Sådan fuldbyrdes en dom

Sverige
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Hvad forstås ved tvangsfuldbyrdelse i civil- og handelsretlige sager?

Sager om tvangsfuldbyrdelse omfattet af lov om tvangsfuldbyrdelse (utsökningsbalken)

Fuldbyrdelse betyder, at en fuldbyrdelsesmyndighed bestemmer, at en afgørelse truffet af en domstol eller en anden instans gennemføres ved tvang. Oftest vedrører tvangsfuldbyrdelse en forpligtelse til at betale penge eller til at fraflytte en bolig. En anden form for tvangsfuldbyrdelse vedrører beslaglæggelse eller andre sikkerhedsforanstaltninger.

Tvangsfuldbyrdelse vedrørende en betalingsforpligtelse gennemføres i form af udlæg. Ved et udlæg kan ejendom, der tilhører skyldner, beslaglægges. Hvis en person er forpligtet til at fraflytte sin bolig, tager tvangsfuldbyrdelsen form af udsættelse. Derudover sker tvangsfuldbyrdelse normalt ved, at fuldbyrdelsesmyndigheden pålægger den person, mod hvem der anmodes om tvangsfuldbyrdelse, at gøre noget eller overholde et påbud/forbud eller anden type kendelse. Fuldbyrdelsesmyndigheden kan pålægge den pågældende en bøde.

Sager om tvangsfuldbyrdelse omfattet af forældreloven (föräldrabalken)

Tvangsfuldbyrdelse omfattet af forældreloven vedrører foranstaltninger om at gennemføre noget i praksis, der er baseret på en afgørelse eller aftale om forældremyndighed, bolig, kontakt med eller udlevering af børn. Den domstol, der træffer afgørelse om tvangsfuldbyrdelsen, kan idømme en bøde eller bestemme, at barnet skal hentes af politiet. De samme tvangsfuldbyrdelsesbestemmelser gælder, når udenlandske afgørelser fuldbyrdes efter Rådets forordning (EF) nr. 2201/2003 (Bruxelles II-forordningen), hvis tvangsfuldbyrdelsen vedrører barnet selv. Hvis tvangsfuldbyrdelsen vedrører barnets ejendom eller sagsomkostninger, finder fuldbyrdelsesloven anvendelse.

2 Hvilke(n) myndighed(er) har beføjelse til at foretage tvangsfuldbyrdelse?

Fuldbyrdelsen gennemføres af den svenske fogedmyndighed (Kronofogdemyndigheten). Fogedmyndigheden træffer derfor beslutning om f.eks. udlæg. En kronfoged har det overordnede juridiske ansvar for handlingen, mens den faktiske fuldbyrdelse normalt varetages af andre tjenestemænd.

3 Hvornår kan der træffes afgørelse om tvangsfuldbyrdelse?

3.1 Proceduren

Sager om fuldbyrdelse omfattet af fuldbyrdelsesloven (utsökningsbalken)

Gennemførelsen af en fuldbyrdelse forudsætter, at der foreligger en dom eller andet tvangsfuldbyrdelsesgrundlag.

Følgende tvangsfuldbyrdelsesgrundlag kan danne basis for fuldbyrdelse:

 • en dom, afgørelse eller beslutning
 • et forlig, der bekræftes af en domstol, eller en mæglingsaftale, som en domstol har erklæret eksigibel
 • en godkendt strafferetlig sanktion, et godkendt betalingspåbud eller et godkendt påbud om betaling af ordensbøde
 • en voldgiftskendelse
 • et skriftligt tilsagn bevidnet af to personer om underholdsbidrag i henhold til ægteskabsloven (äktenskapsbalken) og forældreloven (föräldrabalken)
 • en afgørelse truffet af en administrativ myndighed, der skal fuldbyrdes i henhold til en specifik bestemmelse
 • et dokument, som er eksigibelt i henhold til en specifik bestemmelse
 • fogedmyndighedens dom eller afgørelse vedrørende et betalingspåbud eller administrativ bistand samt europæiske betalingspåkrav, som fogedmyndigheden har erklæret for eksigible.

Når der foreligger et tvangsfuldbyrdelsesgrundlag, er der ikke behov for yderligere afgørelser truffet af en domstol eller anden kompetent myndighed med hensyn til den fuldbyrdelse, der skal iværksættes.

En betydelig del af fogedmyndighedens arbejde består i at indhente oplysninger om skyldners aktiver. Skyldner skal afgive oplysning om sine aktiver og under afhøring eller i et skema under strafansvar bekræfte, at de afgivne oplysninger er korrekte. Myndigheden kan også bestemme, at skyldner skal afgive disse oplysninger under bødestraf. Bødens størrelse fastsættes af distriktsdomstolen efter anmodning fra fogedmyndigheden.

Begæring om fuldbyrdelse kan indgives mundtligt eller skriftligt. En mundtlig begæring forudsætter, at sagsøger (den person, der anmoder om tvangsfuldbyrdelse) giver møde for fogedmyndigheden. En skriftlig begæring skal underskrives af sagsøger eller dennes repræsentant.

Statens omkostninger ved tvangsfuldbyrdelsessager (administrationsomkostninger) dækkes af tvangsfuldbyrdelsesgebyrer. Administrationsomkostningerne afholdes normalt, hvor dette er muligt, af sagsøgte (sagsøgers modpart), når tvangsfuldbyrdelsen gennemføres. Sagsøger er dog almindeligvis ansvarlig for omkostningerne over for staten. Der kan gøres undtagelse fra reglen om sagsøgers ansvar, f.eks. i forbindelse med de fleste krav om underholdsbidrag.

Den generelle regel er, at der betales en grundlæggende afgift for hvert tvangsfuldbyrdelsesgrundlag, der søges om fuldbyrdelse af. I en fuldbyrdelsessag vedrørende et privatretligt krav er grundsatsen 600 SEK.

Andre omkostninger kan være forberedelsesafgift, salgsafgift og særlige afgifter.

Sager om tvangsfuldbyrdelse omfattet af forældreloven

Tvangsfuldbyrdelse kan baseres på en afgørelse truffet af en almindelig domstol om forældremyndighed, bopæl, kontakt med eller udlevering af børn. Tvangsfuldbyrdelse kan også baseres på en aftale om forældremyndighed, bopæl eller kontakt mellem forældrene godkendt af socialudvalget. Udenlandske afgørelser kan også fuldbyrdes i Sverige, f.eks. en afgørelse, der kan fuldbyrdes i henhold til Bruxelles II-forordningen.

Tvangsfuldbyrdelsesafgørelser træffes af distriktsdomstolene. Begæringen om tvangsfuldbyrdelse indgives normalt til distriktsdomstolen på det sted, hvor barnet bor. Hvis barnet ikke er bosat i Sverige, skal begæringen indgives til distriktsdomstolen i Stockholm (Stockholms tingsrätt).

Begæringen kan f.eks. indgives af den forælder, som barnet skal flytte til eller have kontakt med.

Retten kan i behandlingen af sagen pålægge en ansat hos de sociale myndigheder at forsøge at overtale den person, der er ansvarlig for barnet, til frivilligt at gøre det, der er anført i afgørelsen eller aftalen. Hvis sagen haster, kan retten eller politiet beslutte, at der øjeblikkeligt skal tages hånd om barnet. Retten kan pålægge en tvangsbøde eller beslutte, at barnet skal afhentes af politiet for at sikre fuldbyrdelsen.

Der opkræves ingen afgift for tvangsfuldbyrdelser i henhold til forældreloven. Hver part kan dog pålægges at betale den anden parts omkostninger i sagen. En part, der har været årsag til, at der påløber udgifter ved afhentningen eller pasningen af barnet, kan pålægges at betale disse omkostninger til staten.

3.2 De vigtigste betingelser

Sager om fuldbyrdelse omfattet af fuldbyrdelsesloven (utsökningsbalken)

I nogle tilfælde kan der være hindringer for tvangsfuldbyrdelse. Dette vil f.eks. være tilfældet, hvis fuldbyrdelsesgrundlaget er så vagt, at det ikke kan anvendes som grundlag for tvangsfuldbyrdelse.

Et andet scenarie kan være, at den person, der får påbudt at gøre noget ved en dom, har opfyldt sine forpligtelser i henhold til dommen, f.eks. til at betale et bestemt beløb.

Et andet tilfælde kunne være, at den person, der har fået påbudt at gøre noget, fremsætter et modkrav mod sagsøger. Modkrav er til hinder for tvangsfuldbyrdelse, hvis fogedmyndigheden konstaterer, at modkravet er indgivet på et gyldigt tvangsfuldbyrdelsesgrundlag eller er baseret på et skriftligt fordringsbevis.

Hvis skyldner hævder, at et anliggende mellem parterne udgør en hindring for tvangsfuldbyrdelse, og denne indsigelse ikke forlods kan afvises, er der mulighed for, at fuldbyrdelsen ikke gennemføres. Et eksempel kan være indsigelser mod en forældelsesfrist.

Hvis et tvangsfuldbyrdelsesgrundlag ophæves af retten, skal fuldbyrdelsen øjeblikkelig indstilles.

I nogle tilfælde kan retten også bestemme, at en igangværende tvangsfuldbyrdelsessag ikke må fortsættes (såkaldt inhibition).

Sager om tvangsfuldbyrdelse omfattet af forældreloven

Udgangspunktet er, at det, der er fastsat i en afgørelse eller aftale, er til barnets bedste. Retten må ikke foretage en ny prøvelse af afgørelsen eller aftalen ved en fornyet behandling af fuldbyrdelsessagen, og det vigtigste alternativ er at nå frem til frivillig efterlevelse. Hvis der er behov for en tvangsforanstaltning, er idømmelse af en bøde den mest sandsynlige mulighed. Fysisk afhentning må kun anvendes som sidste udvej.

Der kan undertiden være hindringer for fuldbyrdelse, f.eks. hvis barnet er sygt.

Hvis barnet har nået en sådan alder og modenhed, at der bør tages hensyn til dets ønsker, kan tvangsfuldbyrdelse ikke ske mod barnets vilje, medmindre retten finder, at det bedst tjener barnets tarv. Retten bør også nægte tvangsfuldbyrdelse, hvis det står klart, at det ville være i strid med barnets tarv.

4 Genstanden for og karakteren af tvangsfuldbyrdelsesskridt

4.1 Hvilke former for aktiver kan gøres til genstand for sådanne skridt?

Sager om fuldbyrdelse omfattet af fuldbyrdelsesloven (utsökningsbalken)

For at der skal kunne gøres udlæg i aktiver, skal visse betingelser være opfyldt. Aktiverne skal

 • tilhøre skyldner
 • kunne overdrages
 • have en vis økonomisk værdi.

I princippet kan der gøres udlæg i enhver form for aktiver. Reglerne om genstande, der ikke kan gøres udlæg i, gælder normalt kun for fysiske personer. Der kan gøres udlæg i både fast ejendom og løsøre.

Løsøre indebærer ikke blot personlige ejendele (f.eks. biler, både og andre effekter), men også aktiver (f.eks. banksaldi) og rettigheder af forskellig art (f.eks. brugsret eller andele af en afdød persons bo).

Der kan også gøres udlæg i løn, pension mv.

I nogle aktiver kan der ikke gøres udlæg. Dette gælder aktiver, som skyldner er den retmæssige ejer af, jf. nedenfor. Reglerne om genstande, der ikke kan gøres udlæg i, gælder normalt kun for fysiske personer. Aktiver, som skyldner er den retmæssige ejer af, er f.eks.

 • tøj og andre genstande af rimelig værdi, som er til skyldners personlige brug
 • møbler, husholdningsapparater og andet udstyr, der er nødvendigt i en husholdning
 • værktøj og andet udstyr, der er nødvendigt for skyldners levebrød eller faglige uddannelse
 • personlige ejendele såsom medaljer og sportstrofæer, der er af så stor personlig værdi for skyldner, at det ville være urimeligt at gøre udlæg i dem.

Aktiver kan også beskyttes mod udlæg i henhold til særlige bestemmelser. Dette gælder f.eks. erstatning.

Der kan kun gøres udlæg i den del af skyldners løn, som overstiger, hvad skyldner har brug for til sit eget og sin families ophold.

I den forbindelse har nogle fordringer forrang for andre. En fordring vedrørende underholdsbidrag har forrang for andre fordringer.

4.2 Hvad er retsvirkningen heraf?

Sager om fuldbyrdelse omfattet af fuldbyrdelsesloven (utsökningsbalken)

Når der er gjort udlæg i aktiver, har skyldner ikke samme kontrol over dem som før. Skyldner kan ikke gøre brug af aktiverne til skade for sagsøger, f.eks. ved overdragelse eller på anden måde, medmindre fogedmyndigheden har tilladt det af særlige grunde efter høring af sagsøger.

Enhver, der ulovligt gør brug af beslaglagte aktiver, kan idømmes en straf.

En afgørelse om udlæg medfører prioriterede rettigheder til aktiverne.

I en tvangsfuldbyrdelsessag skal en tredjepart oplyse, om der er en fordring eller et andet mellemværende mellem dem, der kan være af relevans for vurderingen af, i hvilket omfang skyldner har aktiver, hvori der kan gøres udlæg. Oplysningspligten gælder også for en tredjemand, som er i besiddelse af skyldners aktiver gennem f.eks. pant eller deponering. En bank skal således afgive oplysning om skyldners bankkonti, sikkerhedsboks eller andre aktiver i bankens varetægt. Skyldners familie og venner har også oplysningspligt.

Der kan mundtligt eller skriftligt kræves oplysninger fra tredjemand, og tredjemand kan om nødvendigt blive indkaldt til afhøring. Modsætter tredjemand sig dette, kan sanktionsmidlerne være en bøde eller frihedsberøvelse.

Aktiver, hvori der er gjort udlæg, skal øjeblikkelig tvangssælges af fogedmyndigheden. Tvangssalg sker som oftest ved offentlige auktioner, men kan undertiden være privat.

Beløb, der indkommer i fuldbyrdelsessager, skal indberettes og betales til sagsøger så hurtigt som muligt.

4.3 Hvor længe kan disse skridt opretholdes?

Sager om fuldbyrdelse omfattet af fuldbyrdelsesloven (utsökningsbalken)

Der er ingen tidsgrænse for gyldigheden af en afgørelse om udlæg. Lovgivningen forudsætter dog, at aktiver, hvori der er gjort udlæg, sælges hurtigst, se afsnit 3.2.

Hvis det er muligt, bør udsættelse finde sted, senest fire uger efter at fogedmyndigheden har modtaget de nødvendige dokumenter.

Sager om tvangsfuldbyrdelse omfattet af forældreloven

En afgørelse om tvangsfuldbyrdelse træder i kraft omgående, medmindre andet er angivet. Den gælder, indtil andet bestemmes. Det fremgår normalt af en afgørelse om bødestraf, at der skal træffes foranstaltninger inden for et bestemt tidsrum, f.eks. at barnet skal afleveres til sagsøger. Det fremgår normalt af en afgørelse om tvangsfuldbyrdelse i forhold til samvær, hvornår samværet må finde sted i de efterfølgende par måneder.

En afgørelse om tvangsfuldbyrdelse er ikke til hinder for, at en ny begæring kan behandles.

5 Kan en afgørelse om tvangsfuldbyrdelse appelleres?

Sager om fuldbyrdelse omfattet af fuldbyrdelsesloven (utsökningsbalken)

Fogedmyndighedens afgørelser kan normalt appelleres. En appel til en distriktsdomstol skal indgives til fogedmyndigheden.

Den person, som afgørelsen vedrører, kan appellere fogedmyndighedens afgørelse, hvis den går imod den pågældende. Der er ingen tidsfrist for appel af afgørelser om udlæg i løn. Afgørelser om udlæg i andre aktiver kan appelleres indtil tre uger efter, at de er forkyndt. Der er ingen tidsfrist for tredjemands appel af udlæg.

Distriktsdomstolen kan beslutte, at der ikke skal træffes fuldbyrdelsesforanstaltninger for indeværende (såkaldt inhibition) eller, hvis særlige grunde taler for det, at en allerede truffen foranstaltning skal tilbagekaldes.

Sager om tvangsfuldbyrdelse omfattet af forældreloven

Distriktsdomstolens fuldbyrdelsesafgørelse kan indbringes for en appeldomstol. Appeller skal indgives skriftligt til distriktsdomstolen. Tidsfristen for at indgive en appel er tre uger.

6 Findes der nogen begrænsninger for tvangsfuldbyrdelse, navnlig med hensyn til debitorbeskyttelse og tidsfrister?

Fuldbyrdelsesloven indeholder bestemmelser, der begrænser muligheden for fuldbyrdelse, f.eks. for at beskytte skyldner. Skyldner kan i begrænset omfang hindre tvangsfuldbyrdelse ved at gøre indsigelse mod den, f.eks. fordi den er blevet forældet. De mest almindelige former for hindringer for fuldbyrdelse er, at en del af ejendommen og nogle aktiver udelukkes fra udlæg af hensyn til skyldners behov. Fra udlæg i materielle goder kan f.eks. udelukkes det, der betegnes som et "beneficium" (dvs. aktiver, hvori der ikke kan gøres udlæg), som kan være skyldners faste bolig og midler, som skyldner har brug for til sit umiddelbare ophold. Ved udlæg i løn kan der ikke gøres udlæg i en bestemt del af lønnen svarende til almindelige leveomkostninger og skyldners boligudgifter.

 

Denne webside er en del af Dit Europa.

Vi vil gerne have din feedback om, hvor nyttige informationerne er for dig.

Your-Europe

Sidste opdatering: 16/12/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.