Den originale sprogudgave af denne side italiensk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

Sådan fuldbyrdes en dom

Italien
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Hvad forstås ved tvangsfuldbyrdelse i civil- og handelsretlige sager?

Ved tvangsfuldbyrdelse forstås håndhævelse ved tvang af domme eller et andet tvangsfuldbyrdelsesgrundlag (gældsinstrumenter, offentlige dokumenter (atti Publici) og bekræftede private dokumenter for særlige tjenester). I denne fase, som stadig er underlagt domstolsprøvelse, kan ordensmagten gribe ind, hvis skyldner ikke opfylder sine forpligtelser uden videre.

2 Hvilke(n) myndighed(er) har beføjelse til at foretage tvangsfuldbyrdelse?

De almindelige domstole er kompetente med hensyn til tvangsfuldbyrdelse. Anmodningen om afslag på fuldbyrdelse som omhandlet i artikel 47, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1215/2012 (Bruxelles I-forordningen (omarbejdning)) skal også indgives til de almindelige domstole.

3 Hvornår kan der træffes afgørelse om tvangsfuldbyrdelse?

Besiddelse af et tvangsfuldbyrdelsesgrundlag er en nødvendig og tilstrækkelig forudsætning for at iværksætte tvangsfuldbyrdelsesforanstaltninger. Typisk er tvangsfuldbyrdelsesgrundlaget fastsat ved lov i artikel 474 i den civile retsplejelov, og der findes to typer: retslige og udenretslige dokumenter. Retslige dokumenter omfatter domme afsagt af og dokumenter og afgørelser udstedt af en domstol under eller som afslutning på en retssag. Udenretslige dokumenter omfatter gældsinstrumenter, offentlige dokumenter og bekræftede private dokumenter, som parterne selv har stiftet.

3.1 Proceduren

Tvangsfuldbyrdelsen indledes, når tvangsfuldbyrdelsesgrundlaget, som skal være den eksigible genpart i henhold til artikel 475 i den civile retsplejelov, og tvangsfuldbyrdelsesdokumentet (precetto), som er et påbud om, at skyldner inden for en frist på mindst ti dage skal opfylde sin forpligtelse, og en advarsel om, at undladelse heraf medfører tvangsfuldbyrdelse i henhold til artikel 480 i den civile retsplejelov, forkyndes for skyldner. I henhold til artikel 480, stk. 3, skal kreditor i tvangsfuldbyrdelsesdokumentet vælge adresse i den kommune, hvori domstolen med fuldbyrdelseskompetence er beliggende. Hvis der ikke vælges adresse, indbringes appeller mod tvangsfuldbyrdelsesdokumentet til domstolen på det sted, hvor dokumentet blev forkyndt, og meddelelser forkyndes for kreditor på dommerkontoret ved samme domstol. Når disse formaliteter er bragt i orden, kan tvangsfuldbyrdelsesprocessen indledes ved, at fogeden, som først fremviser de nødvendige dokumenter som nævnt ovenfor, foretager udlæg. Udlægget skal finde sted senest 90 dage efter den dato, hvor tvangsfuldbyrdelsesdokumentet blev forkyndt, men ikke tidligere end den frist, der er fastsat i dokumentet. I modsat fald bortfalder tvangsfuldbyrdelsesdokumentet (artikel 481). Advokatbistand er påkrævet i denne fase.

Udlægget bliver ugyldigt, hvis der ikke anmodes om overdragelse eller salg senest 45 dage efter dets afslutning.

Tvangsfuldbyrdelsen skal sikre håndhævelse ved tvang af uopfyldte forpligtelser ved ordensmagtens hjælp. Der kan træffes tvangsfuldbyrdelsesforanstaltninger i forhold til både økonomiske fordringer og forpligtelser til at udlevere løsøre eller fast ejendom og i forhold til positive, ikke-substituerbare forpligtelser.

3.2 De vigtigste betingelser

En nødvendig og tilstrækkelig betingelse for at indlede tvangsfuldbyrdelsen er besiddelse af et tvangsfuldbyrdelsesgrundlag, som fastsætter en ret, der er "sikker, opgjort til et fast beløb og forfalden" (certo, liquido ed esigibile) (artikel 474). Graden af "sikkerhed" varierer afhængigt af dokumentet: Det er indlysende, at der er en større grad af sikkerhed forbundet med en dom i første instans (som kan fuldbyrdes på et foreløbigt grundlag) end med et gældsinstrument eller transaktioner i henhold til offentlige dokumenter eller bekræftede private dokumenter.

4 Genstanden for og karakteren af tvangsfuldbyrdelsesskridt

Fogedretten udsteder forskellige typer foranstaltninger, normalt påbud (ordinanze), i løbet af proceduren. De spænder fra de foranstaltninger, der er nødvendige for at fastsætte regler for en korrekt gennemførelse af sagen, til foranstaltninger, der giver brugsret, f.eks. dekreter (decreto) om tildeling af den ejendom, hvori der er foretaget udlæg, til den person, der købte den på auktion, eller som var den højestbydende.

4.1 Hvilke former for aktiver kan gøres til genstand for sådanne skridt?

Følgende kan være omfattet af ekspropriation: a) løsøre, b) fast ejendom, c) skyldners krav og løsøre, som skyldner opbevarer i tredjeparts lokaler, d) aktier i selskaber.

Forpligtelser til at udlevere løsøre og frigive fast ejendom og positive og negative forpligtelser, som kan overdrages, kan også tvangsfuldbyrdes.

4.2 Hvad er retsvirkningen heraf?

Tvangsfuldbyrdelse i forhold til pengebeløb, som indledes ved udlæg, indebærer, at de beløb, hvori der er foretaget udlæg, ikke er tilgængelige for den skyldner, som var genstand for fuldbyrdelsesforanstaltningerne. Enhver handling, hvor der disponeres over disse penge, vil derfor være ugyldig og må ikke anvendes til at hindre tvangsfuldbyrdelse.

4.3 Hvor længe kan disse skridt opretholdes?

Fuldbyrdelsesforanstaltninger træffes med henblik på opfyldelse af krav og kan derfor ikke bruges som bevismidler i forbindelse med efterforskning.

5 Kan en afgørelse om tvangsfuldbyrdelse appelleres?

Retssystemet giver skyldner (og/eller tredjeparter, som er genstand for fuldbyrdelsesforanstaltninger) mulighed for at appellere akter og domme i forbindelse med fuldbyrdelsessager. Appeller kan give anledning til kendelser i to forskellige typer sager:

- appel af fuldbyrdelse (opposizione all'esecuzione) (artikel 615 og 616 i den civile retsplejelov), hvor retten til at træffe fuldbyrdelsesforanstaltninger (eller tilstedeværelsen af kreditors ret til at træffe fuldbyrdelsesforanstaltninger) anfægtes

- appel af fuldbyrdelsesakter (opposizione agli esercizi atti esecutivi) (artikel 617 og 618 i den civile retsplejelov), hvor lovligheden af dokumenter, der anvendes under fuldbyrdelsessagen (procedurefejl) anfægtes.

Appeller mod fuldbyrdelse eller fuldbyrdelsesakter, som indgives inden tvangsfuldbyrdelsen indledes, defineres som appeller mod et tvangsfuldbyrdelsesdokument (precetto), fordi de følger af det dokument, der giver varsel om fuldbyrdelsen. Appellen indgives mod tvangsfuldbyrdelsesdokumentet ved den kompetente domstol eller mod beløbet og området i overensstemmelse med de almindelige bestemmelser i loven.

Såfremt fuldbyrdelsen allerede er indledt, eller kendelsen om udlæg allerede er forkyndt, indbringes appellen mod fuldbyrdelse eller mod eksigible dokumenter for fogedretten i form af en specifik appel.

Tredjeparter, der påberåber sig tinglige rettigheder over fast ejendom, kan indbringe en appel for fogedretten, indtil ejendommen er solgt eller overdraget.

De relevante lovbestemmelser er artikel 615, 616, 617, 618 og 619 i den civile retsplejelov.

6 Findes der nogen begrænsninger for tvangsfuldbyrdelse, navnlig med hensyn til debitorbeskyttelse og tidsfrister?

Ud over elementer, der i henhold til særlige lovbestemmelser ikke kan gøres til genstand for udlæg, kan der ikke foretages udlæg i følgende:

1) hellige genstande, der anvendes ved udøvelse af en religion

2) vielsesringe, tøj, linned, senge, spiseborde og stole, klædeskabe, kommoder, køleskabe, komfurer og ovne, på gas eller elektriske, vaskemaskiner, husholdnings- og køkkenredskaber og et møbel hertil, der er tilstrækkeligt til at opfylde skyldners og dennes husstands behov. Dette omfatter dog ikke møbler af en betydelig værdi (undtagen senge), herunder værdifulde antikviteter og genstande af bekræftet kunstnerisk værdi

3) fødevarer og brændsel, der er nødvendige for skyldner og de øvrige personer, der er nævnt i det foregående punkt, i en måned.

Møbler (undtagen senge) af en betydelig økonomisk værdi (herunder værdifulde antikviteter og genstande af bekræftet kunstnerisk værdi) er også udelukket.

Der må ikke foretages udlæg i våben og andre elementer, som skyldner skal være i besiddelse af for at kunne yde en offentlig tjeneste, dekorationer, breve, optegnelser og familiedokumenter i almindelighed samt manuskripter, undtagen i tilfælde, hvor de indgår i en samling.

Efter loven kan der desuden ikke foretages udlæg i bl.a. følgende: statslig ejendom, ikkedisponible aktiver, som ejes af staten eller en anden offentlig myndighed, ejendom, der er omfattet af formueforholdet mellem ægtefæller, kirkelige institutioners ejendom og religiøse bygninger.

Der må ikke træffes fuldbyrdelsesforanstaltninger, hvis forældelsesfristen for kravet er udløbet. Forældelsesfrister varierer, afhængigt af hvilken rettighed der er tale om. Det er imidlertid vigtigt at bemærke, at lovgivningen undertiden fastsætter forskellige forældelsesfrister, afhængigt af hvilken type fuldbyrdelsesgrundlag kravet er omfattet af. Forældelsesfristen for et krav fastlagt ved dom er f.eks. ti år, selv om der for denne type krav generelt er fastsat en kortere forældelsesfrist i lovgivningen.

En nylig lovændring indebærer, at domstolen på det sted, hvor skyldner har permanent eller midlertidig bopæl, hjemsted eller hovedsæde, efter kreditors anmodning kan tillade, at der foretages udlæg i ejendommen ad elektronisk vej (artikel 492a i den civile retsplejelov, som ændret ved lovdekret nr. 83 af 27. juni 2015 (som ændret ved lov nr. 132 af 6. august 2015)). Der er desuden indført ratemæssige betalingsformer i forbindelse med fuldbyrdelse i forhold til løsøre som en del af lovændringen om udlæg i ejendom (Conversione del pignoramento).

Relevante bilag

Den civile retsplejelov (474-482) PDF (64 Kb) it

 

Denne webside er en del af Dit Europa.

Vi vil gerne have din feedback om, hvor nyttige informationerne er for dig.

Your-Europe

Sidste opdatering: 22/12/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.