Den originale sprogudgave af denne side bulgarsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog er allerede oversat.
Swipe to change

Sådan fuldbyrdes en dom

Bulgarien
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Hvad forstås ved tvangsfuldbyrdelse i civil- og handelsretlige sager?

Fuldbyrdelse er det sidste trin i retsprocessen. Ved fuldbyrdelse forstås muligheden for, at en sagsøger, som får medhold i sit krav, kan anmode den kompetente retshåndhævende myndighed om at træffe alle foranstaltninger inden for denne myndigheds kompetenceområde og i henhold til lovgivningen for at inddrive kravet.

Retten til at søge fuldbyrdelse opstår som følge af tilstedeværelsen af et retskraftigt krav, der ikke frivilligt er blevet indfriet, og et dokument, der hjemler ret til fuldbyrdelse.

Fuldbyrdelsesforanstaltninger kan bl.a. være:

 • arrest eller udlæg i løsøre
 • arrest eller udlæg i fast ejendom
 • opgørelse og vurdering af fast ejendom
 • salg af fast ejendom ved offentlig auktion
 • arrest eller udlæg i skyldners bankkonto
 • arrest eller udlæg i et køretøj
 • overtagelse
 • beslaglæggelse af løsøre
 • fuldbyrdelse i forhold til aktier i en virksomhed
 • håndhævelse af en pligt til at udlevere et barn
 • fuldbyrdelse i forhold til ægteskabelig ejendom.

2 Hvilke(n) myndighed(er) har beføjelse til at foretage tvangsfuldbyrdelse?

I Bulgarien er der to typer retshåndhævende embedsmænd (fogeder):

1. Offentlige fogeder

2. Private fogeder.

De private fogeders status er fastsat i lov om privatretlig fuldbyrdelse (Zakon za chastnoto sadebno izpalnenie (ZChSI)). Artikel 2 i ZChSI definerer en privat foged som en person med statslig bemyndigelse til at fuldbyrde private krav.

3 Hvornår kan der træffes afgørelse om tvangsfuldbyrdelse?

3.1 Proceduren

I henhold til artikel 404 i den civile retsplejelov (Grazhdanski protsesualen kodeks (GPK)) kan fuldbyrdelsen indledes på følgende grundlag:

1. - retskraftige domme og kendelser, domme afsagt af appeldomstole, tvangsfuldbyrdelsesdokumenter, retsforlig, eksigible domme og kendelser eller domme og kendelser, der på forhånd eller omgående er erklæret eksigible, og domme afsagt af voldgiftsretter og forlig godkendt af sådanne retter

2. - domme, kendelser og afgørelser om retsforlig afsagt af domstole i andre lande end Bulgarien, hvis de er eksigible i Bulgarien uden yderligere behandling

3. - domme, kendelser og afgørelser om retsforlig afsagt af domstole i andre lande end Bulgarien og domme og forlig afsagt og godkendt af voldgiftsretter i andre lande end Bulgarien, når de er erklæret eksigible i Bulgarien.

I henhold til artikel 405 i GPK udstedes fuldbyrdelsesordrer på grundlag af en skriftlig begæring, uden at der skal forkyndes en genpart for skyldner.

I henhold til artikel 405, stk. 2, i GPK har følgende domstole kompetence til at behandle begæringer:

 • i de tilfælde, der er omhandlet i artikel 404, stk. 1, i GPK, retten i første instans, der behandlede sagen eller udstedte tvangsfuldbyrdelsesdokumentet, og, når et dokument er umiddelbart eksigibelt, den domstol, der afsagde dommen eller udstedte tvangsfuldbyrdelsesdokumentet
 • i de tilfælde, der er omhandlet i artikel 404, stk. 2 og 3, i GPK, den domstol, der har kompetence til at afsige kendelse om tvangsfuldbyrdelse
 • med hensyn til domme, der afsiges af indenlandske voldgiftsretter, og forlig, der er godkendt af sådanne retter i voldgiftssager, byretten i Sofia (Sofiyski Gradski Sad).

Der er fastsat en frist på to uger for appel af kendelser om imødekommelse eller afvisning af en begæring om en fuldbyrdelsesordre (artikel 407 i GPK).

I henhold til bulgarsk ret kan en begæring om en fuldbyrdelsesordre indgives af en anden part end en advokat, herunder den part, der begærer fuldbyrdelse eller dennes repræsentant (som kan være en advokat). Ingen særlige ansøgningskrav skal opfyldes for at opnå en fuldbyrdelsesordre.

Omkostningerne ved tvangsfuldbyrdelse er fastsat i tariffen for gebyrer og omkostninger i lov om privatretlig fuldbyrdelse (statstidende nr. 35/2006).

3.2 De vigtigste betingelser

For at indlede tvangsfuldbyrdelsen skal den berørte part indgive skriftlig begæring herom til en offentlig eller privat foged vedhæftet en fuldbyrdelsesordre eller et andet eksigibelt dokument. Begæringen skal indeholde oplysninger om den foretrukne fuldbyrdelsesmetode, som kan ændres i løbet af sagen (artikel 426 i GPK).

Fogeders kompetence er fastsat i artikel 427 i GPK.

Fogeden skal forkynde en skriftlig stævning for skyldner, hvori den pågældende opfordres til at indfri kravet frivilligt senest to uger efter modtagelsen af stævningen. Stævningen advarer skyldner om, at manglende indfrielse af kravet vil resultere i, at der træffes fuldbyrdelsesforanstaltninger. Stævningen skal også skal indeholde oplysninger om den pålagte arrest/det pålagte udlæg og beslaglæggelser og vedlægges en genpart af den eksigible dom. Når skyldner indstævnes med opfordring til at indfri kravet frivilligt, skal fogeden også angive den dato, hvorpå fortegnelsen over skyldners ejendom vil blive udarbejdet, og, når fuldbyrdelsen vedrører fast ejendom, sende en meddelelse om beslaglæggelse til matrikelstyrelsen.

Fogeden fører register over alle de foranstaltninger denne har trufet eller udført.

Hvis den oprindelige fuldbyrdelsesmetode ændres, skal fogeden skriftligt underrette skyldner om ændringen i overensstemmelse med artikel 428 i GPK.

Hvis skyldner ved indledning af fuldbyrdelsessagen ikke har registreret en fast eller aktuel adresse, skal dommeren ved distriktsdomstolen, efter anmodning fra kreditor, udpege en ad hoc-repræsentant for skyldner (artikel 430 i GPK).

4 Genstanden for og karakteren af tvangsfuldbyrdelsesskridt

4.1 Hvilke former for aktiver kan gøres til genstand for sådanne skridt?

Der kan træffes fuldbyrdelsesforanstaltninger mod skyldners ejendom, dvs.:

 • løsøre
 • løn
 • indtægter fra fast ejendom, herunder lejeindtægter osv.
 • bankkonti
 • fast ejendom
 • aktier og obligationer udstedt af erhvervsvirksomheder
 • elementer af løsøre eller fast ejendom, herunder ægteskabelig ejendom.

I henhold til artikel 442 i GPK kan en kreditor anmode om fuldbyrdelse i forhold til enhver ting eller ethvert tilgodehavende hos skyldner.

I henhold til artikel 444 i GPK må der ikke træffes fuldbyrdelsesforanstaltninger mod følgende:

 • daglige fornødenheder, som skyldner og dennes familie bruger, i henhold til en liste vedtaget af ministerrådet (Ministerski savet)
 • de fødevarer, som skyldner og dennes familie har brug for i en måned, eller, for så vidt angår landbrugere, indtil den næste høst eller tilsvarende for andre landbrugsprodukter
 • det brændstof, der er nødvendigt til opvarmning, madlavning og belysning i tre måneder
 • maskiner og udstyr, som skyldner har brug for for fortsat at kunne udøve sit erhverv
 • en del af arealer, der ejes af skyldner (op til 0,5 ha for vindyrkningsarealer og andre dyrkede arealer og op til 3 ha for arealer til generelle formål samt maskiner og redskaber, gødning, plantebeskyttelsesmidler og frø, som er bestemt til udsæd i en periode på et år).
 • for opdrættere: nødvendigt kvæg, navnlig to stykker trækkvæg, en ko, fem stykker får og geder, ti bistader og tamfjerkræ samt det nødvendige foder indtil den næste høst, eller indtil græsning indledes
 • den bolig, skyldner ejer, hvis skyldner og dennes familiemedlemmer ikke har anden bolig, uanset om skyldner har bopæl der. Hvis boligen har et større areal, end skyldner og dennes familie har brug for som fastsat i en specifik forordning vedtaget af ministerrådet, sælges en andel heraf, forudsat at betingelserne i artikel 39, stk. 2, i loven om ejendomsret (Zakon za sobstvenostta) er opfyldt.
 • andre ting og tilgodehavender, der ved lov er beskyttet mod fuldbyrdelse.

4.2 Hvad er retsvirkningen heraf?

Når skyldner indstævnes med opfordring til at indfri kravet frivilligt, skal fogeden også angive den dato, hvorpå fortegnelsen over skyldners ejendom vil blive udarbejdet, og, når fuldbyrdelsen vedrører fast ejendom, sende en meddelelse om beslaglæggelse til matrikelstyrelsen.

Arrest eller udlæg i løsøre eller en fordring pålægges ved at udarbejde en opgørelse.

Arrest eller udlæg og beslaglæggelse har følgende retsvirkning over for skyldner:

Fra det tidspunkt, hvor der afsiges kendelse om arrest/udlæg i eller beslaglæggelse af skyldners ejendom, må skyldner ikke disponere over de pågældende tilgodehavender eller den pågældende ejendom (løsøre eller fast ejendom) eller ændre, forringe eller ødelægge ejendommen. En sådan adfærd vil kunne retsforfølges. Disse retsvirkninger gælder fra datoen for forkyndelsen af stævningen med opfordring til at indfri gælden frivilligt.

Arresten/udlægget eller beslaglæggelsen har følgende retsvirkning over for kreditor:

I henhold til artikel 452, stk. 1, i GPK er afhændelse af det løsøre eller det tilgodehavende, der er gjort arrest eller udlæg i, ugyldig over for kreditor og enhver fælles kreditor, medmindre erhververen kan påberåbe sig artikel 78 i lov om ejendomsret. I henhold til denne bestemmelse opnår en part, der lovligt erhverver løsøre eller ihændehaverpapirer mod betaling, selv om den pågældende uforvarende erhverver dem fra en person, som ikke er ejeren, ejendomsret, medmindre overdragelsen af ejendomsretten for den faste ejendom kræver en notarialakt eller en notars attestering af underskrifterne fra parterne i transaktionen. Det samme gælder erhvervelse af andre tinglige rettigheder i løsøre.

Hvis der træffes fuldbyrdelsesforanstaltninger mod fast ejendom, har ugyldigheden kun virkning, for så vidt angår afhændelsestransaktioner, der foretages efter datoen for registreringen af arresten (artikel 452, stk. 2, i GPK).

4.3 Hvor længe kan disse skridt opretholdes?

Loven indeholder ikke nogen tidsfrist for disse foranstaltningers gyldighed. De skal sikre indfrielse af kreditors krav og er derfor gyldige, indtil fuldbyrdelsessagen er afsluttet.

5 Kan en afgørelse om tvangsfuldbyrdelse appelleres?

De retsmidler, der kan anvendes med henblik på fuldbyrdelse, er beskrevet i del I og II i kapitel 39 i GPK.

Appeller af fuldbyrdelsesforanstaltninger, herunder individuelle fuldbyrdelsesforanstaltninger, kan indgives af følgende parter:

 • En kreditor kan appellere, hvis en foged nægter at træffe de angivne fuldbyrdelsesforanstaltninger eller hvis fuldbyrdelsen suspenderes eller annulleres.
 • Skyldner kan appellere fogedens ordre om at pålægge skyldner en bøde og søge fuldbyrdelse heraf i ejendom, der ifølge skyldner er immun, over beslaglæggelse af løsøre eller skyldners udsættelse fra fast ejendom med den begrundelse, at fogeden ikke har forkyndt ordren i tilstrækkeligt god tid, samt over påbud om betaling af omkostninger.
 • En tredjepart (der ikke er part i fuldbyrdelsesproceduren) kan udelukkende appellere fogedens foranstaltninger, hvis fuldbyrdelsen er direkte rettet mod ting i tredjepartens besiddelse på datoen for arrest/udlæg, beslaglæggelse eller udlevering.
 • En tredjepart kan kun indgive en appel over tilbageleveringen af fast ejendom, hvis den pågældende tredjepart var i besiddelse af ejendommen inden den dato, hvor det krav, der nu fuldbyrdes, blev indbragt (artikel 435 i GPK).
 • Når en offentlig auktion har fundet sted, kan kendelsen om tildeling af ejendommen appelleres af en part, som har betalt et depositum senest på auktionens sidste dag, af en kreditor, som afgav bud i auktionen uden at skulle betale et depositum, eller af skyldner, med den begrundelse at auktionen ikke blev gennemført lovligt, eller at ejendommen ikke gik til den højestbydende.

I henhold til artikel 436 i GPK skal appeller indgives senest én uge efter datoen for den anfægtede foranstaltning, hvis parten var til stede på tidspunktet for foranstaltningen eller var blevet indkaldt, og i alle andre tilfælde senest én uge efter datoen for meddelelsen. Appeller skal indgives via fogeden ved den regionale domstol med kompetence på stedet for fuldbyrdelsen. Når en appel indgives, skal fogeden angive årsagerne til den anfægtede foranstaltning.

Appellerne behandles for lukkede døre, med undtagelse af appeller indgivet af tredjeparter, der behandles for åbne døre, hvor alle parter i fuldbyrdelsesproceduren indkaldes. Appelsager afgøres inden for en måned.

Appeller har ikke opsættende virkning, men retten kan beslutte at sætte sagen i bero, indtil der er truffet afgørelse om de anbringender, der er anført i klagen. Hvis sagen sættes i bero, underrettes fogeden omgående (artikel 438 i GPK).

6 Findes der nogen begrænsninger for tvangsfuldbyrdelse, navnlig med hensyn til debitorbeskyttelse og tidsfrister?

I artikel 432 i GPK fastsættes de forskellige scenarier, hvor en domstol lovligt kan sætte tvangsfuldbyrdelsen i bero efter anmodning fra kreditor.

 

Denne webside er en del af Dit Europa.

Vi vil gerne have din feedback om, hvor nyttige informationerne er for dig.

Your-Europe

Sidste opdatering: 11/12/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.