Sådan fuldbyrdes en dom

Rumænien
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Hvad forstås ved tvangsfuldbyrdelse i civil- og handelsretlige sager?

Fuldbyrdelsesbestemmelserne er fastsat i artikel 622-914 i den civile retsplejelov. Fuldbyrdelsesproceduren er anden fase i de civilretlige procedurer og skal navnlig sikre den faktiske udøvelse af den ret, som anerkendes ved en domstolsafgørelse eller et andet eksigibelt dokument. Ved at benytte fuldbyrdelsesproceduren kan en fordringshaver, der er indehaver af en ret, som er anerkendt ved en domstolsafgørelse eller et eksigibelt dokument, tvinge en skyldner til at opfylde de forpligtelser, der følger af dette dokument, og som skyldner nægter at opfylde frivilligt.

Den rumænske civile retsplejelov indeholder en liste over direkte og indirekte fuldbyrdelsesforanstaltninger.

Direkte fuldbyrdelsesforanstaltninger vedrører genstanden for den forpligtelse, der fastslås i det eksigible dokument, nærmere bestemt udlæg i løsøre (artikel 893-895 i den civile retsplejelov), udlæg i fast ejendom (artikel 896-902 i den civile retsplejelov) og fuldbyrdelse af en forpligtelse til at udføre eller afstå fra at udføre en bestemt handling (artikel 903-914 i den civile retsplejelov (herunder særlige bestemmelser om fuldbyrdelse af retsafgørelser vedrørende mindreårige (artikel 910-914) og artikel 1527 ff. i civillovbogen. Hvad angår fuldbyrdelse af forpligtelser til at udføre en bestemt handling sondres der i loven mellem en forpligtelse, der også kan opfyldes af en anden end skyldner, og en forpligtelse, der kan udføres af en umiddelbar person.

Indirekte fuldbyrdelse drejer sig om midlerne til at opnå betaling i henhold til det eksigible dokument gennem tvangssalg af skyldners aktiver. Eksempler på indirekte fuldbyrdelsesforanstaltninger er udlæg i kontanter eller udlæg i aktiver (efterfulgt af salg). En anden foranstaltning er udlæg i indtægter fra fast ejendom.

Forpligtelser, der kan gøres til genstand for fuldbyrdelse, er forpligtelser til at foretage betalinger, til at overdrage et aktiv eller brugen heraf, til at nedrive eller fjerne bygninger/beplantning/anlæg eller til at overdrage forældremyndigheden og til at fastlægge en plan for deres opholdssted og for samkvem.

2 Hvilke(n) myndighed(er) har beføjelse til at foretage tvangsfuldbyrdelse?

Domstolsafgørelser og andre eksigible dokumenter fuldbyrdes af en foged (executor judecătoresc), hvis kontor ligger inden for den appeldomstols retskreds, hvor den faste ejendom er beliggende, hvis der er tale om udlæg i fast ejendom/uplukket frugt og direkte fuldbyrdelse vedrørende fast ejendom. Udlæg i løsøre og direkte fuldbyrdelse vedrørende løsøre udføres af en foged, hvis kontor ligger inden for den appeldomstols retskreds, hvor skyldner har bopæl/forretningsadresse, eller hvor aktiverne befinder sig. Hvis skyldners bopæl/forretningsadresse ligger i udlandet, er enhver foged kompetent.

Udlægskendelsen fuldbyrdes på fordringshavers anmodning af en foged, hvis kontor ligger i den appeldomstols retskreds, hvor skyldner eller en tredjepart, der er bundet af udlægget, har bopæl/forretningsadresse. Hvis der gøres udlæg i bankkonti tilhørende en fysisk eller juridisk person, ligger kompetencen hos den foged, hvis kontor ligger inden for den appeldomstols retskreds, hvor skyldner har bopæl/forretningsadresse, eller hvor den bank, hvor skyldner har sin konto, har hovedsæde eller en filial. Hvis skyldner har flere konti, ligger kompetencen for udlæg i disse konti hos fogeden på et af de steder, hvor disse konti er åbnet. Den fuldbyrdende ret er retten i første instans (judecătorie) i den retskreds, hvor skyldners bopæl/forretningsadresse er beliggende på datoen for indbringelse af sagen for den fuldbyrdende instans. Hvis skyldners bopæl/forretningsadresse ikke ligger i Rumænien, ligger kompetencen hos den ret i første instans, inden for hvis retskreds fordringshaverens bopæl/forretningsadresse er beliggende, og hvis bopælen/forretningsadressen ikke er beliggende i Rumænien, hos den ret i første instans, inden for hvis retskreds den foged, som fordringshaveren har henvendt sig til, har kontor.

Den fuldbyrdende ret behandler anmodninger om udstedelse af en fuldbyrdelseserklæring, indsigelser mod fuldbyrdelsesforanstaltningerne og andre spørgsmål, der opstår i forbindelse med fuldbyrdelsen, undtagen spørgsmål, som efter loven hører under andre domstoles eller instansers kompetence.

Stempelafgiften for anmodninger om udstedelse af en fuldbyrdelseserklæring er 20 RON for hvert eksigibelt dokument (regeringens hasteforordning nr. 80/2013 om domstolenes stempelafgifter med efterfølgende ændringer og tilføjelser).

3 Hvornår kan der træffes afgørelse om tvangsfuldbyrdelse?

3.1 Proceduren

Fuldbyrdelsen kan kun gennemføres i henhold til en domstolsafgørelse (endelige domme og foreløbigt eksigible afgørelser) eller et andet skriftligt dokument, der betragtes som et eksigibelt dokument ifølge lovgivningen (notarialt bekræftede dokumenter, gældsbeviser, voldgiftskendelser osv.).

Så snart fogeden har modtaget anmodningen om fuldbyrdelse fra fordringshaver, sørger han for, at den bliver registreret. Fogeden træffer afgørelse om udstedelse af en fuldbyrdelseserklæring uden at indkalde parterne. Fuldbyrdelseserklæringen giver fordringshaver mulighed for at anmode den kompetente foged om at anvende alle tilgængelige fuldbyrdelsesmidler, enten samtidig eller efter hinanden, for at udøve sine rettigheder, herunder retten til at få godtgjort udgifterne ved fuldbyrdelsen. Fuldbyrdelseserklæringen er gyldig i hele landet og dækker ligeledes eksigible dokumenter, som udstedes af fogeden i forbindelse med den godkendte fuldbyrdelsesprocedure.

Processkrifter kan forkyndes af fogeden, enten af denne personligt eller gennem dennes repræsentant, og hvis dette ikke er muligt, i overensstemmelse med lovbestemmelserne vedrørende stævninger og forkyndelse af processkrifter.

Så snart fogeden har modtaget fuldbyrdelsesanmodningen, sørger han for, at den registreres, og at fuldbyrdelsessagen indledes, eller han afviser at iværksætte fuldbyrdelsesproceduren og begrunder dette. Fordringshaveren underrettes straks om denne afgørelse. Hvis fogeden nægter at iværksætte fuldbyrdelsesproceduren, kan fordringshaver inden for 15 dage fra datoen for meddelelsen herom indgive en klage til den domstol, der behandler fuldbyrdelsessagen.

Senest tre dage efter registreringen af anmodningen anmoder fogeden om en fuldbyrdelseserklæring fra den ret, der behandler fuldbyrdelsessagen, og forelægger retten bekræftede kopier af fordringshavers anmodning, det eksigible dokument, afgørelsen og beviset for betaling af stempelafgiften.

Anmodningen om en fuldbyrdelseserklæring behandles inden for syv dage efter dennes registrering ved retten, og der træffes afgørelse for lukkede døre uden indkaldelse af parterne. Afgørelsens afsigelse kan udsættes i højst 48 timer, og begrundelsen for afgørelsen skal fremføres senest syv dage efter afsigelsen.

Fuldbyrdelseserklæringen giver fordringshaver mulighed for at bede den foged, der har anmodet om erklæringen, om at anvende alle tilgængelige fuldbyrdelsesmidler i henhold til loven, enten samtidig eller efter hinanden, for at udøve sine rettigheder, herunder retten til at få godtgjort udgifterne ved fuldbyrdelsen. Fuldbyrdelseserklæringen er gyldig i hele landet og dækker ligeledes eksigible dokumenter, som udstedes af fogeden i forbindelse med den godkendte fuldbyrdelsesprocedure.

Retten kan kun afvise at udstede en fuldbyrdelseserklæring, hvis anmodningen falder ind under kompetencen for en anden fuldbyrdelsesinstans end den, hvor anmodningen er indgivet, hvis afgørelsen eller eventuelt dokumentet ikke er et eksigibelt dokument, hvis dokumentet, som ikke er en domstolsafgørelse, ikke opfylder alle de formelle krav, hvis fordringen, dvs. beløb og forfald, ikke er fastslået, hvis skyldner har immunitet over for fuldbyrdelse, hvis dokumentet indeholder bestemmelser, som ikke kan opfyldes ved fuldbyrdelse, eller hvis der foreligger andre hindringer.

Rettens afgørelse, hvorved den accepterer anmodningen om en fuldbyrdelseserklæring, kan ikke appelleres, men kan ændres, hvis fuldbyrdelsen som sådan anfægtes. Kun fordringshaver kan appellere en afgørelse om afvisning af en anmodning om en fuldbyrdelseserklæring, og dette skal ske senest 15 dage efter afgørelsens forkyndelse.

Den nationale sammenslutning af fogeder (Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti) fastsætter og ajourfører med justitsministeriets godkendelse minimumsgebyrerne for de tjenester, der udføres af fogederne. Følgende minimums-/maksimumsgebyrer for fogedernes arbejde er fastsat i justitsministerens forordning nr. 2550/2006 af 14. november 2006 med efterfølgende ændringer og tilføjelser:

Meddelelse og forkyndelse af processkrifter: 20-400 RON

Direkte fuldbyrdelse

  • udsættelser: 150-2 200 RON for en skyldner, der er en fysisk person, 5 200 RON for en skyldner, der er en juridisk person
  • overdragelse af forældremyndigheden eller fastsættelse af mindreåriges bopæl: 50-1 000 RON
  • samkvem med mindreårige: 50-500 RON
  • udlevering af aktiver, fastsættelse af afgrænsning af ejendom, servitutter, overdragelse af ejendom osv.: 60-2 200 RON for en skyldner, som er en fysisk person, og 5 200 RON for en skyldner, som er en juridisk person
  • rydning af anlæg eller bygninger: 150-2 200 RON for en skyldner, som er en fysisk person, og 5 200 RON for en skyldner, som er en juridisk person.

Indirekte fuldbyrdelse

minimumsgebyr

maksimumsgebyr

for gæld under 50 000 RON, 10 % af beløbet og 75 RON plus 2 % af det beløb, der overstiger 1 000 RON

10 % for gæld op til 50 000 RON

for gæld mellem 50 000 RON og 80 000 RON, 1 175 RON plus 2 % af det beløb, der overstiger 50 000 RON

for gæld mellem 50 000 RON og 80 000 RON, 5 000 RON plus op til 3 % af det beløb, der overstiger 50 000 RON

for gæld mellem 80 000 RON og 100 000 RON, 1 775 RON plus 1 % af det beløb, der overstiger 80 000 RON

for gæld mellem 80 000 RON og 100 000 RON, 5 900 RON plus op til 2 % af det beløb, der overstiger 80 000 RON

for gæld over 100 000 RON, 2 500 RON plus 1 % af det beløb, der overstiger 100 000 RON, og 5 500 RON plus op til 0,5 % af det beløb, der overstiger 400 000 RON.

for gæld over 100 000 RON, 6 300 RON plus op til 1 % af det beløb, der overstiger 100 000 RON.

Udlæg

minimumsgebyr

maksimumsgebyr

for gæld under 50 000 RON, 10 % af beløbet og 75 RON plus 2 % af det beløb, der overstiger 1 000 RON

10 % for gæld op til 50 000 RON

for gæld mellem 50 000 RON og 80 000 RON, 1 175 RON plus 2 % af det beløb, der overstiger 50 000 RON

for gæld mellem 50 000 RON og 80 000 RON, 5 000 RON plus op til 3 % af det beløb, der overstiger 50 000 RON

for gæld mellem 80 000 RON og 100 000 RON, 1 775 RON plus 1 % af det beløb, der overstiger 80 000 RON

for gæld mellem 80 000 RON og 100 000 RON, 5 900 RON plus op til 2 % af det beløb, der overstiger 80 000 RON

for gæld over 100 000 RON, 2 500 RON plus 1 % af det beløb, der overstiger 100 000 RON, og 5 500 RON plus op til 0,5 % af det beløb, der overstiger 400 000 RON.

for gæld over 100 000 RON, 6 300 RON plus op til 1 % af det beløb, der overstiger 100 000 RON.

Afvisning af at betale en veksel, en egenveksel eller en check: 150-400 RON

Bestemmelse af de faktiske omstændigheder og opgørelse af varer: 100-2 200 RON for en skyldner, der er en fysisk person, 5 200 RON for en skyldner, der er en juridisk person

Salg af aktiver, som retten beordrer fordelt, på auktion: 150-2 200 RON

Forebyggende beslaglæggelse: 100-1 200 RON for en skyldner, som er en fysisk person, 2 200 RON for en skyldner, som er en juridisk person

Retslig beslaglæggelse: 100-1 200 RON for en skyldner, som er en fysisk person, 2 200 RON for en skyldner, som er en juridisk person

Arrest: 100-1 200 RON for en skyldner, som er en fysisk person, 2 200 RON for en skyldner, som er en juridisk person

Registrering af tilbud af reel værdi: 50-350 RON

Konfiskationer: 10 % af provenuet (min.) – 10 % af provenuet (maks.)

Rådgivning om udarbejdelse af fuldbyrdelsesdokumenter: 20-200 RON

3.2 De vigtigste betingelser

Se svaret på spørgsmål 2.1.

Fordringshaver og skyldner kan aftale, at fuldbyrdelsen helt eller delvist gennemføres alene i skyldners indtægter, at de udlagte aktiver sælges efter aftale, eller at gælden betales på en hvilken som helst anden måde, der er tilladt ifølge lovgivningen.

Når der er tale om en dom afsagt af en udenlandsk domstol, kan der være behov for en supplerende procedure, nemlig en afgørelse om eksigibilitet (fuldbyrdelsespåtegning).

Skyldners indtægter og aktiver kan gøres til genstand for fuldbyrdelse, hvis der kan gøres udlæg i dem, og kun i den udstrækning det er nødvendigt for at fuldbyrde fordringshavers rettigheder. Der kan kun gøres udlæg i aktiver, som er omfattet af særlige omløbsordninger, på de i lovgivningen fastsatte betingelser.

For skyldners vedkommende findes der en særlig bestemmelse, som betyder, at der kun kan indledes en fuldbyrdelsesprocedure, når skyldner er behørigt indstævnet for hver af fuldbyrdelsestyperne. Der findes også andre specifikke bestemmelser som f.eks. vedrørende mindreårige skyldnere eller skyldnere, der er blevet erklæret umyndige, over for hvem der ikke kan gennemføres fuldbyrdelsesforanstaltninger, hvis ikke de har en værge.

4 Genstanden for og karakteren af tvangsfuldbyrdelsesskridt

4.1 Hvilke former for aktiver kan gøres til genstand for sådanne skridt?

Skyldners indtægter, herunder indtægter fra fast ejendom, indeståender på bankkonti, løsøre og fast ejendom osv., kan gøres til genstand for fuldbyrdelse. Se svaret på spørgsmål 1.

4.2 Hvad er retsvirkningen heraf?

Når løsøre, som skyldner ejer, eller som befinder sig hos tredjemand, er identificeret, skal der gøres udlæg heri. På anmodning fra fogeden kan udlægget indføres i handelsregistret (registrul comerţului), i det elektroniske arkiv over panterettigheder (Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare), i arveregistret (registrul succesoral), som føres af notarkammeret (camera notarilor publici), eller i andre offentlige registre. Fra det øjeblik, hvor aktiverne er udlagt, har skyldner ikke længere råderet over dem i fuldbyrdelsesperioden, og overtrædelse af denne bestemmelse medfører bødestraf, medmindre der er tale om en strafbar handling. Hvis det skyldige beløb ikke betales, sælger fogeden de udlagte aktiver på auktion, ved direkte salg eller på anden måde, som er tilladt ifølge lovgivningen (artikel 731 ff. i den civile retsplejelov).

Der kan gøres udlæg i pengebeløb, værdipapirer eller andre immaterielle aktiver, som udgør skyldners fordringer, som tredjemand råder over på skyldners vegne, eller som tredjemand vil komme til at skylde skyldner på et senere tidspunkt i forbindelse med bestående retsforhold. Alle beløb og aktiver, som der gøres udlæg i, indefryses fra den dato, hvor udlægskendelsen forkyndes for den tredjepart, der er bundet af udlægget. Fra tidspunktet for indefrysningen og frem til den fuldstændige opfyldelse af forpligtelserne i henhold til det eksigible dokument, må den tredjepart, der er bundet af udlægget, ikke foretage nogen betalinger eller andre transaktioner, der vil kunne forringe værdien af de indefrosne aktiver. Hvis den tredjepart, der er bundet af udlægget, undlader at opfylde sine forpligtelser vedrørende udlægget, kan fordringshaver, der søger dækning for sit tilgodehavende, skyldner eller fogeden underrette den fuldbyrdende ret for at få udlægget stadfæstet. Den endelige afgørelse om stadfæstelse har virkning af en gældsoverdragelse og udgør et dokument, der er eksigibelt over for den tredjepart, som er bundet af udlægget. Når udlægget er blevet stadfæstet, registrerer eller indbetaler den tredjepart, der er bundet af udlægget, et beløb, som ligger inden for det beløb, der udtrykkeligt er angivet i afgørelsen om stadfæstelse. Hvis tredjeparten ikke opfylder disse betingelser, kan der anlægges et fuldbyrdelsessøgsmål mod denne, baseret på afgørelsen om stadfæstelse (artikel 781 ff. i den civile retsplejelov).

I forbindelse med fuldbyrdelse vedrørende fast ejendom gælder det, at hvis skyldner ikke betaler sin gæld, indleder fogeden salgsproceduren, når fuldbyrdelseserklæringen er blevet forkyndt og indskrevet i matrikelregistret (artikel 813 ff. i den civile retsplejelov).

4.3 Hvor længe kan disse skridt opretholdes?

Foranstaltningerne ophører seks måneder efter datoen for fuldbyrdelse (artikel 697 ff. i den civile retsplejelov), hvis fordringshaver har ladet denne frist udløbe uden at have truffet andre foranstaltninger med henblik på inddrivelse.

Forældelsesfristen er tre år (artikel 706 ff. i den civile retsplejelov).

5 Kan en afgørelse om tvangsfuldbyrdelse appelleres?

Der kan gøres indsigelse mod selve fuldbyrdelsesforanstaltningerne, dvs. mod det eksigible dokument, for at få belyst dets indhold, rækkevidde eller anvendelse. Hvis fuldbyrdelsesforanstaltningen gennemføres i henhold til en domstolsafgørelse, kan skyldner ikke gøre indsigelse mod den ved at påberåbe sig faktiske eller retlige forhold, som vedkommende kunne have fremført under retssagen ved retten i første instans eller ved at appellere dommen derfra.

Hvis fuldbyrdelsesforanstaltningen gennemføres i henhold til et eksigibelt dokument, som ikke er en domstolsafgørelse, kan der kun gøres indsigelse mod det materielle indhold af det eksigible dokument ved påberåbelse af faktiske eller retlige forhold, hvis ikke loven indeholder bestemmelser om andre procedurer til annullation af dokumentet, herunder et almindeligt søgsmål.

Den samme part kan ikke igen gøre indsigelse mod en afgørelse af årsager, der allerede bestod på datoen for den første indsigelse.

Den kompetente ret er den fuldbyrdende ret eller i forbindelse med belysningen af det eksigible dokuments indhold, rækkevidde eller anvendelse den ret, der afsagde den dom, som skal fuldbyrdes.

Der kan gøres indsigelse inden for 15 dage fra:

  • den dato, hvor klageren fik kendskab til fuldbyrdelseskendelsen
  • den dato, hvor den interesserede part modtog meddelelsen om udlæggets gennemførelse
  • den dato, hvor skyldner modtog stævningen, eller hvor skyldner fik kendskab til det første trin i fuldbyrdelsen.

En indsigelse med henblik på at få belyst indholdet, rækkevidden eller anvendelsen af det eksigible dokument kan indgives når som helst inden for fristen for anmodning om en fuldbyrdelsesforanstaltning. En indsigelse, hvor en tredjepart hævder at have ejendomsret over eller en anden tinglig rettighed til de udlagte aktiver, kan indgives inden for 15 dage efter datoen for salget/overdragelsen af aktiverne. Manglende indgivelse af en indsigelse inden for ovennævnte frist udelukker ikke tredjeparten fra at udøve sine rettigheder gennem en separat anmodning.

Hvis retten tager indsigelsen til følge, kan den ophæve den anfægtede fuldbyrdelseskendelse eller afsige kendelse om korrektion eller ophævelse af den eller afslutning af selve fuldbyrdelsesforanstaltningen, ophævelse eller belysning af det eksigible dokument eller gennemførelse af den fuldbyrdelsesforanstaltning, hvis gennemførelse er blevet afvist. Hvis indsigelsen afvises, kan klageren se sig forpligtet til at betale erstatning – efter anmodning herom – for tab forårsaget af den forsinkede fuldbyrdelse, og hvis indsigelsen er indgivet i ond tro, kan vedkommende idømmes en bøde.

6 Findes der nogen begrænsninger for tvangsfuldbyrdelse, navnlig med hensyn til debitorbeskyttelse og tidsfrister?

Visse aktiver og typer af ejendom er fritaget. For så vidt angår løsøre er der tale om genstande til personlig brug eller husholdningsartikler, der er uundværlige for skyldners og dennes families dagligdag, religiøse genstande, uundværlige genstande for personer med handicap og genstande til pleje af syge, nødvendige fødevarer til skyldner og dennes familie i tre måneder og, hvis skyldner udelukkende lever af landbrug, nødvendige fødevarer indtil næste høst, dyr, som er beregnet til at sikre skyldners levebrød, og det nødvendige foder til disse dyr indtil næste høst, det nødvendige brændsel til skyldner og dennes familie til tre vintermåneder, breve, fotografier, malerier osv. af personlig eller familiemæssig karakter.

Desuden kan der kun gøres udlæg i skyldners løn/pension op til halvdelen af vedkommendes nettomånedsløn, når der er tale om underholdspligt, eller op til en tredjedel af nettomånedslønnen for andre typer forpligtelser.

Hvis arbejdsindkomsten eller andre pengebeløb, som udbetales regelmæssigt til skyldner for at sikre dennes levebrød, er mindre end den nationale nettomindsteløn, kan der kun gøres udlæg i det beløb, der ligger over halvdelen af mindstelønnen.

En kategori af indtægter er undtaget fra fuldbyrdelse, nemlig offentlige ydelser og børnebidrag, betaling for pleje af syge børn, barselsydelser, ydelser ved død, stipendier udbetalt af staten, dagpenge osv.

Se ligeledes svaret på spørgsmål 4.3.

Relevante links

https://www.executori.ro https://www.just.ro

 

Denne webside er en del af Dit Europa.

Vi vil gerne have din feedback om, hvor nyttige informationerne er for dig.

Your-Europe

Sidste opdatering: 08/08/2022

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.