Den originale sprogudgave af denne side rumænsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog er allerede oversat.
Swipe to change

Sådan fuldbyrdes en dom

Rumænien
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Hvad forstås ved tvangsfuldbyrdelse i civil- og handelsretlige sager?

Fuldbyrdelsesbestemmelserne er fastsat i artikel 622-913 i den civile retsplejelov. Fuldbyrdelsesproceduren er anden fase i de civilretlige procedurer og skal navnlig sikre den faktiske udøvelse af den ret, som anerkendes ved en domstolsafgørelse eller et andet eksigibelt dokument. Ved at benytte fuldbyrdelsesproceduren kan en kreditor, der er indehaver af en ret, som er anerkendt ved en domstolsafgørelse eller et eksigibelt dokument, tvinge skyldner til at opfylde de forpligtelser som skyldner, som den pågældende har afvist at opfylde frivilligt.

Den rumænske civilretspleje indeholder en liste over direkte og indirekte fuldbyrdelsesforanstaltninger.

Direkte fuldbyrdelsesforanstaltninger vedrører den gæld, der fastslås i det eksigible dokument, nærmere bestemt udlæg i løsøre (artikel 892-894 i den civile retsplejelov), udlæg i fast ejendom (artikel 895-901 i den civile retsplejelov) og fuldbyrdelse af en forpligtelse til at udføre en bestemt handling eller afstå fra at udføre en bestemt handling (artikel 902-913 i den civile retsplejelov (herunder særlige bestemmelser om fuldbyrdelse af domme vedrørende mindreårige (artikel 909-913)) og artikel 1527 ff. i den civile lovbog). Hvad angår fuldbyrdelse af forpligtelser til at udføre en handling, skelnes der i loven mellem en forpligtelse, der også kan udføres af en anden end skyldner, og en forpligtelse, der kan udføres af en umiddelbar person.

Indirekte fuldbyrdelse drejer sig om midlerne til at opnå betaling i henhold til det eksigible dokument gennem tvangssalg af skyldners ejendom. Eksempler på indirekte fuldbyrdelsesforanstaltninger er udlæg i kontanter eller inddrivelse (efterfulgt af salg) af ejendom. En anden foranstaltning er inddrivelse af indtægter fra fast ejendom.

Forpligtelser, der kan gøres til genstand for fuldbyrdelse, er forpligtelser til at foretage betalinger, til at overdrage ejendom eller brugen heraf, til at nedrive eller fjerne bygninger/beplantning/anlæg eller til at overdrage forældremyndigheden til børn og til at fastlægge en plan for deres opholdssted og besøg.

2 Hvilke(n) myndighed(er) har beføjelse til at foretage tvangsfuldbyrdelse?

Domstolsafgørelser og de øvrige eksigible dokumenter fuldbyrdes af en foged (executor judecătoresc), hvis kontor ligger i retskredsen for den appeldomstol, hvor den faste ejendom er beliggende, hvis der er tale om fuldbyrdelse vedrørende fast ejendom/uplukket frugt og i forbindelse med direkte fuldbyrdelse vedrørende fast ejendom. Tvangsinddrivelse af løsøre og direkte fuldbyrdelse af løsøre udføres af den foged, der har kontor i retskredsen for den appeldomstol, hvor skyldner har sin bopæl/forretningsadresse, eller hvor ejendommen befinder sig. Hvis skyldners bopæl/forretningsadresse ligger i udlandet, er enhver foged kompetent.

Udlægskendelsen fuldbyrdes på anmodning af kreditor af en foged, hvis kontor er beliggende i retskredsen for den appeldomstol, hvor skyldner eller en tredjepart, der er omfattet af udlægget, har sin bopæl/forretningsadresse. Hvis der gøres udlæg i bankkonti tilhørende en fysisk eller juridisk person, ligger kompetencen hos den foged, hvis kontor ligger inden for den appeldomstols retskreds, hvor skyldner har sin bopæl/forretningsadresse, eller hvor den bank, hvor skyldner har konto, har sit hovedsæde eller en filial. Hvis skyldner har flere konti, ligger kompetencen for udlæg i konti hos fogeden på et af de steder, hvor disse konti er åbnet. Den fuldbyrdende ret er distriktsdomstolen (judecătorie) i den retskreds, hvor skyldners bopæl/forretningsadresse er beliggende på datoen for indbringelse af sagen for den fuldbyrdende ret. Hvis skyldners bopæl/forretningsadresse ikke ligger i Rumænien, ligger kompetencen hos den distriktsdomstol, inden for hvis retskreds kreditors bopæl/forretningsadresse er beliggende, og hvis bopælen/forretningsadressen ikke er beliggende i Rumænien, hos den distriktsdomstol, inden for hvis retskreds hjemstedet for den foged, som kreditor har givet beføjelse til at foretage inddrivelsen, er beliggende.

Den fuldbyrdende ret behandler anmodninger om erklæringer om eksigibilitet, appeller mod fuldbyrdelsesforanstaltninger og andre spørgsmål, der opstår i forbindelse med fuldbyrdelsen, undtagen spørgsmål, som efter loven hører under andre domstoles eller instansers retskreds.

Stempelafgiften for anmodninger om erklæringer om eksigibilitet er 20 RON for hvert eksigibelt dokument (regeringens hasteforordning nr. 80/2013 om retlige stempelafgifter med efterfølgende ændringer og tilføjelser).

3 Hvornår kan der træffes afgørelse om tvangsfuldbyrdelse?

3.1 Proceduren

Fuldbyrdelsen kan kun gennemføres i henhold til en domstolsafgørelse (endelige domme og foreløbige eksigible afgørelser) eller en anden skriftlig akt, der betragtes som et eksigibelt dokument ifølge lovgivningen (notarielt bekræftede dokumenter, gældsbeviser, voldgiftskendelser osv.).

Så snart fogeden har modtaget anmodningen om fuldbyrdelse fra kreditor, sørger han for, at den bliver registreret. Fogeden træffer beslutning om udstedelse af en fuldbyrdelseserklæring uden at indkalde parterne. Fuldbyrdelseserklæringen giver kreditor mulighed for at bede den kompetente foged om at anvende alle tilgængelige fuldbyrdelsesmidler, enten samtidig eller efter hinanden, for at udøve sine rettigheder, herunder retten til at få godtgjort udgifterne ved fuldbyrdelsen. Fuldbyrdelseserklæringen er gyldig i hele landet og dækker ligeledes eksigible dokumenter, som skal udstedes af fogeden i forbindelse med den godkendte fuldbyrdelsesprocedure.

Processkrifter kan forkyndes af fogeden, enten af denne personligt eller gennem dennes repræsentant, og hvis dette ikke er muligt, i overensstemmelse med de retlige bestemmelser vedrørende stævning og forkyndelse af procesdokumenter.

Så snart fogeden har modtaget fuldbyrdelsesanmodningen, sørger han for at få den registreret, og for at fuldbyrdelsessagen indledes, eller han afviser at iværksætte fuldbyrdelsesproceduren og begrunder denne afvisning. Kreditor underrettes straks om denne beslutning. Hvis fogeden nægter at iværksætte fuldbyrdelsesproceduren, kan kreditor inden for 15 dage fra datoen for meddelelsen om dette indgive en klage til den domstol, der behandler fuldbyrdelsesproceduren.

Senest tre dage efter registreringen af anmodningen anmoder fogeden om en fuldbyrdelseserklæring fra den domstol, der behandler fuldbyrdelsessagen, og forelægger retten kreditors anmodning, det eksigible dokument, typen af den ønskede afgørelse samt bevis for betaling af den lovmæssige stempelafgift i form af bekræftede kopier.

Anmodningen om en fuldbyrdelseserklæring behandles inden for syv dage efter dennes registrering i retten ved kendelse afsagt for lukkede døre uden indkaldelse af parterne. Afgørelsen kan suspenderes i højst 48 timer, og begrundelsen for afgørelsen skal fremføres seneste syv dage efter kendelsen.

Fuldbyrdelseserklæringen giver kreditor mulighed for at bede den foged, der har anmodet om erklæringen, om at anvende alle tilgængelige fuldbyrdelsesmidler efter loven, enten samtidig eller efter hinanden, for at udøve sine rettigheder, herunder retten til at få godtgjort udgifterne ved fuldbyrdelsen. Fuldbyrdelseserklæringen er gyldig i hele landet og dækker ligeledes eksigible dokumenter, som skal udstedes af fogeden i forbindelse med den godkendte fuldbyrdelsesprocedure.

Retten kan kun afvise at udstede en fuldbyrdelseserklæring, hvis: anmodningen falder inden for retskredsen for en anden fuldbyrdelsesinstans end den, hvor anmodningen er indgivet, afgørelsen eller eventuelt dokumentet er ikke et eksigibelt dokument, dokumentet, ud over en domstolsafgørelse, opfylder ikke alle de formelle krav, fordringen, dvs. beløb og forfald, er ikke fastslået, skyldner har immunitet over for fuldbyrdelser, dokumentet indeholder bestemmelser, som ikke kan opfyldes gennem fuldbyrdelse, eller andre hindringer.

Rettens afgørelse, hvorved den accepterer anmodningen om en fuldbyrdelseserklæring, kan ikke appelleres, men kan ændres, hvis fuldbyrdelsen som sådan anfægtes. Kun kreditor kan appellere en afgørelse om afvisning af en anmodning om en fuldbyrdelseserklæring, og dette skal ske senest 15 dage efter meddelelsen om afgørelsen.

Fuldbyrdelseskendelsen har følgende ordlyd og indsættes i sidste del af afgørelsen om fuldbyrdelseserklæringen:

"Vi, Rumæniens præsident,

giver hermed fogeder beføjelse til og beder dem fuldbyrde dokumentet (her indsættes nærmere oplysninger til identifikation af det eksigible dokument), for hvilket denne afgørelse om fuldbyrdelseserklæringen er truffet. Vi beder de offentlige fuldbyrdelsesinstanser sikre en hurtig og effektiv gennemførelse af alle fuldbyrdelsesforanstaltninger og instruerer anklagemyndigheden i at insistere på overholdelse af det eksigible dokument i henhold til lovgivningen. (Indsættes: retsformandens og justitssekretærens underskrifter.)"

Den nationale sammenslutning af fogeder (Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti) fastsætter og ajourfører med justitsministeriets godkendelse minimumsgebyrerne for de tjenester, der udføres af fogederne. Følgende minimums-/maksimumsgebyrer for de udførte aktiviteter blev fastsat i justitsministerens forordning nr. 2550/2006 af 14. november 2006:

Meddelelse og forkyndelse af processkrifter – 20-400 RON

Direkte fuldbyrdelse

  • udsættelser: 150-2 200 RON for en skyldner, der er en fysisk person, 5 200 RON for en skyldner, der er en juridisk person
  • overdragelse af forældremyndigheden til mindreårige eller fastsættelse af mindreåriges bopæl: 50-1 000 RON
  • besøg hos mindreårige – 50-500 RON
  • udlevering af aktiver, fastsættelse af afgrænsning af ejendom, servitutter, overdragelse af ejendom osv.: 60-2 200 RON for en skyldner, som er en fysisk person, og 5 200 RON for en skyldner, som er en juridisk person
  • rydning af anlæg eller bygninger: 150-2 200 RON for en skyldner, som er en fysisk person, og 5 200 RON for en skyldner, som er en juridisk person

Indirekte fuldbyrdelse

minimumsgebyr

maksimumsgebyr

for gæld under 50 000 RON, 10 % af beløbet, og 75 RON plus 2 % af det beløb, der overstiger 1 000 RON

10 % for gæld op til 50 000 RON

for gæld mellem 50 000 RON og 80 000 RON, 1 175 RON plus 2 % af det beløb, der overstiger 50 000 RON

for gæld mellem 50 000 RON og 80 000 RON, 5 000 RON plus op til 3 % af det beløb, der overstiger 50 000 RON

for gæld mellem 80 000 RON og 100 000 RON, 1 775 RON plus 1 % af det beløb, der overstiger 80 000 RON

for gæld mellem 80 000 RON og 100 000 RON, 5 900 RON plus op til 2 % af det beløb, der overstiger 80 000 RON

for gæld over 100 000 RON, 2 500 RON plus 1 % af det beløb, der overstiger 100 000 RON og 5 500 RON, plus op til 0,5 % af det beløb, der overstiger 400 000 RON

for gæld over 100 000 RON, 6 300 RON plus op til 1 % af det beløb, der overstiger 100 000 RON.

Udlæg

for gæld under 50 000 RON, 10 % af beløbet, og 75 RON plus 2 % af det beløb, der overstiger 1 000 RON

10 % for gæld op til 50 000 RON

for gæld mellem 50 000 RON og 80 000 RON, 1 175 RON plus 2 % af det beløb, der overstiger 50 000 RON

for gæld mellem 50 000 RON og 80 000 RON, 5 000 RON plus op til 3 % af det beløb, der overstiger 50 000 RON

for gæld mellem 80 000 RON og 100 000 RON, 1 775 RON plus 1 % af det beløb, der overstiger 80 000 RON

for gæld mellem 80 000 RON og 100 000 RON, 5 900 RON plus op til 2 % af det beløb, der overstiger 80 000 RON

for gæld over 100 000 RON, 2 500 RON plus 1 % af det beløb, der overstiger 100 000 RON og 5 500 RON, plus op til 0,5 % af det beløb, der overstiger 400 000 RON

for gæld over 100 000 RON, 6 300 RON plus op til 1 % af det beløb, der overstiger 100 000 RON

Afvisning af at betale en veksel, en egenveksel eller en check 150-400 RON

Bestemmelse af de faktiske omstændigheder og opgørelse af varer: 100-2 200 RON for en skyldner, som er en fysisk person, 5 200 RON for en skyldner, som er en juridisk person

Salg af genstande, som retten beordrer fordelt, på auktion 150-2 200 RON

Forebyggende beslaglæggelse: 100-1 200 RON for en skyldner, som er en fysisk person, 2 200 RON for en skyldner, som er en juridisk person

Beslaglæggelse: 100-1 200 RON for en skyldner, som er en fysisk person, 2 200 RON for en skyldner, som er en juridisk person

Arrest: 100-1 200 RON for en skyldner, som er en fysisk person, 2 200 RON for en skyldner, som er en juridisk person

Registrering af tilbud af reel værdi: 50-350 RON

Konfiskationer 10 % af provenuet (min.) – 10 % af provenuet (maks.)

Rådgivning om udarbejdelse af fuldbyrdelsesdokumenter: 20-200 RON

3.2 De vigtigste betingelser

Se svaret på spørgsmål 2.1.

Kreditor og skyldner kan aftale, at udgifterne til fuldbyrdelsesforanstaltningen afholdes fuldt ud/delvist med skyldners indtægter, at de aktiver, som inddrives, sælges efter aftale, eller at gælden betales med andre midler, der er tilladt ifølge lovgivningen.

Når der er tale om en dom afsagt af en udenlandsk domstol, kræves der en yderligere procedure, nemlig en afgørelse om eksigibilitet (fuldbyrdelsespåtegning).

Skyldners indtægter og aktiver kan gøres til genstand for fuldbyrdelse, hvis de kan inddrives, og kun i den udstrækning det er nødvendigt for at fuldbyrde kreditors rettigheder. Aktiver, der er omfattet af særlige omløbsordninger, kan kun inddrives på de i lovgivningen fastsatte betingelser.

For skyldners vedkommende findes der en særlig bestemmelse, som betyder, at der ikke kan indledes nogen fuldbyrdelsesprocedure, medmindre skyldner er behørigt indstævnet for hver af fuldbyrdelsestyperne. Der findes også andre specifikke bestemmelser, såsom vedrørende mindreårige skyldnere eller skyldnere, der er blevet erklæret umyndige, over for hvem der ikke kan gennemføres fuldbyrdelsesforanstaltninger, hvis ikke deres værge er til stede.

4 Genstanden for og karakteren af tvangsfuldbyrdelsesskridt

4.1 Hvilke former for aktiver kan gøres til genstand for sådanne skridt?

Skyldners indtægter, herunder indtægter fra ejendomme, indeståender på bankkonti, løsøre og fast ejendom osv., kan gøres til genstand for fuldbyrdelse. Se svaret på spørgsmål 1.

4.2 Hvad er retsvirkningen heraf?

Når løsøre, som skyldner ejer, eller som findes hos tredjemand, er identificeret, skal det beslaglægges. På anmodning fra fogeden kan beslaglæggelsen indføres i handelsregistret (registrul comerţului), i det elektroniske arkiv over pant i fast ejendom (Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare), i arveregistret (registrul succesoral), som føres af notarkammeret (camera notarilor publici) eller i andre offentlige registre. Fra det øjeblik, hvor aktiver beslaglægges, har skyldner ikke længere adgang til dem i fuldbyrdelsesperioden, og overtrædelse af denne bestemmelse medfører straf i form af bøde, medmindre den pågældende handling udgør en strafbar handling. Hvis det skyldige beløb ikke betales, sælger fogeden de beslaglagte aktiver på auktion eller ved direkte salg eller på anden måde, som er tilladt i lovgivningen (artikel 730 ff. i den civile retsplejelov).

Der kan gøres udlæg i pengebeløb, værdipapirer eller andre immaterielle aktiver, som kan inddrives, og som udgør skyldners fordringer, eller som tredjemand råder over på skyldners vegne, eller som tredjemand vil komme til at skylde skyldner på et senere tidspunkt i forbindelse med bestående retsforhold. Alle beløb og aktiver, som der gøres udlæg i, indefryses fra den dato, hvor udlægskendelsen sendes til den tredjepart, der er omfattet af udlægget. Fra tidspunktet for indefrysningen frem til den fuldstændige dækning af forpligtelser i henhold til det eksigible dokument, må den tredjepart, der er omfattet af udlægget, ikke foretage nogen betalinger eller transaktioner, der vil kunne mindske de indefrosne aktiver. Hvis den tredjepart, der er omfattet af udlægget, undlader at opfylde sine forpligtelser vedrørende udlægget, kan kreditor, der søger dækning for sit tilgodehavende, skyldner eller fogeden underrette den fuldbyrdende ret for at få udlægget valideret. Den endelige valideringsafgørelse har virkning af en gældsoverdragelse og udgør et dokument, der er eksigibelt over for den tredjepart, som er omfattet af udlægget. Når udlægget er valideret, deponerer eller indbetaler den tredjepart, der er omfattet af udlægget, et beløb, som ligger inden for det beløb, der udtrykkeligt angives i valideringsafgørelsen. Hvis tredjeparten ikke opfylder disse betingelser, kan der anlægges et fuldbyrdelsessøgsmål mod denne, baseret på valideringsafgørelsen (artikel 780 ff. i den civile retsplejelov).

I forbindelse med fuldbyrdelse vedrørende fast ejendom gælder det, at hvis skyldner ikke betaler sin gæld, indleder fogeden salgsproceduren, når fuldbyrdelseserklæringen er blevet forkyndt og indskrevet i matrikelregistret (artikel 812 ff. i den civile retsplejelov).

4.3 Hvor længe kan disse skridt opretholdes?

Foranstaltningerne ophører seks måneder efter datoen for overholdelse af en fuldbyrdelsesforanstaltning (artikel 696 ff. i den civile retsplejelov), hvis kreditor har ladet denne frist udløbe uden at have truffet andre foranstaltninger med henblik på inddrivelse.

Forældelsesfristen er tre år (artikel 705 ff. i den civile retsplejelov).

5 Kan en afgørelse om tvangsfuldbyrdelse appelleres?

De faktiske fuldbyrdelsesforanstaltninger kan appelleres. Der kan indgives appel mod det eksigible dokument med henblik på at få præciseret dokumentets mening, rækkevidde eller anvendelse. Hvis fuldbyrdelsesforanstaltningen gennemføres i henhold til en domstolsafgørelse, kan skyldner ikke anfægte den ved at påberåbe sig materielle/retlige forhold, som han/hun kunne have fremført under retssagen ved retten i første instans eller ved at appellere dommen derfra. Den samme part kan ikke appellere en afgørelse igen under henvisning til årsager, der bestod på datoen for den første appel.

Den kompetente domstol er fuldbyrdelsesdomstolen eller i forbindelse med præcisering af meningen, rækkevidden eller anvendelsen af det eksigible dokument den domstol, der afsagde den dom, der skal fuldbyrdes.

Appellen kan indgives inden for 15 dage fra:

  • den dato, hvor appellanten fik kendskab til fuldbyrdelseskendelsen
  • den dato, hvor den relevante interesserede part hørte om afgørelsen om udlægget
  • den dato, hvor skyldner fik forkyndt stævningen, eller den dato, hvor han eller hun blev underrettet om det første trin i fuldbyrdelsen.

En appel med henblik på præcisering af betydningen, rækkevidden eller anvendelsen af det eksigible dokument kan indgives når som helst inden for forældelsesfristen for retten til at anmode om en fuldbyrdelsesforanstaltning. En appel, hvor en tredjepart hævder at have ejendomsretten/en tingslig rettighed over de inddrevne aktiver, kan indgives inden for 15 dage efter salget/overdragelsesdatoen for aktiverne. Manglende indgivelse af en appel inden for ovennævnte tidsfrist udelukker ikke tredjeparten fra at udøve sine rettigheder gennem en separat anmodning.

Hvis retten tager appellen mod fuldbyrdelsen til følge, ophæver den den appellerede fuldbyrdelseskendelse eller afsiger kendelse om korrektion, ophævelse eller afslutning af selve fuldbyrdelsesforanstaltningen, ophævelse eller præcisering af det eksigible dokument eller gennemførelse af den fuldbyrdelsesforanstaltning, hvis overholdelse er blevet afvist. Hvis appellen afvises, kan appellanten blive forpligtet til at betale erstatning, efter anmodning herom, for tab forårsaget af den forsinkede fuldbyrdelse, og hvis appellen er indgivet i ond tro, kan han eller hun ligeledes idømmes en bøde.

6 Findes der nogen begrænsninger for tvangsfuldbyrdelse, navnlig med hensyn til debitorbeskyttelse og tidsfrister?

Visse aktiver og typer af ejendom er fritaget. For så vidt angår løsøre er der tale om: genstande til personlig brug eller husholdningsartikler, der er uundværlige for skyldners og dennes families dagligdag, religiøse genstande, uundværlige genstande for handicappede og genstande til pleje af syge, nødvendige fødevarer til skyldner og dennes familie i tre måneder, og, hvis skyldner udelukkende lever af landbrug, nødvendige fødevarer indtil næste høst, dyr, som er beregnet til at sikre skyldners levebrød og det nødvendige foder til disse dyr indtil næste høst, det nødvendige brændstof til skyldner og dennes familie til tre vintermåneder, breve, fotografier, malerier osv. af personlig eller familiemæssig karakter.

Desuden kan man kun inddrive skyldners løn/pension op til halvdelen af hans eller hendes månedsløn, når der er tale om en underholdsforpligtelse, eller kun op til en tredjedel af nettomånedslønnen for andre typer af forpligtelser.

Hvis arbejdsindkomsten eller andre pengebeløb, som udbetales regelmæssigt til skyldner for at sikre dennes levebrød, er mindre end den nationale nettomindsteløn, kan inddrivelsen kun ske i det beløb, der ligger over halvdelen af mindstelønnen.

En kategori af indtægter er undtaget fra fuldbyrdelse, nemlig statslige ydelser og tillæg for børn, betaling for pleje af syge børn, barselsydelse, ydelser ved død, stipendier udbetalt af staten, dagpenge osv.

Se ligeledes svaret på spørgsmål 4.3.

Relevante links

http://www.executori.ro/ http://www.just.ro/

 

Denne webside er en del af Dit Europa.

Vi vil gerne have din feedback om, hvor nyttige informationerne er for dig.

Your-Europe

Sidste opdatering: 11/12/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.