Sådan fuldbyrdes en dom

Slovakiet
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Hvad forstås ved tvangsfuldbyrdelse i civil- og handelsretlige sager?

I henhold til artikel 232, stk. 1, i lov nr. 160/2015, den civile retsplejelov (Civilný sporový poriadok), er eksigibilitet et element i en domstolsafgørelse, der fastslår en forpligtelse til at efterkomme afgørelsen, dvs. at der er mulighed for, at afgørelsen direkte og umiddelbart kan fuldbyrdes ad rettens vej. Med undtagelse af sager, der involverer mindreårige, reguleres tvangsfuldbyrdelse af afgørelser på det civil- og handelsretlige område ved lov nr. 233/1995 om fogeder og tvangsfuldbyrdelse, om ændring af visse love, som ændret (lov om tvangsfuldbyrdelse) (Exekučný poriadok), hvorefter kun en afgørelse, som er eksigibel, udgør et tvangsfuldbyrdelsesgrundlag. Lov om tvangsfuldbyrdelse definerer en eksigibel retsafgørelse som et tvangsfuldbyrdelsesgrundlag, hvis den giver en ret, fastslår en forpligtelse eller berører aktiver. Artikel 45 i lov om tvangsfuldbyrdelse definerer også andre eksigible dokumenter, som kan danne grundlag for tvangsfuldbyrdelse, bl.a. eksigible dokumenter fra andre lande samt notarialakter.

Tvangsfuldbyrdelse af afgørelser i sager, der involverer mindreårige, er underlagt forskellige retsbestemmelser og falder ikke ind under loven om tvangsfuldbyrdelse. Det er omfattet af artikel 370 ff. i lov nr. 161/2015, den civile retsplejelov for frivillig retspleje (Civilný mimosporový poriadok). Denne lovgivning finder anvendelse på tvangsfuldbyrdelse af afgørelser:

- om forældremyndighed over en mindreårig, samværsret eller andre forpligtelser over for den mindreårige end økonomiske forpligtelser

- om tilbagegivelse af en mindreårig i udlandet i tilfælde af ulovlig bortførelse eller tilbageholdelse

- hvis særlig lovgivning eller en international traktat, som Slovakiet er bundet af, indebærer, at en aftale eller et officielt bekræftet dokument vedrørende forældremyndighed over en mindreårig, samværsret eller andre forpligtelser over for den mindreårige end økonomiske forpligtelser kan tvangsfuldbyrdes.

I følgende redegørelse vil der derfor blive skelnet mellem tvangsfuldbyrdelse ifølge lov om tvangsfuldbyrdelse og fuldbyrdelse ifølge den civile retsplejelov for frivillig retspleje.

2 Hvilke(n) myndighed(er) har beføjelse til at foretage tvangsfuldbyrdelse?

Tvangsfuldbyrdelse ifølge lov om tvangsfuldbyrdelse

Tvangsfuldbyrdelse foretages af en foged, som er udpeget og godkendt af staten til at foretage tvangsfuldbyrdelse. Sådanne foranstaltninger udgør udøvelse af offentlig myndighed. Tvangsfuldbyrdelse foretaget af en foged med bemyndigelse fra en domstol: Retten henviser sager ved at udstede tilladelse til tvangsfuldbyrdelse til individuelle fogeder, der udvælges tilfældigt ved hjælp af teknologi og software godkendt af ministeriet for at udelukke muligheden for at påvirke tildelingen af sager. En oversigt over fogeder findes på webstedet http://www.ske.sk/. Banská Bystrica distriktsdomstol (Okresný súd Banská Bystrica) har kompetence i tvangsfuldbyrdelsessager, dvs. at begæringer om tvangsfuldbyrdelse skal rettes til denne domstol alene, uanset hvor kreditor eller skyldner har deres bopæl/faste bopæl. Hovedsagelig henviser retten dog en sag til en foged, der er udpeget for den regionale domstol, i hvis retskreds skyldner har sin adresse.

Tvangsfuldbyrdelse efter den civile retsplejelov om frivillig retspleje

Tvangsfuldbyrdelse af en afgørelse i en sag, som involverer en mindreårig, må kun foretages af en domstol. Den domstol, der har stedlig kompetence, er hovedsagelig domstolen i den retskreds, hvor den mindreårige har bopæl som aftalt mellem forældrene eller på en anden lovlig måde. Hvis den stedligt kompetente domstol ikke er kendt eller ikke kan gribe ind i rette tid, vil tvangsfuldbyrdelsen blive gennemført af den domstol, i hvis retskreds den mindreårige er bosat på det aktuelle tidspunkt. Den domstol, der har afsagt kendelse om en hasteforanstaltning, har stedlig kompetence til at fuldbyrde den. Hvis en appeldomstol afsiger kendelse om en hasteforanstaltning, har retten i første instans den stedlige kompetence. Den domstol, der har stedlig kompetence til at fuldbyrde en afgørelse om tilbagegivelse af en mindreårig i udlandet i tilfælde af ulovlig bortførelse eller tilbageholdelse, er retten i første instans.

Afgørelsen fuldbyrdes derfor af retten selv, men denne kan bemyndige en retsembedsmand til at sørge for fjernelse af den mindreårige. Ved fuldbyrdelse af afgørelsen har den bemyndigede retsembedsmand ifølge lovgivningen samme myndighed som retten.

3 Hvornår kan der træffes afgørelse om tvangsfuldbyrdelse?

3.1 Proceduren

Proceduren ifølge loven om tvangsfuldbyrdelse

I henhold til artikel 48 i loven om tvangsfuldbyrdelse indgiver kreditor (dvs. kreditor ifølge et tvangsfuldbyrdelsesgrundlag, den enhed, som en eksigibel afgørelse giver et betalingskrav) en begæring om tvangsfuldbyrdelse, hvis skyldner ikke frivilligt efterlever den afgørelse, der kan tvangsfuldbyrdes. Der indledes derfor tvangsfuldbyrdelsesforanstaltninger som svar på en begæring fra den part, som har ret til at anmode om betaling af fordringen ifølge tvangsfuldbyrdelsesgrundlaget.

Som det fremgår af ovenstående, indgives der en begæring om fuldbyrdelse til Banská Bystrica distriktsdomstol elektronisk, dvs. at den sendes til domstolens elektroniske postkasse på en bestemt elektronisk formular, som er tilgængelig på ministeriets websted. Begæringen skal være godkendt, idet den ellers afvises. Hvis kreditor eller dennes repræsentant ikke har en elektronisk postkasse, kan en begæring om fuldbyrdelse indgives via en foged. I så fald er fogeden bemyndiget repræsentant for kreditor i sagen, indtil tilladelsen til tvangsfuldbyrdelse meddeles, og til gengæld herfor har fogeden ret til godtgørelse og refusion af sine omkostninger. Omkostningsbeløbet og beregningsmetoden fastsættes af ministeriet i en almengyldig retsakt. En begæring om tvangsfuldbyrdelse skal indeholde følgende oplysninger:

a) den domstol, som den er stilet til

b) kreditor og skyldner, såfremt sidstnævnte er part i sagen

c) kreditors repræsentant, og hvis begæringen indgives af flere kreditorer, kreditorernes fælles repræsentant (her henvises til forpligtelsen til at udpege en fælles repræsentant)

d) fogeden, hvis begæringen om tvangsfuldbyrdelse indgives via en foged

e) tvangsfuldbyrdelsesgrundlaget, som fastlægger bemyndigelsen til at indgive en begæring om tvangsfuldbyrdelse mod skyldner. Hvis der er tale om retssuccession, skal der foreligge en redegørelse for de faktiske omstændigheder omkring retssuccessionen

f) en redegørelse for de vigtigste omstændigheder med angivelse af dokumentation for forholdet til skyldner, hvis tvangsfuldbyrdelsen skal foretages ifølge et tvangsfuldbyrdelsesgrundlag, der har fastslået kravet ifølge en veksel eller egenveksel mod skyldner, som er en fysisk person. Dette gælder også, hvis tilladelsen til at indgive en begæring om tvangsfuldbyrdelse er fastslået ved hjælp af en kontinuerlig række af påtegninger

g) kravet. Er det et krav om betaling, bør det opdeles i hovedstol, tilbagevendende ekstraomkostninger, kapitaliserede ekstraomkostninger, konventionalbod og kreditors omkostninger til tvangsfuldbyrdelse

(h) kreditors bankkonto, hvortil den tvangsmæssige betaling skal foretages

(i) kreditors e-mailadresse med henblik på elektronisk kommunikation med fogeden, hvis kreditor ikke har en elektronisk postkasse

j) en erklæring fra kreditor om opfyldelse af en betingelse eller gensidig forpligtelse, hvis skyldner ifølge tvangsfuldbyrdelsesgrundlaget skal opfylde en betingelse eller gensidig forpligtelse, og dokumentation herfor

k) en erklæring fra kreditor om, at forpligtelsen ifølge tvangsfuldbyrdelsesgrundlaget ikke er blevet opfyldt frivilligt. Hvis en del af forpligtelsen ikke er opfyldt, skal denne del være angivet på dagen for indgivelse af begæringen om tvangsfuldbyrdelse.

(l) datoen for indgivelsen af begæringen.

Følgende skal vedlægges begæringen om tvangsfuldbyrdelse:

a) en genpart af tvangsfuldbyrdelsesgrundlaget og bekræftelse af, at det er eksigibelt, hvis dette kræves. Et betalingspåbud udstedt under behandlingen af et krav behøver ikke være vedlagt

b) et dokument, som fastslår retssuccession. Såfremt retssuccessionen er fastsat ved lov eller i virksomhedsregistret (Obchodný register), er det tilstrækkeligt at henvise hertil

c) et dokument, hvoraf det fremgår, at en betingelse eller gensidig forpligtelse er blevet opfyldt, hvis det er påkrævet ifølge tvangsfuldbyrdelsesgrundlaget

d) en forbrugeraftale og alle andre kontraktlige dokumenter vedrørende forbrugeraftalen, bl.a. dokumenter, som forbrugeraftalen henviser til, hvis det drejer sig om fuldbyrdelse ifølge et tvangsfuldbyrdelsesgrundlag, som fastslår et krav i en forbrugeraftale. Dette gælder dog ikke, hvis tvangsfuldbyrdelsesgrundlaget er et betalingspåbud udstedt under behandlingen af et krav.

Såfremt der begæres tvangsfuldbyrdelse ifølge et tvangsfuldbyrdelsesgrundlag fra et andet land, skal kreditor også vedlægge dokumenter i overensstemmelse med den pågældende type tvangsfuldbyrdelsesgrundlag (artikel 48, stk. 5, i loven om tvangsfuldbyrdelse).

Ved modtagelsen af en begæring om tvangsfuldbyrdelse behandler retten den, meddeler tilladelsen, hvis den opfylder de lovmæssige krav, og overdrager den til en foged, som sørger for tvangsfuldbyrdelsen.

Proceduren efter den civile retsplejelov om frivillig retspleje

Parterne i sager om fuldbyrdelse af en afgørelse er den mindreårige og kreditor og skyldner ifølge tvangsfuldbyrdelsesgrundlaget. Hvis skyldner ikke frivilligt efterlever tvangsfuldbyrdelsesgrundlaget, kan kreditor indgive en begæring om tvangsfuldbyrdelse af afgørelsen, men ifølge den civile retsplejelov om frivillig retspleje kan retten indlede sagen af egen drift. Afgørelsen kan tvangsfuldbyrdes, når en kendelse om dens fuldbyrdelse er afsagt, og tvangsfuldbyrdelsen kan fortsætte, uden at kendelsen er meddelt parterne. Ved fuldbyrdelse af afgørelsen fjerner retten den mindreårige fra den person, som den mindreårige ikke bør være hos efter afgørelsen, og sørger for, at den mindreårige overgives til den person, som efter afgørelsen har fået overdraget den mindreårige, eller den person, som ifølge afgørelsen har ret til at have samvær med den mindreårige i en begrænset periode, eller en person, der er bemyndiget til at modtage en mindreårig, der er blevet lovligt bortført eller tilbageholdt.

3.2 De vigtigste betingelser

Sager om tvangsfuldbyrdelse ifølge loven om tvangsfuldbyrdelse

Det er en betingelse for tvangsfuldbyrdelsesforanstaltninger efter loven om tvangsfuldbyrdelse, at der foreligger et tvangsfuldbyrdelsesgrundlag, indgives en begæring om tvangsfuldbyrdelse og betales et retsgebyr (16,50 EUR) Retsgebyret skal betales ved indgivelse af begæringen, og det kan kun betales ved giro- eller bankoverførsel. Faktureringsoplysningerne om betaling af dette gebyr fremsendes automatisk. Retten opkræver ikke betaling af gebyret, men hvis det ikke er indbetalt inden for 15 dage efter indgivelse af begæringen, vil begæringen blive afvist. Dette gælder dog ikke, hvis kreditor er fritaget for at betale retsgebyrer, og retten informerer kreditor herom.

Efter at fuldbyrdelsen af en ret til en anden ydelse end betaling af en sum penge er påbegyndt, kan kreditors foged anmode om, at der udbetales et forskud til dækning af sagsomkostningerne. Dette gælder dog ikke, hvis kreditor er fritaget for at betale retsgebyrer. Betaler kreditor ikke dette forskud på fogedens anmodning inden den af fogeden fastsatte frist, som skal være på mindst 15 dage, suspenderer fogeden fuldbyrdelsen.

Ifølge loven om tvangsfuldbyrdelse er et tvangsfuldbyrdelsesgrundlag en eksigibel afgørelse fra retten, hvis den giver en rettighed, fastslår en forpligtelse eller berører aktiver. Et tvangsfuldbyrdelsesgrundlag kan også være:

a) en afgørelse truffet af en institution, et organ, et kontor eller et agentur i Den Europæiske Union

b) et tvangsfuldbyrdelsesgrundlag fra et andet land, som er eksigibelt i Slovakiet

c) en notarialakt, som indeholder en retlig forpligtelse med angivelse af kreditor og skyldner, retsgrundlag samt emne og tidspunkt for ydelsen, hvis skyldner i notarialakten har givet sit samtykke til, at den kan fuldbyrdes

d) en afgørelse i voldgiftssager, der kan fuldbyrdes, herunder et deri godkendt forlig

e) en afgørelse om arv

f) en eksigibel afgørelse truffet af en offentlig forvaltning eller en regional selvstyremyndighed, herunder en meddelelse om en bøde, der ikke blev betalt på stedet

g) en betalingsangivelse, opgørelse over skatte- og afgiftsrestancer samt forlig godkendt af den kompetente myndighed

h) en afgørelse, der kan fuldbyrdes, og opgørelse over restancer vedrørende socialsikring, social forsikring, en alderspensionsordning og offentlig sygeforsikring

i) en anden afgørelse, der kan fuldbyrdes, opgørelse over restancer eller godkendt forlig, som kan tvangsfuldbyrdes efter loven

j) et dokument, der er udstedt ifølge gældende lovgivning i en anden EU-medlemsstat, hvis der er tale om inddrivelse af et tilgodehavende som fastsat i den relevante lovgivning

k) meddelelse om suspension af tvangsfuldbyrdelsen og en opfordring til betaling af omkostningerne i forbindelse med fuldbyrdelsen

l) et tvangsfuldbyrdelsesgrundlag fastsat i den relevante lovgivning.

Tvangsfuldbyrdelsesforanstaltninger efter den civile retsplejelov om frivillig retspleje

Den eneste betingelse for fuldbyrdelse af en afgørelse er selve tvangsfuldbyrdelsesgrundlaget, da retten kan indlede proceduren af egen drift, retten kan foranstalte tvangsfuldbyrdelse af afgørelsen af egen drift, og retten altid iværksætter proceduren til at tvangsfuldbyrde en hasteforanstaltning af egen drift. Kreditor betaler ikke noget retsgebyr for begæringen, da disse foranstaltninger er fritaget for retsgebyrer.

4 Genstanden for og karakteren af tvangsfuldbyrdelsesskridt

4.1 Hvilke former for aktiver kan gøres til genstand for sådanne skridt?

Aktiver omfattet af tvangsfuldbyrdelse ifølge loven om tvangsfuldbyrdelse

Hvis grundlaget for tvangsfuldbyrdelse er et eksigibelt dokument, som fastslår en forpligtelse til at betale en sum penge, kan tvangsfuldbyrdelsen ske gennem:

a) udlæg i løn (lønindeholdelse)

b) betalingspåbud

c) salg af løsøre

d) salg af værdipapirer

e) salg af fast ejendom

f) salg af en virksomhed

g) en kendelse om inddragelse af et kørekort.

Hvis der er tale om tvangsfuldbyrdelse for at inddrive et tilgodehavende, som uden ekstraomkostninger på tidspunktet, hvor begæringen om tvangsfuldbyrdelse meddeles, ikke overstiger 2 000 EUR ("fuldbyrdelse af lav værdi"), kan tvangsfuldbyrdelsen ikke foretages ved salg af fast ejendom, hvor skyldner har fast eller midlertidig bopæl. Dette berører ikke retten til at optage pant i den faste ejendom. Tvangsfuldbyrdelse for at inddrive et tilgodehavende vedrørende underholdsbidrag betragtes ikke som "fuldbyrdelse af lav værdi".

Tvangsfuldbyrdelse ved salg af fast ejendom, hvor skyldner har fast eller midlertidig bopæl, må kun foretages med rettens godkendelse, hvis der er flere tvangsfuldbyrdelsessager mod skyldner om inddrivelse af tilgodehavender, der i alt overstiger 2 000 EUR, og fogeden kan bevise, at tilgodehavendet ikke kan inddrives på anden vis. En begæring om godkendelse af salget af den faste ejendom som omhandlet i forrige punktum indgives af den foged, der som den første optog pant i den faste ejendom, og også med denne fogeds skriftlige samtykke af en foged, hvis pant blev optaget på et senere tidspunkt.

Hvis tvangsfuldbyrdelsesgrundlaget er et eksigibelt dokument, som pålægger en anden forpligtelse end betaling af en sum penge, følger fuldbyrdelsesmetoden af forpligtelsens art. Tvangsfuldbyrdelsen kan ske gennem:

a) fraflytning

b) konfiskation eller destruktion af effekter på skyldners regning

c) opdeling af et delt element

d) levering af arbejde og tjenesteydelser.

Tvangsfuldbyrdelse må ikke berøre aktiver eller rettigheder, som efter loven om tvangsfuldbyrdelse eller specifik lovgivning ikke må gøres til genstand for tvangsfuldbyrdelse, eller er udelukket fra tvangsfuldbyrdelse, eller ikke opfylder betingelserne for tvangsfuldbyrdelse. Tvangsfuldbyrdelsen kan derfor kun foretages i pant, hvis kreditor er pantekreditor, eller hvis pantekreditor giver sit samtykke til tvangsfuldbyrdelse. Tvangsfuldbyrdelse kan kun gennemføres inden for rammerne af det krav, som er anført i tilladelsen til fuldbyrdelse og omkostningerne til fuldbyrdelsen. Dette gælder dog ikke, hvis fuldbyrdelsen foretages ved at sælge løsøre, som ikke kan opdeles, eller ved at sælge fast ejendom, når skyldner ikke har tilstrækkelige alternative aktiver, som kunne have opfyldt kravet.

Følgende kan ikke gøres til genstand for tvangsfuldbyrdelse:

a) fast ejendom, der ejes af staten og administreres af en administrator efter specifik lovgivning, bortset fra fast ejendom under midlertidig administration ifølge specifik lovgivning

b) statens indtægter, penge på en statsfinansieret organisations løbende konto og tilgodehavender fra det retsforhold, der sikrer disse indtægter

c) værdipapirer, som ejes af staten, og statens kapitalandele i juridiske personer

d) penge, der skal dække underskuddet på statsbudgettet og den nationale gæld

e) andre statslige aktiver, jf. specifik lovgivning.

Andre statslige aktiver og aktiver tilhørende Slovakiets eksport-import-bank (Exportno‑importná banka Slovenskej republiky) gøres ikke til genstand for tvangsfuldbyrdelse, hvis de er blevet udelukket fra tvangsfuldbyrdelse med den begrundelse, at de er væsentlige for udførelsen af statens arbejde eller af hensyn til et almennyttigt formål, eller at eksport-import-bankens aktiver er af afgørende betydning for dens arbejde. I sådanne tilfælde kan der indgives en begæring om at udelade elementer fra tvangsfuldbyrdelse senest 60 dage efter modtagelse af meddelelsen om indledning af tvangsfuldbyrdelsen. Tvangsfuldbyrdelsesforanstaltninger vedrørende sådanne statslige aktiver kan kun foretages vedrørende statslige aktiver under administration af en administrator af statslige aktiver, hvis aktivitet har dannet grundlag for konstateringen af kreditors krav.

Tvangsfuldbyrdelse af en afgørelse efter den civile retsplejelov om frivillig retspleje

Retten fjerner den mindreårige fra den person, som den mindreårige ikke bør være hos efter afgørelsen, og sørger for, at den mindreårige overgives til den person, som efter afgørelsen skal have overdraget den mindreårige, eller den person, som ifølge afgørelsen har ret til samvær med den mindreårige i en begrænset periode, eller en person, der er bemyndiget til at modtage en mindreårig, der ulovligt er blevet bortført eller tilbageholdt. Retten kan tillade en retsembedsmand at sørge for fjernelse af den mindreårige. Ved fuldbyrdelse af afgørelsen har den bemyndigede retsembedsmand ifølge lovgivningen samme myndighed som retten.

4.2 Hvad er retsvirkningen heraf?

Når tvangsfuldbyrdelsen er indledt, underretter fogeden kreditor og skyldner herom og om, hvordan den vil blive gennemført, hvis dette kan afgøres (før afsigelsen af en fuldbyrdelseskendelse), og opfordrer skyldner til at opfylde kravet. Meddelelsen om iværksættelse af tvangsfuldbyrdelsen omfatter oplysning om omkostningerne i forbindelse med opfyldelse af forpligtelsen senest 15 dage efter modtagelse af denne meddelelse og om omkostningerne efter udløbet af de 15 dage efter modtagelse af meddelelsen, hvis skyldner ikke har opfyldt forpligtelsen inden for den fastsatte frist.

Virkningerne af meddelelsen om iværksættelse af tvangsfuldbyrdelse

Rutinemæssige retshandler

Efter modtagelse af meddelelsen om indledning af tvangsfuldbyrdelsen skal skyldner indskrænke sig til rutinemæssige retshandler inden for de rammer, det med rimelighed kan kræves af ham i betragtning af kravets størrelse og betydning. For en juridisk person eller enkeltmandsvirksomhed er rutinemæssige retshandler de retshandler, som er nødvendige for udøvelsen af aktiviteter, der er omfattet af deres arbejde eller virksomhed. For andre fysiske personer er rutinemæssige retshandler de retshandler, der er absolut nødvendige for at sikre, at deres almindelige behov opfyldes, og også behovene hos de personer, som den fysiske person er forpligtet til at betale underholdsbidrag til.

Især betragtes følgende ikke som rutinemæssige retshandler:

a) oprettelse af en virksomhed, et andelsselskab eller anden juridisk person

b) erhvervelse eller overførsel af egenkapital i en virksomhed, et andelsselskab eller anden juridisk person

c) overdragelse eller leje af fast ejendom eller behæftelse heraf med en tredjeparts ret

d) gennemførelse af en retshandel uden passende vederlag.

Afhændelse af aktiver, der er omfattet af tvangsfuldbyrdelse

Efter modtagelse af meddelelsen om iværksættelse af tvangsfuldbyrdelse er det med undtagelse af rutinemæssige retshandler ikke muligt at afhænde aktiver, der er omfattet af fuldbyrdelsen uden fogedens forudgående skriftlige samtykke. Afhændelse af aktiver på trods af dette forbud berører ikke gyldigheden af en retshandel, men retshandlen er uden virkning for kreditor, og kreditors krav kan opfyldes ved tvangsfuldbyrdelsen af det, der er gået tabt, og uden at skulle anfægte retshandlen, hvis det drejer sig om afhændelse af aktiver til fordel for de personer, der er opført i artikel 42a, stk. 3 og 4, i den civile lovbog (Občiansky zákonník), og som kendte til fuldbyrdelsessagen eller ville have kendt til den, hvis de havde udvist den nødvendige omhu.

Modregning af fordringer

Efter at tvangsfuldbyrdelsen er indledt, ses der bort fra ensidig modregning af skyldners krav mod kreditor, medmindre det er tilladt ved et tvangsfuldbyrdelsesgrundlag, hvorefter skyldner kan foretage fuldbyrdelse.

Virkningerne af at opfylde et krav

Efter modtagelse af en meddelelse om indledning af tvangsfuldbyrdelsesforanstaltninger opstår retsvirkningerne af at indfri fordringen kun, hvis fogeden modtager betaling af det skyldige beløb. Foretages der betaling af fordringen før modtagelse af meddelelsen om indledning af tvangsfuldbyrdelsen, skal kreditor underrette fogeden om betalingen uden unødig forsinkelse.

4.3 Hvor længe kan disse skridt opretholdes?

Gyldigheden af disse foranstaltninger er ikke tidsbegrænset.

5 Kan en afgørelse om tvangsfuldbyrdelse appelleres?

Suspension af tvangsfuldbyrdelsen og afbrydelse af fuldbyrdelsen ifølge loven om tvangsfuldbyrdelse

Skyldner kan suspendere tvangsfuldbyrdelsen ved at anmode fogeden herom (fogeden meddeler herefter suspension af fuldbyrdelsen), især på grund af følgende forhold hos skyldner:

a) der er anlagt et særligt søgsmål (vylučovacia žaloba), eller der er truffet foranstaltninger til at bestemme ejerskab, hvis der er tale om aktiver, der er omfattet af fuldbyrdelsen

b) skyldner, der er en fysisk person, har anmodet om tilladelse til ratevis tilbagebetaling, og det er der taget hensyn til

c) skyldner, der er en fysisk person, har anmodet om suspension af tvangsfuldbyrdelsen og har erklæret, at han uden egen skyld midlertidigt er i en situation, hvor en omgående tvangsfuldbyrdelse kan have særligt alvorlige konsekvenser for ham eller hans familiemedlemmer

d) ved en tvangsfuldbyrdelse med henblik på at inddrive underholdsbidrag har skyldner betalt det skyldige bidrag, herunder kreditors og fogedens omkostninger, har anmodet om suspension af tvangsfuldbyrdelsen og har erklæret, at han frivilligt vil fortsætte med at betale underholdsbidrag regelmæssigt via fogeden

e) skyldner, som har indgivet en begæring om afbrydelse af tvangsfuldbyrdelsen, har stillet sikkerhed svarende til værdien af fordringen på en særlig konto, som fogeden har åbnet til dette formål.

Skyldner kan ligeledes anmode retten om en afbrydelse af tvangsfuldbyrdelsen af følgende årsager:

a) omstændigheder siden ikrafttrædelsen af tvangsfuldbyrdelsesgrundlaget har ført til bortfald af fordringen

b) tvangsfuldbyrdelsesgrundlaget er blevet tilbagekaldt

c) ifølge specifik lovgivning er der grunde til, at anerkendelsen eller fuldbyrdelsen af et tvangsfuldbyrdelsesgrundlag fra et andet land er uantageligt, medmindre grundlaget kunne have fundet anvendelse tidligere i sagen

d) der er andre faktorer til hinder for tvangsfuldbyrdelsen af fuldbyrdelsesgrundlaget.

Skyldner kan indgive en begæring, der har opsættende virkning, til fogeden senest 15 dage efter modtagelse af meddelelsen om indledningen af tvangsfuldbyrdelsen. I begæringer om suspension af tvangsfuldbyrdelsen, der indgives senere (og som ikke har opsættende virkning), kan skyldner kun påberåbe sig forhold, der er opstået, efter at denne periode udløb. I yderligere begæringer om suspension af fuldbyrdelsen kan skyldner kun påberåbe sig forhold, som er opstået, siden den foregående begæring om suspension af fuldbyrdelsen blev indgivet. Begrænsningerne i de to første punktummer gælder ikke, hvis der også er forhold, som skyldner uden egen skyld ikke var i stand til at gøre gældende tidligere. Hvis kreditor giver sit samtykke til afbrydelse af fuldbyrdelsen, afbryder fogeden fuldbyrdelsen, og parterne i sagen og retten underrettes herom. Ellers indgiver kreditors foged senest fem hverdage efter svarfristen en begæring om afbrydelse af fuldbyrdelsen sammen med fogedens erklæring og en erklæring fra kreditor til den domstol, der træffer afgørelse om begæringen.

I tvangsfuldbyrdelsessager kan efterfølgende afgørelser truffet af fogeden og retten i princippet ikke "appelleres", bortset fra de undtagelser, der er fastsat i loven om tvangsfuldbyrdelse.

Tvangsfuldbyrdelse af en afgørelse efter den civile retsplejelov om frivillig retspleje

En kendelse om tvangsfuldbyrdelse af en afgørelse og en kendelse om afslag på en begæring om tvangsfuldbyrdelse af en afgørelse kan appelleres. En kendelse om tvangsfuldbyrdelse af en afgørelse kan kun appelleres med den begrundelse, at tvangsfuldbyrdelsesgrundlaget ikke er eksigibelt, eller at omstændigheder opstået siden ikrafttrædelsen af fuldbyrdelsesgrundlaget har ført til forpligtelsens bortfald. Appel af en kendelse om fuldbyrdelse af en afgørelse er ikke til hinder for, at retten i første instans fuldbyrder afgørelsen.

En domstol kan suspendere fuldbyrdelsen af en afgørelse af egen drift, hvis en mindreårigs liv, helbred eller udvikling er alvorligt truet af afgørelsens fuldbyrdelse. Som svar på en begæring kan en domstol suspendere fuldbyrdelsen af en afgørelse fra et andet land, hvis den anfægtes i det land, den blev afsagt, indtil der træffes afgørelse i appelsagen. En domstol suspenderer om nødvendigt også fuldbyrdelsen af en afgørelse, hvis det kræves ifølge specifik lovgivning.

En domstol afbryder også fuldbyrdelsen af en afgørelse af egen drift, hvis:

a) tvangsfuldbyrdelsesgrundlaget endnu ikke er blevet eksigibelt

b) tvangsfuldbyrdelsesgrundlaget er blevet tilbagekaldt, siden der blev foranstaltet fuldbyrdelse af afgørelsen. Er fuldbyrdelsesgrundlaget blevet ændret, kan retten fortsætte med at fuldbyrde afgørelsen i overensstemmelse med det ændrede tvangsfuldbyrdelsesgrundlag

c) retten har erklæret, at fuldbyrdelsen af afgørelsen ikke kan antages, da der er en anden grund til, at afgørelsen ikke kan tvangsfuldbyrdes

d) omstændigheder, der er opstået siden ikrafttrædelsen af tvangsfuldbyrdelsesgrundlaget, har ført til fordringens bortfald

e) forpligtelsen er blevet opfyldt

f) afgørelsen er blevet tvangsfuldbyrdet.

6 Findes der nogen begrænsninger for tvangsfuldbyrdelse, navnlig med hensyn til debitorbeskyttelse og tidsfrister?

Se punkt 4 og 5. Fogeden har ansvaret for at træffe afgørelse om en fuldbyrdelsesmetode, som står i et rimeligt forhold til den forpligtelse, der skal fuldbyrdes, og hvor værdien af skyldners aktiver, der er omfattet af udlæg, svarer til værdien af forpligtelsen. Tvangsfuldbyrdelse kan kun gennemføres inden for rammerne af det krav, som er anført i tilladelsen til fuldbyrdelse og omkostningerne til fuldbyrdelsen. Dette gælder dog ikke, hvis fuldbyrdelsen foretages ved at sælge løsøre, som ikke kan opdeles, eller ved at sælge fast ejendom, når skyldner ikke har tilstrækkelige alternative aktiver, som kunne have opfyldt kravet.

En domstol skal også afslå en begæring om tvangsfuldbyrdelse, hvis:

a) begæringen eller tvangsfuldbyrdelsesgrundlaget er i strid med loven om tvangsfuldbyrdelse

b) der er grunde til, at tvangsfuldbyrdelsen skal afbrydes

c) enten kreditor eller skyldner ikke er retssuccessor til den person, som er anført i tvangsfuldbyrdelsesgrundlaget

d) fuldbyrdelsen foreslås ifølge et tvangsfuldbyrdelsesgrundlag meddelt under en sag, hvor en fordring var baseret på en veksel eller egenveksel, og det har vist sig, at fordringen opstod i forbindelse med en forbrugeraftale, hvor der ikke blev taget hensyn til uacceptable kontraktvilkår, eller til at der gælder begrænsninger for anvendelse af, eller at det er uantageligt at anvende en veksel eller egenveksel, eller at aftalen var i strid med sædeligheden, og dette har indflydelse på fordringen

e) tvangsfuldbyrdelsesgrundlaget var meddelt i sager, hvor det ikke var muligt at anfægte eller prøve eventuelle uacceptable kontraktvilkår, og hvor der var tale om en uacceptabel betingelse, som påvirker den tvangsfuldbyrdede fordring, der opstod i forbindelse med en forbrugeraftale

f) tvangsfuldbyrdelsen skal foretages på grundlag af en voldgiftskendelse i en forbrugertvist, og:

1. forbrugervoldgiftsaftalen ikke opfylder betingelserne i den relevante lovgivning

2. voldgiftsrettens afgørelse i forbrugertvisten ikke blev afsagt af en voldgiftsmand, der på det tidspunkt, hvor voldgiftssagen blev behandlet, var registreret på listen over voldgiftsmænd med bemyndigelse til at afgøre tvister på forbrugerområdet

3. voldgiftskendelsen i forbrugertvisten ikke blev afsagt af en anerkendt voldgiftsret som på det tidspunkt, hvor voldgiftssagen blev behandlet, havde tilladelse til at afgøre tvister på forbrugerområdet

4. voldgiftsrettens kendelse ikke omfatter de oplysninger, der er fastsat i den relevante lovgivning, eller ikke kan tvangsfuldbyrdes

g) begæringen omfatter et krav om tilbagevendende ekstraomkostninger og er blevet indgivet mere end tre år efter, at tvangsfuldbyrdelsesgrundlaget trådte i kraft, og uden at skyldner er blevet opfordret til at betale gælden inden for de sidste tre måneder forud for indgivelsen af begæringen om fuldbyrdelse, eller uden at der er indgået en aftale med skyldner om gradvis betaling af fordringen ifølge tvangsfuldbyrdelsesgrundlaget i løbet af de tre år, der er gået, siden tvangsfuldbyrdelsesgrundlaget trådte i kraft

h) tvangsfuldbyrdelsen foreslås ud fra et tvangsfuldbyrdelsesgrundlag, som er en notarialakt, der ikke opfylder lovmæssige krav, eller den deri indeholdte forpligtelse er i strid med lovgivningen eller sædeligheden.

Under tvangsfuldbyrdelsen kan retten bede fogeden om forklaringer eller rapporter om status for den fuldbyrdelsessag, som er henvist til fogeden, og fogeden er forpligtet til at give den disse inden for den anførte frist. Retten kan også udskifte fogeden af egen drift, hvis denne gentagne gange eller groft misligholder en forpligtelse i loven om tvangsfuldbyrdelse eller rettens afgørelse. Inden retten beslutter at udskifte fogeden, tager den hensyn til udtalelser fra parterne i sagen og fogeden.

Når tvangsfuldbyrdelsen foretages gennem udlæg i løn (lønindeholdelse), er der et grundbeløb, som ikke må fradrages i skyldners månedlige løn eller anden indkomst. Regeringen definerer metoder til beregning af dette grundbeløb i en bekendtgørelse. Hvis det drejer sig om underholdsbidrag til et mindreårigt barn, er grundbeløbet, som ikke kan fratrækkes skyldners månedsløn, 70 % af grundbeløbet som defineret i første punktum. Såfremt der er tale om en person, der arbejder i udlandet, og hvis løn i denne forbindelse beregnes ved hjælp af en lønkoefficient eller en lignende metode, defineres metoden til beregning af grundbeløbet på samme måde og i samme forhold som denne løn.

Midler på en konto op til 165 EUR og midler, som ifølge skyldner eksplicit er beregnet til at betale lønninger til dennes medarbejdere, gøres ikke til genstand for tvangsfuldbyrdelse ved foranstaltning af udbetaling fra bankkontoen. Har skyldner flere konti, er det op til 165 EUR på hver enkelt bankkonto, der ikke kan gøres til genstand for tvangsfuldbyrdelse.

Af de effekter, skyldner ejer, kan tvangsfuldbyrdelse ikke foretages vedrørende dem, skyldner har brug for til at opfylde sine egne og sin families materielle behov eller til sit arbejde eller sin virksomhed og heller ikke vedrørende effekter, hvis salg ville være i strid med sædeligheden.

Følgende er ikke omfattet af tvangsfuldbyrdelsesforanstaltninger:

a) almindeligt tøj, undertøj og fodtøj

b) væsentligt husholdningsudstyr, dvs. senge til skyldner og dennes familiemedlemmer, et bord, stole, alt efter hvor mange familiemedlemmer der er, et køleskab, et komfur, en kogeplade, et varmeapparat, brændsel, en vaskemaskine, dyner og sengelinned, standardkøkkengrej og en radio

c) husdyr, der ikke er til erhvervsformål

d) effekter tilhørerende skyldner, som denne bruger i sit arbejde eller sin virksomhed, op til et beløb på 331,94 EUR

e) medicinsk udstyr og andre effekter, skyldner har brug for i forbindelse med sygdom eller fysisk handicap

f) effekter, som der er ydet minimumsindkomststøtte og sociale ydelser til efter specifik lovgivning, økonomiske bidrag efter specifik lovgivning som godtgørelse for et alvorligt handicap og økonomiske foranstaltninger truffet til beskyttelse af børn efter specifik lovgivning

g) et motorkøretøj, som skyldner, der er en fysisk person, har behov for til privat transport og til transport af en fysisk person, når denne har et alvorligt handicap, og til dækning af behov hos sin familie eller medlemmer af sin husstand

h) forlovelses- og vielsesringe

i) kontanter op til 165 EUR

j) lærebøger og legetøj.

Følgende er ligeledes undtaget fra tvangsfuldbyrdelsesforanstaltninger: effekter, der tilhører en landbruger som eneejer, hvis tabet heraf ville betyde en risiko for dyrkningen af landbrugsjord eller kontinuerlig vegetabilsk og animalsk produktion ifølge specifik lovgivning, samt avlsdyr, dvs. malkekøer, kvier og stambogsførte tyre, søer, orner, får og væddere.

Udelukket fra tvangsfuldbyrdelsesforanstaltninger er besiddelse af aktiver i en pensionsfond i forbindelse med opsparing og deltagerens besiddelse af aktiver i en tillægspensionsfond svarende til arbejdsgiverens bidrag indbetalt for den pågældende deltager og indtægterne af investeringerne heraf.

I kraft med virkning fra den 1. april 2017

 

Denne webside er en del af Dit Europa.

Vi vil gerne have din feedback om, hvor nyttige informationerne er for dig.

Your-Europe

Sidste opdatering: 06/05/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.