Sådan fuldbyrdes en dom

Litauen
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Hvad forstås ved tvangsfuldbyrdelse i civil- og handelsretlige sager?

Ved fuldbyrdelse af en dom forstås parternes opfyldelse af de forpligtelser, der pålægges dem ved en retsafgørelse i forbindelse med en retssag. Visse retsafgørelser kræver ikke særlig fuldbyrdelse, nemlig afgørelser om anerkendelse eller ophævelse, ændring eller etablering af retsforhold. Afgørelsen kan fuldbyrdes af parterne frivilligt, dvs. uden tvangsfuldbyrdelsesforanstaltninger. Hvis den tabende part i en sag ikke frivilligt opfylder forpligtelserne i dommen, har fordringshaveren, som har anlagt sagen, ret til at anmode retten om udstedelse af et eksekutionsfundament og overdrage det til fogeden.

Fogeden er en person, som staten har beføjet til på anmodning af fordringshaver at iværksætte tvangsfuldbyrdelsesforanstaltninger med henblik på at gennemtvinge opfyldelsen af de forpligtelser i henhold til dommen, som skyldneren ikke har opfyldt frivilligt.

Tvangsfuldbyrdelse af retsafgørelser reguleres ved den civile retsplejelovs afsnit VI ("fuldbyrdelsesprocedure", den civile retsplejelov) og justitsministerens dekret nr. 1R-352 af 27. oktober 2005 om godkendelse af afgørelsernes fuldbyrdelsesprocedure ("dekret nr. 1R-352"). Specifikke regler for fuldbyrdelse af retsafgørelser kan fastlægges ved andre retsakter.

2 Hvilke(n) myndighed(er) har beføjelse til at foretage tvangsfuldbyrdelse?

Retsafgørelser tvangsfuldbyrdes af fogederne.

3 Hvornår kan der træffes afgørelse om tvangsfuldbyrdelse?

3.1 Proceduren

Det eksekutionsfundament, der er udstedt på grundlag af en retsafgørelse, overdrages til fogeden af den hertil beføjede person, nemlig fordringshaver eller dennes repræsentant. Hvis eksekutionsfundamentet overdrages fogeden af fordringshavers repræsentant, kræver loven, at repræsentantens rettigheder i forbindelse med denne opgave angives i en fuldmagt, der er udstedt og udfærdiget i overensstemmelse med loven. Med andre ord skal en fuldmagt, som udstedes af fysiske personer, attesteres ved notardokument, og repræsentanten for en juridisk person kan ligeledes få udstedt en fuldmagt af den berørte juridiske person. Hvis eksekutionsfundamentet overdrages fogeden af en advokat eller dennes assistent, skal den pågældende ligeledes for fogeden fremlægge en skriftlig aftale, som er indgået med klienten, eller ethvert andet dokument, hvori den pågældendes rettigheder og forpligtelser og disses rækkevidde beskrives. Eksekutionsfundamenter til inddrivelse af pengekrav fremsendes til fogederne via disses informationssystem i overensstemmelse med den procedure, der er fastlagt i dekret nr. 1R-352, nemlig ved ligelig fordeling mellem fogederne i den pågældende retskreds under hensyntagen til eksekutionsfundamentets kategori som fastlagt ved dekret nr. 1R-352 og de omhandlede beløb, der skal inddrives, og idet det sikres, at ethvert nyt eksekutionsfundament vedrørende en eksisterende debitor tildeles den foged, der allerede varetager en inddrivelsessag over for denne debitor, medmindre det nye eksekutionsfundament ikke hidrører fra denne fogeds retskreds. Fogeden kontrollerer inden tre arbejdsdage fra modtagelsen af eksekutionsfundamentet eller med det samme, hvis det er en hastesag, om der er åbenbare hindringer for forkyndelsen af eksekutionsfundamentet og iværksættelsen af fuldbyrdelsesforanstaltningerne.

3.2 De vigtigste betingelser

Et eksekutionsfundament kan overdrages fogeden af fordringshaver eller dennes repræsentant eller af den myndighed eller den embedsmand, der har udstedt det. Hvis skyldneren er en fysisk person, forkynder fogeden eksekutionsfundamentet på den pågældendes bopæl, der, hvor vedkommende har sine aktiver, eller på vedkommendes arbejdssted. Hvis skyldneren er en juridisk person, forkynder fogeden eksekutionsfundamentet der, hvor skyldner har sit hovedsæde eller sine aktiver.

Eksekutionsfundamenterne skal være overdraget inden udløbet af tidsfristen. Fuldbyrdelseskendelser, der er afsagt på grundlag af domme, kan overdrages fogeden med henblik på tvangsfuldbyrdelse inden fem år fra datoen for afsigelsen af den endelige dom. Fristen for overdragelse af eksekutionsfundamentet til en dom i hastesager løber fra dagen efter afsigelsen af den pågældende dom.

Et eksekutionsfundament anses for accepteret, når fordringshaver betaler administrationsomkostningerne for fogedens tvangsfuldbyrdelsesydelser. Alt efter fordringshavers formueforhold, når der er tale om en fysisk person, kan fogeden give afkald på hele eller dele af betalingen af fuldbyrdelsesomkostningerne eller udskyde opkrævningen heraf, til tvangsfuldbyrdelsesproceduren er afsluttet.

4 Genstanden for og karakteren af tvangsfuldbyrdelsesskridt

Der er adgang til følgende tvangsfuldbyrdelsesforanstaltninger:

 1. beslaglæggelse af skyldners midler og ejendoms- eller formueretlige rettigheder
 2. beslaglæggelse af skyldners ejendom og midler, der indehaves af andre personer
 3. forbud udstedt til andre mod, at de overfører penge eller overdrager ejendom til skyldner eller opfylder andre forpligtelser på dennes vegne
 4. konfiskation af dokumentation for skyldners rettigheder
 5. udlæg i skyldners løn, pension, understøttelse eller anden indkomst
 6. konfiskation af visse af skyldners aktiver, som er genstand for retsafgørelsen, og overdragelse heraf til fordringshaver
 7. realisering af skyldners formue, hvorefter det opnåede provenu bruges til at betale fordringshaver det skyldige beløb
 8. påbud eller forbud udstedt til skyldner vedrørende visse handlinger
 9. modregning af gensidig gæld
 10. andre foranstaltninger fastsat ved lov.

Der kan iværksættes flere tvangsfuldbyrdelsesforanstaltninger samtidig.

4.1 Hvilke former for aktiver kan gøres til genstand for sådanne skridt?

Hos en fysisk person beslaglægges følgende:

 • pant og aktiver, der er stillet som sikkerhed i tilfælde af tvangsfuldbyrdelse, til fordel for panthaver eller indehaveren af sikkerhedsstillelsen
 • formue, ejendomsrettigheder, værdipapirer, lønninger, stipendier eller anden indkomst eller løsøre, der tilhører skyldner
 • fast ejendom tilhørende skyldner
 • landbrugsjord tilhørende skyldner, hvis dennes hovederhverv er landbrug
 • den bolig, hvor skyldner bor.

Hos en juridisk person beslaglægges følgende:

 • pant og aktiver, der er stillet som sikkerhed i tilfælde af tvangsfuldbyrdelse, til fordel for panthaver eller indehaveren af sikkerhedsstillelsen
 • formue, ejendomsrettigheder, værdipapirer, færdigvarer tilhørende skyldner samt løsøre og fast ejendom, der ikke anvendes direkte eller tilpasses til direkte anvendelse i produktionen, bortset fra administrationslokaler
 • andre aktiver
 • fast ejendom, der er nødvendig for produktionen, samt råvarer, materialer, værktøjsmaskiner, udstyr og andre investeringsgoder beregnet direkte til produktionen.

4.2 Hvad er retsvirkningen heraf?

Tvangsfuldbyrdelsesforanstaltninger og -procedurer varierer, alt efter om genstanden for tvangsfuldbyrdelsen er et pengekrav eller ikke, og hvad der er genstand for beslaglæggelsen (skyldnerens midler, indtægter eller andre aktiver).

Når en tvangsfuldbyrdelse af et pengekrav er rettet mod skyldners midler, som står i kreditinstitutter, betalingsinstitutter eller institutter, der udsteder elektroniske penge, udsteder fogeden i løbet af tvangsfuldbyrdelsen via informationssystemet et påbud til disse institutter om de begrænsninger, der gør sig gældende for kontanter, med det formål at begrænse de midler, som skyldner har adgang til, eller gøre udlæg i skyldners midler for at dække fordringen og tvangsfuldbyrdelsesomkostningerne.

Hvis fogeden konstaterer, at nogle af skyldners midler eller andre aktiver indehaves af tredjemand (fogeden har ret til at modtage disse oplysninger såvel som oplysninger om, hvorvidt den pågældende tredjemand har pligt til at refundere skyldner eller overdrage andre aktiver til vedkommende), bliver disse beslaglagt.

Hvis tvangsfuldbyrdelsen vedrører udlæg i skyldners indkomst, forelægger fogeden fuldbyrdelseskendelsen for skyldners arbejdsgiver eller enhver anden, der udbetaler penge til skyldner. Der gøres udlæg i skyldners løn og lignende betalinger i det omfang, det er nødvendigt for at dække de skyldige beløb.

Hvis tvangsfuldbyrdelsen vedrører inddrivelse af skyldners aktiver, beslaglægges og realiseres disse aktiver. Beslaglæggelse af midler på grundlag af skyldners aktiver er ikke tilladt, hvis skyldner fremlægger dokumentation for fogeden for, at det beløb, der skal inddrives, kan inddrives inden seks måneder ved hjælp af lovmæssige fradrag i vedkommendes indkomst eller inden 18 måneder ved beslaglæggelse af skyldners bolig. Beslaglæggelse af den bolig, hvor skyldner bor, er kun mulig, hvis det skyldige beløb er højere end 4 000 EUR. På anmodning fra skyldner eller dennes familiemedlemmer kan domstolen, efter beslaglæggelse af en lejlighed eller et hus med henblik på inddrivelse af de skyldige beløb for regninger for el og varme fra kommunale eller andre leverandører, beslutte, at den seneste lejlighed, det seneste hus eller en del heraf, hvori de pågældende skal bo, ikke kan være genstand for inddrivelsen. Domstolen kan i denne forbindelse tage hensyn til den økonomiske situation for børn, handicappede og ugunstigt stillede personer og deres tarv.

Beslaglæggelse af en skyldners aktiver er en begrænsning eller et forbud, der midlertidigt pålægges ejendomsretten eller en del af denne (mod at forvalte, anvende eller disponere over den).

Beslaglæggelsen kan foretages af en domstol eller en foged.

Domstolen foretager beslaglæggelse af aktiver ved hjælp af en kendelse om iværksættelse af foreløbige sikrende retsmidler. Værdien af de beslaglagte midler eller aktiver må ikke overstige værdien af fordringen. Domstolen kan ophæve sin afgørelse på anmodning fra de berørte parter eller i visse forudbestemte tilfælde på eget initiativ. Når domstolen afviser et søgsmål, er de foreløbige sikrende retsmidler fortsat i kraft, indtil dommen bliver endelig. Hvis sagsøgeren får medhold, efter at der er iværksat foreløbige sikrende retsmidler, er disse gældende indtil fuldbyrdelsen af dommen.

Den foged, der gennemfører en tvangsfuldbyrdelsesafgørelse, skal ved beslaglæggelsen af skyldners aktiver underskrive beslaglæggelseskendelsen. En foged kan kun ophæve en beslaglæggelseskendelse, hvis beslaglæggelsen er iværksat. En foged kan principielt ikke beslaglægge flere af skyldners aktiver end det, der er nødvendigt for at dække det skyldige beløb og fuldbyrdelsesomkostningerne.

Realisering af aktiver sker ved, at skyldners aktiver eller aktiver, der er stillet som sikkerhed, sælges på tvangsauktion foretaget af virksomheder, som forhandler eller konverterer aktiver, ved overførsel til fordringshaver, ved salg til en køber foreslået af skyldner eller på anden vis. Alt efter begrundelsen for beslaglæggelsen eller arten af de berørte aktiver realiseres de beslaglagte aktiver i overensstemmelse med loven af en foged, af skatteinspektoratet eller af mæglere og selskaber, der handler med værdipapirer.

Fast ejendom tilhørende skyldner og de øvrige aktiver, der forskriftsmæssigt er registreret med en værdi af over 2 000 EUR, samt øvrigt løsøre til en enhedsværdi af over 30 000 EUR, sælges på auktion. Andre aktiver kan realiseres på andre måder. Bortauktionering af aktiver foregår elektronisk.

Før auktionen starter, har skyldner ret til at finde en køber til de aktiver, der skal sælges. Hvis skyldner finder en køber inden auktionen, sælges aktiverne til denne køber. Aktiverne kan sælges til den køber, som skyldner har fundet, til et beløb, der ikke er mindre end den værdi, der er angivet i beslaglæggelseskendelsen, eller til et mindre beløb, hvis dette er tilstrækkeligt til at dække hele fordringen og fuldbyrdelsesomkostningerne.

Realiseringen af de beslaglagte aktiver bringer enhver beslaglæggelse af disse aktiver til ophør.

Hvis et eksekutionsfundament vedrører gensidig gæld mellem skyldner og fordringshaver, modregner fogeden disse beløb i overensstemmelse med den foreskrevne procedure. Hvis det ifølge proceduren er muligt at inddrive hele beløbet ved hjælp af modregning, træffes ingen anden tvangsfuldbyrdelsesforanstaltning. Modregning kan ikke anvendes til at gøre udlæg i midler til underhold.

De specifikke betingelser for tvangsfuldbyrdelse af andre krav end pengekrav er fastlagt i loven.

Ved fuldbyrdelsen af en retsafgørelse om overdragelse af forældremyndighed iværksætter fogeden fuldbyrdelsesforanstaltningen ved at inddrage den person, som forældremyndigheden skal overdrages til, og en repræsentant for den offentlige myndighed, der varetager barnets rettigheder. Barnets rettigheder skal altid varetages.

Hvis retsafgørelsen tildeler fordringshaver visse af skyldners genstande, konfiskerer fogeden dem og overdrager dem til fordringshaver.

Alt efter retsafgørelsen kan alene de personer, der er nævnt i eksekutionsfundamentet, flytte ind i (eller sættes ud af) boligen. Om nødvendigt kan politiet medvirke.

Hvis skyldner ikke opfylder forpligtelserne i en afgørelse, hvorved vedkommende pålægges at foretage eller indstille visse handlinger, der ikke er knyttet til overdragelse af aktiver eller midler, udfærdiger fogeden en rapport herom. Denne rapport sendes derefter til distriktsdomstolen på stedet for fuldbyrdelsen, som træffer afgørelse om anvendelsen af de konsekvenser, der er fastsat i den oprindelige afgørelse (dvs. at hvis sagsøgte ikke har efterlevet afgørelsen inden den fastsatte frist, har sagsøger ret til at foretage de omhandlede handlinger eller træffe foranstaltninger til at bringe disse til ophør for sagsøgtes regning og samtidig beslaglægge det nødvendige beløb hos sagsøgte), og hvis konsekvenserne ikke er nævnt i afgørelsen, træffer domstolen afgørelse om ændring af de nærmere betingelser for fuldbyrdelsen.

Hvis de handlinger, der er omtalt i afgørelsen, kun kan foretages eller indstilles af sagsøgte selv, og sagsøgte ikke efterlever dette, kan den sagsøgte pålægges en bøde til fordel for den part, der anmoder om fuldbyrdelsen, og der kan indrømmes en ny frist for efterlevelsen af afgørelsen. Betalingen af bøden fritager ikke skyldneren for pligten til at foretage eller indstille de ved afgørelsen fastsatte handlinger.

4.3 Hvor længe kan disse skridt opretholdes?

Fuldbyrdelseskendelser, der er afsagt på grundlag af domme, kan overdrages fogeden med henblik på tvangsfuldbyrdelse inden fem år fra datoen for afsigelsen af den endelige dom. Fristen for overdragelse af eksekutionsfundamenter på grundlag af domme i hastesager løber fra dagen efter afsigelsen af den pågældende dom. Eksekutionsfundamenter vedrørende genansættelse kan overdrages fogeden inden en måned fra dagen efter afsigelsen af den pågældende dom.

Alt efter den omhandlede afgørelse er eksekutionsfundamenter vedrørende periodiske betalinger gældende i hele den periode, hvor betalingerne forfalder, og fristen for overdragelse løber fra hver enkelt betalingsfrist.

Der fastsættes specifikke frister for sådanne afgørelser truffet af andre tjenestemænd eller institutioner, som kan gøres til genstand for tvangsfuldbyrdelse.

Hvis fristen for overdragelse af et eksekutionsfundament forlænges af grunde, som domstolen finder vægtige, kan den pågældende ret på ny forlænge den, medmindre andet er fastsat ved lov.

De fuldbyrdelsesforanstaltninger, som fogeden træffer, er fortsat i kraft, indtil den pågældende foged ophæver dem. Hvis der anlægges søgsmål til prøvelse af lovligheden af fogedens handlinger, og den pågældende ret har anerkendt, at søgsmålet er helt eller delvist begrundet, kan alle eller visse foranstaltninger, der er truffet, ophæves af den instans, hvorved søgsmålet er anlagt.

Beslaglæggelsen af aktiver eller rettens iværksættelse af andre midlertidige sikrende retsmidler forbliver i kraft, indtil de ophæves (eller erstattes af en anden foranstaltning), er blevet anvendt af retten eller, i tilfælde af annullationssøgsmål, ophæves ved en højere instans.

Realiseringen af de beslaglagte aktiver bringer enhver beslaglæggelse af disse aktiver til ophør.

Se svaret under punkt 3.2.

5 Kan en afgørelse om tvangsfuldbyrdelse appelleres?

Klager over et ved foged forkyndt dokument kan indbringes inden for en frist på 20 dage regnet fra den dato, hvor sagsøgeren fik kendskab til eller burde have fået kendskab til udfærdigelsen af eller afslaget på at udfærdige det anfægtede dokument, og under alle omstændigheder senest 90 dage efter udfærdigelsen af det anfægtede dokument. Klagen indgives til fogeden selv. Fogeden skal behandle klagen inden fem arbejdsdage. Hvis fogeden afviser helt eller delvist at imødekomme klagen, henvises klagen såvel som fogedens afgørelse til distriktsdomstolen i den retskreds, hvor fogedkontoret er beliggende.

De foranstaltninger, som distriktsdomstolen træffer, kan ophæves eller ændres af samme instans eller appelleres til en højere instans.

6 Findes der nogen begrænsninger for tvangsfuldbyrdelse, navnlig med hensyn til debitorbeskyttelse og tidsfrister?

Se svaret under punkt 3.2.

 

Denne webside er en del af Dit Europa.

Vi vil gerne have din feedback om, hvor nyttige informationerne er for dig.

Your-Europe

Sidste opdatering: 11/07/2022

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.