V oblasti občanskoprávní budou podle práva EU pokračovat probíhající řízení a řízení zahájená před koncem přechodného období. Portál e-Justice bude na základě vzájemné dohody se Spojeným královstvím uchovávat příslušné informace týkající se Spojeného království do konce roku 2024.

Jak vymáhat soudní rozhodnutí?

Severní Irsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Co znamená výkon soudních rozhodnutí ve věcech občanských a obchodních?

Výkon rozhodnutí neboli exekuce je právní postup, jehož prostřednictvím si lze vynutit splnění rozhodnutí, příkazu nebo usnesení soudů.

Severní Irsko má jedinečný systém pro výkon rozhodnutí v občanských věcech. Většina systémů zvykového práva vymáhá rozhodnutí prostřednictvím doplňkových příkazů soudů. V Severním Irsku jsou soudní rozhodnutí v občanských věcech související s navrácením peněžních částek, věcí nebo nemovitostí vykonávána ústředním orgánem nazvaným „Úřad pro výkon soudních rozhodnutí (Enforcement of Judgments Office), který plní jak správní, tak i soudní funkce.

Úřad pro výkon soudních rozhodnutí byl zřízen v roce 1971 a od roku 1979 jej spravuje Soudní služba Severního Irska (Northern Ireland Courts and Tribunals Service). Pravomoci a postupy Úřadu pro výkon soudních rozhodnutí jsou obsaženy ve vyhlášce Severního Irska o výkonu soudních rozhodnutí z roku 1981 (Judgments Enforcement (Northern Ireland) Order 1981) (dále jen „vyhláška z roku 1981“) a v předpisech Severního Irska o výkonu rozhodnutí z roku 1981 (Judgments Enforcement Rules (Northern Ireland) 1981) (SR 1981/147).

Různé způsoby výkonu rozhodnutí:

Příkaz k úhradě ve splátkách (Instalment Order) – jedná se o příkaz k úhradě ve splátkách, pokud se Úřad pro výkon soudních rozhodnutí přesvědčí o tom, že povinný má nebo bude mít prostředky k zaplacení celé dlužné částky nebo její části v přiměřené lhůtě.

Příkaz ke srážkám ze mzdy (Attachment of Earnings Order) – jedná se o příkaz určený zaměstnavateli povinného, který vyžaduje, aby zaměstnavatel pravidelně srážel ze mzdy nebo platu povinného určitou částku a převáděl ji Úřadu pro výkon soudních rozhodnutí. Tento příkaz se liší od většiny ostatních příkazů k výkonu rozhodnutí v tom smyslu, že Úřad pro výkon soudních rozhodnutí nemá pravomoc jej přijmout bez předchozí žádosti podané oprávněným. Úřad pro výkon soudních rozhodnutí může doručení příkazu zaměstnavateli pozastavit, je-li přesvědčen o tom, že povinný provede platby ve prospěch úřadu dobrovolně.

Příkaz k zabavení (Order of Seizure) – tento příkaz umožňuje Úřadu pro výkon soudních rozhodnutí odejmout a prodat některé věci a jiný majetek povinného. Majetek přechází do úschovy a vlastnictví Úřadu pro výkon soudních rozhodnutí a je zaúčtován oprávněnému, v jehož prospěch byl příkaz vydán.

Příkaz k zřízení zástavního práva k pozemkům (Order Charging Land) – tento příkaz se nejčastěji používá u značných dluhů a obvykle je spojen s jiným způsobem výkonu rozhodnutí. Tento příkaz nemá sám o sobě za následek vymožení dlužné částky v praxi; oprávněný musí podniknout kroky k uplatnění prodejního práva tím, že podá návrh na výkon zástavního práva soudu – ve vyhlášce z roku 1981 se rovněž stanoví, že je možné vydávat příkazy k zřízení zástavního práva k jiným druhům majetku.

Příkaz k ustanovení správce majetku a příkaz podle zákona o soudním řízení proti Koruně (Order Appointing Receiver and Order Under the Crown Proceedings Act) – příkaz k ustanovení správce majetku vede k tomu, že s ohledem na platbu, na kterou by mohl mít povinný nárok, je jmenován jako správce hlavní exekutor. K příkladům plateb, u nichž je vhodný příkaz k ustanovení správce majetku, patří nájemné a výnosy z pozemků, právo na budoucí užívání na základě závěti nebo částky dlužné podle smlouvy povinnému, který je osobou samostatně výdělečně činnou, či platby splatné na základě občanskoprávní žaloby proti jiné osobě nebo společnosti.

Přikázání pohledávky (soudní obstavení – Attachment of Debts (Garnishee) Order) – příkaz k přikázání pohledávky vyžaduje, aby dlužník (nebo „poddlužník“) povinného zaplatil dlužnou částku oprávněnému nebo v jeho prospěch. Oprávněnému, který tento příkaz získá, dává postavení zajištěného věřitele a vztahuje se na splatné pohledávky nebo pohledávky, které teprve vzniknou.

Příkazy k předání vlastnictví pozemku (Orders for Delivery of Possession of Land) – rozsudek týkající se vlastnictví pozemku je vykonán příkazem k předání vlastnictví pozemku, který Úřad pro výkon soudních rozhodnutí opravňuje k vypuzení jakékoli osoby z vlastnictví, bez ohledu na to, zda se jedná o žalovaného, či nikoli.

Příkaz k předání věci (Order for the Delivery of Goods) – rozsudek týkající se vlastnictví věcí je vykonán příkazem k předání věci. Věci převezme Úřad pro výkon soudních rozhodnutí a vrátí je oprávněnému. To by nemělo být zaměňováno s příkazem k zabavení, jelikož věci nejsou prodány.

2 Které orgány mohou provádět exekuci a výkon rozhodnutí?

Úřad pro výkon soudních rozhodnutí (Enforcement of Judgments Office)
Laganside House
23-27 Oxford Street
Belfast
BT1 3LA

3 Za jakých podmínek lze vydat vykonatelný právní titul nebo rozhodnutí?

3.1 Řízení

Každá osoba, která je oprávněna vymáhat soudní rozhodnutí, může po zaplacení příslušného poplatku požádat o výkon Úřad pro výkon soudních rozhodnutí. Podání návrhu musí předcházet zaslání „oznámení o záměru požádat o výkon“ povinnému. Nesplní-li povinný rozhodnutí do deseti dnů ode dne oznámení o záměru navrhnout výkon, může navrhovatel přistoupit k výkonu rozhodnutí. V případech, kdy zůstatek všech splatných částek přesahuje 3 000 GBP, lze podat předběžný návrh. To oprávněnému umožňuje, aby docílil vydání rozhodnutí o zabavení (custody warrant) a zprávy ohledně prostředků povinného, aby mohl přijmout informovanější rozhodnutí o tom, zda přistoupí k výkonu rozhodnutí.

Jakmile je návrh schválen, Úřad pro výkon soudních rozhodnutí neprodleně doručí povinnému usnesení o zabavení, v němž jsou uvedeny věci (s několika málo výjimkami, jako je vybavení domácnosti) povinného, které jsou ve vlastnictví a pod kontrolou Úřadu pro výkon soudních rozhodnutí, takže povinný s nimi nemůže nakládat. Usnesení o zabavení je zrušeno až po zaplacení částky uvedené v soudním rozhodnutí, nebo pokud je od návrhu na výkon rozhodnutí upuštěno.

Další fází vykonávacího řízení je zjištění informací o prostředcích povinného, jež má zásadní význam pro stanovení návrhu na výkon rozhodnutí. Povinný musí poskytnout exekutorovi informace o svých prostředcích, které může exekutor požadovat. Povinný je vyslechnut doma, nebo je předvolán před pověřeného úředníka pro výslech.

Po obdržení zprávy od exekutora vydá vyšší soudní úředník (Master, viz níže) nebo hlavní exekutor předběžné rozhodnutí o vyřízení návrhu na výkon rozhodnutí. Pouze vrchní soudní úředník může vydat příkazy k zabavení, přikázání pohledávky a příkazy k ustanovení správců majetku a příkaz podle zákona o soudních řízeních proti Koruně. V úvahu se bere finanční a jiná relevantní situace povinného a je rozhodnuto o nejvhodnějším způsobu výkonu soudního rozhodnutí, nebo o tom, zda lze soudní rozhodnutí vůbec vykonat. Strany jsou o tomto informovány a mají možnost vznést námitky. Není-li podána žádná námitka, rozhodnutí je potvrzeno, je-li však vznesena námitka, je věc zařazena na seznam pro jednání u vyššího soudního úředníka.

Postavení, úkoly, povinnosti a pravomoci exekutorů

V čele Úřadu pro výkon soudních rozhodnutí stojí vyšší úředník s postavením a funkcí vyššího soudního úředníka (Master) (kategorie soudního úředníka) a k zaměstnancům patří hlavní exekutor (a jeho zástupce), pověření úředníci a exekutoři přidělení určitému okresu v Severním Irsku.

Pravomoci svěřené Úřadu pro výkon soudních rozhodnutí, které mu umožňují vykonávat jeho příslušnost, jsou stanoveny vyhláškou z roku 1981. Zvláštní význam má pravomoc vydávat širokou škálu výše uvedených exekučních příkazů. Úřad pro výkon soudních rozhodnutí má podpůrné pravomoci, které mají napomoci procesu výkonu rozhodnutí. Patří k nim vydávání příkazů k zatčení a postupy pro předvolání a výslech svědků, výslech povinných ohledně jejich prostředků, včetně výslechu třetích stran (které mohou mít informace o prostředcích a majetku povinného), a přijímání peněžních prostředků získaných v rámci výkonu soudních rozhodnutí.

Úřad pro výkon soudních rozhodnutí má rovněž pravomoc zamítnout návrh na výkon rozhodnutí. Důvody, proč k tomu může dojít, nejsou ve vyhlášce z roku 1981 upřesněny, obecně se však jedná o případy, kdy navrhovatel není oprávněn výkon rozhodnutí požadovat. Nelze-li rozhodnutí vykonat v přiměřené lhůtě (na základě vydaného usnesení o výkonu rozhodnutí), může Úřad pro výkon soudních rozhodnutí vydat oznámení a osvědčení o nevykonatelnosti. Úřad pro výkon soudních rozhodnutí má rovněž širokou pravomoc týkající se pozastavení výkonu jakéhokoli rozhodnutí, ať už absolutně, nebo za určitých podmínek.

Využívání služeb advokátů nebo jiných právníků

Na jednání před vyšším soudním úředníkem se může strana nebo osoba, jíž se příkaz týká, dostavit osobně, nebo může vyslat právního poradce nebo právního zástupce.

Rozsah nákladů na výkon rozhodnutí

Systém výkonu soudních rozhodnutí v Severním Irsku je financován z poplatků hrazených uživateli. Poplatky, které je třeba zaplatit, jsou uvedeny v části 1 dodatku k vyhlášce Severního Irska o poplatcích za výkon soudních rozhodnutí z roku 1996 (Judgments Enforcement Fees Order (Northern Ireland) 1996) (v platném znění) (SR 1996/101) a závisejí na částce, která má být podle rozhodnutí vrácena, přičemž stávající poplatky jsou uvedeny rovněž internetových stránkách Soudní služby Severního Irska.

3.2 Hlavní podmínky

Příslušnost Úřadu pro výkon soudních rozhodnutí je stanovena vyhláškou z roku 1981 a zahrnuje tato rozhodnutí:

 • rozhodnutí týkající se peněžních částek včetně rozhodnutí soudů všech stupňů v Severním Irsku, rozhodnutí vydaných mimo Severní Irsko a registrovaných v Severním Irsku a některých rozhodnutí vydaných na základě evropského zákona v souvislosti s dluhy nebo náhradou škody spolu s některými rozhodnutími tribunálu a rozhodčími nálezy
 • rozhodnutí, podle nichž má určitá osoba nárok na vlastnictví pozemku, zejména příkazy k převzetí vlastnictví ve prospěch hypotečních věřitelů, ačkoliv jsou rovněž vydávány i pro pronajímatele ze soukromého a veřejného sektoru
 • rozhodnutí, na jejichž základě má určitá osoba nárok na předání věci
 • rozhodnutí požadující, aby určitá osoba zaplatila soudu stanovenou peněžní částku nebo provedla ve stanovené lhůtě nějaký úkon, a rozhodnutí proti určité společnosti.

Existují určitá omezení pravomoci Úřadu pro výkon soudních rozhodnutí, pokud jde o výkon rozhodnutí, včetně těchto:

 • Pokud rozhodnutí může být vykonáno pouze se svolením soudu, který je vydal, je třeba získat nejprve souhlas soudu.
 • Jestliže byl výkon rozhodnutí pozastaven nebo odložen, nelze návrh na výkon rozhodnutí přijmout, dokud není pozastavení nebo odklad zrušen.
 • V případě, že od nabytí právní moci rozhodnutí uplynulo šest nebo více let, nelze je vykonat. Po uplynutí této lhůty lze podat vyššímu soudnímu úředníkovi žádost o povolení výkonu.
 • Rozhodnutí proti určité osobě vydané s uvedením jiného jména, než je její vlastní, vyžaduje souhlas soudu, než je možné je vykonat.

Rozhodnutí o tom, jaký exekuční příkaz bude vydán, je na Úřadu pro výkon soudních rozhodnutí a navrhovatel nemůže požadovat použití konkrétního způsobu.

4 Předmět a povaha exekučních opatření

4.1 Jaký druh majetku může být předmětem výkonu soudních rozhodnutí?

Exekuční opatření s ohledem na platy nebo mzdy lze přijmout prostřednictvím příkazu ke srážkám ze mzdy. Odečtená částka se vypočte s přihlédnutím k „obvyklé sazbě srážky“ a „výši chráněného příjmu“. V prvním případě se jedná o sazbu, kterou Úřad pro výkon soudních rozhodnutí považuje za vhodnou pro uplatnění na příjem povinného za účelem splnění jeho povinnosti podle soudního rozhodnutí. Druhou sazbou je sazba, pod jejíž úroveň by se podle názoru Úřadu pro výkon soudních rozhodnutí neměl příjem povinného snížit vzhledem k jeho prostředkům a potřebám.

Existují čtyři kategorie majetku, které mohou být předmětem příkazu k zabavení:

 • věci, k nimž má povinný věcná práva a které lze prodat,
 • peněžní prostředky, cizí směnky, dluhopisy a směnky vlastní a jiné cenné papíry patřící povinnému,
 • jakákoli životní pojistka, z níž má prospěch pouze povinný, a
 • majetek manžela nebo manželky povinného, pokud se soudem uznaný dluh týká získaných věcí nebo poskytnutých služeb či splatného nájemného nebo sazeb v souvislosti s užíváním prostor pro obecné užití nebo užíváním povinným a jeho rodinou.

Majetek, který je vyňat ze zabavení, zahrnuje oděvy, nábytek, ložní prádlo a jiné nezbytné vybavení domácnosti; nástroje a vybavení podniku povinného v hodnotě do 200 GBP; majetek, který povinný spravuje pro jinou osobu, a majetek v držení správce ustanoveného soudem.

Příkaz k zřízení zástavního práva k pozemku se může týkat jakéhokoli pozemku nebo majetkových práv k pozemku povinného, přičemž „pozemková práva týkající se pozemku“ zahrnují jakákoli zákonná nebo věcná práva podle ekvity, věcné břemeno, právo, titul, nárok, pohledávku, povinnost, zástavní právo nebo hypotéku související s dotyčným pozemkem. Příkazy k zřízení zástavního práva a podobné příkazy lze kromě pozemků vydat i s ohledem na jiné druhy majetku. Jedná se konkrétně o finanční prostředky nebo zásoby vládních orgánů, veřejných podniků nebo společností; dluhopisy; finanční prostředky soudu a podíly v soukromých společnostech.

Kromě obstavení peněžních prostředků, jež povinnému dluží klient nebo zákazník za provedené práce nebo poskytnuté služby, lze příkaz k přikázání pohledávek vydat i s ohledem na peněžní prostředky, jež má povinný uloženy v bance nebo ve stavební spořitelně.

4.2 Jaké jsou účinky exekučních opatření?

Usnesení o výkonu rozhodnutí vydané Úřadem pro výkon soudních rozhodnutí má podobnou platnost a účinek jako usnesení Nejvyššího soudu. Existují různé podpůrné donucovací pravomoci, jež lze použít v případě neplnění usnesení o výkonu rozhodnutí, včetně:

 • Uvěznění až po dobu šesti týdnů za úmyslné neprovádění splátek splatných na základě příkazu ke splácení ve splátkách nebo nesplacení jiné peněžní částky stanovené v § 107 vyhlášky z roku 1981.
 • Příkazy k uložení do úschovy, které zmocňují osobu jmenovanou nuceným správcem vstupovat na pozemky, jež jsou ve vlastnictví osoby, proti níž bylo rozhodnutí vydáno; inkasovat, zabavit a pobírat nájemné a výnosy z těchto pozemků a převzít jakýkoli jiný osobní majetek této strany a uložit jej do úschovy do doby, než bude soudní příkaz splněn.

Pohrdání Úřadem pro výkon soudních rozhodnutí může být postoupeno vrchnímu soudu (High Court), jenž se může tímto protiprávním jednáním zabývat stejně, jako kdyby k němu došlo u soudu.

4.3 Jak dlouho platí tato opatření?

Ke splnění rozhodnutí týkajícího se peněžních částek dojde uhrazením nebo zaplacením částky uvedené v rozhodnutí. Jakmile k tomu dojde, je exekuční příkaz vydaný s ohledem na dotyčné rozhodnutí zrušen. Pokud byl úspěšně proveden příkaz k převzetí vlastnictví pozemku nebo k předání věcí, nelze přijmout žádná další opatření s výjimkou vymáhání nákladů a výdajů na výkon rozhodnutí.

Oprávněný nebo povinný může Úřad pro výkon soudních rozhodnutí požádat o zrušení nebo pozměnění exekučního příkazu a může se konat jednání.

5 Je možné podat opravný prostředek proti rozhodnutí o nařízení takového opatření?

Hlavní exekutor může podat interní odvolání vyššímu soudnímu úředníkovi.

Úřad pro výkon soudních rozhodnutí může podat externí odvolání vrchnímu soudu s ohledem na skutkové nebo právní otázky stanovené v § 140 vyhlášky z roku 1981 a jinak s ohledem na otázky práva odvolacímu soudu. Příkaz ke srážkám ze mzdy je jediným druhem příkazu k výkonu rozhodnutí týkajícího se peněžních prostředků podle § 140 a neexistuje obecné právo podat opravný prostředek proti odmítnutí vydat konkrétní exekuční příkaz.

6 Existují nějaká omezení exekuce a výkonu rozhodnutí, konkrétně v souvislosti s ochranou dlužníka nebo lhůtami?

V § 17 vyhlášky Severního Irska o výkonu soudních rozhodnutí z roku 1981 a rovněž v pravidlu č. 5 předpisů Severního Irska o výkonu rozhodnutí z roku 1981 je stanovena řada omezení s ohledem na výkon rozhodnutí. Existující omezení se týkají řady různých scénářů, kdy se požaduje výkon soudního rozhodnutí. Omezení mají povinného ochránit před řadou různých situací, jako například [mimo jiné]:

a) v případě, kdy je nutné před zahájením výkonu rozhodnutí požádat soud o svolení;

b) pokud soud pozastavil nebo odložil výkon soudního rozhodnutí, což Úřadu pro výkon soudních rozhodnutí brání ve výkonu;

c) pokud je návrh na výkon rozhodnutí podán více než 6 let ode dne, kdy se rozhodnutí stalo vykonatelným. V tomto případě požádá oprávněný úřad o povolení výkonu, než podá návrh na výkon rozhodnutí – o tomto rozhoduje vyšší soudní úředník Úřadu pro výkon soudních rozhodnutí;

d) návrh na výkon rozhodnutí nebude schválen, pokud ode dne, kdy se rozhodnutí stalo vykonatelným, uplynulo více než 12 let;

e) pokud je podán více než jeden návrh na výkon téhož rozhodnutí. Je-li podán více než jeden návrh, vyžádá si oprávněný souhlas hlavního exekutora před podáním dalšího návrhu na výkon téhož rozhodnutí;

f) pokud oprávněný postoupil po vydání rozhodnutí pohledávku třetí osobě;

g) pokud soud uložil v soudním rozhodnutí podmínku, která nebyla splněna, což brání výkonu rozhodnutí Úřadem pro výkon soudních rozhodnutí;

h) přijetí návrhu na výkon v případě, že se podle pravidla č. 103 projednává usnesení o pozastavení výkonu rozhodnutí. Před podáním návrhu na výkon musí vyšší soudní úředník udělit souhlas;

i) přijetí návrhu na výkon rozhodnutí v případě, že bylo vydáno usnesení o pozastavení výkonu z důvodu platební neschopnosti podle § 14 odst. 1.

Pokud Úřad pro výkon soudních rozhodnutí potvrdí, že rozhodnutí je vykonatelné (§ 19–21 vyhlášky Severního Irska o výkonu soudních rozhodnutí z roku 1981), lze osvědčení zrušit (na žádost oprávněného). To je však omezeno na dobu 12 let ode dne, kdy bylo vydáno osvědčení o nevykonatelnosti.

Ustanovení § 16 vyhlášky Severního Irska o promlčení z roku 1989 (Limitations (Northern Ireland) Order 1989) stanoví omezení s ohledem na výkon soudních rozhodnutí (a úroků), jenž nelze zahájit po uplynutí 6 let ode dne, kdy se rozhodnutí stalo vykonatelným. Při vyřizování návrhu na výkon rozhodnutí, které je starší 6 let (viz písmeno d) výše), to vyšší soudní úředník Úřadu pro výkon soudních rozhodnutí vezme v úvahu.

Související odkazy

Soudní služba Severního Irska (Northern Ireland Courts and Tribunals Service)

 

Tyto internetové stránky jsou součástí portálu Vaše Evropa.

Velice uvítáme jakoukoli zpětnou vazbu ohledně užitečnosti poskytnutých informací.

Your-Europe

Poslední aktualizace: 22/10/2021

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.