Jak vymáhat soudní rozhodnutí?

Nizozemsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Co znamená výkon soudních rozhodnutí ve věcech občanských a obchodních?

Právní předpisy upravující výkon rozhodnutí: obecné informace

Soudní řízení končí vydáním rozhodnutí soudem. V tomto rozhodnutí může být jedné straně (povinnému) nařízeno, aby splnil své povinnosti vůči druhé straně (oprávněnému). Pokud tak povinný neučiní dobrovolně, může oprávněný vymáhat plnění přijetím opatření stanovených podle právních předpisů upravujících výkon rozhodnutí (exekuci). Tato oblast práva upravuje výkon rozhodnutí (tenuitvoerlegging), v němž soud nařídil plnění. Za tímto účelem stanoví zákonná pravidla týkající se donucovacích opatření a způsob jejich uplatňování. Soudní vykonavatelé (také exekutoři) jsou zmocněni k výkonu rozhodnutí, k němuž jim vydávají pokyn oprávnění, kteří chtějí získat svůj nárok.

Pro přijetí donucovacích opatření stanovených v právních předpisech upravujících výkon rozhodnutí musí být splněny dvě podmínky: musíte vlastnit exekuční titul (executoriale titel), například vykonatelné soudní rozhodnutí, a tento titul musí být doručen předem straně, vůči níž bude přijato exekuční opatření.

Hlavními stranami, které jsou účastníky vykonávacího řízení, jsou oprávněná osoba (strana žádající o výkon rozhodnutí, věřitel), povinný (strana, vůči níž je exekuční opatření přijato) a soudní vykonavatel (úředník odpovědný za provedení vlastního exekučního opatření na žádost oprávněné osoby).

Donucovací opatření

Hlavním exekučním opatřením je exekuční obstavení majetku (executoriaal beslag). O něm se podrobněji píše v bodě 2.1.

K dalším donucovacím opatřením patří:

 1. pokuta (dwangsom) a
 2. trest odnětí svobody za nesplnění soudního příkazu (lijfsdwang neboli gijzeling).

Pokutou je peněžní částka stanovená v soudním rozhodnutí, kterou musí odsouzený zaplatit, pokud nesplní základní povinnost, která má být vykonána. Toto opatření se používá především v řízení o předběžných opatřeních jako donucovací prostředek. Pokuta může být spojena pouze se základní povinností, jíž není zaplacení peněžní částky.

Uložení trestu odnětí svobody za nesplnění soudního příkazu je donucovací opatření, které má dotyčnou stranu donutit k splnění určitého závazku. Toto opatření neukládají soudy často, a i v případě, je-li uloženo, je ve skutečnosti vykonáno jen ojediněle. Toto opatření může nařídit pouze soud. Soud může povolit tento donucovací prostředek za účelem výkonu rozsudků a rozhodnutí na žádost oprávněného, pokud se tyto netýkají zaplacení peněžní částky. Trest odnětí svobody lze využít také například v případě rozsudků, rozhodnutí a veřejných listin, podle nichž má být uhrazeno výživné v souladu se svazkem 1 občanského zákoníku (Burgerlijk Wetboek), například výživné na dítě (článek 585 občanského soudního řádu (Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering)).

2 Které orgány mohou provádět exekuci a výkon rozhodnutí?

3 Za jakých podmínek lze vydat vykonatelný právní titul nebo rozhodnutí?

3.1 Řízení

Postup je popsán níže.

Exekuční titul

Za exekuční tituly se považují rozhodnutí vydaná nizozemskými soudy (rozsudky, usnesení, nařízení), veřejné listiny (notářské listiny) a některé další písemnosti. K dalším písemnostem, které jsou v právních předpisech označeny jako exekuční tituly, patří:

 • exekuční příkaz vydaný úřadem státního zástupce (Openbaar Ministerie),
 • exekuční příkaz vydaný daňovým orgánem,
 • rozhodčí nálezy s doložkou vykonatelnosti a
 • protokol o smírném narovnání.

Soudní tajemník poskytne žalobci a žalovanému, kteří se účastnili řízení, kopii rozsudku. Jedná-li se o pravomocný rozsudek s trestem, obdrží strana, která je oprávněna k výkonu rozhodnutí, jeho opis ve vykonatelné podobě. Strany bezplatně obdrží tzv. grosse soudního rozhodnutí, což je ověřený opis rozhodnutí. Jde o soudní rozhodnutí vydané ve vykonatelné podobě. K exekučnímu opatření lze přistoupit pouze s písemností grosse. Grosse může být vydána také k notářské listině. Předáním grosse se soudní vykonavatel opravňuje k výkonu rozhodnutí.

Před výkonem rozhodnutí doručí soudní vykonavatel titul (grosse) osobě, vůči níž budou přijata exekuční opatření. Smyslem doručení této písemnosti je uvědomit protistranu o rozsudku a informovat ji, že oprávněný požaduje jeho splnění.

Pokud jde o další informace o doručování exekučních titulů z ostatních členských států EU, viz nařízení EU o doručování: nařízení Rady (ES) č. 1348/2000 ze dne 29. května 2000 o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních v členských státech.

Soudní vykonavatelé

Úloha při výkonu rozhodnutí

Soudní vykonavatel je při výkonu soudních rozhodnutí hlavní osobou a vždy jedná podle pokynů osoby požadující výkon. Tyto pokyny jsou uděleny předáním písemnosti zvané grosse (ověřeného opisu rozhodnutí) soudnímu vykonavateli. Obecně vzato soudní vykonavatel nepotřebuje zvláštní zmocnění.

K úkonům, které může soudní vykonavatel v souvislosti s výkonem rozhodnutí provádět, patří:

 1. doručení exekučního titulu straně, vůči níž mají být přijata exekuční opatření,
 2. výzva k dodržení povinnosti plnit, například výzva k zaplacení určité peněžní částky,
 3. obdržení peněžního plnění, pokud povinný splní svou platební povinnost,
 4. zabavení majetku a
 5. v případě potřeby vyžádání pomoci policie (například při zabavování majetku).

Poplatky soudního vykonavatele

Úřední úkony soudního vykonavatele podléhají pevně stanoveným poplatkům, které mohou být účtovány povinnému. Pro oprávněného žádné pevně stanovené poplatky nejsou stanoveny, jejich výši je tudíž nutno dohodnout se soudním vykonavatelem. Poplatky, které soudní vykonavatel účtuje povinnému, jsou stanoveny ve vyhlášce ze dne 4. července 2001, kterou se stanoví podrobná pravidla pro úřední úkony a poplatky soudních vykonavatelů (Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders). Bližší informace o poplatcích za úřední úkony platné od roku 2019 naleznete na stránkách Královské profesní organizace soudních vykonavatelů (Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders).

3.2 Hlavní podmínky

Aby bylo možno přikročit k výkonu rozhodnutí, musí být splněny dvě obecné podmínky:

 • existence exekučního titulu a
 • doručení exekučního titulu před výkonem rozhodnutí osobě, vůči níž mají být přijata exekuční opatření.

Jak bylo uvedeno výše, hlavním donucovacím opatřením, které se při výkonu rozhodnutí používá, je exekuční obstavení majetku.

Existují také opatření, která lze přijmout do doby vydání exekučního titulu. Tato opatření lze požadovat před vydáním soudního rozhodnutí a rovněž během soudního řízení, či dokonce před jeho zahájením. Těmto opatřením se říká ochranná opatření (conservatoire maatregelen) a fungují jako předběžná zajišťovací opatření. Mezi ochranná opatření patří předběžné obstavení (conservatoir beslag), zapečetění (verzegeling) a vyhotovení soupisu majetku (boedelbeschrijving). Tento informační list se zabývá exekučním obstavením.

4 Předmět a povaha exekučních opatření

Předmět i povaha exekučních opatření mohou být různé. Může jít o opatření, která mají zajistit uhrazení určité peněžní částky, vydání majetku, provedení určité činnosti nebo zdržení se určitého jednání. Nejběžnějším opatřením je obstavení majetku za účelem vymáhání určité peněžní částky (verhaalsbeslag).

Pokud závazek povinného nespočívá v provedení určitého úkonu, může spočívat ve vykonání „faktického úkonu“ (feitelijke handeling), tj. úkonu, který má právní důsledek bez ohledu na to, zda byl tento důsledek zamýšlen, nebo „právního úkonu“ (rechtshandeling), tj. úkonu se zamýšleným právním důsledkem. Pokud faktický úkon není svázán s určitou osobou, může věřitel soud požádat, aby povolil dosažení stavu, který by byl důsledkem plnění. Pokud se závazek povinného týkal provedení určitého právního úkonu, jako je přijetí nabídky, může být tento úkon nahrazen soudním rozhodnutím. Soud může povinnému rovněž nařídit, aby se zdržel určitého jednání.

4.1 Jaký druh majetku může být předmětem výkonu soudních rozhodnutí?

Exekučním obstavením majetku lze postihnout:

 1. movitý majetek, který nepodléhá registraci. Majetkem, který podléhá registraci, jsou nemovitosti, plavidla a letadla;
 2. práva doručitele nebo práva k příkazu, práva k akciím na jméno a práva k jiným cenným papírům na jméno;
 3. majetek v držení třetí strany, na něž se odkazuje jako na obstavení majetku poddlužníka (executoriaal derdenbeslag);
 4. nemovitý majetek;
 5. plavidla a
 6. letadla.

Oprávněná osoba si může zpravidla zvolit, který majetek chce obstavit.

Obstavením lze v zásadě postihnout veškerý majetek povinného. Některý majetek však obstavit nelze, například majetek potřebný k uspokojování základních potřeb, jako jsou oděvy, potraviny, pracovní nářadí, odborná literatura a předměty určené ke vzdělávacím účelům nebo pro uměleckou či vědeckou činnost. U periodických plateb je z obstavení je vyloučena část mzdy, výživného nebo dávek. V těchto případech se použije nepostižitelná výše mzdy, aby bylo zajištěno, že povinný má k dispozici dostatečný příjem k uspokojení základních potřeb.

Obstavit stejně tak nelze majetek určený k veřejné službě. Oprávněná osoba může obstavení uložit na různé druhy majetku současně.

4.2 Jaké jsou účinky exekučních opatření?

Právní důsledky obstavení movitého majetku, který nepodléhá registraci

Jedním z důsledků obstavení je to, že úkony, které povinný učiní po obstavení, nemohou způsobovat újmu právům osoby, která obstavení navrhla. Pokud by například povinný svůj majetek prodal, nemůže kupující vůči oprávněnému v zásadě namítat, že je nyní vlastníkem takového majetku. Jiným důsledkem je skutečnost, že se obstavení vztahuje i na příjmy plynoucí z tohoto majetku.

Právní důsledky obstavení akcií, cenných papírů a jiných aktiv

Žádné zvláštní právní důsledky zde neexistují. Po dobu trvání obstavení má hlasovací právo i nadále osoba, jejíž majetek byl obstaven.

Právní důsledky obstavení majetku poddlužníka

V případě obstavení majetku poddlužníka uloží oprávněný (strana navrhující obstavení) obstavení na majetek třetí strany (tj. nikoli povinného), jelikož tato třetí strana má dluh vůči povinnému nebo má v držení jeho majetek.

Osoba navrhující obstavení je chráněna před právními úkony, které provede třetí strana. Vůči osobě, která obstavení navrhla, se po obstavení nelze dovolat právních úkonů provedených po obstavení. Dvěma obvyklými způsoby obstavení majetku poddlužníka je obstavení bankovního účtu nebo mzdy zaměstnance.

Právní důsledky obstavení nemovitého majetku

Obstavení nemovitého majetku je zaneseno do veřejných rejstříků vedených katastrálním úřadem (Kadaster). Plavidla a letadla se považují za nemovitý majetek, jakmile byla zapsána do rejstříků. Obstavení nabývá účinnosti okamžikem zápisu. Výnosy z nemovitého majetku získané po obstavení podléhají obstavení. Osoba navrhující obstavení je chráněna před právními úkony povinného provedenými po obstavení. Vůči osobě, která obstavení navrhla, nelze uplatnit právní úkony nakládání s nemovitým majetkem (prodej majetku).

4.3 Jak dlouho platí tato opatření?

Právo na výkon soudního rozhodnutí se zpravidla promlčuje po uplynutí dvaceti let ode dne následujícího po dni vydání rozhodnutí. Podléhá-li výkon soudního rozhodnutí určitým požadavkům, jejichž splnění nezávisí na vůli osoby, která rozhodnutí získala, pak se právo na výkon rozhodnutí promlčuje po uplynutí dvaceti let ode dne následujícího po dni, k němuž byly tyto požadavky splněny.

Promlčecí lhůta v případě částky, která má být podle soudního rozhodnutí splacena nejvýše do jednoho roku, však činí pět let. Pokud jde o úroky, pokuty, penále a další dodatečné soudní příkazy, promlčení nenastane později, než je promlčecí lhůta pro výkon hlavního rozsudku, nedojde-li k přerušení nebo prodloužení promlčecí lhůty.

5 Je možné podat opravný prostředek proti rozhodnutí o nařízení takového opatření?

Spory týkající se výkonu rozhodnutí

Článek 438 občanského soudního řádu obsahuje obecná pravidla pro spory ohledně výkonu rozhodnutí (executiegeschillen). V případě takového sporu se může povinný snažit zabránit výkonu. Spor se může týkat například významnosti a rozsahu exekučního titulu, dopadu skutečností, které nastaly po vydání rozhodnutí (exekučního titulu), platnosti obstavení nebo otázky, kdo je vlastníkem obstaveného majetku. Spor ohledně výkonu rozhodnutí souvisí výhradně s předmětem výkonu. Neposuzuje se znovu podstata hlavní žaloby, s ohledem na niž již bylo vydáno soudní rozhodnutí.

Ve sporu ohledně výkonu rozhodnutí může povinný například tvrdit, že oprávněná osoba zneužívá svých práv nebo že obstavení je vzhledem k rozhodnutí nepřiměřené. Povinný (osoba, vůči níž je přijato exekuční opatření) nemůže v této fázi předkládat další věcné námitky proti soudnímu rozhodnutí. Za tímto účelem musí zahájit námitkové (verzet), odvolací (hoger beroep) nebo kasační (cassatie) řízení, což jsou opravné prostředky.

Místní příslušnost

U místní příslušnosti jde o umístění soudu, na který se mám obrátit. Místně příslušným soudem je soud, který je příslušný podle obecných právních předpisů o příslušnosti. Tím je buď soud, který je místně příslušný nařídit obstavení majetku, nebo soud, který je místně příslušný vzhledem k umístění dotčeného majetku, nebo soud, který je místně příslušný vzhledem k místu, kde dojde k výkonu rozhodnutí. Pro všechna exekuční opatření, k nimž má dojít v Nizozemsku, je třeba zjistit příslušný nizozemský soud.

Věcná příslušnost

U věcné příslušnosti jde o stupeň soudu, na který se mám obrátit. Věcně příslušným soudem k projednání všech sporů ohledně výkonu rozhodnutí bez ohledu na to, jaký soud vydal rozhodnutí, jež je předmětem výkonu, je okresní soud (rechtbank). Okresní soud je příslušný i tehdy, pokud rozhodnutí vydal odvolací soud (gerechtshof) nebo Nejvyšší soud Nizozemska (Hoge Raad der Nederlanden).

Spory ohledně výkonu rozhodnutí se obvykle řeší v řízení o předběžném opatření (kort geding). Soud může rozhodnout o odkladu vykonatelnosti rozhodnutí po určitou dobu nebo o zrušení obstavení.

6 Existují nějaká omezení exekuce a výkonu rozhodnutí, konkrétně v souvislosti s ochranou dlužníka nebo lhůtami?

 

Tyto internetové stránky jsou součástí portálu Vaše Evropa.

Velice uvítáme jakoukoli zpětnou vazbu ohledně užitečnosti poskytnutých informací.

Your-Europe

Poslední aktualizace: 10/05/2024

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.