Sådan fuldbyrdes en dom

Bulgarien
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Hvad forstås ved tvangsfuldbyrdelse i civil- og handelsretlige sager?

Tvangsfuldbyrdelse er det sidste trin i retsprocessen. Den giver en sagsøger, der har fået medhold i retten, mulighed for at kræve, at den myndighed, der er ansvarlig for fuldbyrdelsen af dommen, træffer alle de foranstaltninger, der er fastsat ved lov, og som ligger inden for dens kompetence, med henblik på at inddrive sin fordring, som modparten ikke har betalt frivilligt.

Retten til tvangsfuldbyrdelse følger af, at der foreligger et retsligt dokument eller en anden eksigibel retsakt, på grundlag af hvilken der er udstedt et tvangsfuldbyrdelsesgrundlag.

Fuldbyrdelsesforanstaltninger kan bl.a. være:

 • arrest eller udlæg i løsøre
 • arrest eller udlæg i fast ejendom
 • opgørelse og vurdering af fast ejendom
 • salg af fast ejendom ved offentlig auktion
 • arrest eller udlæg i skyldners bankkonti
 • arrest eller udlæg i et køretøj
 • tilbagelevering
 • konfiskation af løsøre
 • fuldbyrdelse i forhold til aktier i en virksomhed
 • håndhævelse af en pligt til at udlevere et barn
 • fuldbyrdelse i forhold til ægteskabelig ejendom.

2 Hvilke(n) myndighed(er) har beføjelse til at foretage tvangsfuldbyrdelse?

I Bulgarien er fogederne kompetente til at foretage tvangsfuldbyrdelse. Disse kan være:

 1. Offentlige fogeder
 2. Private fogeder.

De private fogeders status er fastsat i lov om privatretlig fuldbyrdelse (Zakon za chastnoto sadebno izpalnenie (ZChSI)). Artikel 2 i ZChSI definerer en privat foged som en person med statslig bemyndigelse til at tvangsfuldbyrde private krav.

3 Hvornår kan der træffes afgørelse om tvangsfuldbyrdelse?

3.1 Proceduren

I henhold til artikel 404 i den civile retsplejelov (Grazhdanski protsesualen kodeks (GPK)) kan tvangsfuldbyrdelsen indledes på følgende grundlag:

 • præmis 1. – retskraftige domme og kendelser, domme afsagt af appeldomstole, tvangsfuldbyrdelsesdokumenter, retsforlig, eksigible domme og kendelser eller domme og kendelser, der på forhånd eller omgående er erklæret eksigible, samt domme afsagt af voldgiftsretter og forlig godkendt af sådanne retter
 • præmis 2. – domme, kendelser og afgørelser om retsforlig afsagt af domstole i andre lande end Bulgarien, hvis de er eksigible i Republikken Bulgariens territorie uden yderligere behandling
 • præmis 3. – domme, kendelser og afgørelser om retsforlig afsagt af domstole i andre lande end Bulgarien og domme og forlig afsagt og godkendt af voldgiftsretter i andre lande end i Republikken Bulgariens territorie, når de er erklæret eksigible i Bulgarien.

I henhold til artikel 405 i GPK udstedes et tvangsfuldbyrdelsesgrundlag på basis af en skriftlig begæring, uden at der skal forkyndes en genpart for skyldner.

I henhold til artikel 405, stk. 2, i GPK har følgende domstole kompetence til at behandle begæringer:

 • i de tilfælde, der er omhandlet i artikel 404, stk. 1, i GPK: retten i første instans, der behandlede sagen eller udstedte tvangsfuldbyrdelsesdokumentet, og, når et dokument er umiddelbart eksigibelt, den domstol, der afsagde dommen eller udstedte tvangsfuldbyrdelsesdokumentet
 • i de tilfælde, der er omhandlet i artikel 404, stk. 2 og 3, i GPK, den domstol, der har kompetence til at afsige kendelse om tvangsfuldbyrdelse
 • med hensyn til domme, der afsiges af indenlandske voldgiftsretter, og forlig, der er godkendt af sådanne retter i voldgiftssager, byretten i Sofia (Sofiyski Gradski Sad).

Der er fastsat en frist på to uger for appel af kendelser om imødekommelse eller afvisning af en begæring om et tvangsfuldbyrdelsesgrundlag (artikel 407 i GPK).

Efter bulgarsk ret er det ikke nødvendigt, at begæringen om et tvangsfuldbyrdelsesgrundlag indgives af en advokat. Den kan indgives af den part, der begærer tvangsfuldbyrdelse, personligt eller af dennes repræsentant (herunder en advokat). Ingen særlige ansøgningskrav skal opfyldes for at opnå et tvangsfuldbyrdelsesgrundlag.

Omkostningerne ved tvangsfuldbyrdelse er fastsat i tariffen for gebyrer og omkostninger i lov om privatretlig fuldbyrdelse (statstidende nr. 35/2006). Omkostningerne ved at udstede tvangsfuldbyrdelsesgrundlaget afholdes af den person, til hvis fordel det udstedes.

3.2 De vigtigste betingelser

For at indlede tvangsfuldbyrdelsen skal den berørte part indgive skriftlig begæring herom til en offentlig eller privat foged vedhæftet et tvangsfuldbyrdelsesgrundlag eller et andet eksigibelt dokument. Begæringen skal indeholde oplysninger om fuldbyrdelsesmetoden, som kan ændres i løbet af sagen (artikel 426 i GPK).

Fuldbyrdelsesbegæringen stiles til den foged, der er ansvarlig for tvangsfuldbyrdelse på det sted, hvor det aktiv, der er omfattet af tvangsfuldbyrdelsen, befinder sig, skyldnerens bopæl eller hjemsted (ved inddrivelse af fordringer), opfyldelsesstedet for forpligtelser vedrørende handling eller undladelse samt for underholdsbidrag, kreditors eller sagsøgtes faste adresse efter kreditors valg.

Fogeden skal forkynde en skriftlig stævning for skyldner, hvori den pågældende opfordres til at indfri kravet frivilligt senest to uger efter modtagelsen af stævningen. Stævningen advarer skyldner om, at manglende indfrielse af kravet vil resultere i, at der træffes tvangsfuldbyrdelsesforanstaltninger. Stævningen skal også skal indeholde oplysninger om den pålagte arrest/det pålagte udlæg og beslaglæggelser og vedlægges en genpart af den eksigible dom. Når skyldner indstævnes med opfordring til at indfri kravet frivilligt, skal fogeden også angive den dato, hvorpå fortegnelsen over skyldners ejendom vil blive udarbejdet, og, når fuldbyrdelsen vedrører fast ejendom, sende en meddelelse om beslaglæggelse til matrikelstyrelsen.

Efter anmodning fra kreditor kan den private foged i forbindelse med fuldbyrdelsesproceduren undersøge skyldners aktiver, foretage undersøgelser, indhente dokumenter, adkomstdokumenter og andre dokumenter, fastlægge tvangsfuldbyrdelsesmetoden og opbevare de beskrevne aktiver.

Fogeden fører register over alle de foranstaltninger denne har trufet eller udført.

Hvis den oprindelige fuldbyrdelsesmetode ændres, skal fogeden skriftligt underrette skyldner om ændringen i overensstemmelse med artikel 428 i GPK.

Hvis skyldner ved indledning af tvangsfuldbyrdelsessagen ikke har en fast eller aktuel adresse, skal dommeren ved distriktsdomstolen, efter anmodning fra kreditor, udpege en ad hoc-repræsentant for skyldner (artikel 430 i GPK).

4 Genstanden for og karakteren af tvangsfuldbyrdelsesskridt

4.1 Hvilke former for aktiver kan gøres til genstand for sådanne skridt?

Der kan træffes tvangsfuldbyrdelsesforanstaltninger mod skyldners ejendom, dvs.:

 • løsøre
 • løn
 • indtægter fra fast ejendom, herunder renter, lejeindtægter osv.
 • bankkonti
 • fast ejendom
 • aktier og obligationer udstedt af erhvervsvirksomheder
 • løsøre eller fast ejendom, der er omfattet af sameje eller formuefællesskab.

I henhold til artikel 442 i GPK kan en kreditor anmode om fuldbyrdelse i forhold til enhver ting eller ethvert tilgodehavende hos skyldner.

De retsbevarende foranstaltninger, som er anordnet af fogeden, og de anvendte fuldbyrdelsesmetoder skal stå i rimeligt forhold til forpligtelsens størrelse. I tilfælde af uoverensstemmelse ophæver fogeden de pågældende retsbevarende foranstaltninger.

I henhold til artikel 444 i GPK må der ikke træffes tvangsfuldbyrdelsesforanstaltninger mod følgende:

 • daglige fornødenheder, som skyldner og dennes familie bruger, i henhold til en liste vedtaget af ministerrådet (Ministerski savet)
 • de fødevarer, som skyldner og dennes familie har brug for i en måned, eller, for så vidt angår landbrugere, indtil den næste høst eller tilsvarende for andre landbrugsprodukter
 • det brændstof, der er nødvendigt til opvarmning, madlavning og belysning i tre måneder
 • maskiner og udstyr, som skyldner har brug for for fortsat at kunne udøve sit erhverv
 • en del af arealer, der ejes af skyldner (op til 5 ha for vindyrkningsarealer og andre dyrkede arealer og op til 30 ha for arealer til generelle formål samt maskiner og redskaber, gødning, plantebeskyttelsesmidler og frø, som er bestemt til udsæd i en periode på et år).
 • for opdrættere: nødvendigt kvæg, navnlig to stykker trækkvæg, en ko, fem stykker får og geder, ti bistader og tamfjerkræ samt det nødvendige foder indtil den næste høst, eller indtil græsning indledes
 • den bolig, skyldner ejer, hvis skyldner og dennes familiemedlemmer ikke har anden bolig, uanset om skyldner har bopæl der. Hvis boligen har et større areal, end skyldner og dennes familie har brug for som fastsat i en forordning vedtaget af ministerrådet, sælges en andel heraf, forudsat at betingelserne i artikel 39, stk. 2, i loven om ejendomsret (Zakon za sobstvenostta) er opfyldt.
 • Andre ting og tilgodehavender, der ved lov er beskyttet mod tvangsfuldbyrdelse.

4.2 Hvad er retsvirkningen heraf?

Når skyldner indstævnes med opfordring til at indfri kravet frivilligt, skal fogeden også angive den dato, hvorpå fortegnelsen over skyldners ejendom vil blive udarbejdet, og, når fuldbyrdelsen vedrører fast ejendom, sende en meddelelse om beslaglæggelse til matrikelstyrelsen.

Arrest eller udlæg i løsøre eller en fordring pålægges ved at udarbejde en opgørelse.

Arrest eller udlæg og beslaglæggelse har følgende retsvirkning over for skyldner:

Fra det tidspunkt, hvor der afsiges kendelse om arrest/udlæg i eller beslaglæggelse af skyldners ejendom, må skyldner ikke disponere over de pågældende tilgodehavender eller den pågældende ejendom (løsøre eller fast ejendom) eller ændre, forringe eller ødelægge ejendommen. En sådan adfærd vil kunne retsforfølges. Disse retsvirkninger gælder fra datoen for forkyndelsen af stævningen med opfordring til at indfri gælden frivilligt.

Arresten/udlægget eller beslaglæggelsen har følgende retsvirkning over for kreditor:

I henhold til artikel 452, stk. 1, i GPK er afhændelse af det løsøre eller det tilgodehavende, der er gjort arrest eller udlæg i, ugyldig over for kreditor og enhver fælles kreditor, medmindre erhververen kan påberåbe sig artikel 78 i lov om ejendomsret. I loven om ejendomsrets artikel 78 fastsættes det, at en part, der lovligt erhverver løsøre eller ihændehaverpapirer mod betaling, selv om den pågældende uforvarende erhverver dem fra en person, som ikke er ejeren, får overdraget ejendomsretten, medmindre overdragelsen af ejendomsretten for den faste ejendom kræver en notarialakt eller en notars attestering af underskrifterne fra parterne i transaktionen. Det samme gælder erhvervelse af andre tinglige rettigheder i løsøre.

Hvis der træffes fuldbyrdelsesforanstaltninger mod fast ejendom, har ugyldigheden kun virkning, for så vidt angår afhændelsestransaktioner, der foretages efter datoen for registreringen af arresten (artikel 452, stk. 2, i GPK).

4.3 Hvor længe kan disse skridt opretholdes?

Loven indeholder ikke nogen tidsfrist for disse foranstaltningers gyldighed. De skal sikre indfrielse af kreditors krav og er derfor gyldige, indtil fuldbyrdelsessagen er afsluttet.

5 Kan en afgørelse om tvangsfuldbyrdelse appelleres?

De retsmidler, der kan anvendes med henblik på fuldbyrdelse, er beskrevet i del I og II i kapitel 39 i GPK.

 • Kreditor kan appellere følgende:
  • 1/ fogedens afslag på at gennemføre den ønskede tvangsfuldbyrdelse
  • 2/ fogedens afvisning af at foretage en ny vurdering af de aktiver, der er genstand for tvangsfuldbyrdelsen, og
  • 3/ suspension, ophør og afslutning af tvangsfuldbyrdelsen.
 • Skyldneren kan appellere følgende:
  • 1/ en afgørelse truffet af en foged, der pålægger ham en bøde
  • 2/ tvangsfuldbyrdelse rettet mod et aktiv, som skyldneren ikke anser for at kunne gøres til genstand for udlæg
  • 3/ beslaglæggelse af løsøre eller udsættelse af skyldneren fra fast ejendom med den begrundelse, at fogeden ikke har varslet skyldneren som krævet
  • 4/ fogedens afvisning af at foretage en ny vurdering af de aktiver, der er genstand for tvangsfuldbyrdelsen
  • 5/ udpegelse af en tredjepart som bestyrer
  • 6/ fogedens afslag på at suspendere, standse eller afbryde tvangsfuldbyrdelsesproceduren og
  • 7/ en dom om betaling af sagens omkostninger.
 • En tredjepart (der ikke er part i fuldbyrdelsesproceduren) kan udelukkende appellere fogedens foranstaltninger, hvis fuldbyrdelsen er direkte rettet mod ting i tredjepartens besiddelse på datoen for arrest/udlæg, beslaglæggelse eller udlevering.
 • En tredjepart kan kun indgive en appel over tilbageleveringen af fast ejendom, hvis den pågældende tredjepart var i besiddelse af ejendommen inden den dato, hvor det krav, der nu fuldbyrdes, blev indbragt (artikel 435 i GPK).
 • Når en offentlig auktion har fundet sted, kan kendelsen om tildeling af ejendommen appelleres af en part, som har betalt et depositum senest på auktionens sidste dag, af en kreditor, som afgav bud i auktionen uden at skulle betale et depositum, eller af skyldner, med den begrundelse at auktionen ikke blev gennemført lovligt, eller at ejendommen ikke gik til den højestbydende.

I henhold til artikel 436 i GPK skal appeller indgives senest én uge efter datoen for den anfægtede foranstaltning, hvis parten var til stede på tidspunktet for foranstaltningen eller var blevet indkaldt, og i alle andre tilfælde senest én uge efter datoen for meddelelsen. Appeller skal indgives via fogeden ved den regionale domstol på stedet for fuldbyrdelsen. Når en appel indgives, skal fogeden angive årsagerne til den anfægtede foranstaltning.

Appellerne behandles for lukkede døre, med undtagelse af appeller indgivet af tredjeparter, der behandles for åbne døre, hvor alle parter i fuldbyrdelsesproceduren indkaldes. Appelsager afgøres inden for en måned.

Appeller har ikke opsættende virkning, men retten kan beslutte at sætte sagen i bero, indtil der er truffet afgørelse om de anbringender, der er anført i klagen. Hvis sagen sættes i bero, underrettes fogeden omgående (artikel 438 i GPK).

6 Findes der nogen begrænsninger for tvangsfuldbyrdelse, navnlig med hensyn til debitorbeskyttelse og tidsfrister?

I artikel 432 i GPK fastsættes de forskellige tilfælde, hvor en domstol lovligt kan sætte tvangsfuldbyrdelsen i bero efter anmodning fra kreditor.

I henhold til artikel 433, stk. 1, nr. 8, i GPK, afsluttes tvangsfuldbyrdelsesproceduren af fogeden, hvis kreditor ikke anmoder om tvangsfuldbyrdelsesforanstaltninger inden for to år. Den eneste undtagelse fra denne regel vedrører sager om levnedsmidler.

 

Denne webside er en del af Dit Europa.

Vi vil gerne have din feedback om, hvor nyttige informationerne er for dig.

Your-Europe

Sidste opdatering: 16/02/2022

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.