Sådan fuldbyrdes en dom

Slovenien
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Hvad forstås ved tvangsfuldbyrdelse i civil- og handelsretlige sager?

I Slovenien er tvangsfuldbyrdelse omfattet af lov om fuldbyrdelse og sikring af civilretlige krav (Zakon o izvršbi in zavarovanju – ZIZ). Ved tvangsfuldbyrdelse forstås håndhævelse ved tvang af et fuldbyrdelsesgrundlag, hvor en ret bestemmer, at et krav skal opfyldes (om at give, udføre, ophøre med at udføre eller tillade noget). Tvangsfuldbyrdelse i forbindelse med en økonomisk fordring er også tilladt på grundlag af et officielt bekræftet dokument. Undtagelsesvist kan tvangsfuldbyrdelse i familieanliggender omfatte fuldbyrdelse af krav vedrørende forhold mellem mennesker.

2 Hvilke(n) myndighed(er) har beføjelse til at foretage tvangsfuldbyrdelse?

Domstole og især lokale domstole (okrajna sodišča) er kompetente til at tillade og gennemføre tvangsfuldbyrdelse.

3 Hvornår kan der træffes afgørelse om tvangsfuldbyrdelse?

En ret giver tilladelse til tvangsfuldbyrdelse på grundlag af et tvangsfuldbyrdelsesgrundlag.

Tvangsfuldbyrdelsesgrundlag er:

 • en eksigibel domstolsafgørelse (en dom, voldgiftskendelse, afgørelse, et betalingspåbud eller andet påbud fra en domstol eller voldgiftsinstans) og et retsforlig (indgået for en ret)
 • et retskraftigt notardokument og
 • en anden eksigibel afgørelse eller et dokument, der er eksigibelt ved lov, en ratificeret og offentliggjort international traktat eller en EU-retsakt, der finder direkte anvendelse på Slovenien.

Et tvangsfuldbyrdelsesgrundlag kan håndhæves, hvis det indeholder oplysninger om kreditor og skyldner samt genstand, type, omfang og tidspunkt for opfyldelsen af forpligtelsen (artikel 21, stk. 1, i ZIZ). Når et tvangsfuldbyrdelsesgrundlag er en afgørelse, som ikke fastsætter fristen for frivillig opfyldelse af forpligtelsen, fastsættes fristen i en tvangsfuldbyrdelsesafgørelse.

3.1 Proceduren

Tvangsfuldbyrdelsesprocedurer og sikkerhedsforanstaltninger igangsættes på kreditors anmodning. Anmodningen kan indgives direkte af en kreditor, eftersom repræsentation ved en advokat ikke er obligatorisk. Normalt indgives disse anmodninger om tvangsfuldbyrdelse gennem en advokat, der har den relevante juridiske viden. En lokal domstol har kompetence til at behandle disse sager. Uanset bestemmelserne om domstolenes stedlige kompetence skal anmodninger om tvangsfuldbyrdelse på grundlag af et officielt bekræftet dokument indgives til retten i Ljubljana (Okrajno sodišče v Ljubljani), der behandler dem. Muligheden for eller nødvendigheden af elektronisk indgivelse af anmodninger om tvangsfuldbyrdelsesforanstaltninger er nærmere beskrevet i afsnittet om elektronisk databehandling.

Et eventuelt retsgebyr skal betales på tidspunktet for indgivelsen af en anmodning om, en indsigelse mod eller en appel af tvangsfuldbyrdelse. Retsgebyret skal betales senest otte dage efter forkyndelsen af anmodningen om betaling heraf.

Hvis retsgebyret ikke betales inden for denne frist, og der ikke foreligger forhold, som giver mulighed for fritagelse for eller suspension af betaling af gebyret eller ratevis betaling heraf, betragtes begæringen som trukket tilbage.

Når en domstol modtager en anmodning om tvangsfuldbyrdelse, undersøger den, om anmodningen indeholder alle de krævede elementer, og træffer derefter afgørelse i sagen, dvs. tilladelse eller ikke til tvangsfuldbyrdelse (tilladelsen afvises f.eks., hvis indholdet ikke berettiger hertil eller af formelle grunde). Retten forkynder tvangsfuldbyrdelsesafgørelsen for kreditor og skyldner, hvis tvangsfuldbyrdelsen tillades, og kun for kreditor, hvis den afvises. Rettens tvangsfuldbyrdelsesafgørelse, hvorved den udpeger en foged, eller en afgørelse om, at en foged skal udpeges, forkyndes af retten for den pågældende foged, der samtidig modtager kopier af alle dokumenter, der er nødvendige for at gennemføre tvangsfuldbyrdelsen.

Retten kan tillade tvangsfuldbyrdelse af et pengekrav under anvendelse af den fremgangsmåde og vedrørende de genstande, der er angivet i anmodningen om tvangsfuldbyrdelse. Inden tvangsfuldbyrdelsesprocedurens afslutning kan retten på kreditors anmodning tillade tvangsfuldbyrdelse under anvendelse af andre metoder og vedrørende andre genstande.

Retten kan bestemme, at der skal ske tvangsfuldbyrdelse under anvendelse af en anden fremgangsmåde end den, som kreditor har anmodet om, hvis denne alternative fremgangsmåde er tilstrækkelig til at få betalt fordringen. Der kan ikke rejses appel mod en afgørelse, der ikke imødekommer kreditors anmodning om tvangsfuldbyrdelse.

Tvangsfuldbyrdelse får retsvirkning, inden tvangsfuldbyrdelsesafgørelsen bliver endelig, medmindre andet ved lov er bestemt for specifikke tvangsfuldbyrdelsesforanstaltninger. Kreditor modtager ikke betaling, før en tvangsfuldbyrdelsesafgørelse bliver endelig, medmindre der er tale om tvangsfuldbyrdelse baseret på et tvangsfuldbyrdelsesgrundlag vedrørende midler tilhørende skyldner, der forefindes i et betalingsinstitut (tvangsfuldbyrdelse baseret på et tvangsfuldbyrdelsesgrundlag), forudsat at tvangsfuldbyrdelsesgrundlaget er vedlagt tvangsfuldbyrdelsesanmodningen.

Retten udpeger en foged i sine afgørelser om tvangsfuldbyrdelse, der kræver direkte tvangsfuldbyrdelsesforanstaltninger.

Fogeder

Fogeder er personer, der gennemfører direkte tvangsfuldbyrdelse og sikkerhedsforanstaltninger (de foretager den fysiske håndhævelse – dvs. de beslaglægger ejendom, præciserer sikkerheden osv.). Fogeder udnævnes af justitsministeren. Antallet af fogeder og deres virksomheds beliggenhed fastsættes af justitsministeren, således at der mindst er én foged pr. distriktsdomstolsområde (okrožno sodišče), mens de resterende fogeder er tilknyttet distriktsdomstolsområder efter antallet af tvangsfuldbyrdelsessager, der indbringes for de lokale domstole i hvert område. I enkelte tvangsfuldbyrdelsessager udpeges fogeden ved en domstolsafgørelse, men kreditor har ret til at udpege en bestemt foged. En foged kan gennemføre foranstaltninger i hele Slovenien. Fogedhvervet er et offentligt hverv, der udføres som en selvstændig aktivitet.

Fogeder er ansvarlige for den skade, de måtte forvolde i forbindelse med tvangsfuldbyrdelse og sikkerhedsforanstaltninger, eller hvis de ikke opfylder deres forpligtelser efter loven, dens gennemførelsesbestemmelser og kendelser.

I tilfælde af alvorlig misligholdelse af deres hverv kan fogeder afsættes af justitsministeren.

Omkostninger ved tvangsfuldbyrdelse

Omkostninger ved tvangsfuldbyrdelse betales i første omgang af kreditor. Kreditor skal også betale et forskud til dækning af omkostningerne ved tvangsfuldbyrdelsesforanstaltningerne. Retten fastsætter beløb og tidsfrist for betalingen. Hvis kreditor ikke betaler, suspenderer retten tvangsfuldbyrdelsen. Skyldner skal godtgøre kreditors omkostninger på kreditors anmodning, hvis omkostningerne var nødvendige for tvangsfuldbyrdelsen, herunder omkostninger til undersøgelser vedrørende skyldners ejendom og til procedurer, som retten måtte indlede af egen drift. Retten skal træffe afgørelse om omkostningerne senest otte dage efter modtagelse af en anmodning.

For at sikre betaling for arbejde og dækning af omkostninger kan fogeden anmode kreditor om at stille sikkerhed inden for en frist og i et omfang, der er fastsat i tariffen. Fogeden skal forkynde anmodningen om sikkerhedsstillelse for kreditor personligt, og anmodningen skal også indeholde en advarsel om konsekvenserne, hvis sikkerheden ikke stilles til tiden, og hvis bevis for betaling ikke indsendes til fogeden.

Fogeden skal også medsende oplysninger om sin ret til at anmode retten om at træffe afgørelse om sikkerheden. Hvis kreditor ikke kan godtage betalingsmetoden og tidsfristen for eller omfanget af sikkerheden, kan denne inden otte dage efter modtagelsen af meddelelsen herom gennem fogeden indgive en anmodning til retten om at træffe afgørelse om spørgsmålet. Fogeden skal uden ophør sende anmodningen til retten, som skal træffe afgørelse i sagen senest otte dage efter modtagelsen heraf.

Hvis kreditor ikke stiller sikkerhed efter den fremgangsmåde og inden for den frist, som er fastsat af fogeden eller retten, eller ikke fremlægger bevis for betaling, meddeler fogeden dette til retten, som suspenderer tvangsfuldbyrdelsen.

3.2 De vigtigste betingelser

Den første betingelse for at tillade tvangsfuldbyrdelse er, at der foreligger et grundlag for tvangsfuldbyrdelsen. Dette kan være et tvangsfuldbyrdelsesgrundlag eller et officielt bekræftet dokument i overensstemmelse med loven.

Retsafgørelsers eksigibilitet:

En retsafgørelse er eksigibel, når den bliver endelig, og når fristen for frivillig opfyldelse af skyldners forpligtelser er udløbet. Fristen for frivillig opfyldelse af forpligtelsen starter dagen efter, at afgørelsen er blevet forkyndt for skyldner. Retten kan tillade, at kun en del af en afgørelse fuldbyrdes, når denne del bliver eksigibel.

Retten tillader tvangsfuldbyrdelse på grundlag af en domstolsafgørelse, der endnu ikke er endelig, hvis loven bestemmer, at en appel ikke har opsættende virkning for tvangsfuldbyrdelsen.

Tvangsfuldbyrdelse af retsforlig:

Et retsforlig kan tvangsfuldbyrdes, hvis den fordring, der er genstand for forliget, er forfalden til betaling. Fordringens forfaldstidspunkt skal fremgå af forligsaftalen, et offentligt dokument eller et dokument, der er bekræftet i overensstemmelse med loven. Hvis forfaldstidspunktet ikke kan påvises på denne måde, skal den fremgå af en endelig afgørelse i en civilsag om fastlæggelse af fordringens forfaldstidspunkt.

Retskraftigt notardokument:

Et notardokument er eksigibelt, hvis skyldner har godtaget, at det er direkte eksigibelt, og hvis den fordring, der er genstand for notardokumentet, er forfalden til betaling. Fordringens forfaldstidspunkt fremgår af et notardokument, et offentligt dokument eller et dokument, der er bekræftet i overensstemmelse med loven. Hvis en fordrings forfaldstidspunkt ikke afhænger af en tidsfrists udløb, men snarere af en anden omstændighed, der fremgår af notardokumentet, skal notaren meddele parterne, hvad der anses som tilstrækkeligt bevis for, at fordringen er forfalden. Det kan være kreditors skriftlige erklæring til skyldner om, at fordringen er forfalden til betaling, med angivelse af udløbsdato og bevis for, at den skriftlige erklæring om fordringens forfaldstidspunkt er forkyndt for skyldner. Notaren skal underrette parterne om, at de kan give notaren tilladelse til at informere skyldner om fordringens forfaldstidspunkt, i stedet for at der skal fremlægges bevis for, at den skriftlige erklæring om fordringens forfaldstidspunkt er forkyndt for skyldner. Kreditors skriftlige erklæring eller notarens meddelelse skal fremsendes med anbefalet brev.

Den anden betingelse for, at en ret kan tillade tvangsfuldbyrdelse, er, at der indgives en anmodning om tvangsfuldbyrdelse, som skal indeholde oplysninger om kreditor og skyldner, herunder deres respektive identifikationsoplysninger, et tvangsfuldbyrdelsesgrundlag eller et officielt bekræftet dokument, skyldners forpligtelse, fremgangsmåde og genstand for tvangsfuldbyrdelsen samt andre oplysninger, der er nødvendige for at gennemføre tvangsfuldbyrdelsen (en anmodning om tvangsfuldbyrdelse på grundlag af et officielt bekræftet dokument skal også indeholde en anmodning om, at retten pålægger skyldner at betale fordringen og de skønnede omkostninger hertil senest inden for otte dage eller tre dage i tvister om veksler eller checks, fra datoen for forkyndelse af afgørelsen). I anmodningen om tvangsfuldbyrdelse skal kreditor klart definere tvangsfuldbyrdelsesgrundlaget for anmodningen om tvangsfuldbyrdelse, og det skal fremgå, at der er udstedt en erklæring om eksigibilitet.

Fordringen skal være forfalden til betaling, og fristen for frivillig opfyldelse af forpligtelsen skal være udløbet (frivillig frist).

Skyldner skal være klart identificeret i tvangsfuldbyrdelsesgrundlaget eller i det officielt bekræftede dokument. I anmodningen om tvangsfuldbyrdelse skal skyldner også være identificeret ved navn og adresse (eller forretningssted). Anmodningen om tvangsfuldbyrdelse skal klart angive skyldners (og kreditors) identifikationsoplysninger, der bl.a. afhænger af, om de er fysiske personer eller juridiske enheder, virksomheder eller privatpersoner.

Skyldner skal være en eksisterende enhed (han må ikke være afdød eller slettet af rettens register). Hvis anmodningen om tvangsfuldbyrdelse indgives mod en ikke-eksisterende enhed, afvises den, og ophører en virksomhed med at eksistere i løbet af tvangsfuldbyrdelsesproceduren, er der lovhjemmel for at udsætte sagen (en særlig afgørelse er ikke nødvendig).

Formodninger (retlig handleevne) gælder på lige fod for skyldner og kreditor i tvangsfuldbyrdelsessager, således som de er fastsat i den civile retsplejelov (Zakon o pravdnem postopku), jf. artikel 15 i ZIZ.

4 Genstanden for og karakteren af tvangsfuldbyrdelsesskridt

Formålet med tvangsfuldbyrdelsesforanstaltninger er at opnå betaling af kreditors fordring.

Tvangsfuldbyrdelsesforanstaltninger vedrørende betaling af pengekrav er: salg af skyldners løsøre, salg af fast ejendom, overførsel af skyldners pengekrav, indfrielse af andre ophavsretsbeskyttede eller materielle rettigheder og dematerialiserede værdipapirer, salg af andele i virksomheder og overførsel af indeståender i et betalingsinstitut (dvs. en bank).

Tvangsfuldbyrdelsesforanstaltninger vedrørende betaling af ikkemonetære krav er: overtagelse og udlevering af løsøre, tømning og overtagelse af fast ejendom, substitutionstjeneste på skyldners regning, at tvinge skyldner til at handle ved hjælp af økonomiske sanktioner, at få en arbejdstager til at genoptage arbejdet, uddeling af løsøre, afgivelse af en viljeserklæring og at få udleveret et barn.

4.1 Hvilke former for aktiver kan gøres til genstand for sådanne skridt?

Ovennævnte tvangsfuldbyrdelsesforanstaltninger tillader tvangsfuldbyrdelse i forbindelse med enhver tvangsfuldbyrdelsesgenstand (genstande eller ophavsretsbeskyttede eller materielle rettigheder tilhørende skyldner), medmindre en genstand er undtaget fra tvangsfuldbyrdelse ved lov, eller tvangsfuldbyrdelsen vedrørende en genstand er begrænset ved lov (artikel 32 i ZIZ).

Genstande, der er undtaget fra tvangsfuldbyrdelse:

 • genstande, der ikke handles
 • mineraler og andre naturressourcer
 • anlæg, udstyr og andre genstande, der er af afgørende betydning for staten eller et selvstyrende lokalsamfund i gennemførelsen af deres opgaver, samt løsøre og fast ejendom, der anvendes til nationalt forsvar
 • anlæg, udstyr og andre genstande, der er af afgørende betydning for skyldners udøvelse af offentlig tjeneste, og
 • andre ved lov fastlagte genstande og rettigheder (f.eks. penge til et barns underhold, strengt personlige ejendele, social bistand, forældreydelser, børnetillæg, handicapydelser, fødevarer, brændsel, arbejds- og avlsdyr, ordener, medaljer, hjælpemidler til handicappede, landbrugsjord samt landbrugsredskaber, når disse er nødvendige for den pågældendes eget ophold, osv.).

4.2 Hvad er retsvirkningen heraf?

Hovedformålet med alle tvangsfuldbyrdelsesforanstaltninger er at opnå betaling af kreditors fordring. Virkningerne af tvangsfuldbyrdelsesforanstaltninger afhænger af deres art.

TVANGSFULDBYRDELSE AF PENGEKRAV

 • Tvangsfuldbyrdelse i forbindelse med løsøre sker i form af beslaglæggelse og salg af løsøret. Kreditor får pant i de beslaglagte genstande.
 • Tvangsfuldbyrdelse i forbindelse med skyldners kontante tilgodehavender sker ved at beslaglægge og overføre tilgodehavenderne. I afgørelsen om beslaglæggelse af kontante tilgodehavender (afgørelse om beslaglæggelse) forbyder retten skyldners debitor at betale sin gæld til skyldner og skyldner at opkræve tilgodehavendet, herunder via det pant, der gives som sikkerhed, eller at disponere over tilgodehavendet på anden vis. Beslaglæggelse får virkning fra den dato, hvor afgørelsen om beslaglæggelse forkyndes for skyldners debitor. Med beslaglæggelsen af skyldners tilgodehavende, der er godkendt af retten efter anmodning fra kreditor, får kreditor pant i det beslaglagte tilgodehavende.
 • Tvangsfuldbyrdelse i forbindelse med skyldners indeståender i et betalingsinstitut: Ved en tvangsfuldbyrdelsesafgørelse om skyldners indeståender i et betalingsinstitut bestemmer retten, at betalingsinstituttet skal indefryse skyldners indeståender op til det beløb, der skal betales i henhold til tvangsfuldbyrdelsesafgørelsen, og, når afgørelsen bliver endelig, at betale dette beløb til kreditor. Afgørelsens virkning er beslaglæggelse og overførsel med henblik på betaling. Når tvangsfuldbyrdelsesafgørelsen bliver endelig, meddeler domstolen dette til betalingsinstituttet. Betalingsinstituttet meddeler øjeblikkelig retten, når det har udbetalt midlerne til kreditor.
 • Tvangsfuldbyrdelse i forbindelse med et tilgodehavende, hvor løsøre fjernes eller udleveres, eller fast ejendom udleveres, sker ved at beslaglægge det pågældende tilgodehavende og overføre det til kreditor efterfulgt af salg heraf. Overførsel af skyldners beslaglagte tilgodehavende har virkning af overførsel af skyldners finansielle fordring.
 • Tvangsfuldbyrdelse i forbindelse med andre ophavsretsbeskyttede eller materielle rettigheder sker ved at beslaglægge denne rettighed og indløse løsøret. Beslaglæggelse får virkning fra den dato, hvor afgørelsen om beslaglæggelse forkyndes for skyldner. I afgørelsen om tvangsfuldbyrdelse i form af beslaglæggelse forbyder retten skyldner at disponere over rettigheden. Ved beslaglæggelsen af rettigheden får kreditor pant heri.
 • Tvangsfuldbyrdelse i forbindelse med dematerialiserede værdipapirer: Tvangsfuldbyrdelse i forbindelse med dematerialiserede værdipapirer, som handles på en fondsbørs, tager form af beslaglæggelse og salg af værdipapirerne, hvorefter kreditor modtager det beløb, der fremkommer ved salget. Beslaglæggelse får virkning fra den dato, hvor afgørelsen om beslaglæggelse opføres i det centrale register over dematerialiserede værdipapirer.
 • Tvangsfuldbyrdelse i forbindelse med andele i en virksomhed sker efter registrering af tvangsfuldbyrdelsesafgørelsen ved, at andelen sælges, og kreditor modtager beløbet fra salget. Ved tvangsfuldbyrdelsesafgørelsen forbyder retten ejeren af andelen at disponere herover. Retten forkynder tvangsfuldbyrdelsesafgørelsen for virksomheden og opfører den i rettens register. Ved denne registrering erhverver kreditor et pant i ejerens andel, hvilket også får virkning over for enhver, der efterfølgende erhverver den pågældende andel.
 • Tvangsfuldbyrdelse i forbindelse med fast ejendom sker ved registrering af en tvangsfuldbyrdelsesafgørelse i matrikelregistret, ved at fastlægge værdien af den faste ejendom, sælge den og betale kreditor ud af salgsprovenuet. Retten opfører afgørelsen om tvangsfuldbyrdelse i forbindelse med den faste ejendom i matrikelregistret. Ved denne registrering erhverver kreditor et pant i den faste ejendom, hvilket får virkning over for enhver, der efterfølgende erhverver ejendomsrettighed hertil. En kreditor, der anmoder om tvangsfuldbyrdelse, men endnu ikke har erhvervet en panteret eller ret til den faste ejendom, får efter registrering af tvangsfuldbyrdelsesafgørelsen ret til at opnå betaling ud af den faste ejendom før en person, der senere erhverver en panteret eller ret til den faste ejendom.

TVANGSFULDBYRDELSE AF IKKEMONETÆRE KRAV

 • Processen med at indhente og overdrage løsøre gennemføres af en foged, der fjerner genstanden fra skyldner og overdrager den til kreditor mod kvittering.
 • Processen med at tømme og overtage fast ejendom gennemføres af en foged, der overtager den faste ejendom og overdrager den til kreditor efter at have sat eventuelle personer ud og tømt den for genstande. Den faste ejendom kan tømmes og overtages otte dage efter, at tvangsfuldbyrdelsesafgørelsen er forkyndt for skyldner.
 • Pligten til at gøre, tillade eller ophøre med at gøre noget kan gennemføres i samarbejde med en foged efter en af retten fastlagt fremgangsmåde. På basis af et tvangsfuldbyrdelsesgrundlag, i henhold til hvilket skyldner skal gøre noget, der kan udføres af en anden, sker tvangsfuldbyrdelsen ved, at retten tillader kreditor at overlade opgaven til en anden for skyldners regning eller at gøre det selv (substitutionstjeneste for skyldners regning). Hvis skyldner skal gøre noget i henhold til tvangsfuldbyrdelsesgrundlaget, som ikke kan gøres af andre, fastsætter retten en passende frist for opfyldelsen af denne forpligtelse i tvangsfuldbyrdelsesafgørelsen og udsteder en bøde, hvis skyldner ikke opfylder forpligtelsen inden for fristen (tvinger skyldner ved at idømme ham en bøde).
 • En arbejdstagers genoptagelse af arbejdet sker ved, at retten fastsætter en passende frist herfor i tvangsfuldbyrdelsesafgørelsen. I tvangsfuldbyrdelsesafgørelsen fastsætter retten også en bøde, som skyldner skal betale, hvis denne ikke opfylder forpligtelsen inden for den fastsatte frist.
 • Udlevering af en genstand kan tage form af den faktiske fysiske udlevering heraf, hvis dette bestemmes i tvangsfuldbyrdelsesgrundlaget, eller ved salg af genstanden.
 • En viljeserklæring: Dette er en pligt vedrørende et matrikelregister eller en anden form for viljeserklæring, der, som det fremgår af afgørelsen, der udgør et tvangsfuldbyrdelsesgrundlag, anses for at være udført, når afgørelsen er endelig.
 • Tvangsfuldbyrdelse i sager vedrørende forældremyndighed eller børns opvækst og samvær med børn gennemføres, således at en ret i sin tvangsfuldbyrdelsesafgørelse bestemmer, at en person skal udlevere et barn. Retten fastsætter en frist, inden for hvilken barnet skal afleveres, eller den beslutter, at barnet skal afleveres med det samme. Med tvangsfuldbyrdelsesafgørelsen bestemmes det, at et barn skal udleveres af den person, der er angivet i tvangsfuldbyrdelsesgrundlaget, af den person, hvis vilje udleveringen af barnet afhænger af, eller af den person, som barnet er sammen med på det tidspunkt, hvor afgørelsen træffes. I tvangsfuldbyrdelsesafgørelsen bestemmer retten, at forpligtelsen til at udlevere barnet har virkning over for enhver, som barnet er sammen med på det tidspunkt, hvor tvangsfuldbyrdelsen gennemføres.

En fogedret kan udstede en bøde til en skyldner, der handler i strid med rettens afgørelse, f.eks. ved at skjule, beskadige eller ødelægge deres ejendom, begå handlinger, der kan påføre kreditor uoprettelig skade eller skade, der er vanskelig at afhjælpe, hindre en foged i at udføre sit hverv eller gennemføre sikkerhedsforanstaltninger, handle i strid med en beslutning om sikkerhed, hindre en ekspert eller et betalingsinstitut i at udføre deres arbejde, hindre en arbejdsgiver eller anden person anført i tvangsfuldbyrdelsesafgørelsen i at gennemføre tvangsfuldbyrdelsen eller hindre eller forbyde undersøgelse og vurdering af fast ejendom.

Hvis skyldner handler i strid med tvangsfuldbyrdelsesafgørelsen og afhænder sin ejendom, er en sådan transaktion kun gyldig, hvis der var tale om en modydelse, og hvis den anden part har handlet i god tro (dvs. ikke vidste eller ikke kunne have vidst, at skyldner ikke havde ret til at afhænde sin ejendom) på tidspunktet for overdragelsen eller behæftelsen.

En skyldner, der ødelægger, beskadiger, overdrager eller skjuler en del af sin ejendom med den hensigt at forhindre en kreditor i at modtage sin betaling og derved skader kreditor, er strafferetligt ansvarlig og vil blive idømt bøde eller fængselsstraf på op til et år.

En bank skal på rettens anmodning afgive forklaring om og fremlægge dokumentation for, om og i bekræftende fald hvordan den har gennemført rettens tvangsfuldbyrdelsesafgørelse, og hvordan den har anvendt afgørelsen om betaling af fordringer som fastlagt ved lov. Banken skal også sende oplysninger om skyldners bankkonti til kreditorer og retten. På grundlag af en tvangsfuldbyrdelsesafgørelse skal en bank indefryse skyldners indeståender i banken op til det beløb, der er fastsat i tvangsfuldbyrdelsesafgørelsen, og derefter betale dette beløb til kreditor.

På kreditors anmodning kan en ret kræve, at en bank, der i strid med rettens afgørelse ikke har beslaglagt, overført eller udbetalt det skyldige beløb, betaler dette beløb til kreditor ud af bankens egne aktiver i stedet for skyldners. I så fald er banken ansvarlig over for kreditor for skader, han måtte have lidt, fordi banken ikke har handlet i overensstemmelse med tvangsfuldbyrdelsesafgørelsen, eller fordi den ikke har overholdt lovens bestemmelser vedrørende pligten til at afgive oplysninger samt overholde de i afgørelsen fastsatte frister for betaling, beløb og betalingsmåde.

På grundlag af en tvangsfuldbyrdelsesafgørelse skal skyldners arbejdsgiver betale kreditor et fast beløb eller regelmæssigt betale de beløb, som skyldner ellers ville være berettiget til som løn. Der skal dog mindst udbetales 76 % af mindstelønnen pr. måned til skyldner. På kreditors anmodning kan retten kræve, at arbejdsgiveren, hvis denne i strid med rettens afgørelse ikke har beslaglagt eller udbetalt det skyldige beløb, betaler dette beløb til kreditor ud af bankens egne aktiver i stedet for skyldners. I så fald er arbejdsgiveren ansvarlig over for kreditor for skader, denne måtte have lidt, fordi arbejdsgiver ikke har handlet i overensstemmelse med tvangsfuldbyrdelsesafgørelsen.

Skyldners debitor skal tilkendegive, om den pågældende har modtaget beslaglagte midler og i bekræftende fald i hvilket omfang, og om dennes pligt til at betale skyldners tilgodehavende er betinget af opfyldelsen af en anden forpligtelse. Hvis den pågældende ikke afgiver en erklæring eller ikke siger sandheden, er vedkommende ansvarlig for skaden over for kreditor.

4.3 Hvor længe kan disse skridt opretholdes?

Hvor længe en bestemt foranstaltning i en tvangsfuldbyrdelsesafgørelse er gyldig, afhænger af foranstaltningens art. Tvangsfuldbyrdelsessager (og virkningerne af en afgørelse, som tillader tvangsfuldbyrdelse) afsluttes normalt, når kreditors krav er opfyldt. Såfremt tvangsfuldbyrdelsen ikke er mulig af retlige eller faktiske grunde, skal sagen løses ved at suspendere tvangsfuldbyrdelsen, hvilket medfører, at alle tvangsfuldbyrdelsesforanstaltninger annulleres, medmindre en sådan ophævelse udgør en overtrædelse af rettigheder, som tredjemand har erhvervet (f.eks. køberes rettigheder til beslaglagte genstande). Kreditor kan anmode om, at tvangsfuldbyrdelsen suspenderes i op til et år, og i så fald forbliver tvangsfuldbyrdelsesafgørelsen i kraft, også selv om skyldner ikke har nogen ejendom på tidspunktet for afsigelsen af afgørelsen (dvs. at der består faktiske hindringer for, at kreditors krav kan blive opfyldt).

Hvis der ikke er penge til rådighed, hvis tvangsfuldbyrdelsen sker ved, at der trækkes på skyldners indeståender på bankkonti, eller skyldner ikke kan få adgang til sine penge, skal banken opbevare tvangsfuldbyrdelsesafgørelsen i sit register i et år og betale kreditor, når der er midler til rådighed på skyldners konto, eller når skyldner får ret til at disponere over disse midler. Indtil da kan tvangsfuldbyrdelsen ikke suspenderes.

Hvis fogeden ved beslaglæggelsen af løsøre ikke finder aktiver, der kan gøres til genstand for tvangsfuldbyrdelse, eller de beslaglagte genstande ikke er tilstrækkelige til at betale kreditors fordring, eller fogeden ikke kan foretage beslaglæggelsen, fordi skyldner ikke er til stede eller ikke har adgang til stedet, kan kreditor inden for en frist på tre måneder efter det første forsøg på beslaglæggelse anmode om, at fogeden gentager forsøget på at gennemføre beslaglæggelsen. Indtil da kan tvangsfuldbyrdelsen ikke suspenderes.

5 Kan en afgørelse om tvangsfuldbyrdelse appelleres?

Den skyldner, kreditor, tredjemand med ret til den genstand for tvangsfuldbyrdelsen, der forhindrer tvangsfuldbyrdelsen, og den køber, der erhverver en genstand under sagen, har alle ret til at appellere domstolens tvangsfuldbyrdelsesafgørelse.

Den typiske måde at appellere en afgørelse afsagt i første instans på er ved at indgive en appel. Undtagelsesvis kan der gøres indsigelse mod en tvangsfuldbyrdelsesafgørelse af skyldner eller tredjemand med ret til den genstand for tvangsfuldbyrdelsen, der forhindrer tvangsfuldbyrdelse. En indsigelse skal begrundes. I indsigelsen skal skyldner eller tredjemand anføre alle faktiske omstændigheder og dokumentation, der danner baggrund for indsigelsen (skyldners indsigelser). Kreditor har ret til at fremsætte bemærkninger til indsigelsen inden for otte dage. En afgørelse om indsigelsen kan appelleres.

Enhver, der godtgør, at de sandsynligvis har ret til den genstand for tvangsfuldbyrdelsen, der forhindrer tvangsfuldbyrdelsen, kan appellere tvangsfuldbyrdelsesafgørelsen og anmode om, at retten fastslår, at tvangsfuldbyrdelse ved denne genstand ikke er tilladt (tredjeparts indsigelse). Indsigelsen kan indgives indtil udgangen af tvangsfuldbyrdelsesproceduren. Hvis kreditor ikke besvarer indsigelsen inden for fristen eller erklærer, at den pågældende ikke modsætter sig indsigelsen, vil retten suspendere fuldbyrdelsen helt eller delvist. Hvis kreditor erklærer, at vedkommende modsætter sig indsigelsen, inden for den fastsatte frist, afviser retten indsigelsen. Den part, der har indgivet indsigelsen, kan anlægge sag inden for 30 dage, efter at afgørelsen om afslag på en indsigelse på grund af en indsigelse fra kreditor, eller fordi den blev anset for at være grundløs, bliver endelig, for at få fastslået, om tvangsfuldbyrdelsen i forbindelse med genstanden er tilladt.

Der kan indgives appel og indsigelse til den ret, som har afsagt den afgørelse, der appelleres. Den almindelige regel er, at den samme ret, der har afsagt tvangsfuldbyrdelsesafgørelsen, træffer afgørelse om en indsigelse, mens retten i anden instans træffer afgørelse om en appel. En afgørelse i appelsagen er endelig.

En indsigelse og en appel skal indgives senest otte dage efter forkyndelsen af afgørelsen fra retten i første instans. Undtagelsesvis kan en indsigelse indgives efter denne frist og indtil udgangen af tvangsfuldbyrdelsessagen, hvis den er baseret på et forhold vedrørende den faktiske fordring, og dette forhold er opstået, efter at afgørelsen kunne gennemføres, og det var ikke muligt at fastslå dette inden for den oprindelige frist.

En indsigelse og en appel har ikke opsættende virkning for gennemførelsen af tvangsfuldbyrdelsesforanstaltningerne med undtagelse af betalingsfasen. Som hovedregel gælder, at kreditor først kan modtage sin betaling, når afgørelsen er endelig. Kreditor kan kun modtage betaling, før en tvangsfuldbyrdelsesafgørelse bliver endelig, hvis der er tale om tvangsfuldbyrdelse baseret på et tvangsfuldbyrdelsesgrundlag, når tvangsfuldbyrdelsen vedrører midler, som skyldner har deponeret i et betalingsinstitut (tvangsfuldbyrdelse baseret på et tvangsfuldbyrdelsesgrundlag), forudsat at tvangsfuldbyrdelsesgrundlaget er vedlagt tvangsfuldbyrdelsesanmodningen, bortset fra i handelsanliggender, hvor tvangsfuldbyrdelsesgrundlaget ikke behøver være vedlagt.

I tvangsfuldbyrdelsessager er der kun få særlige retsmidler. En appel af en afgørelse i anden instans om afslag på eller afvisning af en begæring om fuldbyrdelse er tilladt under de betingelser, der er fastsat i lovgivningen om civilretlige sager. Genoptagelse er ikke tilladt, medmindre andet er fastsat ved lov.

6 Findes der nogen begrænsninger for tvangsfuldbyrdelse, navnlig med hensyn til debitorbeskyttelse og tidsfrister?

Tvangsfuldbyrdelse i forbindelse med pengefordringer og sikring af sådanne fordringer er ikke tilladt i forbindelse med genstande og rettigheder, der er væsentlige for at opfylde grundlæggende livsfornødenheder for skyldner og personer, som denne ved lov er forpligtet til at forsørge, eller som er afgørende for skyldners udøvelse af sit arbejde. Tvangsfuldbyrdelse vedrørende sådanne genstande og rettigheder er kun tilladt i begrænset omfang.

Relevante links

http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/preciscenaBesedilaZakonov

http://www.mp.gov.si/si/obrazci_evidence_mnenja_storitve/uporabni_seznami_imeniki_in_evidence/

http://www.sodisce.si/

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs

http://pisrs.si/

 

Denne webside er en del af Dit Europa.

Vi vil gerne have din feedback om, hvor nyttige informationerne er for dig.

Your-Europe

Sidste opdatering: 22/12/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.