Sådan fuldbyrdes en dom

Letland
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Hvad forstås ved tvangsfuldbyrdelse i civil- og handelsretlige sager?

Tvangsfuldbyrdelse er et trin i civile retssager, hvor en foged tvangsfuldbyrder en afgørelse truffet af domstole, andre institutioner eller embedsmænd, hvis skyldner (sagsøgte) ikke frivilligt handler i overensstemmelse med en afgørelse inden for den frist, der er fastsat ved lov eller af retten.

Se "Juridiske erhverv: Letland" for at få oplysninger om de foranstaltninger, en foged kan anvende ved tvangsfuldbyrdelse.

2 Hvilke(n) myndighed(er) har beføjelse til at foretage tvangsfuldbyrdelse?

Fogeden tvangsfuldbyrder afgørelser truffet af domstole og andre institutioner og varetager andre opgaver fastsat ved lov.

3 Hvornår kan der træffes afgørelse om tvangsfuldbyrdelse?

Retslige afgørelser kan fuldbyrdes efter deres ikrafttræden, medmindre de i henhold til loven eller retsafgørelser skal fuldbyrdes straks. Fogeden kan indlede tvangsfuldbyrdelsesprocedurer på grundlag af et tvangsfuldbyrdelsesdokument.

Under proceduren for fuldbyrdelse af retsafgørelser fuldbyrdes følgende afgørelser truffet af domstole, dommere og andre institutioner:

 • domme og retsafgørelser i civile og administrative sager
 • domme og afgørelser i strafferetlige sager om generhvervelse af ejendom
 • retsafgørelser i sager om administrative overtrædelser vedrørende generhvervelse af ejendom
 • retsafgørelser om godkendelse af aftaler
 • afgørelser truffet af permanente voldgiftsretter
 • afgørelser truffet af udenlandske domstole og voldgiftsretter i bestemte sager fastsat ved lov
 • retsafgørelser om idømmelse af processuelle straffe – bøder
 • afgørelser truffet af et klageorgan
 • afgørelser truffet af offentlige tilsynsmyndigheder (herefter benævnt "tilsynsmyndigheder") vedrørende tvister eller aftaler.

Medmindre andet er angivet i lovgivningen, er følgende også omfattet af de tvangsfuldbyrdelsesprocedurer, der gælder for retsafgørelser:

 • afgørelser truffet af institutioner og embedsmænd i sager om administrative overtrædelser, hvis dette er fastsat ved lov
 • administrative love vedrørende betalinger udstedt af myndigheder og statsansatte
 • afgørelser truffet af personer tilknyttet retsvæsenet (notarer, advokater eller fogeder) om honorarer, honorarer for juridisk bistand og godtgørelse af udgifter i forbindelse med ydelser og stempelafgifter
 • retsakter vedtaget af Rådet, Kommissionen eller Den Europæiske Centralbank i henhold til artikel 299 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde
 • notarialdokumenter udarbejdet efter procedure fastlagt i del D1 i loven om notarer.

Et tvangsfuldbyrdelsesdokument er:

 • et tvangsfuldbyrdelsesdokument, der i civile eller administrative sager er udstedt på grundlag af en retsafgørelse eller i straffesager på grundlag af en retsafgørelse om godkendelse af en aftale, en afgørelse truffet af en permanent voldgiftsret, en afgørelse truffet af et klageorgan, en afgørelse truffet af tilsynsmyndighederne vedrørende tvister eller aftaler, en afgørelse truffet er en udenlandsk ret eller en udenlandsk voldgiftsret og retsakter vedtaget af Rådet, Kommissionen eller Den Europæiske Centralbank i henhold til artikel 299 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde
 • en afgørelse truffet af institutioner og embedsmænd i sager om administrative overtrædelser
 • en retsafgørelse i sager om administrative overtrædelser
 • et uddrag fra en offentlig anklagers afgørelse eller kendelse i strafferetlige sager om generhvervelse af ejendom
 • en udførelsesforordning udstedt på grundlag af en administrativ retsakt (afsnit 539(2)2) i civilretsplejeloven)
 • en afgørelse truffet af en dommer om håndhævelse af ubestridte gældskrav, håndhævelse af gældskrav i overensstemmelse med kautionsprocedurer eller frivilligt salg af fast ejendom ved auktion ad rettens vej
 • retsafgørelser om idømmelse af processuelle straffe – bøder
 • en regning udfærdiget af en notar, advokat eller foged
 • et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument udstedt af en udenlandsk domstol eller kompetent myndighed i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 805/2004
 • en attest udstedt af en udenlandsk domstol eller kompetent myndighed i henhold til artikel 41, stk. 1, i Rådets forordning (EF) nr. 2201/2003
 • en attest udstedt af en udenlandsk domstol eller kompetent myndighed i henhold til artikel 42, stk. 1, i Rådets forordning (EF) nr. 2201/2003
 • en attest udstedt af en domstol, herunder en udenlandsk domstol, i henhold til artikel 20, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 861/2007
 • en betalingsordre udstedt af en domstol, herunder en udenlandsk domstol, i henhold til artikel 20, stk. 18, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1896/2006
 • en retsafgørelse om tilladelse til den sikrede kreditor til at sælge skyldnerens pantsatte ejendom i en procedure om retsbeskyttelse (insolvenslovens afsnit 37(2))
 • et uddrag af en afgørelse udstedt af en udenlandsk domstol eller kompetent myndighed i henhold til artikel 20, stk. 1, litra b), i Rådets forordning (EF) nr. 4/2009
 • et uddrag af det officielt bekræftede dokument udstedt af en udenlandsk domstol eller kompetent myndighed i henhold til artikel 48, i Rådets forordning (EF) nr. 4/2009
 • den ensartede akt, der hjemler ret til eksekution i den bistandssøgte medlemsstat i overensstemmelse med modellen i bilag II til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1189/2011 af 18. november 2011
 • notarielt tvangsfuldbyrdelsesdokument udarbejdet efter procedure fastlagt i del D1 i loven om notarer
 • en attest udstedt af en udenlandsk domstol eller kompetent myndighed i henhold til artikel 53 eller 60 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1215/2012 af 12. december 2012 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område
 • et uddrag fra en afgørelse truffet af en kompetent myndighed i en EU-medlemsstat eller en EØS-stat om sanktionering i form af en administrativ bøde i forbindelse med overtrædelser i arbejdstageres meddelelser, der modtages i informationssystemet for det indre marked (IMI):
 • del A i en europæisk kendelse til sikring af bankindeståender udstedt af en domstol, herunder en udenlandsk domstol, i henhold til artikel 19, stk. 1, litra a), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 655/2014.

3.1 Proceduren

Retslige og udenretslige afgørelser kan fuldbyrdes efter deres ikrafttræden, medmindre de i henhold til loven eller retsafgørelser skal fuldbyrdes straks. Hvis der er fastsat en frivillig fuldbyrdelsesperiode for en retslig afgørelse, og afgørelsen ikke fuldbyrdes, udformer retten et tvangsfuldbyrdelsesdokument, når den frivillige fuldbyrdelsesperiode er udløbet. Fogeden kan indlede tvangsfuldbyrdelsesprocedurer på grundlag af et tvangsfuldbyrdelsesdokument.

Et tvangsfuldbyrdelsesdokument udstedes efter anmodning til en fuldbyrdelsesansvarlig af den ret, som afgør sagen på det pågældende tidspunkt. Der skal udstedes et tvangsfuldbyrdelsesdokument for hver afgørelse. Hvis afgørelsen skal tvangsfuldbyrdes på forskellige steder, skal afgørelsen straks tvangsfuldbyrdes på hvert enkelt sted, og hvis afgørelsen er truffet til fordel for flere sagsøgere eller mod flere sagsøgte, skal retten udstede flere tvangsfuldbyrdelsesdokumenter efter den fuldbyrdelsesansvarliges anmodning. Når flere tvangsfuldbyrdelsesdokumenter udstedes, angives det præcise sted for tvangsfuldbyrdelsen, eller den del af afgørelsen, som skal tvangsfuldbyrdes ifølge tvangsfuldbyrdelsesdokumentet, i hvert af disse tvangsfuldbyrdelsesdokumenter. Hvis der er tale om solidarisk hæftelse, angives den sagsøgte, over for hvem tvangsfuldbyrdelsen skal ske ifølge tvangsfuldbyrdelsesdokumentet.

For at indlede tvangsfuldbyrdelsen af en afgørelse skal det tvangsfuldbyrdelsesdokument, der er udstedt til den fuldbyrdelsesansvarlige eller dennes bemyndigede repræsentant, forelægges en foged sammen med en begæring.

3.2 De vigtigste betingelser

Fogedloven og regulativ nr. 202 "Regulativ om autoriserede fogeders fortegnelser" vedtaget af ministerkabinettet den 14. marts 2006 omhandler de generelle forhold vedrørende autoriserede fogeder.

4 Genstanden for og karakteren af tvangsfuldbyrdelsesskridt

Anvendelsen af de tvangsfuldbyrdelsesforanstaltninger, der er fastsat i civilretsplejeloven, ved tvangsfuldbyrdelsen af retsafgørelser og andre institutioners afgørelser har til formål at begrænse skyldnerens rettigheder med henblik på genoprette balancen mellem rettighederne for den person, hvis lovbeskyttede civile rettigheder eller interesser er berørt, og skyldnerens forpligtelse til at efterleve den afgørelse, som retten (eller en anden institution) har truffet.

4.1 Hvilke former for aktiver kan gøres til genstand for sådanne skridt?

Fogeder kan gøre udlæg i en skyldners løsøre – herunder enhver genstand, der er deponeret hos tredjemand – og immaterielle værdier, såsom penge, som tredjemand skylder skyldneren (aflønning for udført arbejde eller tilsvarende betaling, skyldners øvrige indkomst eller investeringer i kreditinstitutter) og i fast ejendom.

Visse værdier, som er specificeret i lovgivningen, og genstande, der helt eller delvis tilhører skyldneren, kan der ikke gøres udlæg i (f.eks. fast inventar og udstyr i hjemmet, tøj, fødevarer, bøger, instrumenter og værktøj, som skyldneren har brug for i sit daglige arbejde for at sikre sit underhold).

Der kan ikke gøres udlæg i følgende genstande, der helt eller delvis tilhører skyldneren, ifølge tvangsfuldbyrdelsesdokumenter:

 • fast inventar og udstyr i hjemmet samt tøj, der er nødvendigt for skyldneren, dennes familie og personer, der forsørges af vedkommende:
  • tøj, sko og undertøj til daglig brug
  • sengetøj, nattøj og håndklæder
  • køkkenudstyr og service til daglig brug
  • møbler – en seng og en stol pr. person samt et bord og et skab pr. familie
  • alt udstyr til børn.
 • fødevarer i hjemmet, som kan dække behovet for skyldneren, dennes familie og personer, der forsørges af vedkommende, i tre måneder
 • kontanter svarende til mindstelønnen for skyldneren, hvert medlem af dennes familie og personer, der forsørges af vedkommende, men dog kontanter svarende til 50 % af mindstelønnen for skyldneren, hvert medlem af dennes familie og personer, der forsørges af vedkommende, hvis der er tale om inddrivelse af underholdsbidrag til mindreårige børn eller den offentlige garantifond for underholdsbidrag
 • en ko eller ged og en gris pr. familie og nødvendigt foder, indtil ny foder høstes, eller husdyrene kan sættes på græs
 • brændsel til madlavning til familien og opvarmning af boligen i opvarmningssæsonen
 • bøger, instrumenter og værktøj, som skyldneren har brug for i sit daglige arbejde for at sikre sit underhold
 • landbrugsudstyr, dvs. redskaber, maskiner, husdyr og såsæd, som er nødvendig for bedriften, sammen med den mængde foder, der kræves til husdyrene indtil næste høst. Instrukser fra landbrugsministeren afgør, hvilke landbrugsredskaber, hvor mange husdyr og hvor meget foder der anses for nødvendigt
 • løsøre, der i henhold til civilretten anses for nagelfast ejendom, særskilt fra fast ejendom
 • kirker og rituelle genstande.

Der kan ligeledes ikke gøres udlæg i:

 • afskedigelsesgodtgørelse, begravelsesydelser, engangsydelser til efterladt ægtefælle, offentlige socialydelser, offentlige ydelser til børn med cøliaki, efterladtepension og ydelser til efterladte
 • kompensation for slid af værktøjer, der tilhører en ansat, og anden kompensation fastsat ved lov og bestemmelser vedrørende lovlige ansættelsesforhold
 • beløb, der betales til en ansat i forbindelse med tjenesterejser og forflyttelse til arbejde i et andet geografisk område
 • sociale ydelser
 • børnebidrag svarende til det minimumsbidrag, der er fastsat af kabinettet, som på grundlag af retsafgørelse eller afgørelse truffet af den offentlige garantifond for underholdsbidrag skal betales af en af forældrene, samt børnebidrag, der udbetales af den offentlige garantifond for underholdsbidrag.

4.2 Hvad er retsvirkningen heraf?

Når der gøres udlæg i en skyldners løsøre, faste ejendom eller indkomst, har skyldneren ikke længere fri råderet over den.

Hvis fogedens krav eller ordrer ikke overholdes, udarbejder fogeden et dokument, som indgives til retten, der træffer afgørelse om betalingsforpligtelsen. Retten kan idømme den skyldige part en bøde – op til 360 EUR, hvis der er tale om en fysisk person, og op til 750 EUR, hvis vedkommende er embedsmand. Retsafgørelsen kan påklages.

For bestemte kategorier af sager kan der fastsættes specifikke sanktioner for manglende overholdelse af fogedens krav.

Hvis fogeden møder modstand, når han skal gøre udlæg, kan politiet blive bedt om at bistå.

Hvis en skyldner ikke møder op ved fogeden i overensstemmelse med en mødebegæring eller nægter at afgive forklaring eller de lovpligtige oplysninger, kan fogeden indbringe sagen for retten, således at denne træffer afgørelsen om vedkommendes betalingsforpligtelse. Retten kan træffe afgørelse om at pålægge skyldneren mødepligt og idømme en bøde på op til 80 EUR, hvis der er tale om en fysisk person, og op til 360 EUR, hvis vedkommende er embedsmand.. Retsafgørelsen kan påklages.

Hvis det kommer frem, at en skyldner forsætligt har afgivet falske oplysninger, skal fogeden overgive sagen til den offentlige anklager.

4.3 Hvor længe kan disse skridt opretholdes?

Et tvangsfuldbyrdelsesdokument kan tvangsfuldbyrdes inden for en periode på ti år fra datoen for ikrafttrædelsen af en retsafgørelse, medmindre andre perioder er fastsat ved lov. Hvis der ved en afgørelse pålægges betaling i form af rater, er tvangsfuldbyrdelsesdokumentet gyldigt i hele den periode, hvor raterne forfalder til betaling, og den tiårige periode starter fra slutdatoen for hver betaling.

5 Kan en afgørelse om tvangsfuldbyrdelse appelleres?

Tvangsfuldbyrdelsesproceduren indledes på grundlag af et gyldigt tvangsfuldbyrdelsesdokument udstedt af retten eller en anden institution. Den person, der pålægges en pligt ved en afgørelse truffet af retten eller en anden institution, kan påklage den efter den almindelige procedure fastsat i bestemmelser om appel (påklage) af afgørelser truffet af retten eller andre institutioner.

På anmodning fra en af sagsparterne og under hensyntagen til de involverede parters besiddelser eller andre omstændigheder kan den ret, som afgør sagen, beslutte at udsætte tvangsfuldbyrdelsen af afgørelsen, at opsplitte tvangsfuldbyrdelsen i rater eller at ændre tvangsfuldbyrdelsesmåden eller -proceduren. En underordnet klage vedrørende en retsafgørelse om udsættelse af tvangsfuldbyrdelsen, om opdeling af tvangsfuldbyrdelsen i rater eller om ændring af tvangsfuldbyrdelsesmåden eller -proceduren kan indbringes for en højere ret inden for ti dage. Hvis en retsafgørelse på grund af omstændighederne er vanskelig eller umulig at tvangsfuldbyrde, kan fogeden indgive et forslag til den kompetente domstol om at udsætte tvangsfuldbyrdelsen, opdele tvangsfuldbyrdelsen i rater eller ændre tvangsfuldbyrdelsesmåden eller -proceduren.

Fogeden kan udsætte tvangsfuldbyrdelsen på grundlag af en anmodning fra en fuldbyrdelsesansvarlig eller en retsafgørelse om at udsætte tvangsfuldbyrdelsesforanstaltningerne eller salget af en ejendom eller en retsafgørelse om at udsætte tvangsfuldbyrdelsen eller opdele tvangsfuldbyrdelsen af afgørelsen i rater.

6 Findes der nogen begrænsninger for tvangsfuldbyrdelse, navnlig med hensyn til debitorbeskyttelse og tidsfrister?

En kreditor eller en skyldner kan ved indgivelse af en begrundet klage påklage en fogeds foranstaltninger i forbindelse med fuldbyrdelsen af en dom eller fogedens afvisning af at træffe sådanne foranstaltninger, dog ikke vedrørende en ugyldig auktion, til distrikts- eller byretten, hvor fogeden officielt er udpeget, senest ti dage fra den dag, hvor de påklagede foranstaltninger blev truffet, eller den dag, hvor en klager, som ikke har fået meddelelse om tid og sted for de pågældende foranstaltninger, får kendskab til sådanne foranstaltninger.

En klage skal behandles på et retsmøde inden for 15 dage. Skyldneren og kreditoren samt fogeden skal underrettes om retsmødet. Hvis sådanne personer ikke deltager i mødet, er det ikke til hinder for behandlingen af sagen.

På grundlag af en begrundet anmodning fra den person, der indgiver en klage, kan en dommer træffe afgørelse om at udsætte tvangsfuldbyrdelsen, forbyde overførslen af penge til en foged, en kreditor eller en skyldner eller suspendere salget af ejendom. Afgørelsen skal fuldbyrdes omgående.

Retsafgørelsen kan påklages.

Links

https://www.tm.gov.lv – justitsministeriets websted

http://www.lzti.lv/ – rådet for lettiske autoriserede fogeder

https://tiesas.lv – Letlands domstolsportal

 

Denne webside er en del af Dit Europa.

Vi vil gerne have din feedback om, hvor nyttige informationerne er for dig.

Your-Europe

Sidste opdatering: 27/05/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.