Sådan fuldbyrdes en dom

Grækenland
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Hvad forstås ved tvangsfuldbyrdelse i civil- og handelsretlige sager?

Tvangsfuldbyrdelse er tvungen opfyldelse af et materielt krav i et tvangsfuldbyrdelsesgrundlag med bistand fra de offentlige myndigheder. Der anvendes følgende fuldbyrdelsesforanstaltninger:

 • fjernelse af løsøre ved tvang
 • udsættelse fra fast ejendom ved tvang
 • udlæg
 • fængsling
 • bøder
 • tvungen forvaltning
 • erklæringer, der skal afgives under ed.

2 Hvilke(n) myndighed(er) har beføjelse til at foretage tvangsfuldbyrdelse?

Som fastsat i den [nye] civile retsplejelov (artikel 927-931 i den civile retsplejelov) varetages fuldbyrdelsen af en person med beføjelser hertil, der i det officielle dokument (Apógrafo) giver en specifik foged ordre herom og angiver metoden og om muligt de elementer, som er omfattet af fuldbyrdelsesforanstaltningerne. I tilfælde af beslaglæggelse udpeges en notar i den region, hvor beslaglæggelsen skal finde sted, som auktionarius. Ordren skal dateres og underskrives af modtageren eller dennes repræsentant. Ordren giver bemyndigelse til at træffe alle fuldbyrdelsesforanstaltninger, medmindre andet er angivet.

Den foged, som fremsendes det officielle fuldbyrdelsesgrundlag, er bemyndiget til at modtage betaling og udlevere en skriftlig kvittering samt til at udlevere det officielle dokument, hvis kravet opfyldes fuldt ud. Fogeden kan også acceptere delvis betaling. I så fald skal der udleveres en kvittering og indsættes en bemærkning herom i det officielle dokument. Delvis betaling er ikke til hinder for, at der træffes fuldbyrdelsesforanstaltninger.

Fogeden er, hvis det er nødvendigt for fuldbyrdelsen, bemyndiget til at få adgang til skyldners bolig eller andre lokaler, til at åbne døre og foretage undersøgelser og til at åbne lukkede møbler, redskaber eller beholdere. Fogeden kan anmode om bistand fra de retshåndhævende myndigheder (normalt politiet), som skal yde en sådan bistand.

Hvis skyldner modsætter sig fuldbyrdelsen, må fogeden bruge magt til at imødegå modstanden og tilkalde de retshåndhævende myndigheder (normalt politiet).

Fogeden udarbejder en rapport for hver handling under tvangsfuldbyrdelsesproceduren. Hvis fuldbyrdelsen ikke gennemføres, udarbejder fogeden en rapport med en begrundelse herfor. Hvis der begås en lovovertrædelse i forbindelse med tvangsfuldbyrdelsen, skal fogeden udarbejde en rapport og forelægge den for den kompetente anklager.

3 Hvornår kan der træffes afgørelse om tvangsfuldbyrdelse?

Et tvangsfuldbyrdelsesgrundlag er et offentligt dokument, der attesterer et krav og gør det muligt for den påståede modtager at kræve, at skyldner opfylder dets indhold, ved tvangsfuldbyrdelse. De betingelser, der skal være opfyldt, er tilstedeværelsen af grundlaget og kravets gyldighed.

3.1 Proceduren

Tvangsfuldbyrdelse er en retlig foranstaltning, der har til formål at yde juridisk beskyttelse, og ikke en forvaltningsforanstaltning. Begæringer rettet til retshåndhævende embedsmænd og alle fuldbyrdelsesakter er procedureakter. De betingelser, der skal være opfyldt med henblik på fuldbyrdelse, er følgende:

 • fogedens kompetence
 • partens søgsmålskompetence
 • kompetence til at deltage i retssagen
 • kompetence til at handle på vegne af en klient
 • tilstedeværelse af en legitim interesse
 • proceshabilitet
 • tilstedeværelse af et tvangsfuldbyrdelsesgrundlag
 • tilstedeværelse af et krav, der kan opfyldes ved fuldbyrdelse

Det er muligt at fuldbyrde både retslige og udenretslige afgørelser, uden at der nødvendigvis skal indgives begæring om en tvangsfuldbyrdelseskendelse. Følgende udgør et tvangsfuldbyrdelsesgrundlag:

 • endelige domme afsagt af græske domstole
 • kendelser afsagt af græske domstole, som er foreløbigt eksigible
 • voldgiftskendelser
 • græske domstoles registre med oplysninger om forlig eller sagsomkostninger
 • notarbekræftede dokumenter
 • betalingspåbud afgivet af græske dommere
 • kendelser om udsættelse af lejere
 • udenlandske dokumenter, der er erklæret eksigible
 • bekendtgørelser og akter, der ved lov er erklæret eksigible.

Retshåndhævende embedsmænd opdeles i direkte og indirekte retshåndhævende embedsmænd. Direkte embedsmænd udnævnes af den kreditor, der indgiver begæringen. Der er tale om a) fogeder, som er ulønnede offentlige embedsmænd med beføjelser til at træffe foranstaltninger til at beslaglægge varer i skyldners besiddelse, beslaglægge ejendom, skibe eller fly, som tilhører skyldner, træffe direkte fuldbyrdelsesforanstaltninger, anholde skyldnere, som er idømt fængsel, og forberede auktioner, b) notarer eller dommere ved civile distriktsdomstole, som træder i stedet for notarer, med beføjelser til at varetage det frivillige salg eller tvangssalget af skyldners beslaglagte aktiver og uddele provenuet fra salget ved at udarbejde en prioriteret liste. Indirekte embedsmænd er politiet, de væbnede styrker og fogedens vidner, som arbejder sammen med fogeden, når skyldner modsætter sig eller truer med at modsætte sig fuldbyrdelsen. Alle disse embedsmænd er ansvarlige for eventuel overlagt tilsidesættelse af deres forpligtelser under udøvelsen af deres hverv.

Selve fuldbyrdelseskendelsen er udstedt af den person, der har ret til at effektuere den, dvs. sagsøgeren eller dennes repræsentant, der kan, men ikke nødvendigvis skal være en advokat. De grundlæggende omkostninger ved fuldbyrdelsen er følgende:

 • fogedens gebyr for beslaglæggelse i forbindelse med krav på op til 590 EUR: 53 EUR for krav på 591-6 500 EUR: 53 EUR plus et tillæg på 2,5 % af beløbet, og for krav på mindst 6 500 EUR: 53 EUR plus et tillæg på 1 % af beløbet, dog højst 422 EUR for hver(t) beslaglagt ejendom, skib eller fly
 • fogedens gebyr for forberedelsen af hver auktion eller gentagelse af auktionsprogrammet eller sammenfattende beslaglæggelsesrapport for krav på op til 590 EUR = 53 EUR, for krav på 591-6 500 EUR = 2 % og for krav på mindst 6 501 EUR = 1 %, dog højst 210 EUR
 • auktionarius' gebyr = 30 EUR
 • fogedens gebyr for enhver anden fuldbyrdelsesforanstaltning = 240-400 EUR, som aftalt mellem fogeden og dennes klient
 • gebyr til fogedens vidne = 30 EUR til hver og 60 EUR, hvis vidnet er en foged
 • såfremt fuldbyrdelsen ophæves, reduceres fogedens gebyr med 50 %
 • 0,50 EUR for hver kilometer, som fogeden og vidnerne skal rejse fra det sted, hvor de har hjemsted, for at træffe en foranstaltning
 • særligt fogedgebyr afhængigt af fuldbyrdelsens kompleksitet: som aftalt mellem fogeden og dennes klient (betales aldrig af den person, mod hvem fuldbyrdelsen er rettet).

3.2 De vigtigste betingelser

De materielle betingelser for fuldbyrdelse er følgende:

 • tilstedeværelsen af en legitim interesse, dvs. behovet for fuldbyrdelsesforanstaltningen og den retlige beskyttelse, der er forbundet dermed
 • kravets gyldighed.

Formålet med ændringen af loven om fuldbyrdelse er at sikre balance mellem de modstridende interesser mellem kreditorer på den ene side og skyldnere eller tredjeparter på den anden side. De kriterier, som domstolene anvender med henblik på at tillade en fuldbyrdelsesforanstaltning, er følgende:

 • hurtig indfrielse af kreditorernes krav uden de store udgifter
 • beskyttelse af skyldners rettigheder og legitime interesser i almindelighed
 • sammenfald af kreditors og skyldners interesser med hensyn til behovet for at opnå den bedst mulige pris på auktion
 • beskyttelse af tredjeparts interesser.

4 Genstanden for og karakteren af tvangsfuldbyrdelsesskridt

Genstanden for fuldbyrdelsesforanstaltninger kan være skyldners ejendom og/eller skyldner selv. Fuldbyrdelsesforanstaltninger er faktiske handlinger udført af embedsmænd, der har fået bemyndigelse hertil; de giver direkte eller indirekte anledning til opfyldelse af krav ved offentlig fuldbyrdelse. Der kan træffes fuldbyrdelsesforanstaltninger mod følgende aktiver:

 • løsøre, som er i skyldners eller kreditors besiddelse eller i en tredjeparts besiddelse, som er villig til at udlevere det
 • skyldners tinglige ejendomsrettigheder til tredjeparts løsøre
 • penge
 • pengekrav mod tredjepart, som indehaves af den person, der er genstand for fuldbyrdelsen
 • fast ejendom, der tilhører skyldner, eller skyldners tinglige ejendomsrettigheder
 • skibe
 • luftfartøjer
 • intellektuelle ejendomsrettigheder, patenter, filmrettigheder.

Der kan ikke træffes fuldbyrdelsesforanstaltninger mod følgende:

 • skyldners og dennes families personlige ejendele
 • fødevarer og brændsel, som skyldner og dennes familie har brug for
 • medaljer, samlerobjekter, manuskripter, korrespondance, familieoptegnelser og forretningsbøger
 • bøger, musikinstrumenter, kunstværker
 • redskaber, maskiner, bøger eller andre elementer, som skyldner har brug for i sit arbejde
 • forbrugsgoder
 • andele i partnerskaber
 • lovpligtige underholdsbidrag
 • løn, pension eller forsikringsydelser.

4.1 Hvilke former for aktiver kan gøres til genstand for sådanne skridt?

Skyldner skal efterleve afgørelsen om fuldbyrdelsesforanstaltningen, og det samme skal alle tredjeparter. Hvis en person modsætter sig fuldbyrdelsen, må fogeden anvende tvang og samtidig tilkalde retshåndhævende myndigheder. Fogeden kan indhente bistand fra to voksne vidner eller en anden foged. I tilfælde af skyldners manglende overholdelse:

 • Hvis skyldner undlader at opfylde sin forpligtelse til at foretage en handling, der også kan foretages af en tredjepart, er kreditor berettiget til at foretage handlingen på skyldners regning
 • Hvis skyldner undlader at opfylde sin forpligtelse til at træffe en foranstaltning, som ikke kan foretages af en tredjepart, og som alene afhænger af, om den pågældende er villig hertil, pålægger retten den pågældende at træffe foranstaltningen og – såfremt han/hun ikke træffer foranstaltningen – idømmer ham/hende en bøde til kreditors fordel og fængsel
 • Hvis skyldner er forpligtet til at afholde sig fra eller til at acceptere en foranstaltning, kan retten straffe enhver overtrædelse med en bøde til kreditors fordel og fængsel.

Ingen af ovennævnte tilfælde påvirker kreditors ret til at kræve erstatning i henhold til materielle bestemmelser for tab som følge af skyldners manglende overholdelse. Skyldner kan i princippet afhænde et aktiv, men hvis det er beslaglagt, er afhændelse forbudt og ugyldig over for den person, der fik det beslaglagt, og over for de kreditorer, der har anmeldt deres fordringer

Hvis fuldbyrdelsen er rettet mod skyldners bankkonti, er banken ikke forpligtet til at give den part, der begærer fuldbyrdelse, nøjagtige oplysninger herom. Hvis et dokument om beslaglæggelse af pengekrav i skyldners besiddelse imidlertid forkyndes for en bank, er det dog forbudt at disponere over det beslaglagte beløb, og en sådan handling er ugyldig over for den person, der fik det beslaglagt. Banken skal senest otte dage efter forkyndelsen af beslaglæggelsesdokumentet oplyse, om den beslaglagte fordring (penge på bankkonti) eksisterer, og skal, hvis det er tilstrækkeligt til at opfylde kravet fra den person, der fik den beslaglagt, udbetale pengebeløbet.

4.2 Hvad er retsvirkningen heraf?

Der er i princippet ingen bestemmelser, der pålægger den part, der begærer fuldbyrdelse, en tidsfrist. Der er dog visse tidsbegrænsninger, men der er tale om frister, inden hvilke specifikke handlinger ikke gyldigt kan udføres, og de fastsætter ikke direkte et tidspunkt, hvorefter den part, der begærer fuldbyrdelse, ikke længere kan træffe foranstaltninger. Bestemmelsen om, at forskellige individuelle handlinger skal foretages inden for en bestemt periode efter beslaglæggelsen eller inden en auktion, ændrer ikke på systemets grundlag. For at forhindre, at sagen trækker ud i det uendelige, er der blot en endelig frist på et år, hvorefter beslaglæggelse eller andre handlinger ikke kan foretages i henhold til samme fuldbyrdelsesgrundlag, og en auktion må ikke afholdes på grundlag af en beslaglæggelse, der som følge af udløbet af denne frist er blevet omstødt ved en kendelse.

4.3 Hvor længe kan disse skridt opretholdes?

5 Kan en afgørelse om tvangsfuldbyrdelse appelleres?

Det eneste retsmiddel mod tvangsfuldbyrdelsen er en begæring om genoptagelse af en sag, hvor der er afsagt udeblivelsesdom. En sådan begæring kan indgives af den person, mod hvem fuldbyrdelsen er rettet, eller en kreditor med en legitim interesse inden for en frist på 15 dage efter den første fuldbyrdelsesforanstaltning, hvis det drejer sig om gyldigheden af et dokument eller en forundersøgelse, frem til den sidste fuldbyrdelsesforanstaltning, hvis det drejer sig om gyldigheden af en af fuldbyrdelsesforanstaltningerne, og seks måneder efter den sidste fuldbyrdelsesforanstaltning, hvis det drejer sig om denne foranstaltnings gyldighed. Begæringer om genoptagelse af sager, hvor der er afsagt udeblivelsesdom, kan også indgives af en tredjepart med en rettighed til genstanden for den fuldbyrdelse, der er gjort indsigelse imod, og som den pågældende har ret til at påberåbe sig over for den person, mod hvem fuldbyrdelsen er rettet, uden specifik frist. Den kompetente domstol er domstolen i det distrikt, hvor fuldbyrdelsesstedet er beliggende, nærmere bestemt den civile distriktsdomstol, hvis tvangsfuldbyrdelsesgrundlaget er en kendelse afsagt af den civile distriktsdomstol [eirinodíkeio], og enkeltmandsdomstolen i første instans [monomelés protodíkeio] i alle andre tilfælde. Det forhold, at der er indgivet en begæring om genoptagelse af sagen, hvor der er afsagt udeblivelsesdom, har ikke opsættende virkning, men retten kan træffe afgørelse om suspension af tvangsfuldbyrdelsen efter anmodning fra den part, der begærer fuldbyrdelse, med eller uden en garanti. Denne afgørelse meddeles de retshåndhævende embedsmænd, som ikke må træffe nogen fuldbyrdelsesforanstaltninger, medmindre afgørelsen specifikt bemyndiger dem hertil.

6 Findes der nogen begrænsninger for tvangsfuldbyrdelse, navnlig med hensyn til debitorbeskyttelse og tidsfrister?

Følgende begrænsninger gælder for fuldbyrdelse, navnlig vedrørende beslaglagt fast ejendom: Følgende typer løsøre og fast ejendom er udelukket fra beslaglæggelse: a) ejendom, der har lidt direkte skade, b) andele i partnerskaber, c) underholdskrav, der opstår som følge af lovgivning eller testamentariske dispositioner, samt krav om ægtefællers bidrag til opfyldelse af familiens behov, d) fordringer på lønninger, pensioner eller forsikringsydelser, medmindre der er tale om en verserende sag om underholdskrav som følge af lovgivning eller testamentariske dispositioner eller bidrag til opfyldelse af familiens behov, i hvilket tilfælde halvdelen af ejendommen kan beslaglægges, idet der tages højde for det beløb, som skyldner modtager, omfanget af de forpligtelser, der følger af ægteskabet, til at opfylde familiens behov og antallet af modtagere, e) enhver form for EU-tilskud eller -støtte i OPEKEPE's eller en tredjeparts besiddelse, indtil beløbet er indsat på modtagerernes bankkonto eller på anden vis udbetalt til dem. Undtagelsen i stk. 2, litra d), gælder også, når betalingen foretages ved, at skyldner indskyder penge på en bankkonto. Undtagelsen gælder kun i det omfang, at kontoens saldo ikke – i perioden fra afsigelsen af fuldbyrdelseskendelsen til betalingsdagen – overstiger beløbet for den fordring, der er fritaget for fuldbyrdelse.

Derudover gælder det, at skyldner har ret til at anke en tvangsfuldbyrdelsesdom med to retsmidler:

a) begæring om indsigelse mod artikel 933 i den civile retsplejelov, hvori det hedder, at: Enhver indsigelse fra den person, mod hvem fuldbyrdelsen er rettet, og kreditorer med en legitim interesse, der vedrører gyldigheden af tvangsfuldbyrdelsesgrundlaget, fuldbyrdelsesproceduren eller kravet, må kun indbringes ved at gøre indsigelse ved den civile distriktsdomstol, hvis tvangsfuldbyrdelsesgrundlaget blev udstedt af denne domstol, og enkeltmandsdomstolen i første instans i alle andre tilfælde. Hvis der indgives flere indsigelser i form af særskilte dokumenter, skal justitssekretæren sørge for, at de alle identificeres og behandles ved samme retsmøde. Yderligere indsigelsesgrunde kan kun indgives i en specifik begæring, som indgives til justitssekretariatet ved den domstol, som indsigelsen er rettet mod. Denne domstol udarbejder en rapport og fremsender den til den anden part mindst otte dage før retsmødet. Drøftelsen af indsigelsen skal berammes senest 60 dage efter indgivelsen, og stævningen forkyndes for sagsøgte 20 dage før retsmødet. Den lokale kompetente domstol er distriktsdomstolen på fuldbyrdelsesstedet, hvis andre fuldbyrdelsesforanstaltninger sker i henhold til den forkyndte kendelse. Ellers er den kompetente domstol den i artikel 584 fastsatte domstol. Hvis tvangsfuldbyrdelsesgrundlaget er en dom eller et betalingspåbud, kan indsigelser ikke antages til behandling i overensstemmelse med princippet om res judicata i henhold til henholdsvis artikel 330 og artikel 633, stk. 2, litra c). Påstande vedrørende fyldestgørelse af kravet skal dokumenteres skriftligt eller ved optagelse i retten. Der skal afsiges kendelse om indsigelsen senest 60 dage efter behandlingen.

b) I henhold til artikel 1000 i den civile retsplejelov har skyldner ret til at anmode om suspension af auktionen mod ham. Især kan den i artikel 933 nævnte domstol – på anmodning fra skyldner, som kun vil blive accepteret, hvis den indgives mindst 15 arbejdsdage forud for auktionen – under behandlingen af sagen i henhold til artikel 686 ff. suspendere auktionsproceduren i op til seks måneder at regne fra den oprindelige dato for auktionen, hvis der ikke er risiko for, at kreditor lider skade, og hvis det med rimelighed kan forventes, at skyldner indfrier fordringen over for kreditor inden for denne periode eller, hvis denne frist udløber, indtægterne fra auktionen øges. Dommen skal afsiges senest kl. 12 den sidste mandag inden auktionen, og suspensionen vil altid være betinget af betaling af: a) alle omkostninger ved at fremskynde auktionen, som vurderes i dommen, og b) mindst en fjerdedel af det skyldige beløb til den person, der fremskynder auktionen. Afgørelsen om suspension af auktionen meddeles auktionarius samme dag, som den afsiges. Betaling skal ske senest kl. 10.00 på dagen for auktionen, og såfremt en sådan betaling ikke foretages, gennemføres auktionen som planlagt.

 

Denne webside er en del af Dit Europa.

Vi vil gerne have din feedback om, hvor nyttige informationerne er for dig.

Your-Europe

Sidste opdatering: 16/12/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.