V oblasti občanskoprávní budou podle práva EU pokračovat probíhající řízení a řízení zahájená před koncem přechodného období. Portál e-Justice bude na základě vzájemné dohody se Spojeným královstvím uchovávat příslušné informace týkající se Spojeného království do konce roku 2024.

Jak vymáhat soudní rozhodnutí?

Skotsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Co znamená výkon soudních rozhodnutí ve věcech občanských a obchodních?

Ve Skotsku se k popisu řady právních postupů, jež lze uplatnit vůči povinným za účelem vymáhání úhrady dlužných částek oprávněným, používá pojem „postih“ (diligence). Postih lze uplatnit pouze na základě zákonného příkazu/titulu, jako je soudní rozhodnutí nebo doklad o dluhu za účelem uhrazení peněžní částky, nebo obecněji rozhodnutí civilních soudů, včetně provedení určitého úkonu či zabránění určitému úkonu.

K druhům postihu patří zadržení příjmu, obstavení věcí nebo finančních prostředků v držení třetí osoby, zabavení majetku nebo finančních prostředků, zákaz a přiznání nároku.

Přiznání nároku

Přiznání nároku je velmi starý postih uplatňovaný vůči nemovitému majetku, jehož účinkem je soudní zajištění závazku ve prospěch oprávněného. Tento ojediněle používaný postih se uplatňuje výlučně v řízení u soudu Court of Session. Po vydání rozhodnutí o přiznání nároku je výpis z rozhodnutí zaevidován nebo zaregistrován v příslušném skotském katastru nemovitostí (kniha vlastnických práv (Register of Sasines) nebo pozemková kniha (Land Register)). Oprávněný, jemuž byl nárok přiznán, pak obecně získá stejná práva jako ostatní oprávnění s právy k nemovitosti, avšak vyjma prodejního práva. Toto rozhodnutí umožňuje oprávněnému podat žalobu na vystěhování povinného, pokud je vlastníkem, nebo podat žalobu na získání nájemného od nájemců, je-li nemovitost pronajata. Teprve po uplynutí desetileté lhůty může oprávněný soud požádat, aby jej ustanovil vlastníkem a mohl majetek prodat.

Obstavení věcí nebo finančních prostředků v držení třetí osoby

Obstavení je postih uplatněný proti movitým věcem náležejícím povinnému, které má v držení třetí osoba. Obstavení brání třetí osobě v převedení obstaveného majetku. K majetku, který lze obstavit, patří pohledávky, finanční prostředky na bankovním účtu, akcie, majetek spravovaný svěřenským správcem, pojistky a hmotný movitý majetek. Hmotný movitý majetek v držení povinného nelze obstavit, neboť náležitým postihem je zabavení.

Zabavení majetku

Hmotný movitý majetek v držení povinného může oprávněný zabavit a prodat v dražbě jako způsob získání zbývajících dlužných částek. Zabavení však nelze použít k zajištění určitých předmětů, jako jsou nástroje nebo knihy, které povinný potřebuje pro výkon svého povolání, nebo vozidla, jež povinný přiměřeně potřebuje a jejichž hodnota nepřesahuje stanovenou částku. Zabavení nelze použít rovněž k převzetí vlastnictví věcí v obydlí povinného, pokud Sheriff Court nevydal rozhodnutí o mimořádném zabavení. Zabavení umožňuje oprávněnému zabavit peněžní prostředky (hotovost včetně mincí a bankovek v cizí měně, poštovní poukázky, bankovní nástroje atd.) nacházející se v prostorách povinného, ačkoliv nelze zabavit peněžní prostředky nacházející se v obydlí povinného nebo u něj osobně.

Zadržení příjmu

Postih uplatněný vůči příjmu povinného lze provést ve formě zadržení příjmu (v případě vymáhání jediné pohledávky), zabavení dlužného výživného (v případě vymáhání alimentů nebo pravidelných příspěvků po rozvodu) nebo společného příkazu k zadržení příjmu (příkaz vydaný soudem za účelem vymáhání dvou či více pohledávek stejného typu současně). Příkaz ke srážkám ze mzdy lze podle zákona o podpoře dítěte z roku 1991 (Child Support Act 1991) vydat rovněž osobě, která je povinna platit výživné na dítě na základě příkazu k vyživovací povinnosti. Po doručení prohlášení o zadržení příjmu musí zaměstnavatel ke každému dni výplaty odečíst příslušnou částku, která se vypočítá podle zákonem stanovených tabulek, z výdělku povinného a převést ji oprávněnému, a to do doby, než je dluh vyrovnán nebo než povinný odejde ze zaměstnání.

Zbavení vlastnictví nebo vyklizení nemovitosti

Zbavení vlastnictví se může uskutečnit na základě rozhodnutí o převzetí vlastnictví nemovitého majetku, vyklizení nebo nuceném vystěhování. Vyklizení je pojem, který se používá v případě, chce-li pronajímatel převzít zpět nemovitost od nájemce. Zbavení vlastnictví je prostředek k vystěhování obyvatele, který nemá právo nemovitost obývat.

Zákaz

Zákaz je osobní postih, který povinnému zakazuje prodej majetku či jiné nakládání s majetkem nebo zřízení zástavního práva k nemovitosti na úkor oprávněného, v jehož prospěch byl zákaz vydán. Toho je dosaženo zapsáním zákazu v rejstříku zákazů a soudních rozhodnutí (Register of Inhibitions and Adjudication). Zákaz nabízí oprávněnému, v jehož prospěch byl zákaz vydán, komfort v tom, že povinný bude mít při nakládání s nemovitým majetkem potíže, nepřiznává však tomuto oprávněnému věcné právo k majetku. Zákaz je negativní nebo prohibitivní postih, který je účinný po dobu pěti let, skončí však dříve, pokud s tím oprávněný, v jehož prospěch byl zákaz vydán, souhlasí; obvykle po uspokojení pohledávky.

2 Které orgány mohou provádět exekuci a výkon rozhodnutí?

Příslušnými orgány pro výkon rozhodnutí ve Skotsku jsou Sheriff Officers a Messenger-at-arms. Oprávnění jim vydají pokyn k výkonu soudních rozhodnutí nebo příkazů proti povinným, které vydaly soudy Sheriff Courts nebo Court of Session, jakož i dokladů o dluhu zapsaných za účelem vymáhání v rejstříku Books of Council and Session.

3 Za jakých podmínek lze vydat vykonatelný právní titul nebo rozhodnutí?

3.1 Řízení

Vykonatelná jsou soudní rozhodnutí nebo příkazy vydané soudem Sheriff Court v kterémkoli soudním okrese (Sheriffdom) ve Skotsku nebo soudem Court of Session a rovnocenné tituly (jako je doklad o dluhu zapsaný za účelem vymáhání). Výpis z rozhodnutí obvykle obsahuje příkaz k výkonu rozhodnutí v souladu s právními předpisy.

Výkon rozhodnutí postihem obvykle spadá do pravomoci Sheriff Officers a Messenger-at-arms. Jedná se o nezávislé smluvní strany placené z poplatků, které mají pověření od vrchního soudce hrabství (Sheriff Principal) v soudním okrese, v němž mají působit. Tito úředníci podléhají kontrole a dohledu ze strany soudu, ačkoli je soud přímo nezaměstnává. Skotský zákon o dlužnících z roku 1987 (Debtors (Scotland) Act 1987) stanoví zákonný rámec pro kontrolu jejich jmenování, vzdělávání a výkon jejich úředních funkcí, zatímco skotský zákon o vypořádání a obstavení pohledávek z roku 2002 (Debt Arrangement and Attachment (Scotland) Act 2002) a skotský zákon o konkurzu a náležité péči atd. z roku 2007 (Bankruptcy and Diligence etc. (Scotland) Act 2007) blíže upravuje jejich funkci a chování. Všichni soudní úředníci musí mimoto plnit své povinnosti v souladu s předpisy „Constitution and Bye-Laws of the Society of Messengers-at-Arms and Sheriff Officers“.

Pouze v některých vykonávacích řízeních je nutné využít služeb právníka.

Poplatky, které účtují Sheriff Officers a Messengers-at-Arms za uplatňování postihů, jsou v současnosti stanoveny v předpisech „Act of Sederunt (Fees of Sheriff Officers) 2013“ (SSI 2013/345) a „Act of Sederunt (Fees of Messengers-at-Arms)“ 2013 (SSI 2013/346). Tyto tabulky se pravidelně mění.

3.2 Hlavní podmínky

K výkonu rozhodnutí obvykle postačuje vydání rozhodnutí ve prospěch žalobce. Většina postihů však před vymáháním dlužné částky vyžaduje rovněž doručení příkazu k úhradě a vydání balíčku dokumentů obsahujících rady a informace pro dlužníky (Debt Advice and Information Package). Příkaz k úhradě představuje formální žádost o platbu, která je doručena povinnému a která se týká částky dlužné oprávněnému, včetně souvisejících úroků a nákladů. Oprávněnému poskytuje pro provedení platby lhůtu v délce čtrnácti dnů (pokud se oprávněný nachází ve Spojeném království). Není-li dluh ve stanovené lhůtě vyrovnán, může oprávněný za účelem vymáhání dlužných částek využít postih. Balíček dokumentů s radami a informacemi pro dlužníky doporučuje povinným, aby si vyžádali finanční poradenství.

V případě rozhodnutí o mimořádném zabavení se musí oprávněný obrátit na soud, aby si vyžádal povolení k zabavení zbytných věcí v domácnosti povinného. Při zvažování vydání tohoto rozhodnutí přihlíží soudce hrabství k různým záležitostem. Těmi jsou

  • povaha dluhu (a zejména to, zda se dluh týká daní či poplatků nebo zda souvisí s živností nebo podnikáním povinného),
  • zda povinný pobývá na uvedeném bydlišti,
  • zda povinný vykonává z tohoto bydliště živnostenskou či podnikatelskou činnost,
  • zda bylo povinnému poskytnuto finanční poradenství,
  • zda uplynula případná prodloužená lhůta pro provedení platby, a
  • případná dohoda mezi povinným a oprávněným ohledně vyrovnání dluhu.

Soudce hrabství se musí zejména ujistit o tom, že oprávněný podnikl přiměřené kroky k dohodě o vyrovnání dluhu a že již podnikl kroky k vymáhání pohledávky formou obstavení a zadržení příjmu a že existuje přiměřená vyhlídka na to, že částka získaná v dražbě zbytných věcí povinného se bude přinejmenším rovnat součtu přiměřeného odhadu započitatelných nákladů plus 100 GBP.

Obstavení má zajistit majetek (finanční prostředky a movité věci) v držení třetí osoby a zajišťuje oprávněnému, který obstavení provedl, přednostní pořadí. Pokud jsou obstaveny finanční prostředky, jsou automaticky převedeny po uplynutí lhůty v délce čtrnácti týdnů, pokud nebyla podána námitka. Námitku je třeba podat u soudu Sheriff Court a měla by se zakládat na tom, že obstavení je nepřiměřeně tvrdé, že Sheriff Officer neprovedl obstavení řádně nebo že obstavené finanční prostředky patří třetí osobě (nebo je vlastní třetí osoba společně s povinným). Za účelem převedení obstavených věcí musí oprávněný podat žalobu na vydání, a pokud jí soud vyhoví, nařídí osobě, jejíž majetek byl obstaven, aby obstavené věci převedla.

Jestliže v případě přiznání nároku není dlužná částka uhrazena po deseti letech („zákonná lhůta“), může osoba, jíž byl nárok přiznán, přeměnit své právo na absolutní majetkové právo. Toto se uskutečňuje v řízení u soudu Court of Session o tzv. žalobě na zjištění uplynutí zákonné lhůty. Povinný se může žalobě na zjištění uplynutí zákonné lhůty bránit na základě toho, že dluh je uhrazen.

Zákaz nabývá účinku ode dne, k němuž jsou v rejstříku zákazů a soudních rozhodnutí zaevidovány prohlášení o zákazu a osvědčení o provedení zákazu. Pokud je však v rejstříku zákazů a soudních rozhodnutí zaevidováno oznámení zákazu a prohlášení o zákazu a osvědčení o výkonu jsou zaregistrovány do 21 dnů od tohoto oznámení, nabývá zákaz účinku ode dne registrace oznámení.

4 Předmět a povaha exekučních opatření

4.1 Jaký druh majetku může být předmětem výkonu soudních rozhodnutí?

Postih je dostupný s ohledem na jakýkoli druh majetku s výjimkou hotovosti v držení povinného.

4.2 Jaké jsou účinky exekučních opatření?

Přiznání nároku

Přiznání nároku má účinek soudního zajištění nemovitosti ve prospěch oprávněného. Rozhodnutí o přiznání nároku neuděluje osobě, jíž byl nárok přiznán, okamžité prodejní právo; pouze právo zajistit nájemné, je-li nemovitost pronajata, nebo právo vystěhovat povinného, pokud je v jeho vlastnictví.

Obstavení věcí nebo finančních prostředků v držení třetí osoby

Účinkem obstavení je zmrazení finančních prostředků a/nebo movitého majetku náležejícího povinnému, který je v držení třetí osoby. Třetí osoba nemůže bez souhlasu oprávněného věci nebo finanční prostředky používat nebo s nimi nakládat či je předat povinnému. Za účelem převedení obstavených věcí oprávněnému musí tento podat žalobu na jejich vydání. Obstavené finanční prostředky v držení finanční instituce jsou automaticky převedeny po uplynutí lhůty v délce 14 týdnů, pokud není podána námitka. Pokud osoba, jejíž majetek byl obstaven, obstavené věci vydá, odpovídá oprávněnému, který obstavení provedl, za jejich hodnotu. Teoreticky může být obviněna rovněž z pohrdání soudem za to, že jednala v rozporu s rozhodnutím o obstavení majetku. Osoby, jejichž majetek byl zabaven, mají právní povinnost informovat oprávněného, který obstavení provedl, o existenci nebo rozsahu majetku, jehož se obstavení týká. Nesplnění této povinnosti může mít za následek, že soudce hrabství vydá rozhodnutí, které vyžaduje, aby osoba, jejíž majetek byl obstaven, zaplatila oprávněnému, který obstavení provedl, určitou peněžní částku.

Zadržení příjmu nebo příkaz k vyživovací povinnosti

Pokud bylo zaměstnavateli doručeno prohlášení o zadržení příjmu nebo příkaz k vyživovací povinnosti, musí vypočtenou částku odečíst a převést ji oprávněnému. Jestliže zaměstnavatel podmínky nesplní, odpovídá oprávněnému za peněžní částku, která měla být vyplacena.

Zbavení vlastnictví nebo vyklizení nemovitosti

Rozhodnutí o zbavení vlastnictví nebo vyklizení vyžaduje, aby se dotyčná osoba vystěhovala z nemovitosti uvedené ve výpisu z rozhodnutí. Pokud osoba, jíž se rozhodnutí o zbavení vlastnictví nebo vyklizení týká, tento příkaz nesplní dobrovolně a nevystěhuje se do stanoveného data, mohou ji vystěhovat Sheriff Officers a nemovitost zajistit, přičemž si v případě potřeby vyžádají asistenci policie. „Příkaz k vystěhování z nemovitosti“ musí být doručen osobě, která má být vystěhována, a před vyklizením nebo zbavením vlastnictví musí uplynout lhůta stanovená v příkazu, ledaže soudce hrabství od tohoto požadavku upustil.

Zákaz

Registrace zákazu v rejstříku zákazů a soudních rozhodnutí brání povinnému v tom, aby nemovitý majetek prodal či s ním jinak nakládal nebo zřídil k němu zástavní právo, a to na úkor osoby, v jejíž prospěch byl zákaz vydán. Na žádost osoby, v jejíž prospěch byl zákaz vydán, lze případné disponování s majetkem nebo běžnou zástavu či jiný úkon povinného v rozporu se zákazem napravit.

Rozhodnutí ad factum praestandum je rozhodnutí za účelem provedení jiného úkonu dlužníkem než zaplacení peněžní částky a vyžaduje splnění. Podmínky rozhodnutí musí přesně stanovit, co se má vykonat, a je-li žádost podána soudu, je vhodné připojit alternativní žádost o náhradu škody v případě nesplnění. Nedodržení rozhodnutí nemůže mít za následek trest odnětí svobody, ledaže osoba, která o rozhodnutí původně požádala („navrhovatel“), podá návrh soudu, který vydal původní rozhodnutí. Je pak na navrhovateli, aby soud přesvědčil, že povinný úmyslně odmítl rozhodnutí vyhovět. Je-li soud o tomto přesvědčen, může vydat příkaz k uvěznění odpůrce na dobu nepřesahující 6 měsíců. Trest odnětí svobody neznamená, že zaniká povinnost uložená v rozhodnutí.

Obstavení peněžních prostředků

Toto umožňuje oprávněnému zabavit a převzít peněžní prostředky (hotovost včetně mincí a bankovek v cizí měně, poštovních poukázek, bankovních nástrojů atd.) v prostorách povinného, ačkoliv nelze zabavit peněžní prostředky nacházející se v obydlí povinného nebo u něj osobně.

4.3 Jak dlouho platí tato opatření?

Přiznání nároku

Po vydání rozhodnutí je výpis zaznamenán v příslušném skotském katastru nemovitostí. Rozhodnutí je poté platné a teprve po uplynutí 10leté lhůty může oprávněný soud požádat, aby jej ustanovil vlastníkem a mohl majetek prodat.

Obstavení věcí nebo finančních prostředků v držení třetí osoby

Obstavení v rámci exekuce je úspěšné, či neúspěšné. Rozhodnutí o obstavení může být například doručeno bance, pokud však povinný nemá u této banky účet nebo nemá na účtech dostatečné peněžní prostředky, nebudou při obstavení získány žádné peněžní prostředky.

Zabavení majetku

Zabavení má účinek až po šesti měsících ode dne, k němuž byla věc zabavena, nebo po 20 dnech ode dne, k němuž byla zabavená věc přemístěna z místa, kde byla zabavena, podle toho, co nastane dříve. Rozhodnutí o mimořádném zabavení stanoví lhůtu, ve které musí být provedeno.

Zadržení příjmu nebo příkaz k vyživovací povinnosti

Doručení prohlášení o zadržení příjmu nebo zabavení dlužného výživného je buď úspěšné, nebo neúspěšné. Není-li povinný zaměstnán u osoby, které bylo prohlášení doručeno, není splněno. Je-li povinný zaměstnán, platí do doby, než je dluh uhrazen, nebo než povinný toto zaměstnání opustí.

Zbavení vlastnictví nebo vyklizení nemovitosti

Postih na základě rozhodnutí o vyklizení nebo zbavení vlastnictví musí být proveden bez zbytečného odkladu. To, co může představovat zbytečný odklad, není definováno. Závisí to na konkrétních okolnostech každého případu.

Zákaz

Zákaz přestává platit po 5 letech. Podá-li osoba, v jejíž prospěch byl zákaz vydán, soudu žádost, může být prodloužen. Rozhodnutí ad factum praestandum musí přesně stanovit to, co se má vykonat, a lhůtu, ve které je třeba dotyčný úkon provést.

Zabavení peněžních prostředků

Zabavení peněžních prostředků je úspěšné, nebo neúspěšné. Pokud například Sheriff Officer nenajde v prostorách povinného žádné peněžní prostředky, je zabavení peněžních prostředků neúspěšné. Je-li zabavení finančních prostředků úspěšné, pak soudní úředník (Sheriff Officers nebo Messengers at Arms) musí před uplynutím 14denní lhůty počínající dnem, k němuž došlo k zabavení finančních prostředků, podat zprávu soudci hrabství. Soudní úředník musí vyhotovit kopii zprávy pro povinného a oprávněného. Zabavení pozbude účinnosti, pokud soudce hrabství odmítne zprávu přijmout.

5 Je možné podat opravný prostředek proti rozhodnutí o nařízení takového opatření?

Zaměstnavatel nebo povinný může soudce hrabství požádat o vydání rozhodnutí, kterým se příkaz k vyživovací povinnosti prohlašuje za neplatný nebo kterým se stanoví, že pozbývá platnosti. Jestliže povinný soudce hrabství přesvědčí o tom, že není pravděpodobné, že se opět s platbou opozdí, může soudce hrabství vydat rozhodnutí o jeho zrušení.

Povinný, osoba, jejíž majetek byl obstaven, nebo třetí osoba může podáním námitky požádat soudce hrabství o vydání rozhodnutí, kterým se obstavení zrušuje nebo omezuje. Toto oznámení je nutné učinit do 4 týdnů od provedení obstavení.

Opravný prostředek lze podat proti jakémukoli rozhodnutí, které soudce hrabství přijme v souvislosti se zabavením nebo mimořádným zabavením. Opravný prostředek lze pouze se souhlasem soudce hrabství podat vrchnímu soudci hrabství, a to v souvislosti s právní otázkou. Rozhodnutí vrchního soudce hrabství o opravném prostředku je konečné.

Důvodem pro zrušení nebo odvolání zákazu je situace, kdy byl zákaz z procesního hlediska nevhodný a kdy byl příkaz k úhradě snížen.

Jakmile je rozhodnutí o vyklizení nebo zbavení vlastnictví provedeno, nelze se proti němu odvolat.

6 Existují nějaká omezení exekuce a výkonu rozhodnutí, konkrétně v souvislosti s ochranou dlužníka nebo lhůtami?

Povinný, který uzavře dohodu o řešení dluhu

Pokud je povinnému ustanoven nucený správce nebo uzavře dohodu o svěřenské správě, chráněné svěřenské správě (protected trust deed) nebo splátkovém kalendáři v rámci programu vypořádání dluhů, nemohou povinní uplatnit vůči povinnému další postihy s výhradou určitých podmínek. Oprávněný místo toho musí obvykle přihlásit pohledávku u správce povinného, nebo zapsat pohledávku do splátkového kalendáře.

Moratorium na postih

Moratorium na postih lze zavést v případě všech zákonných způsobů řešení dluhu ve Skotsku podle novely skotského zákona o konkurzu z roku 1985 (Bankruptcy (Scotland) Act 1985), který vstoupil v platnost dne 1. dubna 2015 na základě skotského zákona o konkurzu a dluhovém poradenství z roku 2014 (Bankruptcy and Debt Advice (Scotland) Act 2014). To znamená, že pokud fyzická osoba oznámí, že chce požádat o zákonné řešení dluhu, bude jí po dobu 6 týdnů poskytnuta ochrana před jakýmkoli postihem ze strany jejích věřitelů. Jedná se o stejnou 6týdenní lhůtu, jaká v současnosti existuje podle skotského zákona o konkurzu a náležité péči z roku 2007 (Bankruptcy and Diligence (Scotland) Act 2007), který zavedl moratorium na postih v případě povinného, který hodlá požádat nebo požádal o splátkový kalendář, nebo 6týdenní lhůta ode dne, kdy sdělí správci programu vypořádání dluhů svůj záměr požádat o splátkový kalendář. Tuto 6týdenní dobu platnosti moratoria však lze za určitých okolností zkrátit nebo prodloužit. [V rámci skotského zákona o koronavirové pandemii z roku 2020 (Coronavirus (Scotland) Act 2020) byla doba ochrany na základě moratoria prodloužena na 6 měsíců – jedná se o změnu, která bude v platnosti do 30. září 2020 a nařízením ji lze dále prodloužit].

Lhůta pro provedení platby

Při vydání rozhodnutí proti povinnému, které se týká uhrazení pohledávky určitého typu, může soud vydat pokyn ohledně doby splácení v tom smyslu, že splatnou částku lze hradit postupně ve splátkách. Rozhodnutí o době splácení může soud přijmout i po zahájení postihu. Po dobu platnosti pokynu nebo rozhodnutí ohledně doby splácení není možné doručit příkaz k úhradě nebo provést jakýkoli postih za účelem vymáhání úhrady dlužné částky.

Lhůty pro výkon rozhodnutí

Povinnost zaniká, pokud ode dne, kdy se stala vymahatelnou, uplynula nepřetržitá doba dvaceti let, aniž by byla podána příslušná žaloba nebo aniž by byla platně uznána existence povinnosti. Není-li proto uplatněn žádný postih na základě soudního rozhodnutí nebo dokladu o dluhu po nepřetržitou dobu 20 let, aniž by byla povinnost rovněž jednoznačně uznána písemně povinným nebo jeho jménem, je promlčena. Pokud oprávněný uplatní postih za účelem výkonu rozhodnutí nebo dokladu o dluhu a povinný jednoznačně oprávněnému uzná, že dluh stále existuje, má oprávněný lhůtu v délce dalších 20 let, během níž může požadovat od povinného uhrazení pohledávky v plné výši.

Související odkazy

Úpadkový účetní (Accountant in Bankruptcy)

 

Tyto internetové stránky jsou součástí portálu Vaše Evropa.

Velice uvítáme jakoukoli zpětnou vazbu ohledně užitečnosti poskytnutých informací.

Your-Europe

Poslední aktualizace: 19/10/2021

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.