Den originale sprogudgave af denne side tysk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog: engelsk er allerede oversat.
Swipe to change

Sådan fuldbyrdes en dom

Tyskland
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Hvad forstås ved tvangsfuldbyrdelse i civil- og handelsretlige sager?

Tvangsfuldbyrdelse (Zwangsvollstreckung) er den procedure, der anvendes til at fuldbyrde et privatretligt krav ved tvang. Fuldbyrdelsesbeføjelserne ligger hos staten, som udøver sine suveræne beføjelser via sine repræsentanter.

Følgende fuldbyrdelsesforanstaltninger kan anvendes til at tvinge skyldner til at opfylde en forpligtelse til at foretage en betaling, udføre en handling osv.:

 • Udlæg (Pfändung) i varer
 • Udlæg i fordringer og andre aktiver, der ejes af skyldner (især udlæg i indkomst)
 • Skyldners opgørelse af aktiver (Vermögensauskunft)
 • Tvangsforanstaltninger (Zwangsmaßnahmen) i form af påbud eller forbud
 • Tvangsauktion (Zwangsversteigerung)
 • Insolvensbehandling (Zwangsverwaltung)

I Tyskland er tvangsfuldbyrdelse primært omfattet af bestemmelserne i §§ 704 ff. i den civile retsplejelov (Zivilprozessordnung – ZPO) og lov om tvangsauktion og insolvensbehandling (Gesetz über die Zwangsversteigerung und Zwangsverwaltung – ZVG).

Tyskland har gennemført forordning (EU) nr. 655/2014, som regulerer grænseoverskridende gældsinddrivelse mellem EU-medlemsstaterne, i §§ 946 ff. i ZPO.

2 Hvilke(n) myndighed(er) har beføjelse til at foretage tvangsfuldbyrdelse?

Se nedenfor under spørgsmål 3.

3 Hvornår kan der træffes afgørelse om tvangsfuldbyrdelse?

3.1 Proceduren

 • Er både retslige og udenretslige afgørelser eksigible?

Ja. De relevante afgørelser omfatter endelige domme, som ikke længere kan appelleres, eller som er foreløbigt eksigible (§ 704 i ZPO), arrest (Arrest) og foreløbige kendelser (einstweilige Verfügungen, §§ 929 og 936 i ZPO) samt andre eksigible dokumenter i henhold til § 794 i ZPO, som ikke kun omfatter kendelser, men også forlig indgået ved en voldgiftsinstans (Vergleiche vor Gütestellen), forlig indgået af advokater (Anwaltsvergleiche) og notarialakter (notarielle Urkunden).

 • Er det nødvendigt at indgive begæring om en kendelse, som giver tilladelse til fuldbyrdelse?

En kendelse er nødvendig for udlæg i fordringer og andre aktiver, der ejes af skyldner, for tvangsforanstaltninger i form af påbud eller forbud og for tvangsfuldbyrdelse til fast ejendom i overensstemmelse med loven om tvangsauktioner og insolvensbehandling.

 • Hvilken domstol har kompetence til at afsige en kendelse om fuldbyrdelse?

I forbindelse med udlæg i fordringer, der indehaves af skyldner: den lokale domstol (Amtsgericht) på det sted, hvor skyldner har bopæl.

I forbindelse med tvangsforanstaltninger i form af påbud eller forbud: den relevante domstol i første instans.

I forbindelse med tvangsauktion og insolvensbehandling: den lokale domstol på det sted, hvor ejendommen er beliggende.

 • Fogedens status og beføjelser

Fogeden (Gerichtsvollzieher) er en retsembedsmand i en delstat og er under administrativt tilsyn af retsformanden ved den lokale domstol. Han/hun er dog funktionelt uafhængig i udøvelsen af sine fuldbyrdelsesforpligtelser, og det administrative tilsyn må ikke bruges til at øve indflydelse på fogeden. De foranstaltninger, der træffes af fogeden, og de omkostningsopgørelser, som han/hun udarbejder, kan prøves ved at gøre indsigelse (Erinnerung). Det samme gælder, hvis fogeden nægter at fuldbyrde en afgørelse. Indsigelsen behandles af den domstol, der har fuldbyrdelseskompetence.

Fogeden er ansvarlig for fuldbyrdelse af retsafgørelser i civilretlige sager i henhold til bog 8 i ZPO. Der fokuseres på fuldbyrdelse i forhold til fast ejendom. Her er fogeden i princippet bemyndiget til at tillade skyldner at betale i rater og er ansvarlig for at sikre, at tvangsfuldbyrdelsessagen afsluttes rettidigt og effektivt. En af fogedens primære pligter er at sikre, at skyldner indgiver en opgørelse over sine aktiver ved en erklæring afgivet under ed. Andre kompetenceområder omfatter:

 • Inddrivelse af løsøre og fast ejendom (udsættelse)
 • Overvindelse af modstand fra skyldners side mod foranstaltninger, som han er forpligtet til at tillade
 • Forkyndelse efter anmodning fra en part af dokumenter, der er nødvendige for tvangsfuldbyrdelsen
 • Fuldbyrdelse af kendelser om arrest og foreløbige kendelser (hvis kompetencen ikke ligger hos domstolen)
 • Fuldbyrdelse af en kendelse om arrest efter skyldners afvisning af at fremlægge opgørelsen over aktiver.
 • Skal begæringen om fuldbyrdelse indgives af en advokat?

Den domstol, der har kompetence til at træffe afgørelse om begæringer om fuldbyrdelse, er normalt den lokale domstol, hvor advokatbistand ikke er obligatorisk.

I forbindelse med tvangsforanstaltninger i form af påbud eller forbud skal begæringen fremsættes over for den relevante domstol i første instans, der under visse omstændigheder kan være en domstol på et højere niveau (delstatsretten (Landgericht)), hvor advokatbistand i princippet er påkrævet.

Omkostninger ved fuldbyrdelsesforanstaltninger

Lovgivningen giver mulighed for forskellige fuldbyrdelsesmetoder, afhængigt af hvilket krav der skal inddrives. De forskellige fuldbyrdelsesforanstaltninger er forbundet med forskellige omkostninger:

 • a. Udlæg i varer

Hvis retten til betaling af et bestemt pengebeløb er accepteret, kan kreditor anmode fogeden om tvangsinddrivelse. Der skal betales et gebyr på 26 EUR for fogedens udlæg i skyldners løsøre i henhold til punkt 205 i gebyroversigten (Kostenverzeichni – KV) i bilaget til lov om fogedgebyrer ((Gerichtsvollzieherkostengesetz – GvKostG). I forbindelse med salg af de varer, hvori der er foretaget udlæg (i form af en lokal auktion eller en onlineauktion, som er tilgængelig for offentligheden via en auktionsplatform på internettet), eller i forbindelse med andre former for realisering skal der derudover betales et gebyr på 52 EUR i henhold til punkt 300 i gebyroversigten. Der opkræves desuden et tidstillæg i henhold til punkt 500 i oversigten, hvis den rapport, som fogeden udarbejder, viser, at den officielle handling varede længere end tre timer. Tillægget er på 20 EUR for hver yderligere påbegyndt time. Derudover er der fogedens udgifter, navnlig i form af rejseudgifter (punkt 711 i gebyroversigten).

 • b. Udlæg i fordringer, der indehaves af skyldner

Et påbud om betaling af et pengebeløb kan også sikres ved begæring over for en domstol om udlæg i en fordring, som indehaves af skyldner (f.eks. udbetaling af overskud), og overdragelse af gælden til kreditor fratrukket afdrag (zur Einziehung, "til inddrivelse") eller overdragelse i form af indfrielse af kreditors krav over for skyldner (en Zahlungs statt, "i stedet for betaling") (§§ 829 og 835 i ZPO). Som regel indgives der begæring om udlæg og overdragelse samlet, og den afsagte kendelse omfatter begge elementer. Der betales dog et gebyr på blot 20 EUR for behandlingen af begæringen i henhold til punkt 2111 i gebyroversigten i bilaget til lov om retsgebyrer (Gerichtskostengesetz – GKG). Udgifter, herunder omkostninger ved forkyndelse af retsafgørelsen, opkræves særskilt i henhold til del 9 i samme gebyroversigt.

 • c. Opgørelse over aktiver

Fogeden opkræver et gebyr på 33 EUR for opgørelse af aktiver i henhold til punkt 260 i gebyroversigten i bilaget til lov om fogedgebyrer.

 • d. Fuldbyrdelse i forhold til fast ejendom

Tvangsfuldbyrdelse i forhold til skyldners faste ejendom sker i form af tinglysning af pant i ejendommen, tvangsauktion eller insolvensbehandling.

For så vidt angår tinglysning af pant for at sikre et krav, skal der betales et gebyr i henhold til punkt 14121 i gebyroversigten i bilaget til lov om rets- og fogedgebyrer (Gerichts- und Notarkostengesetz – GNotKG) på 1 % af værdien af den fordring, der skal sikres (§ 53, stk. 1, i loven). Bilag 1 indeholder en oversigt over gebyrer for værdier på op til 3 mio. EUR.

Retsgebyrer for sager anlagt i overensstemmelse med lov om tvangsauktion og insolvensbehandling er fastsat i del 2, afsnit 2, punkt 1 og 2, i gebyroversigten i bilaget til lov om retsgebyrer. Der skal betales et gebyr på 100 euro for en afgørelse vedrørende en begæring om tvangssalg af jord eller en begæring om at indtræde i sagen. Der pålægges desuden et gebyr for sagen som sådan, et gebyr for afholdelse af mindst én auktion med indkaldelse af bud, et gebyr for indgåelse af salgsaftalen og et gebyr for fordeling af overskuddet; hvert af disse gebyrer beløber sig til 0,5 %. Sagsomkostningerne og gebyret for afholdelse af auktionen fastsættes i forhold til ejendommens værdi som accepteret af fogedretten (markedsværdi, § 54, stk. 1, i lov om retsgebyrer). Gebyrer for indgåelse af salgsaftalen og fordeling af overskuddet fastsættes på grundlag af det vindende bud, med fradrag af renter, herunder værdien af eventuelle udestående rettigheder, i overensstemmelse med vilkårene for auktionen (§ 54, stk. 2 og 3, i lov om retsgebyrer). Bilag 2 indeholder en oversigt over gebyrer for værdier på op til 500 000 EUR. Ud over gebyrerne opkræves sagsomkostningerne særskilt i overensstemmelse med del 9 i gebyroversigen i bilaget til lov om retsgebyrer, herunder udgifter til vurdering af ejendommens markedsværdi i henhold til lov om retslige godtgørelser (Justizvergütungs- und ‑entschädigungsgesetz – JVEG) (punkt 9005 i gebyroversigten i bilaget til lov om retsgebyrer).

Der skal betales et gebyr på 100 euro for en afgørelse vedrørende en begæring om insolvensbehandling eller en begæring om at indtræde i sagen. Selve insolvensbehandlingen er forbundet med et årligt gebyr på 0,5 %, med et minimumsgebyr på i alt 120 EUR og mindst 60 EUR for henholdsvis det første og sidste kalenderår. Gebyret fastsættes på grundlag af de samlede indtægter fra insolvensbehandlingen (§ 55 i lov om retsgebyrer).

 • e. Inddrivelse og tvangsforanstaltninger i form af påbud, tilladelser eller forbud

Hvis skyldner er forpligtet til at udlevere løsøre, skal fogeden inddrive det pågældende løsøre hos skyldner og udlevere det til kreditor. Fogeden opkræver et gebyr på 26 EUR for denne officielle foranstaltning i henhold til punkt 221 i gebyroversigten i bilaget til lov om fogedgebyrer. Ud over dette gebyr opkræves der et tidstillæg i henhold til punkt 500 i oversigten, hvis den rapport, som fogeden udarbejder, viser, at den officielle foranstaltning varede længere end tre timer. Tillægget er på 20 EUR for hver yderligere påbegyndt time.

Hvis skyldner er forpligtet til at overdrage fast ejendom, skal fogeden tage ejendommen i besiddelse og overdrage den til kreditor (udsættelse). Der opkræves et gebyr på 98 EUR i henhold til punkt 240 i gebyroversigten i bilaget til lov om fogedgebyrer. Også her opkræves der et tidstillæg på 20 EUR i henhold til punkt 500 i oversigten for hver yderligere påbegyndt time, hvis den officielle foranstaltning varer længere end tre timer. Derudover skal fogedens udgifter betales, herunder udgifter til nødvendige tjenesteydelser leveret af tredjeparter, f.eks. flytning eller en låsesmed.

I forbindelse med retssagen om påbud om en foranstaltning (uanset om den udelukkende kan træffes af skyldner, eller om den kan træffes af en anden person i dennes sted), om tilladelse af en foranstaltning eller om forbud mod en foranstaltning skal der betales et gebyr på 20 EUR i henhold til punkt 2111 i gebyroversigten i bilaget til lov om retsgebyrer.

3.2 De vigtigste betingelser

Kreditor skal være i besiddelse af et eksigibelt dokument vedrørende sit krav. Der kan være tale om en endelig dom, der ikke længere kan appelleres, eller som er foreløbigt eksigibel (§ 704 i ZPO), eller et af de dokumenter, der er anført i § 794 i ZPO (f.eks. et retsforlig (gerichtlicher Vergleich), et tvangsfuldbyrdelsesdokument (Vollstreckungsbescheid) eller en notarialakt). Som hovedregel skal dokumentet indeholde en fuldbyrdelsespåtegning (Vollstreckungsklausel) og skal forkyndes for skyldner. Rettens fuldbyrdelsespåtegning er udelukkende påkrævet i særlige tilfælde i forbindelse med tvangsfuldbyrdelsesdokumenter, kendelser om arrest og foreløbige kendelser (§ 796, § 929, stk. 1, og § 936 i ZPO).

4 Genstanden for og karakteren af tvangsfuldbyrdelsesskridt

4.1 Hvilke former for aktiver kan gøres til genstand for sådanne skridt?

Skyldners løsøre, fordringer og andre ejendomsrettigheder samt fast ejendom kan gøres til genstand for fuldbyrdelse.

§ 811 i ZPO angiver de typer løsøre, som der ikke kan foretages udlæg i. Formålet er at sikre, at skyldner og dennes husstand kan opretholde deres personlige eller forretningsmæssige eksistensgrundlag.

Begrænsninger med hensyn til udlæg gælder også for skyldners indtægt. §§ 850 ff. i ZPO fastsætter et forbud mod udlæg i visse beløb, som er nødvendige for opretholdelse af skyldners eksistensgrundlag. Kreditsaldi kan beskyttes på en "konto fritaget for udlæg" (Pfändungsschutzkonto, § 850k i ZPO). Visse beløb, som er fritaget for udlæg, står på disse konti uanset kreditsaldoens oprindelse.

4.2 Hvad er retsvirkningen heraf?

 • I forhold til skyldner

Fuldbyrdelsesforanstaltninger i forhold til skyldners løsøre træffes ved udlæg i og realisering af den ejendom, der er foretaget udlæg i. Der foretages udlæg i skyldners fordringer og rettigheder i forhold til tredjeparter på fogedrettens foranledning. I begge tilfælde er udlægskendelsen et officielt dokument, der fører til konfiskation af den genstand, der foretages udlæg i. Konfiskation har bl.a. den virkning, at skyldner fratages kontrollen med genstanden.

 • I forhold til tredjepart

Hvis fogeden har foretaget udlæg i løsøre, der ikke tilhører skyldner, men en tredjepart, kan tredjeparten gøre indsigelse mod udlægget i sin ejendom ved hjælp af en indsigelse rejst af tredjepart (Drittwiderspruchsklage).

Hvis der er foretaget udlæg i skyldners fordringer mod en tredjepart, og disse er overdraget, kan tredjepart ikke længere betale skyldner; han/hun kan kun betale en fordring, der er overdraget til en kreditor med henblik på fratrækning fra skyldners fordring, til kreditor, hvilket frigør tredjeparten fra dennes egen gæld. En tredjepart, der misligholder denne forpligtelse, risikerer en erstatningssag.

4.3 Hvor længe kan disse skridt opretholdes?

Krav, der ikke længere kan appelleres, og krav i henhold eksigible forlig eller dokumenter er omfattet af en 30-årig forældelsesfrist i henhold til § 197 i civillovbogen (BGB). Kreditor kan på et hvilket som helst tidspunkt i den pågældende periode indgive en begæring om tvangsfuldbyrdelse.

5 Kan en afgørelse om tvangsfuldbyrdelse appelleres?

Der findes ikke nogen særlig procedure for afsigelse af kendelser om tvangsfuldbyrdelse i henhold til tysk lovgivning.

Skyldner kan gøre indsigelse mod de foranstaltninger, som kreditor søger truffet imod ham/hende som led i en tvangsfuldbyrdelsessag. Han/hun kan rejse indsigelse (Erinnerung) mod den måde, hvorpå tvangsfuldbyrdelsen foregår. Han/hun kan indgive en umiddelbar klage (Beschwerde) mod en afgørelse, der er truffet i sager, hvor der ikke har været noget retsmøde. Klagen skal indgives inden for en frist på to uger ved den domstol, hvis afgørelse er genstand for klagen, som kan omstøde sin egen afgørelse, eller til den regionale domstol som appelret.

Begæringen om et sådant retsmiddel har ingen umiddelbar indflydelse på det videre forløb af den indledte fuldbyrdelsessag og har ingen opsættende virkning.

6 Findes der nogen begrænsninger for tvangsfuldbyrdelse, navnlig med hensyn til debitorbeskyttelse og tidsfrister?

Se ovenfor under spørgsmål 4.

Bilag 1

Kommerciel værdi op til ... EUR

Gebyr
Tabel B
... EUR

Kommerciel værdi op til
... EUR

Gebyr
Tabel B
... EUR

Kommerciel værdi op til ... EUR

Gebyr
Tabel B
... EUR

500

15,00

200 000

435,00

1 550 000

2 615,00

1 000

19,00

230 000

485,00

1 600 000

2 695,00

1 500

23,00

260 000

535,00

1 650 000

2 775,00

2 000

27,00

290 000

585,00

1 700 000

2 855,00

3 000

33,00

320 000

635,00

1 750 000

2 935,00

4 000

39,00

350 000

685,00

1 800 000

3 015,00

5 000

45,00

380 000

735,00

1 850 000

3 095,00

6 000

51,00

410 000

785,00

1 900 000

3 175,00

7 000

57,00

440 000

835,00

1 950 000

3 255,00

8 000

63,00

470 000

885,00

2 000 000

3 335,00

9 000

69,00

500 000

935,00

2 050 000

3 415,00

10 000

75,00

550 000

1 015,00

2 100 000

3 495,00

13 000

83,00

600 000

1 095,00

2 150 000

3 575,00

16 000

91,00

650 000

1 175,00

2 200 000

3 655,00

19 000

99,00

700 000

1 255,00

2 250 000

3 735,00

22 000

107,00

750 000

1 335,00

2 300 000

3 815,00

25 000

115,00

800 000

1 415,00

2 350 000

3 895,00

30 000

125,00

850 000

1 495,00

2 400 000

3 975,00

35 000

135,00

900 000

1 575,00

2 450 000

4 055,00

40 000

145,00

950 000

1 655,00

2 500 000

4 135,00

45 000

155,00

1 000 000

1 735,00

2 550 000

4 215,00

50 000

165,00

1 050 000

1 815,00

2 600 000

4 295,00

65 000

192,00

1 100 000

1 895,00

2 650 000

4 375,00

80 000

219,00

1 150 000

1 975,00

2 700 000

4 455,00

95 000

246,00

1 200 000

2 055,00

2 750 000

4 535,00

110 000

273,00

1 250 000

2 135,00

2 800 000

4 615,00

125 000

300,00

1 300 000

2 215,00

2 850 000

4 695,00

140 000

327,00

1 350 000

2 295,00

2 900 000

4 775,00

155 000

354,00

1 400 000

2 375,00

2 950 000

4 855,00

170 000

381,00

1 450 000

2 455,00

3 000 000

4 935,00

185 000

408,00

1 500 000

2 535,00Bilag 2

Krav op til ... EUR

Gebyr
... EUR

Krav op til ... EUR

Gebyr
... EUR

500

35,00

50 000

546,00

1 000

53,00

65 000

666,00

1 500

71,00

80 000

786,00

2 000

89,00

95 000

906,00

3 000

108,00

110 000

1 026,00

4 000

127,00

125 000

1 146,00

5 000

146,00

140 000

1 266,00

6 000

165,00

155 000

1 386,00

7 000

184,00

170 000

1 506,00

8 000

203,00

185 000

1 626,00

9 000

222,00

200 000

1 746,00

10 000

241,00

230 000

1 925,00

13 000

267,00

260 000

2 104,00

16 000

293,00

290 000

2 283,00

19 000

319,00

320 000

2 462,00

22 000

345,00

350 000

2 641,00

25 000

371,00

380 000

2 820,00

30 000

406,00

410 000

2 999,00

35 000

441,00

440 000

3 178,00

40 000

476,00

470 000

3 357,00

45 000

511,00

500 000

3 536,00

 

Denne webside er en del af Dit Europa.

Vi vil gerne have din feedback om, hvor nyttige informationerne er for dig.

Your-Europe

Sidste opdatering: 18/01/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.