På det civilretlige område vil verserende sager og sager, der er indledt inden overgangsperiodens udløb, fortsætte i henhold til EU-retten. E-Justice-portalen vil – i overensstemmelse med en aftale med Det Forenede Kongerige – fortsat indeholde relevante informationer vedrørende Det Forenede Kongerige indtil udgangen af 2024.

Sådan fuldbyrdes en dom

Nordirland
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Hvad forstås ved tvangsfuldbyrdelse i civil- og handelsretlige sager?

Fuldbyrdelse er den retlige proces for gennemførelse af en retsafgørelse, kendelse eller dom.

Nordirland har et enestående system til fuldbyrdelse af civilretlige domme. I de fleste common law-systemer fuldbyrdes retsafgørelser ved hjælp af supplerende kendelser afsagt af retten. I Nordirland fuldbyrdes civilretlige retsafgørelser om inddrivelse af penge, varer og ejendele af det centrale kontor for fuldbyrdelse af retsafgørelser (Enforcement of Judgments Office, EJO), der både har administrative og retlige funktioner.

EJO blev oprettet i 1971 og har siden 1979 været forvaltet af Nordirlands domstolsstyrelse (Northern Ireland Courts and Tribunals Service). EJO's beføjelser og procedurer er indeholdt i bekendtgørelsen om fuldbyrdelse af retsafgørelser fra 1981 (Judgements Enforcement (Northern Ireland)) og reglerne om fuldbyrdelse af retsafgørelser fra 1981 (Judgments Enforcement Rules (Northern Ireland) 1981 (SR 1981/147)).

De forskellige typer af fuldbyrdelsesmetoder er:

Kendelse om afdrag — Dette er et påbud om betaling i rater, forudsat at EJO finder det godtgjort, at skyldner har eller vil få midlerne til at betale hele beløbet eller en del af det skyldige beløb inden for en rimelig frist.

Kendelse om lønindeholdelse — Dette er en kendelse rettet til skyldners arbejdsgiver med et krav om at foretage periodiske indeholdelser i skyldners løn og betale disse til EJO. Denne kendelse adskiller sig fra de fleste andre fuldbyrdelseskendelser derved, at EJO ikke har beføjelse til at afsige en sådan uden en forudgående begæring herom fra kreditor. EJO kan også udsætte forkyndelsen af kendelsen for arbejdsgiveren, hvis kontoret finder det godtgjort, at skyldneren frivilligt vil foretage betalingerne til EJO.

Kendelse om arrest — Med en sådan kendelse kan EJO fjerne og sælge visse af skyldners varer og andre ejendele. Ejendelene tages i forvaring og besiddelse af EJO på vegne af den kreditor, som er anført i kendelsen.

Kendelse om panteret i fast ejendom — Denne kendelse anvendes oftest i forbindelse med stor gæld og generelt sammen med en anden fuldbyrdelsesmetode. Denne kendelse påvirker ikke i sig selv den praktiske inddrivelse af gælden. Kreditor skal således tage skridt til at udøve sin beføjelse til salg ved at indgive en begæring om at få fuldbyrdet deres krav til retten. Der er også bestemmelser i bekendtgørelsen af 1981 om kendelser om panteret i andre former for goder.

Kendelse vedrørende udpegelse af kurator under Crown Proceedings Act — En kendelse om udnævnelse af en kurator, hvor Chief Enforcement Officer (den ledende foged) udpeges til kurator med hensyn til enhver betaling, som skyldner måtte have ret til. Eksempler på de typer af betalinger, der egner sig til at blive gjort til genstand for en kendelse om udnævnelse af en kurator, omfatter leje og fortjeneste ved jord, hjemfaldsrenter i henhold til et testamente eller beløb, der skal betales til en selvstændig skyldner i henhold til en kontrakt, eller beløb, der hidrører fra et civilretligt krav mod en anden person eller virksomhed.

Kendelse vedrørende arrest eller udlæg i gæld — I henhold til en sådan kendelse skal domsskyldnerens skyldner ("garnishee") betale gælden til eller til fordel for domstolsskyldnerens kreditor. Kreditor får i henhold til denne kendelse status som privilegeret kreditor, og dette finder anvendelse på forfalden eller opstående gæld.

Kendelser om overdragelse af besiddelse af jord — En dom om besiddelse af jord fuldbyrdes med en kendelse om overdragelse af besiddelse af jord og berettiger EJO til at udsætte enhver person, der bebor stedet, uanset om denne er sagsøgte eller ikke.

Kendelse om udlevering af goder — En dom om besiddelse af goder fuldbyrdes ved en kendelse om udlevering af goder. Goderne overtages af EJO og tilbagegives til kreditor. Dette bør ikke forveksles med en kendelse om arrest, da goderne ikke sælges.

2 Hvilke(n) myndighed(er) har beføjelse til at foretage tvangsfuldbyrdelse?

Enforcement of Judgments Office
Laganside House
23-27 Oxford Street
Belfast
BT1 3LA

3 Hvornår kan der træffes afgørelse om tvangsfuldbyrdelse?

3.1 Proceduren

Enhver, der har ret til at fuldbyrde en dom, kan mod betaling af et passende gebyr anmode EJO om fuldbyrdelse af den pågældende dom. Før der indgives en sådan begæring, skal skyldner tilstilles en "meddelelse om, at der foreligger hensigt om at indgive en begæring om fuldbyrdelse". Hvis skyldner ikke efterkommer dommen senest 10 dage fra datoen for meddelelsen om hensigten om at fuldbyrde afgørelsen, kan den, der indgiver begæringen, iværksætte fuldbyrdelsen. En midlertidig begæring kan indgives i sager, hvor det samlede skyldige beløb overstiger 3 000 GBP. Dette gør det muligt for rekvirenten at få udstedt en beslaglæggelsesordre og udarbejdet en opgørelse over skyldners midler, således at der kan træffes en mere informeret beslutning om, hvorvidt fuldbyrdelsen skal finde sted.

Når begæringen er godkendt, forkynder EJO umiddelbart derefter en beslaglæggelsesordre, i henhold til hvilken de deri specificerede af skyldners goder (med nogle få undtagelser som f.eks. goder til brug i hjemmet) overgår til EJO's besiddelse og kontrol, således at skyldner ikke kan afhænde dem. En beslaglæggelsesordre ophæves alene ved betaling af det beløb, der er anført i dommen, eller hvis begæringen om fuldbyrdelse bortfalder.

Næste fase i fuldbyrdelsesprocessen er afdækning af oplysninger om skyldners midler. Disse er af grundlæggende betydning for vurderingen af begæringen om fuldbyrdelse. En domsskyldner er forpligtet til at give fogeden de nødvendige oplysninger om sine midler. Domsskyldneren afhøres på sin bopæl eller indkaldes til samtale med en udpeget embedsmand.

Når the Master (se nedenfor) eller den ledende foged har modtaget en rapport fra fogeden, træffer the Master eller den ledende foged en foreløbig afgørelse vedrørende begæringen om fuldbyrdelse. Det er kun the Master, der kan afsige kendelser om arrest, udlæg og udnævnelse af kuratorer i henhold til Crown Proceedings Act. Skyldners finansielle og andre relevante omstændigheder vurderes, og der træffes afgørelse om, hvordan dommen bedst fuldbyrdes, eller om den overhovedet kan fuldbyrdes. Parterne underrettes herom og får mulighed for at gøre indsigelse. Hvis der ikke gøres indsigelse, bekræftes afgørelsen, men hvis der gøres indsigelse, behandles sagen af the Master.

Fogedens status, rolle, ansvar og beføjelser:

EJO administreres af en højtstående embedsmand med status og rang af Master (en form for juridisk embedsmand), og personalet omfatter den ledende foged (og dennes stedfortræder), udpegede embedsmænd og fogeder, der hver især er tildelt et distrikt i Nordirland.

De beføjelser, der er tillagt EJO med henblik på udøvelse af dets kompetence, er fastsat i bekendtgørelsen af 1981. Særlig vigtig er beføjelsen til at afsige de mange forskellige kendelser, der er anført ovenfor. EJO har accessoriske beføjelser til at bistå med fuldbyrdelsesprocessen. Disse omfatter udstedelse af beslaglæggelsesordrer og procedurer for indkaldelse og afhøring af vidner, undersøgelse af skyldneres midler, herunder af tredjeparter (som måtte have oplysninger om en skyldners midler og aktiver) og modtagelse af midler, der inddrives i forbindelse med fuldbyrdelse af domme.

EJO har også beføjelse til at afvise en begæring om fuldbyrdelse. Begrundelserne herfor er ikke specificeret i bekendtgørelsen af 1981, men vil normalt være, at sagsøgeren ikke har ret til at få fuldbyrdet dommen. Hvis en dom ikke kan fuldbyrdes inden for en rimelig frist (ved udstedelsen af en fuldbyrdelseskendelse), kan EJO afgive en meddelelse og udstede en attest om, at fuldbyrdelse ikke kan finde sted. EJO har også en bred beføjelse til at udsætte fuldbyrdelsen af enhver dom, enten absolut eller på visse betingelser.

Anvendelse af advokater eller andre juridiske sagkyndige

Under et møde hos the Master kan en part eller en person, der er berørt af en kendelse, give møde personligt eller ved en advokat.

Omkostninger ved fuldbyrdelse

Systemet for fuldbyrdelse af domme i Nordirland finansieres af afgifter, der betales af brugerne. De afgifter, der skal betales, er fastlagt i Part 1 i the Schedule til Judgments Enforcement Fees Order (Northern Ireland) 1996 (som ændret) (SR 1996/101) og afhænger af det beløb, der kan inddrives i henhold til dommen, og de nugældende afgifter kan også findes på webstedet for Northern Ireland Courts and Tribunals Service (Nordirlands domstolsstyrelse).

3.2 De vigtigste betingelser

EJO's beføjelser er fastlagt i bekendtgørelsen af 1981 og omfatter følgende afgørelser:

 • afgørelser om penge, herunder retsafgørelser afsagt af alle retter i Nordirland, domme afsagt af retter uden for Nordirland og registreret i Nordirland og visse domme afsagt i henhold til EU-lovgivning om gæld eller erstatning samt visse voldgiftskendelser
 • domme, i henhold til hvilke en person har ret til at råde over jord, navnlig kendelser vedrørende besiddelse til fordel for panthavere, selv om de også afsiges for private og offentlige udlejere
 • domme, i henhold til hvilke en person har ret til at få udleveret goder
 • domme, der pålægger en person at indbetale penge til retten eller foretage en handling inden for en begrænset tidsfrist, samt domme imod et selskab.
 • Der er visse begrænsninger i EJO's beføjelse til at fuldbyrde en dom, herunder følgende:
 • Hvis dommen kun kan fuldbyrdes med tilladelse fra den ret, der har afsagt den, skal rettens tilladelse først indhentes.
 • Hvis fuldbyrdelsen er blevet udsat, kan en begæring om fuldbyrdelse ikke antages, før udsættelsen ophæves.
 • Hvis der er gået seks år eller mere, siden dommen blev eksigibel, kan den ikke fuldbyrdes. En begæring om fuldbyrdelse efter denne dato kan indgives til the Master.
 • En dom mod en person lydende på et andet navn eller med en anden form end den pågældendes, kræver rettens tilladelse, før den kan fuldbyrdes.

Afgørelsen om fuldbyrdelseskendelsens art træffes af EJO, og en ansøger kan ikke kræve, at der anvendes en bestemt metode.

4 Genstanden for og karakteren af tvangsfuldbyrdelsesskridt

4.1 Hvilke former for aktiver kan gøres til genstand for sådanne skridt?

Der kan træffes fuldbyrdelsesforanstaltninger vedrørende lønninger i form af indeholdelser i indtægt. I beregningen af det fratrukne beløb tages der hensyn til den "almindelige fradragssats" og "den beskyttede indtægtsdel". Førstnævnte er den sats, som det i henhold til EJO's skøn er rimeligt anvende på skyldners indtægt, således at denne kan efterkomme dommen. Sidstnævnte er den efter EJO's skøn nedre indtægtsgrænse for indeholdelse, under hensyntagen til skyldners ressourcer og behov.

Der findes fire kategorier af formuegoder, som kan gøres til genstand for arrest:

 • goder, som skyldneren har en salgbar interesse i
 • penge, veksler, obligationer og egenveksler samt alle andre værdipapirer, der tilhører skyldneren
 • enhver livsforsikring, hvor skyldneren har en egentlig ret og
 • goder, der tilhører skyldners ægtefælle, når gælden vedrører goder, der er opnået, eller tjenesteydelser, der er leveret, eller leje eller beløb, som skyldes for besiddelse af lokaler til almindelig benyttelse eller udnyttelse af skyldner og dennes familie.

Ejendele, der er undtaget fra arrest, omfatter tøj, møbler, sengeudstyr og andre vigtige genstande til hjemmet redskaber og værktøj, som skyldner anvender til sin erhvervsaktivitet, til en værdi af 200 GBP ejendele, som skyldner forvalter for en anden og ejendele, der forvaltes af en kurator, som er udpeget af retten.

En panteret i fast ejendom kan vedrøre skyldners jord eller faste ejendom, og "fast ejendom" omfatter enhver form for juridisk ret eller brugsret eller interesse, servitut, rettighed, adkomst, arrest, tilbageholdelsesret, behæftelse i, over eller med hensyn til jorden. Kendelser om panteret eller lignende kendelser kan afsiges over andre former for ejendom ud over jord. Det drejer sig mere specifikt om midler eller andele i offentlige organer, offentlige virksomheder eller selskaber obligationer midler i retten og aktier i private virksomheder.

Ud over arrest i midler, som en kunde eller køber skylder domsskyldneren for leveret arbejde eller leverede ydelser, kan der afsiges kendelse om arrest i alle midler, som domsskyldner måtte have i en bank eller en kreditforening.

4.2 Hvad er retsvirkningen heraf?

Fuldbyrdelseskendelser afsagt af EJO har samme retskraft som kendelser afsagt af High Court. Der findes forskellige accessoriske fuldbyrdelsesbeføjelser, som kan anvendes i tilfælde af manglende fuldbyrdelse, såsom:

 • fængsel i op til seks uger for forsætlig manglende betaling af afdrag i henhold til en afdragsordning eller et andet pengebeløb, der er fastsat i artikel 107 i bekendtgørelsen fra 1981
 • kendelse om konkurs, som bemyndiger enhver person, der er udpeget som forvalter, til at få adgang til enhver jordbesiddelse, der tilhører domsskyldner at modtage, beslaglægge og opkræve leje samt erholde overskud fra denne jord og at overtage alle andre personlige ejendele tilhørende den pågældende part og beslaglægge disse, indtil påbuddet efterleves.

Manglende efterkommelse af EJO's kendelser kan henvises til High Court, der kan behandle denne lovovertrædelse, som om den var begået ved den pågældende domstol.

4.3 Hvor længe kan disse skridt opretholdes?

En kendelse om pengekrav anses for at være efterkommet, når det beløb, der er anført i dommen, er betalt eller fyldestgjort. Når dette sker, afsluttes enhver kendelse om fuldbyrdelse, der er afsagt i henhold til dommen. Når en kendelse om besiddelse af jord eller udlevering af goder er efterkommet, kan der ikke tages yderligere skridt med undtagelse af inddrivelse af omkostninger og udgifter i forbindelse med fuldbyrdelse.

En kreditor eller en domsskyldner kan anmode EJO om at få tilsidesat, ophævet eller ændret en fuldbyrdelseskendelse, og der kan afholdes et retsmøde.

5 Kan en afgørelse om tvangsfuldbyrdelse appelleres?

Interne klager fremsættes af den ledende foged til the Master.

Eksterne klager stiles af EJO til High Court og vedrører faktiske og retlige klagepunkter under de omstændigheder, der er omhandlet i artikel 140 i bekendtgørelsen af 1981, og ellers til Court of Appeal vedrørende retlige spørgsmål. En kendelse om indeholdelse i løn er den eneste fuldbyrdelseskendelse, der er anført i artikel 140, og der findes ingen generel ret til at klage over afslag på en begæring om en bestemt fuldbyrdelseskendelse.

6 Findes der nogen begrænsninger for tvangsfuldbyrdelse, navnlig med hensyn til debitorbeskyttelse og tidsfrister?

Der er fastsat en række begrænsninger for fuldbyrdelse i artikel 17 i bekendtgørelsen om fuldbyrdelse af 1981 (Judgments Enforcement (Northern Ireland) Order 1981) og også artikel 5 i reglerne om fuldbyrdelse af retsafgørelser af 1981 (Judgments Enforcement Rules (Northern Ireland) 1981). Begrænsningerne gælder i en række forskellige scenarier, hvor der anmodes om fuldbyrdelse af en dom. Begrænsningerne er indført for at beskytte skyldneren mod en række forskellige situationer, f.eks. [men ikke begrænset til]:

a) hvis der skal indhentes tilladelse fra en domstol forud for fuldbyrdelsen

b) hvis retten har besluttet at udsætte fuldbyrdelsen af dommen eller sætte den i bero, hvilket ville forhindre EJO's fuldbyrdelse af en afgørelse

c) hvis der er indgivet en begæring om fuldbyrdelse af en dom mere end 6 år efter den dato, hvor dommen blev eksigibel. I dette tilfælde anmoder kreditor om tilladelse fra EJO til at fuldbyrde dommen, inden begæringen indgives — dette bestemmes af EJO's Master

d) en begæring om fuldbyrdelse antages ikke, hvis der er gået mere end 12 år, siden dommen blev eksigibel

e) hvis der indgives mere end én begæring om fuldbyrdelse af samme dom. Hvis der er indgivet mere end én begæring, anmoder kreditor den ledende foged om tilladelse, før der indgives en ny begæring om fuldbyrdelse af samme dom.

f) hvis en kreditor har overdraget en fordring til en tredjepart, efter at dommen er afsagt

g) hvis retten har indsat en betingelse i dommen, som ikke er opfyldt, og som forhindrer EJO's fuldbyrdelse af en afgørelse

h) antagelse af en begæring om fuldbyrdelse, hvis en kendelse om udsættelse af håndhævelse endnu ikke er afsluttet i henhold til Rule 103. The Master skal have givet tilladelse forud for enhver begæring om fuldbyrdelse.

i) antagelse af en begæring om fuldbyrdelse, når der er afsagt kendelse om udsættelse af fuldbyrdelsen på grund af insolvens er foretaget i henhold til artikel 14(1)

Hvis EJO har erklæret, at en dom ikke kan fuldbyrdes (artikel 19-21 i bekendtgørelsen om fuldbyrdelse af 1981 –– Judgments Enforcement (Northern Ireland) Order 1981), kan denne erklæring ophæves (efter begæring fra kreditor). Dette er dog begrænset til 12 år fra den dato, hvor beslutningen om, at fuldbyrdelse ikke kan finde sted, blev truffet.

Artikel 16 i lov om frister, the Limitations (Northern Ireland) Order 1989, fastsætter frister for fuldbyrdelsen af domme, idet en begæring om fuldbyrdelse ikke kan imødekommes, hvis denne indgives seks år efter at dommen blev eksigibel, hvilket også gælder opkrævning af renter. The Master fra EJO tager dette i betragtning ved behandlingen af en begæring om fuldbyrdelse af en dom, der er over seks år gammel (jf. litra d) ovenfor).

Relevante links

Northern Ireland Courts and Tribunals Service

 

Denne webside er en del af Dit Europa.

Vi vil gerne have din feedback om, hvor nyttige informationerne er for dig.

Your-Europe

Sidste opdatering: 22/10/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.