Sådan fuldbyrdes en dom

Tyskland
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Hvad forstås ved tvangsfuldbyrdelse i civil- og handelsretlige sager?

Tvangsfuldbyrdelse (Zwangsvollstreckung) er den procedure, der anvendes til at fuldbyrde et privatretligt krav ved tvang. Fuldbyrdelsesbeføjelserne ligger hos staten, som udøver sine suveræne beføjelser via sine repræsentanter.

Kreditor har forskellige muligheder for at gøre sine rettigheder gældende:

 • Udlæg (Pfändung) i varer
 • Udlæg i fordringer og andre aktiver, der ejes af skyldner (især udlæg i indestående eller indkomst)
 • Skyldners opgørelse af aktiver (Vermögensauskunft)
 • Tvangsforanstaltninger (Zwangsmaßnahmen) for at få tilbageført løsøre eller pålægge eller forbyde gennemførelsen af foranstaltninger
 • Tinglysning af pant (Sicherungshypothek)
 • Tvangsauktion (Zwangsversteigerung)
 • Insolvensbehandling (Zwangsverwaltung)

I Tyskland er tvangsfuldbyrdelse primært omfattet af bestemmelserne i §§ 704 ff. i den civile retsplejelov (Zivilprozessordnung – ZPO) og lov om tvangsauktion og insolvensbehandling (Gesetz über die Zwangsversteigerung und Zwangsverwaltung – ZVG).

Bestemmelserne knyttet til forordning (EU) nr. 655/2014, som regulerer grænseoverskridende gældsinddrivelse mellem EU-medlemsstaterne, fremgår af §§ 946 ff. i ZPO.

2 Hvilke(n) myndighed(er) har beføjelse til at foretage tvangsfuldbyrdelse?

Byretten (Amtsgericht), i hvis retskreds skyldner har bopæl, har kompetence til at fuldbyrde fordringer og andre aktiver. Hvis skyldner ikke har bopæl på det nationale område, er den kompetente domstol den ret, i hvis retskreds aktiverne befinder sig (§ 13 og § 828 i ZPO).

I tilfælde af tvangsauktion og insolvensbehandling har byretten i den retskreds, hvor ejendommen er beliggende, kompetence til at foretage salg og tvangsfuldbyrdelse (§ 869 i ZPO sammenholdt med § 1 i ZVG).

Tinglysning af pant foretages af den byret, hvor tingbogen føres (§ 867 i ZPO, § 1 i anordning om tingbogen (Grundbuchordnung)).

Den ret, for hvilken sagen er indbragt i første instans, har kompetence til at træffe afgørelse om fuldbyrdelse med henblik på at pålægge eller forbyde eller tolerere gennemførelsen af foranstaltninger (§ 887, § 888 og § 890 i ZPO).

I alle andre tilfælde foretages fuldbyrdelsen ved foged (§ 753 i ZPO).

3 Hvornår kan der træffes afgørelse om tvangsfuldbyrdelse?

3.1 Proceduren

Proceduren afhænger af den ønskede fuldbyrdelsesforanstaltning. Tvangsfuldbyrdelse foretages, når der er afsagt endelige domme, som ikke længere kan appelleres, eller som er foreløbigt eksigible (§ 704 i ZPO), kendelser om sikrende foranstaltninger og kendelser om foreløbige forholdsregler (§§ 929 og 936 i ZPO) samt andre eksigible dokumenter i henhold til § 794 i ZPO, som også omfatter forlig indgået ved en voldgiftsinstans (Vergleiche vor Gütestellen), forlig indgået af advokater (Anwaltsvergleiche) og notarialakter (notarielle Urkunden). Eksigible dokumenter bruges til at anmode det kompetente organ om fuldbyrdelsesforanstaltningen.

Som hovedregel træffer retten afgørelse om kreditors krav uden først at høre skyldneren for ikke at bringe fuldbyrdelsen i fare. Retten til at blive hørt indrømmes i forbindelse med foranstaltningen. Der træffes afgørelse om kravet ved kendelse. Rettens kendelser kan prøves ved at gøre indsigelse (Erinnerung, § 766 i ZPO) eller ved tidsbestemt kæring (sofortige Beschwerde, § 793 i ZPO).

I princippet er advokatbistand ikke obligatorisk i forbindelse med fuldbyrdelsessager (§ 78 i ZPO).

Fogeden (Gerichtsvollzieher) er primært ansvarlig for fuldbyrdelse i forhold til fast ejendom. Her er fogeden i princippet bemyndiget til at tillade skyldner at betale i rater og er ansvarlig for at sikre, at fuldbyrdelsessagen afsluttes rettidigt og effektivt. En af fogedens primære pligter er at sikre, at skyldner indgiver en opgørelse over sine aktiver ved en erklæring afgivet under ed. Fogeden har endvidere kompetence inden for følgende:

 • Inddrivelse af løsøre og fast ejendom (udsættelse)
 • Overvindelse af modstand fra skyldners side mod foranstaltninger, som han/hun er forpligtet til at tillade
 • Forkyndelse efter anmodning fra en part af dokumenter, der er nødvendige for tvangsfuldbyrdelsen
 • Fuldbyrdelse af kendelser om arrest og foreløbige kendelser (hvis kompetencen ikke ligger hos domstolen)
 • Fuldbyrdelse af en kendelse om arrest efter skyldners afvisning af at fremlægge opgørelsen over aktiver.

Fogeden er en retsembedsmand i en delstat og er under administrativt tilsyn af retsformanden ved den lokale domstol. Han/hun er dog funktionelt uafhængig i udøvelsen af sine fuldbyrdelsesforpligtelser, og det administrative tilsyn må ikke bruges til at øve indflydelse på fogeden. De foranstaltninger, der træffes af fogeden, og de omkostningsopgørelser, som han/hun udarbejder, kan prøves ved at gøre indsigelse (Erinnerung). Det samme gælder, hvis fogeden nægter at fuldbyrde en afgørelse. Indsigelsen behandles af den domstol, der har fuldbyrdelseskompetence.

Omkostninger ved fuldbyrdelsesforanstaltninger

Lovgivningen giver mulighed for forskellige fuldbyrdelsesmetoder, afhængigt af hvilket krav der skal inddrives. De forskellige fuldbyrdelsesforanstaltninger er forbundet med forskellige omkostninger:

 • a. Udlæg i varer:

Hvis retten til betaling af et bestemt pengebeløb er accepteret, kan kreditor anmode fogeden om tvangsinddrivelse. Der skal betales et gebyr på 28,60 EUR for fogedens udlæg i skyldners løsøre i henhold til punkt 205 i gebyroversigten (Kostenverzeichnis – KV) i bilaget til lov om fogedgebyrer (Gerichtsvollzieherkostengesetz – GvKostG). I forbindelse med salg af de varer, hvori der er foretaget udlæg (i form af en lokal auktion eller en onlineauktion, som er tilgængelig for offentligheden via en auktionsplatform på internettet), eller i forbindelse med andre former for realisering skal der derudover betales et gebyr på 57,20 EUR i henhold til punkt 300 i gebyroversigten. Der opkræves desuden et tidstillæg i henhold til punkt 500 i oversigten, hvis den rapport, som fogeden udarbejder, viser, at den officielle handling varede længere end tre timer. Tillægget er på 22,00 EUR for hver yderligere påbegyndt time. Derudover er der fogedens udgifter, navnlig i form af rejseudgifter (punkt 711 i gebyroversigten).

 • b. Udlæg i fordringer, der indehaves af skyldner:

Et påbud om betaling af et pengebeløb kan også sikres ved begæring over for en domstol om udlæg i en fordring, som indehaves af skyldner (f.eks. udbetaling af overskud), og overdragelse af gælden til kreditor fratrukket afdrag (zur Einziehung, "til inddrivelse") eller overdragelse i form af indfrielse af kreditors krav over for skyldner (an Zahlungs statt, "i stedet for betaling") (§ 829 og § 835 i ZPO). Som regel indgives der begæring om udlæg og overdragelse samlet, og den afsagte kendelse omfatter begge elementer. Der betales et gebyr på 22,00 EUR for behandlingen af begæringen i henhold til punkt 2111 i gebyroversigten i bilaget til lov om retsgebyrer (Gerichtskostengesetz – GKG). Derudover kommer fogedens honorar for forkyndelsen af kendelsen om udlæg og tilbageførelse til tredjemand og skyldner.

 • c. Opgørelse over aktiver:

Fogeden opkræver et gebyr på 36,30 EUR for opgørelse af aktiver i henhold til punkt 260 i gebyroversigten i bilaget til lov om fogedgebyrer.

 • d. Fuldbyrdelse i forhold til fast ejendom:

Tvangsfuldbyrdelse i forhold til skyldners faste ejendom sker i form af tinglysning af pant i ejendommen, tvangsauktion eller insolvensbehandling.

For så vidt angår tinglysning af pant for at sikre et krav, skal der betales et gebyr i henhold til punkt 14121 i gebyroversigten i bilaget til lov om rets- og fogedgebyrer (Gerichts- und Notarkostengesetz – GNotKG) på 1,0 % af værdien af den fordring, der skal sikres (§ 53, stk. 1, i loven). Bilag 1 indeholder en oversigt over gebyrer for værdier på op til 3 mio. EUR.

Retsgebyrer for sager anlagt i overensstemmelse med lov om tvangsauktion og insolvensbehandling er fastsat i del 2, afsnit 2, punkt 1 og 2, i gebyroversigten i bilaget til lov om retsgebyrer. Der skal betales et gebyr på 110,00 EUR for en afgørelse vedrørende en begæring om tvangssalg af jord eller en begæring om at indtræde i sagen. Der pålægges desuden et gebyr for sagen som sådan, et gebyr for afholdelse af mindst én auktion med indkaldelse af bud, et gebyr for indgåelse af salgsaftalen og et gebyr for fordeling af overskuddet; hvert af disse gebyrer beløber sig til 0,5 %. Sagsomkostningerne og gebyret for afholdelse af auktionen fastsættes i forhold til ejendommens værdi som accepteret af fogedretten (markedsværdi, § 54, stk. 1, i lov om retsgebyrer). Gebyrer for fordeling af overskuddet fastsættes på grundlag af det vindende bud, med fradrag af renter, herunder værdien af eventuelle udestående rettigheder, i overensstemmelse med vilkårene for auktionen (§ 54, stk. 2 og 3, i lov om retsgebyrer). Gebyrer for indgåelse af salgsaftalen skal endvidere baseres på det beløb, som den valgte tilbudsgiver anses for at have fået fyldestgjort i den faste ejendom (§ 54, stk. 2, i GKG). Bilag 2 indeholder en oversigt over gebyrer for værdier på op til 500 000 EUR. Ud over gebyrerne opkræves sagsomkostningerne særskilt i overensstemmelse med del 9 i gebyroversigen i bilaget til lov om retsgebyrer, herunder udgifter til vurdering af ejendommens markedsværdi i henhold til lov om retslige godtgørelser (Justizvergütungs- und entschädigungsgesetz – JVEG) (punkt 9005 i gebyroversigten i bilaget til lov om retsgebyrer).

Der skal betales et gebyr på 110,00 EUR for en afgørelse vedrørende en begæring om insolvensbehandling eller en begæring om at indtræde i sagen. Selve insolvensbehandlingen er forbundet med et årligt gebyr på 0,5 %, med et minimumsgebyr på i alt 132,00 EUR og mindst 66,00 EUR for henholdsvis det første og sidste kalenderår. Gebyret fastsættes på grundlag af de samlede indtægter fra insolvensbehandlingen (§ 55 i lov om retsgebyrer).

 • e. Inddrivelse og tvangsforanstaltninger i form af påbud, tilladelser eller forbud:

Hvis skyldner er forpligtet til at udlevere løsøre, skal fogeden inddrive det pågældende løsøre hos skyldner og udlevere det til kreditor. Fogeden opkræver et gebyr på 28,60 EUR for denne officielle foranstaltning i henhold til punkt 221 i gebyroversigten i bilaget til lov om fogedgebyrer. Ud over dette gebyr opkræves der et tidstillæg i henhold til punkt 500 i oversigten, hvis den rapport, som fogeden udarbejder, viser, at den officielle foranstaltning varede længere end tre timer. Tillægget er på 22,00 EUR for hver yderligere påbegyndt time.

Hvis skyldner er forpligtet til at overdrage fast ejendom, skal fogeden tage ejendommen i besiddelse og overdrage den til kreditor (udsættelse). Der opkræves et gebyr på 150 EUR i henhold til punkt 240 i gebyroversigten i bilaget til lov om fogedgebyrer. Også her opkræves der et tidstillæg på 22,00 EUR i henhold til punkt 500 i oversigten for hver yderligere påbegyndt time, hvis den officielle foranstaltning varer længere end tre timer. Derudover skal fogedens udgifter betales i henhold til afsnit 7 i gebyroversigten i bilaget til lov om fogedgebyrer, herunder udgifter til nødvendige tjenesteydelser leveret af tredjeparter, f.eks. flytning eller en låsesmed.

I forbindelse med retssagen om påbud om en foranstaltning (uanset om den udelukkende kan træffes af skyldner, eller om den kan træffes af en anden person i dennes sted), om tilladelse af en foranstaltning eller om forbud mod en foranstaltning skal der betales et gebyr på 22,00 EUR i henhold til punkt 2111 i gebyroversigten i bilaget til lov om retsgebyrer.

3.2 De vigtigste betingelser

Tvangsfuldbyrdelsesforanstaltninger er kun tilladt efter anmodning fra kreditor, hvis han/hun er i besiddelse af et eksigibelt dokument vedrørende sit krav. Der kan være tale om en endelig dom, der ikke længere kan appelleres, eller som er foreløbigt eksigibel (§ 704 i ZPO), eller et af de dokumenter, der er anført i § 794 i ZPO (f.eks. et retsforlig (gerichtlicher Vergleich), et tvangsfuldbyrdelsesdokument (Vollstreckungsbescheid) eller en notarialakt). Som hovedregel skal dokumentet indeholde en fuldbyrdelsespåtegning (Vollstreckungsklausel), som bekræfter, at dokumentet er eksigibelt (§ 724 i ZPO). Rettens fuldbyrdelsespåtegning er udelukkende påkrævet i særlige tilfælde i forbindelse med tvangsfuldbyrdelsesdokumenter, kendelser om arrest og foreløbige kendelser (§ 796, § 929, stk. 1, og § 936 i ZPO). Desuden kan fuldbyrdelsen kun påbegyndes, hvis dokumentet allerede er blevet forkyndt for skyldner eller er meddelt samtidig (§ 750, stk. 1, i ZPO).

4 Genstanden for og karakteren af tvangsfuldbyrdelsesskridt

4.1 Hvilke former for aktiver kan gøres til genstand for sådanne skridt?

Skyldners løsøre, fordringer og andre ejendomsrettigheder samt fast ejendom kan gøres til genstand for fuldbyrdelse.

§ 811 i ZPO angiver de typer løsøre, som der ikke kan foretages udlæg i. Formålet er at sikre, at skyldner og dennes husstand eksempelvis kan opretholde deres personlige eller forretningsmæssige eksistensgrundlag.

Begrænsninger med hensyn til udlæg gælder også for skyldners indtægt. §850 ff. i ZPO fastsætter et forbud mod udlæg i visse beløb, som er nødvendige for opretholdelse af skyldners eksistensgrundlag. Kreditsaldi kan beskyttes på en "konto fritaget for udlæg" (Pfändungsschutzkonto, § 850k i ZPO). Visse beløb, som er fritaget for udlæg, står på disse konti uanset kreditsaldoens oprindelse (§899 ff. i ZPO).

4.2 Hvad er retsvirkningen heraf?

 • I forhold til skyldner

Fuldbyrdelse af en fordring i forhold til skyldners løsøre træffes ved udlæg i og realisering af den ejendom, der er foretaget udlæg i. Udlægskendelsen er et officielt dokument, der fører til konfiskation af den genstand, der foretages udlæg i. Konfiskation har bl.a. den virkning, at skyldner fratages kontrollen med genstanden.

 • I forhold til kreditor

Ved udlæg erhverver kreditor en retspant i den genstand, der foretages udlæg i (§ 804, stk. 1, i ZPO). Retspanten ved udlæg udgør en ret til at realisere den genstand, der er foretaget udlæg i, og stille sig tilfreds med salgsprovenuet.

 • I forhold til tredjepart

Hvis der er foretaget udlæg i skyldners fordringer mod en tredjepart, og disse er overdraget, kan tredjepart ikke længere betale skyldner; han/hun kan kun betale en fordring, der er overdraget til en kreditor med henblik på fratrækning fra skyldners fordring, til kreditor, hvilket frigør tredjeparten fra dennes egen gæld. En tredjepart, der misligholder denne forpligtelse, risikerer en erstatningssag.

Hvis fogeden har foretaget udlæg i løsøre, der ikke tilhører skyldner, men en tredjepart, kan tredjeparten gøre indsigelse mod udlægget i sin ejendom ved hjælp af en indsigelse rejst af tredjepart (Drittwiderspruchsklage) (§ 771 i ZPO).

4.3 Hvor længe kan disse skridt opretholdes?

xxx

Krav, der ikke længere kan appelleres, og krav i henhold eksigible forlig eller dokumenter er omfattet af en 30-årig forældelsesfrist i henhold til § 197 i civillovbogen (BGB). Kreditor kan på et hvilket som helst tidspunkt i den pågældende periode indgive en begæring om tvangsfuldbyrdelse.

5 Kan en afgørelse om tvangsfuldbyrdelse appelleres?

 

Der findes ikke nogen særlig procedure for afsigelse af kendelser om tvangsfuldbyrdelse i henhold til tysk lovgivning. Der er således ingen særlige klagemuligheder i den henseende.

Skyldner kan gøre indsigelse mod de foranstaltninger, som kreditor søger truffet imod ham/hende som led i en tvangsfuldbyrdelsessag. Han/hun kan rejse indsigelse (Erinnerung) mod den måde, hvorpå tvangsfuldbyrdelsen foregår. Han/hun kan indgive en umiddelbar klage (Beschwerde) mod en afgørelse, der er truffet i sager, hvor der ikke har været noget retsmøde (§ 793 og § 567 i ZPO). Klagen skal indgives inden for en frist på to uger ved den domstol, hvis afgørelse er genstand for klagen, som kan omstøde sin egen afgørelse, eller til den regionale domstol som appelret.

Begæringen om et sådant retsmiddel har ingen umiddelbar indflydelse på det videre forløb af den indledte fuldbyrdelsessag og har ingen opsættende virkning.

Klagemulighederne (indsigelse og tidsbestemt kæring) er også tilgængelige for andre parter i sagen (f.eks. kreditorer eller tredjemandsskyldnere).

6 Findes der nogen begrænsninger for tvangsfuldbyrdelse, navnlig med hensyn til debitorbeskyttelse og tidsfrister?

Det er ikke muligt at gøre udlæg i alle skyldnerens aktiver (Kahlpfändung). Der findes forskellige beskyttelsesregler, som skal sikre skyldneren et værdigt liv, jf. punkt 4.1 ovenfor.

Der må endvidere kun gøres udlæg i en størrelsesorden, der er nødvendig for at fyldestgøre kreditor og dække omkostningerne i forbindelse med fuldbyrdelsen (forbud mod overdreven udlæg, § 803 i ZPO).

Bilag 1

Kommerciel værdi
op til ... EUR

Gebyr
Tabel B
… EUR

Kommerciel værdi
op til ... EUR

Gebyr
Tabel B
… EUR

Kommerciel værdi
op til ... EUR

Gebyr
Tabel B
… EUR

500

15,00

200 000

435,00

1 550 000

2 615,00

1 000

19,00

230 000

485,00

1 600 000

2 695,00

1 500

23,00

260 000

535,00

1 650 000

2 775,00

2 000

27,00

290 000

585,00

1 700 000

2 855,00

3 000

33,00

320 000

635,00

1 750 000

2 935,00

4 000

39,00

350 000

685,00

1 800 000

3 015,00

5 000

45,00

380 000

735,00

1 850 000

3 095,00

6 000

51,00

410 000

785,00

1 900 000

3 175,00

7 000

57,00

440 000

835,00

1 950 000

3 255,00

8 000

63,00

470 000

885,00

2 000 000

3 335,00

9 000

69,00

500 000

935,00

2 050 000

3 415,00

10 000

75,00

550 000

1 015,00

2 100 000

3 495,00

13 000

83,00

600 000

1 095,00

2 150 000

3 575,00

16 000

91,00

650 000

1 175,00

2 200 000

3 655,00

19 000

99,00

700 000

1 255,00

2 250 000

3 735,00

22 000

107,00

750 000

1 335,00

2 300 000

3 815,00

25 000

115,00

800 000

1 415,00

2 350 000

3 895,00

30 000

125,00

850 000

1 495,00

2 400 000

3 975,00

35 000

135,00

900 000

1 575,00

2 450 000

4 055,00

40 000

145,00

950 000

1 655,00

2 500 000

4 135,00

45 000

155,00

1 000 000

1 735,00

2 550 000

4 215,00

50 000

165,00

1 050 000

1 815,00

2 600 000

4 295,00

65 000

192,00

1 100 000

1 895,00

2 650 000

4 375,00

80 000

219,00

1 150 000

1 975,00

2 700 000

4 455,00

95 000

246,00

1 200 000

2 055,00

2 750 000

4 535,00

110 000

273,00

1 250 000

2 135,00

2 800 000

4 615,00

125 000

300,00

1 300 000

2 215,00

2 850 000

4 695,00

140 000

327,00

1 350 000

2 295,00

2 900 000

4 775,00

155 000

354,00

1 400 000

2 375,00

2 950 000

4 855,00

170 000

381,00

1 450 000

2 455,00

3 000 000

4 935,00

185 000

408,00

1 500 000

2 535,00Bilag 2

Krav
op til ... EUR

Gebyr
[...] EUR

Krav
op til ... EUR

Gebyr
[...] EUR

500

38,00

50 000

601,00

1 000

58,00

65 000

733,00

1 500

78,00

80 000

865,00

2 000

98,00

95 000

997,00

3 000

119,00

110 000

1 129,00

4 000

140,00

125 000

1 261,00

5 000

161,00

140 000

1 393,00

6 000

182,00

155 000

1 525,00

7 000

203,00

170 000

1 657,00

8 000

224,00

185 000

1 789,00

9 000

245,00

200 000

1 921,00

10 000

266,00

230 000

2 119,00

13 000

295,00

260 000

2 317,00

16 000

324,00

290 000

2 515,00

19 000

353,00

320 000

2 713,00

22 000

382,00

350 000

2 911,00

25 000

411,00

380 000

3 109,00

30 000

449,00

410 000

3 307,00

35 000

487,00

440 000

3 505,00

40 000

525,00

470 000

3 703,00

45 000

563,00

500 000

3 901,00

 

Denne webside er en del af Dit Europa.

Vi vil gerne have din feedback om, hvor nyttige informationerne er for dig.

Your-Europe

Sidste opdatering: 17/06/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.