkonem se rozumí provedení soudního rozhodnutí.

2 Které orgány mohou provádět exekuci a výkon rozhodnutí?

To závisí na podané žádosti. Zápis zástavního práva například provádí ředitel veřejného rejstříku poté, co obdržel ověřenou kopii soudního rozhodnutí spolu s potvrzením soudního tajemníka, že proti soudnímu rozhodnutí nebyl podán opravný prostředek a že uplynula lhůta pro podání opravného prostředku nebo že opravný prostředek proti soudnímu rozhodnutí nelze podat.

3 Za jakých podmínek lze vydat vykonatelný právní titul nebo rozhodnutí?

Podle obecného zákona, zákoníku organizace soudů a civilního řízení (kap. 12 sbírky zákonů Malty) jsou exekučními tituly:

 • soudní dopis, pokud je závazek určitý, stanovený a splatný a nespočívá v provedení určitého úkonu a pokud výše dluhu nepřesahuje 25000 EUR. To je upraveno v § 166A zákoníku organizace soudů a civilního řízení,
 • rozhodnutí a výnosy maltských soudů,
 • smlouvy obdržené státním notářem na Maltě, nebo jiným úředníkem, který je oprávněn k jejich přijímání, je-li závazek podle smlouvy určitý, stanovený a splatný a nespočívá-li v provedení určitého úkonu,
 • vyúčtování soudních poplatků a výloh přiznaných advokátovi, státnímu zástupci, státnímu notáři, soudnímu znalci či jinému soudnímu expertovi nebo svědkovi, ledaže jsou tyto výkazy podle zákona napadeny,
 • rozhodčí nálezy zaregistrované u maltského arbitrážního centra,
 • směnky cizí a vlastní,
 • mediační dohody, které jsou vykonatelné účastníky mediace,
 • rozhodnutí tribunálu pro spotřebitelské nároky.

Existuje řada dalších exekučních titulů vyplývajících ze zvláštních zákonů, například daňových předpisů.

3.1 Řízení

K úkonům, jejichž prostřednictvím lze podle okolností vykonat exekuční tituly, patří:

 • příkaz k zabavení movitého majetku,
 • příkaz k zabavení nemovitého majetku,
 • příkaz k zabavení aktiv v souvislosti s podnikáním,
 • prodej movitého nebo nemovitého majetku či práv souvisejících s nemovitostmi v soudní dražbě,
 • příkaz k soudnímu obstavení majetku,
 • příkaz k nucenému vystěhování z nemovitosti nebo vyklizení nemovitosti,
 • příkaz in factum,
 • příkaz k zadržení námořních plavidel,
 • příkaz k zadržení letadel,
 • příkaz in procinctu.

Nabude-li exekuční titul právní moci na základě § 166A, předloží žadatel o registraci soudního dopisu, který se považuje za exekuční titul, tajemníkovi soudu stejnopis soudního dopisu, včetně dokladu o doručení, a případně kopii obdržené odpovědi.

Co se týká ostatních exekučních titulů, postup se liší podle jejich povahy. To je uvedeno v zákoníku organizace soudů a civilního řízení, § 252 a násl.

3.2 Hlavní podmínky

Podmínky se liší podle jejich povahy. To je uvedeno v zákoníku organizace soudů a civilního řízení, § 252 a násl.

4 Předmět a povaha exekučních opatření

4.1 Jaký druh majetku může být předmětem výkonu soudních rozhodnutí?

Výkonu rozhodnutí podléhá movitý majetek, včetně:

 • akcií a podílů v obchodních společnostech,
 • licencí vydaných příslušným orgánem, jak je případně stanoveno v nařízeních vydaných ministrem spravedlnosti,
 • pojistek,
 • zajištění úvěrů a práv duševního nebo průmyslového vlastnictví.

Zabavit však nelze:

 • oblečení pro denní nošení, lůžkoviny a náčiní a nábytek, jež se považují za přiměřeně nezbytné pro důstojný život povinného a jeho rodiny,
 • osobní doklady a knihy související s výkonem povolání povinného, jeho manželky nebo dětí,
 • evidence a záznamy státních notářů,
 • vybavení a pomůcky potřebné pro vzdělávání nebo výkon vědecké nebo umělecké činnosti povinného, jeho manželky nebo dětí,
 • zvířata a nářadí potřebné v zemědělství a plody, buď sklizené, nebo dosud nesklizené,
 • letadla určená výhradně pro státní službu, včetně poštovní služby, avšak s vyloučením komerčních služeb,
 • námořní plavidla plně pronajatá maltskou vládou,
 • církevní roucha a nádoby, které se používají ve vysvěcených kostelech nebo které patří knězi, církevnímu řádu či jeho příslušníkovi,
 • majetek členů policejního sboru nebo ozbrojených sil Malty, kterým jsou zbraně, střelivo, vybavení, přístroje nebo oděvy, jež se používají při výkonu služby.

Nemovitosti, komerční podniky, lodě, plavidla a letadla podléhají zabavení.

Příkazy k soudnímu obstavení nelze vydat s ohledem na:

 • plat nebo mzdu (včetně prémií, příspěvků, odměn za přesčasy a jiných požitků),
 • dávku, důchod, příspěvek nebo pomoc podle zákona o sociálním zabezpečení nebo jiný příspěvek pro osobu pobírající státní důchod,
 • dobročinný příspěvek nebo dar vlády,
 • odkaz učiněný výslovně za účelem výživného, nemá-li povinný jiné prostředky k obživě a samotný dluh nevztahuje na výživné,
 • dlužnou částku výživného nařízenou soudem nebo veřejnou listinou, pokud se samotný dluh nevztahuje na výživné,
 • peněžní prostředky, které byly povinnému poskytnuty na základě smlouvy o úvěru určeném na bydlení, výstavbu a údržbu domu určeného jako hlavní bydliště povinného,
 • úvěrové přísliby s výjimkou kreditních karet, jejichž prostřednictvím je provozován komerční podnik řízený povinným,
 • bankovní záruky a akreditivy.

4.2 Jaké jsou účinky exekučních opatření?

Účinkem je to, že exekuční tituly jsou vykonány a jejich prostřednictvím vymůže oprávněný svoji pohledávku.

4.3 Jak dlouho platí tato opatření?

To závisí na dané věci, obecně však lze říci, že exekuční příkazy jsou platné do doby, dokud je vykonatelný titul, na jehož základě byly vydány. Platnost příkazu k soudnímu obstavení nelze prodloužit a tento příkaz je platný do doby, dokud není zrušen nařízením soudu.

5 Je možné podat opravný prostředek proti rozhodnutí o nařízení takového opatření?

Osoba, proti níž byl vydán exekuční příkaz, či jiná zúčastněná osoba může podat soudu, který dokument vydal, návrh na zrušení exekučního opatření, a to zcela, nebo částečně. Návrh je nutno doručit protistraně, která podá do deseti dnů odpověď obsahující veškerá její vyjádření, která chce učinit. Soud o návrhu rozhodne po vyslechnutí stran. Opravný prostředek proti zmíněnému nařízení lze podat prostřednictvím návrhu do šesti dnů ode dne, kdy bylo nařízení přečteno během veřejného soudního jednání.

6 Existují nějaká omezení exekuce a výkonu rozhodnutí, konkrétně v souvislosti s ochranou dlužníka nebo lhůtami?

Rozhodnutí vydaná soudy vyššího stupně se mohou stát znovu vykonatelnými po deseti letech ode dne, k němuž mohlo být rozhodnutí nebo nařízení vykonáno. Rozhodnutí soudů nižšího stupně nebo tribunálu pro drobné nároky se mohou stát opět vykonatelnými po uplynutí pěti let. Exekuční tituly založené na smlouvě v případě, že závazek je určitý, stanovený a splatný, žalobách podle § 166A kap. 12 sbírky zákonů Malty a směnkách cizích a vlastních mohou být opět vykonatelné po uplynutí tří let. Znovu vykonatelnými se stávají prostřednictvím návrhu podaného příslušnému soudu. Navrhovatel pod přísahou potvrdí rovněž druh závazku nebo nároku, s ohledem na nějž požaduje výkon, a to, že závazek nebo jeho část nebyly dosud uhrazeny. V těchto případech platí promlčecí lhůta v délce třiceti let, běh této lhůty však může být prostřednictvím výše zmíněného návrhu přerušen.

 

Tyto internetové stránky jsou součástí portálu Vaše Evropa.

Velice uvítáme jakoukoli zpětnou vazbu ohledně užitečnosti poskytnutých informací.

Your-Europe

Poslední aktualizace: 16/12/2020

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.