Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση εσθονικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: αγγλικά
Swipe to change

Εκτέλεση δικαστικής απόφασης

Εσθονία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Ποια η έννοια της εκτέλεσης στις αστικές και εμπορικές υποθέσεις;

Ως εκτέλεση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις νοείται η χρήση των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη για την ικανοποίηση της απαίτησης που ορίζεται στον εκτελεστό τίτλο ή η υποχρέωση του οφειλέτη να παραδώσει ένα πρόσωπο ή να εκτελέσει ή να απόσχει από την εκτέλεση συγκεκριμένης πράξης.

2 Ποια αρχή ή ποιες αρχές είναι αρμόδιες για την εκτέλεση;

Δικαστικοί επιμελητές (kohtutäiturid) — τα στοιχεία επικοινωνίας είναι διαθέσιμα εδώ.

3 Ποιες οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορεί να εκδοθεί ένας εκτελεστός τίτλος ή μια απόφαση;

3.1 Η διαδικασία

Η δικαστική απόφαση εκτελείται:

1) μετά την τελεσιδικία της·

Μια δικαστική απόφαση καθίσταται τελεσίδικη όταν δεν μπορεί πλέον να προσβληθεί με άλλον τρόπο παρά μόνο με διαδικασία επανεξέτασης (teistmismenetlus). Σε περίπτωση νόμιμης άσκησης έφεσης κατά δικαστικής απόφασης, η τελεσιδικία της αναστέλλεται. Σε περίπτωση άσκησης έφεσης για μέρος της απόφασης, τελεσιδικεί το μέρος της απόφασης που δεν εφεσιβάλλεται. Εάν ασκηθεί έφεση κατά απόφασης όσον αφορά μέρος που δεν αφορά τον καθορισμό των διαδικαστικών εξόδων, δεν τελεσιδικεί ούτε το μέρος της απόφασης με το οποίο καθορίζεται το ποσό των διαδικαστικών εξόδων. Δικαστική απόφαση που έχει τελεσδικήσει είναι δεσμευτική για τους διαδίκους, στον βαθμό που η απαίτηση που εγέρθηκε με την αγωγή ή την ανταγωγή επιλύεται με βάση τις περιστάσεις που οδήγησαν στην αγωγή, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από τον νόμο.

Η δικαστική απόφαση εκτελείται βάσει αίτησης του επισπεύδοντος.

2) πριν από την τελεσιδικία της, εάν το δικαστήριο έχει δηλώσει ότι υπόκειται σε άμεση εκτέλεση.

Δικαστική απόφαση που κηρύσσεται αμέσως εκτελεστή εκτελείται πριν από την τελεσιδικία της. Το δικαστήριο κηρύσσει τη δικαστική απόφαση αμέσως εκτελεστή είτε με την ίδια τη δικαστική απόφαση είτε με απόφασή του.

Οι αποφάσεις εκτελούνται βάσει εκτελεστού τίτλου.

Οι εκτελεστοί τίτλοι στις αστικές και εμπορικές υποθέσεις μπορούν να περιλαμβάνουν τα εξής:

 • δικαστικές αποφάσεις σε αστικές υποθέσεις που έχουν τελεσιδικήσει ή υπόκεινται σε άμεση εκτέλεση·
 • αποφάσεις δικαστηρίων ξένων κρατών, οι οποίες έχουν αναγνωριστεί ή υπόκεινται σε εκτέλεση χωρίς αναγνώριση στην Εσθονία·
 • αποφάσεις διαιτητικών οργάνων που λειτουργούν μόνιμα στην Εσθονία και αποφάσεις άλλων διαιτητικών δικαστηρίων που έχουν κηρυχθεί εκτελεστές·
 • αποφάσεις επιτροπής εργατικών διαφορών (töövaidluskomisjon) ή επιτροπής μισθώσεων (üürikomisjon) που έχουν τελεσιδικήσει.

Πλήρης κατάλογος των εκτελεστών τίτλων παρέχεται στο άρθρο 2 του κώδικα διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης (täitemenetluse seadustik).

Εάν εκτελεστός τίτλος δεν εκτελεστεί οικειοθελώς, μπορεί να κινηθεί διαδικασία εκτέλεσης βάσει αίτησης του επισπεύδοντος.

Οι απαιτήσεις που απορρέουν από τους εκτελεστούς τίτλους που προβλέπονται από τον νόμο εκτελούνται σύμφωνα με τον κώδικα διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης. Η αναγκαστική εκτέλεση των εκτελεστών τίτλων πραγματοποιείται από δικαστικούς επιμελητές, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από τον νόμο.

 • Ο δικαστικός επιμελητής διεξάγει διαδικασία εκτέλεσης βάσει της αίτησης του επισπεύδοντος και του εκτελεστού τίτλου. Ο δικαστικός επιμελητής διεξάγει τη διαδικασία εκτέλεσης ανεξάρτητα από τυχόν αίτηση του επισπεύδοντος, εάν ο εκτελεστός τίτλος είναι απόφαση σχετικά με την καταβολή της αμοιβής του δικαστικού επιμελητή ή σχετικά με διαταγή πληρωμής των εξόδων εκτέλεσης, και σε άλλες περιστάσεις που προβλέπονται από τον νόμο.
 • Στις υποθέσεις εκτέλεσης ανοίγεται φάκελος εκτέλεσης που ορίζει τις πράξεις εκτέλεσης και τις ειδοποιήσεις που έχουν αποσταλεί με χρονολογική σειρά. Τα έγγραφα που παραλαμβάνονται και εκδίδονται από τον δικαστικό επιμελητή στο πλαίσιο της υπόθεσης εκτέλεσης ή αντίγραφα αυτών φυλάσσονται στον φάκελο εκτέλεσης.
 • Εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την έναρξη διαδικασίας εκτέλεσης, ο δικαστικός επιμελητής αποστέλλει ειδοποίηση εκτέλεσης στον οφειλέτη. Με την επίδοση της ειδοποίησης εκτέλεσης στον οφειλέτη, θεωρείται ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία εκτέλεσης.
 • Ο δικαστικός επιμελητής πρέπει να παραδώσει την ειδοποίηση εκτέλεσης στον οφειλέτη, και στους συμμετέχοντες στη διαδικασία εκτέλεσης δήλωση κατάσχεσης περιουσιακών στοιχείων, έκθεση πλειστηριασμού, τις αποφάσεις του επί των ενστάσεων που υποβλήθηκαν κατά των πράξεών του, καθώς και άλλα έγγραφα που προβλέπονται από τον νόμο.
 • Εάν δεν ορίζεται προθεσμία από τον νόμο ή δικαστική απόφαση για την εκούσια συμμόρφωση με εκτελεστό τίτλο, η προθεσμία αυτή καθορίζεται από τον δικαστικό επιμελητή. Η προθεσμία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 30 ημερών, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στον κώδικα διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης. Με τη συγκατάθεση του επισπεύδοντος, ο δικαστικός επιμελητής μπορεί να ορίσει προθεσμία άνω των 30 ημερών για την εκούσια συμμόρφωση με εκτελεστό τίτλο.

Ο δικαστικός επιμελητής υποχρεούται να λάβει αμέσως όλα τα μέτρα που επιτρέπονται από τον νόμο για την εκτέλεση ενός εκτελεστού τίτλου, να συλλέξει τις απαραίτητες πληροφορίες για τη διαδικασία εκτέλεσης και να εξηγήσει στους συμμετέχοντες στη διαδικασία εκτέλεσης τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους.

 • Ο δικαστικός επιμελητής μπορεί να αναβάλει μια πράξη εκτέλεσης βάσει αίτησης του επισπεύδοντος ή σχετικής δικαστικής απόφασης ή όταν το πρόσωπο που διεξάγει τη διαδικασία εκτέλεσης αλλάξει.
 • Κατόπιν αίτησης του οφειλέτη, το δικαστήριο μπορεί να αναστείλει τη διαδικασία εκτέλεσης ή να παρατείνει ή να αναβάλει την εκτέλεση, εάν η συνέχιση της διαδικασίας θα ήταν άδικη για τον οφειλέτη. Στο πλαίσιο της εν λόγω διαδικασίας πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα συμφέροντα του επισπεύδοντος και άλλες περιστάσεις, συμπεριλαμβανομένης της οικογενειακής και οικονομικής κατάστασης του οφειλέτη.

3.2 Οι κύριες προϋποθέσεις

Προϋποθέσεις για την εκτέλεση εκτελεστού τίτλου:

 1. Δικαστική απόφαση που έχει τελεσιδικήσει ή απόφαση επιτροπής εργατικών διαφορών ή επιτροπής μισθώσεων, η οποία έχει καταστεί εκτελεστή και έχει επισημανθεί ότι έχει καταστεί εκτελεστή, γίνεται δεκτή προς εκτέλεση. Σε απόφαση υποκείμενη σε άμεση εκτέλεση δεν τίθεται καμία επισήμανση τελεσιδικίας.
 2. Στην περίπτωση αντικειμένου το οποίο, λόγω της φύσης του, είναι κατάλληλο για την προσωπική χρήση μόνον ενός από τους συζύγους, τεκμαίρεται ότι το αντικείμενο ανήκει στον/στην σύζυγο που θα πρέπει να το χρησιμοποιεί, λαμβανομένης υπόψη της φύσης του.
 3. Η έγερση απαίτησης πληρωμής επί της κοινής περιουσίας των συζύγων επιτρέπεται με τη συγκατάθεση του/της συζύγου που δεν είναι οφειλέτης ή εάν ο εκτελεστός τίτλος απαιτεί και από τους δύο συζύγους να εκπληρώσουν την υποχρέωση. Ο επισπεύδων μπορεί να ζητήσει τη διανομή της κοινής περιουσίας και την έγερση απαίτησης πληρωμής για το μέρος της κοινής περιουσίας που ανήκει στον οφειλέτη. Σε περίπτωση εκτέλεσης κατά της κοινής περιουσίας των συζύγων στο πλαίσιο διαδικασίας εκτέλεσης σε σχέση με περιουσία ενός από αυτούς, η συναίνεση του μη οφειλέτη συζύγου τεκμαίρεται υπέρ του επισπεύδοντος. Τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία μπορούν να κατασχεθούν και να πωληθούν. Το τεκμήριο συναίνεσης δεν ισχύει για ακίνητα που ανήκουν στον μη οφειλέτη σύζυγο, για το εισόδημά του ή για τυχόν χρήματα σε τραπεζικό λογαριασμό που έχει ανοιχθεί στο όνομά του. Ο μη οφειλέτης σύζυγος ενημερώνεται για την κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα ενότητα και λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα άσκησης ανακοπής.
 4. Για την άσκηση απαίτησης πληρωμής επί περιουσιακών στοιχείων που ανήκουν σε προσωπική εταιρεία, απαιτείται εκτελεστός τίτλος που ισχύει για όλους τους εταίρους.
 5. Εάν ο οφειλέτης αποβιώσει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εκτέλεσης, η διαδικασία συνεχίζεται σε σχέση με την κληρονομιαία περιουσία του οφειλέτη, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από τον νόμο.
 6. Εάν ένας εκτελεστός τίτλος ισχύει και για τον διάδοχο του επισπεύδοντος ή του οφειλέτη που κατονομάζεται σε αυτόν, ο δικαστικός επιμελητής αποδέχεται τον εκτελεστό τίτλο για εκτέλεση, εάν η νομική διαδοχή αποδεικνύεται στον δικαστικό επιμελητή με δικαστική απόφαση, απόσπασμα δημόσιου μητρώου ή συμβολαιογραφικό έγγραφο. Το ίδιο ισχύει όταν εκτελείται δικαστική απόφαση κατά κατόχου αμφισβητούμενου πράγματος και ο κάτοχος του πράγματος αλλάζει μετά την έκδοση της δικαστικής απόφασης.
 7. Εάν ο απαιτητός χαρακτήρας απαίτησης που περιγράφεται σε εκτελεστό τίτλο εξαρτάται από τη λήξη προθεσμίας, την επέλευση ημερομηνίας ή την πλήρωση αίρεσης, οι πράξεις εκτέλεσης μπορούν να αρχίσουν μετά τη λήξη της εν λόγω προθεσμίας, την επέλευση της εν λόγω ημερομηνίας ή την πλήρωση της εν λόγω αίρεσης.
 8. Εάν η διαδικασία εκτέλεσης εξαρτάται από την εγγύηση που πρέπει να παρασχεθεί από τον επισπεύδοντα, η διαδικασία μπορεί να ξεκινήσει μόνο εάν έχει πιστοποιηθεί με έγγραφο ότι η εγγύηση έχει παρασχεθεί και αντίγραφο του εγγράφου έχει παραδοθεί στον οφειλέτη ή παραδίδεται στον οφειλέτη μαζί με την ειδοποίηση εκτέλεσης.
 9. Εάν η εκτέλεση εκτελεστού τίτλου εξαρτάται από την ταυτόχρονη εκπλήρωση υποχρέωσης προς τον οφειλέτη, ο δικαστικός επιμελητής δεν μπορεί να ξεκινήσει διαδικασία εκτέλεσης έως ότου εκπληρωθεί η υποχρέωση του επισπεύδοντος ή, εάν ο επισπεύδων ή ο δικαστικός επιμελητής έχει υποβάλει προσφορά στον οφειλέτη για την εκπλήρωση της υποχρέωσης από τον επισπεύδοντα, έως την αδικαιολόγητη άρνηση του οφειλέτη να αποδεχθεί την εν λόγω εκπλήρωση ή την καθυστέρηση του οφειλέτη όσον αφορά την αποδοχή της για άλλους λόγους.
 10. Εάν ο επισπεύδων χρειάζεται κληρονομητήριο ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο για την αναγκαστική εκτέλεση, ο επισπεύδων μπορεί, αντί του οφειλέτη, να ζητήσει από συμβολαιογράφο ή διοικητική υπηρεσία να το εκδώσει. Στο πλαίσιο αυτό, ο επισπεύδων πρέπει να προσκομίσει τον εκτελεστό τίτλο.

4 Αντικείμενο και φύση των μέτρων εκτέλεσης

4.1 Ποια περιουσιακά στοιχεία μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο εκτέλεσης;

Απαίτηση πληρωμής μπορεί να ασκηθεί κατά της κινητής και ακίνητης περιουσίας και κατά των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας του οφειλέτη. Εάν η οφειλή έχει γεννηθεί λόγω μη καταβολής διατροφής τέκνου, το δικαστήριο μπορεί, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εκτέλεσης, να αναστείλει ορισμένα δικαιώματα του οφειλέτη και τις άδειες που έχουν χορηγηθεί στον οφειλέτη ή να απαγορεύσει την έκδοσή τους.

4.2 Ποια τα αποτελέσματα των μέτρων εκτέλεσης;

Άσκηση απαίτησης πληρωμής κατά κινητής περιουσίας:

Εάν η απαίτηση πληρωμής αφορά κινητή περιουσία, τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία κατάσχονται και πωλούνται. Από την ημερομηνία της κατάσχεσης, ο οφειλέτης δεν μπορεί να διαθέσει τα κατασχεθέντα περιουσιακά στοιχεία. Η απαίτηση του επισπεύδοντος, μαζί με τις ποινικές ρήτρες λόγω καθυστερημένης πληρωμής και άλλες παρεπόμενες απαιτήσεις, η έκταση των οποίων αναφέρεται στον εκτελεστό τίτλο, ικανοποιείται από τα ποσά που εισπράττονται από την πώληση. Τα κινητά περιουσιακά στοιχεία δεν κατάσχονται εάν μπορεί να θεωρηθεί πιθανό ότι τα ποσά που θα εισπραχθούν από την πώληση των περιουσιακών στοιχείων που πρόκειται να κατασχεθούν θα επαρκούσαν μόνο για την κάλυψη των εξόδων εκτέλεσης. Ο δικαστικός επιμελητής μεταφέρει τα ποσά που καταβάλλονται στον επίσημο τραπεζικό λογαριασμό του δικαστικού επιμελητή ως αποτέλεσμα αναγκαστικής εκτέλεσης επί των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη (στο εξής: έσοδα από την εκτέλεση) στον ενάγοντα εντός δέκα εργάσιμων ημερών από την είσπραξη των ποσών.

Εάν ασκηθεί οικονομική απαίτηση κατά του κράτους ή αρχής τοπικής αυτοδιοίκησης, η απαίτηση πληρωμής ασκείται σε χρηματικά ποσά. Αν η απαίτηση πληρωμής σε χρηματικά ποσά δεν ευδοκιμήσει εντός εύλογης προθεσμίας, η απαίτηση πληρωμής ασκείται κατά πραγμάτων.

Από τη στιγμή της κατάσχεσης, ο επισπεύδων κατέχει εμπράγματη ασφάλεια επί του κατασχεθέντος αντικειμένου. Η εμπράγματη ασφάλεια επί των κατασχεθέντων περιουσιακών στοιχείων παρέχει στον επισπεύδοντα τα ίδια δικαιώματα με εμπράγματη ασφάλεια που συστήνεται βάσει σύμβασης ή οποιασδήποτε εμπράγματης ασφάλειας εκ του νόμου, εκτός εάν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.

Ο δικαστικός επιμελητής πωλεί τα κατασχεθέντα κινητά σε δημόσιο ηλεκτρονικό ή προφορικό πλειστηριασμό, στον οποίο δεν μπορεί να ασκηθεί το δικαίωμα προαίρεσης. Με αίτηση του επισπεύδοντος ή του οφειλέτη, ο δικαστικός επιμελητής μπορεί να πωλήσει τα κατασχεθέντα αντικείμενα με τρόπο διαφορετικό από τον προφορικό ή τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό, εάν ο πλειστηριασμός έχει αποτύχει ή μπορεί να θεωρηθεί πιθανό ότι το αντικείμενο δεν μπορεί να πωληθεί σε πλειστηριασμό ή ότι τα αναμενόμενα έσοδα από την αναγκαστική εκτέλεση που θα εισπραχθούν από τον πλειστηριασμό του πράγματος θα είναι σημαντικά μικρότερα σε σύγκριση με τα έσοδα από την εκτέλεση που θα εισπραχθούν κατά την πώληση του αντικειμένου με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Ο δικαστικός επιμελητής διανέμει τα έσοδα από την εκτέλεση που εισπράττει από την πώληση αντικειμένων μεταξύ των εναγόντων και άλλων δικαιούχων των εν λόγω εσόδων με τη σειρά με την οποία αποκτήθηκε η εμπράγματη ασφάλεια ή σύμφωνα με συμφωνία που έχει συναφθεί μεταξύ των εναγόντων. Το ποσό που απομένει μετά την κάλυψη των εξόδων εκτέλεσης και την ικανοποίηση των απαιτήσεων επιστρέφεται στον οφειλέτη. Εάν τα έσοδα από την εκτέλεση δεν επαρκούν για την ικανοποίηση όλων των απαιτήσεων και οι ενάγοντες δεν είναι σε θέση να καταλήξουν σε συμφωνία όσον αφορά τη διανομή των ποσών, ο δικαστικός επιμελητής διανέμει τα έσοδα από την εκτέλεση μεταξύ των εναγόντων που συμμετέχουν στη διαδικασία εκτέλεσης σύμφωνα με σχέδιο διανομής. Τα έξοδα εκτέλεσης αφαιρούνται από τα έσοδα που διανέμονται σύμφωνα με το σχέδιο διανομής.

Άσκηση απαίτησης πληρωμής κατά ακίνητης περιουσίας:

Εάν η απαίτηση πληρωμής ασκείται κατά ακίνητης περιουσίας, η περιουσία αυτή είτε κατάσχεται και πωλείται είτε υπάγεται σε αναγκαστική διαχείριση, οπότε η απαίτηση του επισπεύδοντος ικανοποιείται από τις εισπράξεις της αναγκαστικής διαχείρισης. Απαίτηση πληρωμής μπορεί να ασκηθεί κατά ακίνητης περιουσίας εάν ο οφειλέτης είναι καταχωρισμένος στο κτηματολόγιο ως ιδιοκτήτης ή ο οφειλέτης είναι καθολικός διάδοχος του ιδιοκτήτη που είναι καταχωρισμένος στο κτηματολόγιο. Η απαίτηση πληρωμής που ασκείται κατά ακίνητης περιουσίας ασκείται επίσης κατά των ακινήτων που βαρύνονται με υποθήκη.

Για την κατάσχεση ακίνητης περιουσίας, ο δικαστικός επιμελητής καταγράφει την ακίνητη περιουσία, τα παραρτήματά της και κάθε άλλο πράγμα που βαρύνεται με υποθήκη, απαγορεύει τη διάθεσή τους και καταχωρίζει στο κτηματολόγιο την εν λόγω απαγόρευση. Όταν κατασχεθεί, η ακίνητη περιουσία παραμένει στην κατοχή του οφειλέτη και ο οφειλέτης μπορεί να τη διαχειρίζεται και να τη χρησιμοποιεί εντός των ορίων της τακτικής διαχείρισης, εκτός εάν η περιουσία τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση. Από την ημερομηνία της κατάσχεσης, ο οφειλέτης δεν μπορεί να διαθέσει τα κατασχεθέντα περιουσιακά στοιχεία. Εάν, μετά την κατάσχεση ακίνητης περιουσίας, η κατάσχεση εκτείνεται και σε κινητή περιουσία, η εν λόγω κινητή περιουσία μπορεί να διατεθεί εντός των ορίων της τακτικής διαχείρισης. Η ακίνητη περιουσία πωλείται είτε σε αναγκαστικό πλειστηριασμό είτε από τον οφειλέτη υπό την εποπτεία δικαστικού επιμελητή για την οποία απαιτείται προηγούμενη συναίνεση του επισπεύδοντος.

Η ακίνητη περιουσία υπόκειται σε αναγκαστική διαχείριση βάσει αίτησης του δικαστικού επιμελητή, του επισπεύδοντος ή του οφειλέτη. Ο αναγκαστικός διαχειριστής έχει το δικαίωμα να αποκτήσει την κατοχή ακίνητης περιουσίας βάσει απόφασης που τον ορίζει ως διαχειριστή. Ο διαχειριστής έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση να εκτελεί όλες τις συναλλαγές και τις δικαιοπραξίες που είναι αναγκαίες για τη διατήρηση της κατάστασης και την τακτική διαχείριση του ακινήτου. Η αναγκαστική διαχείριση παύει με απόφαση του δικαστικού επιμελητή μετά την ικανοποίηση της απαίτησης του επισπεύδοντος.

Ο δικαστικός επιμελητής διανέμει τα έσοδα της εκτέλεσης που προέρχονται από την εκποίηση και την αναγκαστική διαχείριση ακίνητης περιουσίας μεταξύ των εναγόντων και άλλων δικαιούχων των εν λόγω εσόδων βάσει της κατάταξής τους που αναφέρεται στο κτηματολόγιο και στη διαταγή κατάσχεσης ή βάσει συμφωνίας που έχει συναφθεί μεταξύ των εναγόντων. Τα έξοδα εκτέλεσης αφαιρούνται από τα έσοδα από την εκτέλεση που διανέμονται σύμφωνα με το σχέδιο διανομής.

Άσκηση απαίτησης πληρωμής κατά δικαιωμάτων ιδιοκτησίας:

Η απαίτηση πληρωμής μπορεί να ασκηθεί κατά λογαριασμού του οφειλέτη. Το πιστωτικό ίδρυμα παρέχει πληροφορίες στον δικαστικό επιμελητή σχετικά με την ύπαρξη ή την απουσία λογαριασμού. Ο λογαριασμός κατάσχεται βάσει πράξης κατάσχεσης και στον βαθμό που αναφέρεται σε αυτήν. Όσον αφορά το ποσό που έχει κατασχεθεί σύμφωνα με την πράξη κατάσχεσης, τα ποσά του λογαριασμού μεταφέρονται στον επίσημο τραπεζικό λογαριασμό του δικαστικού επιμελητή, εκτός εάν ο εκτελεστός τίτλος αποτελεί απόφαση σχετικά με την εξασφάλιση αγωγής που δεν έχει ως αντικείμενο την εξασφάλιση αγωγής η οποία αφορά αξίωση διατροφής τέκνου κατά τη διάρκεια της δίκης. Εάν, κατά τη στιγμή της κατάσχεσης, ο λογαριασμός του οφειλέτη δεν διαθέτει κεφάλαια στην έκταση που αναφέρεται στην πράξη κατάσχεσης, τα ποσά που καταβάλλονται στον λογαριασμό μετά τη στιγμή της κατάσχεσης θεωρείται επίσης ότι έχουν κατασχεθεί έως το οφειλόμενο ποσό. Τα ποσά που καταβάλλονται στον λογαριασμό μετά τη στιγμή της κατάσχεσης μεταφέρονται στον επίσημο τραπεζικό λογαριασμό του δικαστικού επιμελητή μέχρι την εκτέλεση της πράξης κατάσχεσης. Εάν ο δικαστικός επιμελητής παραδώσει πράξη κατάσχεσης λογαριασμού οφειλέτη σε πιστωτικό ίδρυμα προς εκτέλεση, η πράξη κατάσχεσης θεωρείται ότι παράγει έννομα αποτελέσματα και όσον αφορά τους λογαριασμούς που θα ανοίξει ο οφειλέτης στο μέλλον. Το πιστωτικό ίδρυμα και το ίδρυμα πληρωμών μπορούν να αρνηθούν το άνοιγμα λογαριασμού για οφειλέτη ο οποίος διαθέτει υφιστάμενο λογαριασμό για τον οποίο το ίδιο ίδρυμα εκτελεί πράξη κατάσχεσης εκδοθείσα από δικαστικό επιμελητή.

Η απαίτηση πληρωμής μπορεί να ασκηθεί κατά αξιογράφων. Για την κατάσχεση των αξιογράφων που αναφέρονται στο άρθρο 2 του εσθονικού νόμου για την τήρηση του μητρώου αξιογράφων (väärtpaberite keskregistri seadus), ο δικαστικός επιμελητής δίνει εντολή στον γραμματέα του μητρώου να καταχωρίσει σημείωση απαγόρευσης της εκποίησης δικαιωμάτων και υποχρεώσεων. Ένα αξιόγραφο κατάσχεται από τη στιγμή της δέσμευσής του στο μητρώο. Ο δικαστικός επιμελητής πωλεί αξιόγραφα σύμφωνα με τις διατάξεις που αφορούν την άσκηση απαιτήσεων πληρωμής κατά κινητών. Ο δικαστικός επιμελητής έχει το δικαίωμα να καταχωρίσει καταχωρισμένο αξιόγραφο στο όνομα του αγοραστή και να υποβάλει τις αναγκαίες σχετικές αιτήσεις αντί του οφειλέτη. Ο δικαστικός επιμελητής εμφανίζει συναλλαγματική, επιταγή ή ομόλογο για πληρωμή, εάν το επιτρέπει το αξιόγραφο.

Η απαίτηση πληρωμής μπορεί να ασκηθεί κατά μετοχής σε ανώνυμη εταιρεία. Εάν μετοχή σε ανώνυμη εταιρεία δεν έχει καταχωριστεί στο μητρώο που τηρείται από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων (väärtpaberite keskregister), η μετοχή θεωρείται ότι κατασχέθηκε σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται για την κατάσχεση κινητών. Ο δικαστικός επιμελητής ενημερώνει το διοικητικό συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας σχετικά με την κατάσχεση. Ο δικαστικός επιμελητής πωλεί μετοχή σε ανώνυμη εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις που αφορούν την άσκηση απαιτήσεων πληρωμής κατά κινητών. Ο δικαστικός επιμελητής που πώλησε μετοχή αποστέλλει στον γραμματέα του εμπορικού μητρώου (äriregister) ειδοποίηση σχετικά με τη μεταβίβαση της μετοχής με τη μορφή που έχει καθορίσει ο αρμόδιος υπουργός για τον συγκεκριμένο τομέα εντός δύο ημερών από τον πλειστηριασμό.

Πέραν των ανωτέρω, απαίτηση πληρωμής μπορεί να ασκηθεί και κατά οικονομικών υποχρεώσεων που εκπληρώθηκαν προς τρίτους, ιδιότητας μέλους οικοδομικής ένωσης, μερίδας εταίρου σε εταιρική περιουσία, αναπαλλοτρίωτου δικαιώματος και άλλων δικαιωμάτων ιδιοκτησίας.

Περιορισμός δικαιωμάτων σε περίπτωση που οφείλεται διατροφή τέκνου:

Εάν ο οφειλέτης δεν καταβάλει τακτικά διατροφή τέκνου εντός τριών μηνών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εκτέλεσης που κινήθηκε για την είσπραξη της εν λόγω διατροφής και ο δικαστικός επιμελητής δεν μπόρεσε να την εισπράξει από τα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη, το δικαστήριο μπορεί, με τη συγκατάθεση του επισπεύδοντος και βάσει αίτησης του δικαστικού επιμελητή και αφού προηγουμένως έχει προειδοποιήσει τον οφειλέτη, να εκδώσει απόφαση με την οποία αναστέλλονται τα ακόλουθα δικαιώματα και άδειες για αόριστο χρονικό διάστημα:

 • δικαιώματα θήρας·
 • δικαίωμα οδήγησης μηχανοκίνητων οχημάτων·
 • άδειες οπλοφορίας και άδειες απόκτησης όπλων·
 • δικαίωμα οδήγησης σκαφών αναψυχής και θαλάσσιων μοτοσικλετών·
 • άδεια αλιείας.

Το δικαστήριο μπορεί, με τους ίδιους όρους, να κηρύξει ανίσχυρα τα ακόλουθα έγγραφα που κατέχει ο οφειλέτης και να απαγορεύσει την έκδοσή τους για χρονικό διάστημα έως δύο ετών:

 1. εσθονικό διαβατήριο·
 2. διαβατήριο αλλοδαπού·
 3. ταξιδιωτικό έγγραφο για πρόσφυγες·
 4. προσωρινό ταξιδιωτικό έγγραφο·
 5. ναυτικό φυλλάδιο·
 6. πιστοποιητικό καταγραφής υπηρεσίας σε πλοία·
 7. διπλωματικό διαβατήριο.

Εάν, βάσει της παρούσας ενότητας, το δικαστήριο περιορίσει δικαίωμα του οφειλέτη, αναστείλει άδειά του ή και τα δύο, ή ανακαλέσει έγγραφο που κατέχει, οφείλει επίσης, με την ίδια δικαστική απόφαση, να απαγορεύσει τη χορήγηση του ίδιου δικαιώματος, άδειας ή εγγράφου ή όλων αυτών. Το δικαστήριο μπορεί ταυτόχρονα να περιορίσει ορισμένα από τα δικαιώματα που απαριθμούνται στην παρούσα ενότητα, να αναστείλει την ισχύ ορισμένων αδειών ή να κηρύξει άκυρα ορισμένα έγγραφα και να απαγορεύσει την έκδοσή τους.

Με απόφαση, το δικαστήριο αποκαθιστά δικαίωμα ή την ισχύ άδειας του οφειλέτη και επιτρέπει την εκ νέου χορήγηση δικαιώματος, άδειας ή εγγράφου στον οφειλέτη, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη, εάν:

 • ο οφειλέτης έχει καταβάλει διατροφή τέκνου για τουλάχιστον τρεις μήνες·
 • ο οφειλέτης έχει συμφωνήσει με τον επισπεύδοντα σε χρονοδιάγραμμα πληρωμών και το τηρεί επί τουλάχιστον τρεις συνεχόμενους μήνες·
 • η άρνηση αποκατάστασης δικαιώματος ή εκ νέου χορήγησης δικαιώματος θα ήταν άδικη για τον οφειλέτη·
 • η υποχρέωση καταβολής διατροφής τέκνου έχει λήξει.

4.3 Ποια η ισχύς αυτών των μέτρων;

Η προθεσμία παραγραφής για τις απαιτήσεις που αναγνωρίζονται με δικαστική απόφαση, η οποία έχει τελεσιδικήσει και για τις απαιτήσεις που απορρέουν από δικαστικό συμβιβασμό ή οποιονδήποτε άλλο εκτελεστό τίτλο, είναι δέκα έτη. Η προθεσμία παραγραφής αρχίζει από την τελεσιδικία της απόφασης ή την έκδοση οποιουδήποτε άλλου εκτελεστού τίτλου, αλλά όχι πριν η απαίτηση καταστεί απαιτητή.

Η προθεσμία παραγραφής της απαίτησης για την εκπλήρωση περιοδικών υποχρεώσεων, εξαιρουμένων των απαιτήσεων για την εκπλήρωση υποχρεώσεων διατροφής τέκνου, είναι τριετής για κάθε χωριστή υποχρέωση, ανεξάρτητα από τη νομική βάση της απαίτησης. Η προθεσμία παραγραφής αρχίζει από το τέλος του ημερολογιακού έτους κατά το οποίο κατέστη απαιτητή η απαίτηση που αντιστοιχεί στην υποχρέωση. Η προθεσμία παραγραφής της απαίτησης για την εκπλήρωση υποχρεώσεων διατροφής τέκνου είναι δέκα έτη για κάθε χωριστή υποχρέωση.

Εάν ο οφειλέτης αποβιώσει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εκτέλεσης, η διαδικασία συνεχίζεται σε σχέση με την κληρονομιαία περιουσία του οφειλέτη, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από τον νόμο.

Πριν από τη λήξη της προθεσμίας για την αποποίηση κληρονομιάς ή την αποδοχή κληρονομιάς, η διαδικασία εκτέλεσης βάσει απαίτησης κατά κληρονομιαίας περιουσίας μπορεί να διεξαχθεί μόνο σε σχέση με την κληρονομιαία περιουσία. Στην περίπτωση αυτή, καμία απαίτηση πληρωμής που αφορά υποχρεώσεις, οι οποίες οφείλονται προσωπικά από τον κληρονόμο, δεν μπορεί να ασκηθεί κατά της κληρονομιαίας περιουσίας.

Εάν ένας εκτελεστός τίτλος ισχύει και για τον διάδοχο του επισπεύδοντος ή του οφειλέτη που αναφέρεται σε αυτόν, ο δικαστικός επιμελητής αποδέχεται τον εκτελεστό τίτλο για εκτέλεση, εάν η νομική διαδοχή αποδεικνύεται στον δικαστικό επιμελητή με δικαστική απόφαση, απόσπασμα δημόσιου μητρώου ή συμβολαιογραφικό έγγραφο. Το ίδιο ισχύει όταν εκτελείται δικαστική απόφαση που αφορά κάτοχο αμφισβητούμενου πράγματος και ο κάτοχος του πράγματος αλλάζει μετά την έκδοση της δικαστικής απόφασης.

5 Υπάρχει δυνατότητα προσφυγής κατά της απόφασης που διατάσσει ένα τέτοιο μέτρο;

Ο συμμετέχων σε διαδικασία εκτέλεσης μπορεί να υποβάλει ένσταση στον δικαστικό επιμελητή κατά απόφασης ή κατά των πράξεων του δικαστικού επιμελητή κατά την εκτέλεση εκτελεστού τίτλου ή κατά την άρνηση εκτέλεσης, εντός δέκα ημερών από την ημέρα κατά την οποία ο ενιστάμενος ενημερώθηκε ή θα έπρεπε να έχει ενημερωθεί για την αντίστοιχη απόφαση ή πράξη, εκτός εάν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.

Ο συμμετέχων στη διαδικασία μπορεί να ασκήσει έφεση κατά απόφασης δικαστικού επιμελητή που εκδόθηκε σχετικά με ένσταση ενώπιον του περιφερειακού δικαστηρίου στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται το γραφείο του δικαστικού επιμελητή εντός δέκα ημερών από την έκδοση της απόφασης. Έφεση κατά απόφασης ή κατά δραστηριοτήτων δικαστικού επιμελητή δεν μπορεί να ασκηθεί ενώπιον δικαστηρίου χωρίς προηγούμενη υποβολή ένστασης στον δικαστικό επιμελητή.

Έφεση κατά απόφασης δικαστή μπορεί να ασκηθεί στο πλαίσιο διαδικασίας εκτέλεσης, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από τον νόμο.

Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία μπορούν επίσης να ασκήσουν έφεση κατά της απόφασης περιφερειακού δικαστηρίου σχετικά με την αναστολή δικαιώματος και ισχύος άδειας που έχει εκδοθεί σε οφειλέτη και σχετικά με την απαγόρευση χορήγησης δικαιώματος ή άδειας σε αυτόν σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στον κώδικα πολιτικής δικονομίας (tsiviilkohtumenetluse seadustik). Ένδικα μέσα μπορούν να ασκηθούν κατά απόφασης κομητειακού δικαστηρίου επί της έφεσης κατά απόφασης περιφερειακού δικαστηρίου.

Ο οφειλέτης μπορεί να ασκήσει αγωγή κατά επισπεύδοντος με αίτημα να κηρυχθεί απαράδεκτη η αναγκαστική εκτέλεση βάσει εκτελεστού τίτλου, ιδίως επειδή η απαίτηση ικανοποιήθηκε, αναβλήθηκε ή συμψηφίστηκε. Η αποδοχή της αγωγής δεν επηρεάζει το κύρος ή τη νομική ισχύ του εκτελεστού τίτλου. Οι ενστάσεις αυτές είναι παραδεκτές μόνον εάν οι λόγοι στους οποίους βασίζονται προκύπτουν μετά την τελεσιδικία της δικαστικής απόφασης. Η εν λόγω αγωγή μπορεί να ασκηθεί έως το τέλος της διαδικασίας εκτέλεσης (άρθρο 221 του κώδικα διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης).

Τρίτος που έχει δικαίωμα σε αντικείμενο της αναγκαστικής εκτέλεσης που εμποδίζει την αναγκαστική εκτέλεση, ιδίως δικαίωμα κυριότητας ή περιορισμένο εμπράγματο δικαίωμα, μπορεί να ασκήσει αγωγή για την αποδέσμευση του περιουσιακού στοιχείου από την κατάσχεση ή για την κήρυξη της αναγκαστικής εκτέλεσης ως απαράδεκτης για άλλους λόγους ενώπιον δικαστηρίου στην περιφέρεια του οποίου διεξάγεται η αναγκαστική εκτέλεση.

Εντός 30 ημερών από την παράδοση της έκθεσης σχετικά με τον πλειστηριασμό, συμμετέχων στη διαδικασία εκτέλεσης μπορεί να ασκήσει αγωγή ενώπιον δικαστηρίου για την κήρυξη ακυρότητας του πλειστηριασμού, εάν περιουσιακό στοιχείο έχει πωληθεί σε πρόσωπο που δεν είχε το δικαίωμα να το αγοράσει ή εάν ο πλειστηριασμός διεξήχθη βάσει άκυρης κατάσχεσης ή παραβιάστηκαν άλλες ουσιώδεις προϋποθέσεις του πλειστηριασμού. Εάν ο πλειστηριασμός κηρυχθεί άκυρος, ο οφειλέτης μπορεί να ζητήσει από τον αγοραστή να αποδεσμεύσει ένα πωληθέν αντικείμενο σύμφωνα με το άρθρο 80 του νόμου για το εμπράγματο δίκαιο (asjaõigusseadus) ή, εάν αυτό είναι αδύνατο, να ασκήσει αγωγή βάσει των διατάξεων για τον αδικαιολόγητο πλουτισμό· συμμετέχων στη διαδικασία μπορεί να ζητήσει από δικαστικό επιμελητή αποζημίωση για ζημία σύμφωνα με τον νόμο για τους δικαστικούς επιμελητές (kohtutäituri seadus).

6 Υπάρχουν περιορισμοί στην εκτέλεση, ιδίως όσον αφορά την προστασία του οφειλέτη ή τις προθεσμίες;

Η διεξαγωγή της διαδικασίας εκτέλεσης ρυθμίζεται από τον κώδικα διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης. Οι περιορισμοί όσον αφορά την κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων καθορίζονται στο άρθρο 53 παράγραφος 1, το οποίο ορίζει ότι απαγορεύεται η κατάσχεση περισσότερων περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη από ό,τι είναι αναγκαίο για την ικανοποίηση απαίτησης του επισπεύδοντος και για την κάλυψη των εξόδων εκτέλεσης, εκτός εάν είναι αδύνατον να ικανοποιηθεί με άλλον τρόπο η απαίτηση του επισπεύδοντος. Η κατάσχεση είναι άκυρη και δεν προκύπτουν έννομες συνέπειες από την κατάσχεση σε περίπτωση ουσιώδους παράβασης των διαδικαστικών διατάξεων που αφορούν την κατάσχεση, ιδίως εάν:

 1. κατάσχονται περιουσιακά στοιχεία χωρίς έγκυρο εκτελεστό τίτλο·
 2. δεν έχει επιδοθεί ειδοποίηση εκτέλεσης στον οφειλέτη·
 3. τα περιουσιακά στοιχεία κατάσχονται από πρόσωπο που δεν είναι εξουσιοδοτημένο προς τούτο·
 4. ο οφειλέτης δεν έχει ενημερωθεί σε σημαντικό βαθμό για τα δικαιώματά του στο πλαίσιο της διαδικασίας εκτέλεσης και αυτό έχει προκαλέσει παραβίαση των δικαιωμάτων του οφειλέτη (άρθρο 55 του κώδικα διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης).

Ο κατάλογος των αντικειμένων που δεν υπόκεινται σε κατάσχεση παρατίθεται στο άρθρο 66 του κώδικα διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης. Τα ακόλουθα αντικείμενα δεν μπορούν να κατασχεθούν ή να πωληθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εκτέλεσης:

 1. προσωπικά είδη του οφειλέτη και είδη οικιακής χρήσης, μαγειρικά σκεύη, ρούχα, κλινοσκεπάσματα, κρεβάτια και άλλα αντικείμενα που χρησιμοποιούνται για οικιακούς σκοπούς και τα οποία είναι απαραίτητα για την κάλυψη των αναγκών του νοικοκυριού, λαμβανομένου υπόψη του ποσού της οφειλής του οφειλέτη·
 2. τουλάχιστον μία τεχνική συσκευή που διασφαλίζει ότι ο οφειλέτης μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα λήψης πληροφοριών που προβλέπεται στο άρθρο 44 παράγραφος 1 του Συντάγματος της Δημοκρατίας της Εσθονίας (Eesti Vabariigi põhiseadus)·
 3. τρόφιμα που είναι αναγκαία για τον οφειλέτη και την οικογένειά του για έναν μήνα και θερμαντικά υλικά που είναι αναγκαία για τη θέρμανση της κατοικίας κατά τη διάρκεια μιας περιόδου θέρμανσης ή, εάν δεν υπάρχει τέτοια προμήθεια κατά τον χρόνο της εκτέλεσης και η απόκτηση της εν λόγω προμήθειας δεν εξασφαλίζεται με άλλο τρόπο, χρηματικό ποσό που είναι αναγκαίο για την απόκτηση της εν λόγω προμήθειας·
 4. γεωργικός εξοπλισμός, βοοειδή, λιπάσματα και πρώτες ύλες γεωργίας προσώπου που ασχολείται με τη γεωργία, τα οποία είναι απαραίτητα για τη συντήρηση του οφειλέτη και της οικογένειάς του έως την επόμενη συγκομιδή·
 5. στοιχεία ουσιώδη για τη συνέχιση των οικονομικών ή επαγγελματικών δραστηριοτήτων ή της σχέσης εργασίας ή της σχέσης παροχής υπηρεσιών φυσικού προσώπου·
 6. βιβλία και άλλα αντικείμενα που χρησιμοποιούνται από τον οφειλέτη ή μέλος της οικογένειάς του για σπουδές ή δραστηριότητες λατρείας·
 7. λογιστικά βιβλία, οικογενειακά αρχεία, δαχτυλίδια γάμου, παράσημα και διακρίσεις που ανήκουν στον οφειλέτη·
 8. τεχνητά άκρα, γυαλιά και άλλα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που είναι αναγκαία λόγω σωματικής αναπηρίας και χρησιμοποιούνται από τον οφειλέτη ή μέλος της οικογένειάς του·
 9. αντικείμενα που είναι αναγκαία για κηδεία εντός της οικογένειας του οφειλέτη·
 10. οι συλλογές κρατικών μουσείων, δημοτικών μουσείων και μουσείων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και αντικείμενα που ανήκουν στις συλλογές αυτές, καθώς και οι συλλογές κρατικών μουσείων ή αντικείμενα των οποίων η χρήση παραχωρείται σε ίδρυμα·
 11. αρχειακό υλικό·
 12. άλλα αντικείμενα η κατάσχεση των οποίων αντιβαίνει στον νόμο ή στα χρηστά ήθη·
 13. κρατικά περιουσιακά στοιχεία με περιορισμένη εμπορική χρήση και αντικείμενα τα οποία χρειάζεται το κράτος ή η τοπική αυτοδιοίκηση ως οφειλέτης για την εκτέλεση δημόσιων καθηκόντων και των οποίων η μεταβίβαση αντίκειται στο δημόσιο συμφέρον. Πριν από τη λήψη αντίστοιχης απόφασης, πρέπει να ληφθεί η γνώμη του εκπροσώπου του αρμόδιου υπουργείου ή οργανισμού.

Τα αντικείμενα που προσδιορίζονται στα σημεία 1), 2), 4) και 5) ανωτέρω μπορούν να κατασχεθούν εάν ζητηθεί αναγκαστική εκτέλεση από πωλητή βάσει οικονομικής απαίτησης εξασφαλισμένης με επιφύλαξη δικαιώματος κυριότητας λόγω της πώλησης των εν λόγω αντικειμένων. Τα αντικείμενα που είναι αναγκαία για λατρεία σύμφωνα με το σημείο 6) ανωτέρω μπορούν να κατασχεθούν εφόσον χρησιμοποιούνται κατά τρόπο που είναι αντίθετος προς τα χρηστά ήθη ή που τιμωρείται.

Σύμφωνα με το άρθρο 67 του κώδικα διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης, τα ζώα που υπάρχουν στο σπίτι για μη εμπορικούς σκοπούς δεν μπορούν να κατασχεθούν. Βάσει αίτησης του επισπεύδοντος, το δικαστήριο μπορεί να επιτρέψει την κατάσχεση ζώου υψηλής αξίας εάν η απαγόρευση κατάσχεσης παραβιάζει σημαντικά συμφέροντα του επισπεύδοντος τα οποία υπερισχύουν των συμφερόντων της προστασίας των ζώων ή των έννομων συμφερόντων του οφειλέτη.

Οι περιορισμοί όσον αφορά την κατάσχεση εισοδήματος προβλέπονται στα άρθρα 131 και 132 του κώδικα διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης. Η απαίτηση πληρωμής δεν μπορεί να ασκηθεί κατά εισοδήματος που προέρχεται από τις ακόλουθες πηγές:

 1. κρατικές οικογενειακές παροχές·
 2. κοινωνικές παροχές για άτομα με αναπηρία·
 3. κοινωνικές παροχές βάσει του νόμου για την κοινωνική πρόνοια·
 4. επιδόματα ανεργίας, επιχορηγήσεις, επιδόματα μεταφοράς και στέγασης, και επιδοτήσεις εκκίνησης επιχειρήσεων που καταβάλλονται μέσω του Εσθονικού Ταμείου Ασφάλισης Ανεργίας (Eesti Töötukassa)·
 5. αποζημίωση που καταβάλλεται για την πρόκληση σωματικής βλάβης ή διαταραχής της υγείας, εκτός από αποζημίωση για απώλεια εισοδήματος και αποζημίωση για μη περιουσιακή ζημία·
 6. επίδομα ικανότητας προς εργασία·
 7. διατροφή εκ του νόμου·
 8. παροχή ασφάλισης υγείας κατά την έννοια του νόμου για την ασφάλιση υγείας (ravikindlustuse seadus), με εξαίρεση τις παροχές για προσωρινή ανικανότητα για εργασία·
 9. κρατική σύνταξη στον βαθμό που προβλέπεται από τον νόμο·
 10. στήριξη για αποφυλάκιση·
 11. επίδομα καταπιεσμένων ανθρώπων βάσει του νόμου για τα δικαιώματα καταπιεσμένων ανθρώπων από κατοχικές δυνάμεις (okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seadus).

Εάν η άσκηση απαίτησης πληρωμής κατά άλλων περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη δεν έχει οδηγήσει ή πιθανώς δεν θα οδηγήσει σε πλήρη ικανοποίηση της απαίτησης του επισπεύδοντος και εάν η κατάσχεση είναι δίκαιη λαμβάνοντας υπόψη το είδος της απαίτησης και το μέγεθος του εισοδήματος, μπορεί να ασκηθεί απαίτηση πληρωμής κατά του εισοδήματος που ορίζεται στα σημεία 5)–7) ανωτέρω κατόπιν αίτησης του επισπεύδοντος. Εάν είναι δυνατόν, ο δικαστικός επιμελητής λαμβάνει τη γνώμη του οφειλέτη πριν από τη λήψη απόφασης.

Το εισόδημα δεν κατάσχεται εάν είναι χαμηλότερο από τον κατώτατο μηνιαίο μισθό ή το αντίστοιχο ποσοστό εισοδήματος για μία εβδομάδα ή μία ημέρα [1].

Εάν η άσκηση απαίτησης πληρωμής επί άλλων περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη δεν αναμένεται να οδηγήσει σε πλήρη ικανοποίηση της απαίτησης διατροφής τέκνου, μπορεί να κατασχεθεί έως και το ήμισυ του εισοδήματος που ορίζεται. Εάν το ποσό που κατάσχεται από το εισόδημα του οφειλέτη για την ικανοποίηση απαίτησης διατροφής τέκνου είναι μικρότερο από το ήμισυ του ποσού που ορίζεται στο τμήμα 1 της παρούσας ενότητας, μπορεί να κατασχεθεί έως το ένα τρίτο του εισοδήματος του οφειλέτη.

Εάν η εκτέλεση σε σχέση με άλλα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη δεν οδήγησε ή δεν αναμένεται να οδηγήσει σε πλήρη ικανοποίηση της απαίτησης, μπορεί να κατάσχεται κάθε μήνα έως και το 20 % του εισοδήματος του οφειλέτη —όταν αυτό είναι χαμηλότερο από το καθορισμένο ποσό— μείον το πλασματικό ελάχιστο όριο διαβίωσης που δημοσιεύεται από τη Στατιστική Υπηρεσία της Εσθονίας. Αυτό ισχύει ανεξάρτητα από τον αριθμό των διαδικασιών εκτέλεσης που βρίσκονται σε εξέλιξη κατά του οφειλέτη. Το εισόδημα δεν υπόκειται σε κατάσχεση εάν είναι χαμηλότερο από το πλασματικό ελάχιστο όριο διαβίωσης που δημοσιεύεται από τη Στατιστική Υπηρεσία της Εσθονίας. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται στην εκτέλεση απαιτήσεων διατροφής τέκνου. Εάν ο οφειλέτης έχει εξαρτώμενα πρόσωπα, το 20 % υπολογίζεται με βάση το εναπομένον εισόδημά του μετά την αφαίρεση τόσο του ποσού που δεν υπόκειται σε κατάσχεση για κάθε εξαρτώμενο πρόσωπο όσο και του πλασματικού ελάχιστου ορίου διαβίωσης που δημοσιεύεται από τη Στατιστική Υπηρεσία της Εσθονίας. Έως την 1η Φεβρουαρίου κάθε έτους, η Στατιστική Υπηρεσία της Εσθονίας δημοσιεύει το πλασματικό ελάχιστο όριο διαβίωσης (σε ευρώ), με βάση τα στοιχεία του προηγούμενου έτους, στην επίσημη έκδοση Επίσημες Ανακοινώσεις (Ametlikud Teadaanded).

Εάν, σύμφωνα με τον νόμο, ο οφειλέτης συντηρεί άλλο πρόσωπο ή καταβάλλει διατροφή στο πρόσωπο αυτό, το ποσό που δεν υπόκειται σε κατάσχεση αυξάνεται κατά το ένα τρίτο του κατώτατου μηνιαίου μισθού ανά συντηρούμενο πρόσωπο, εκτός εάν η απαίτηση διατροφής τέκνου υπόκειται σε αναγκαστική εκτέλεση. Για εισοδήματα που υπερβαίνουν το ποσό που δεν υπόκειται σε κατάσχεση, μπορούν να κατασχεθούν έως και τα δύο τρίτα ποσού ίσου με το πενταπλάσιο του κατώτατου μισθού και το σύνολο του εισοδήματος που υπερβαίνει ποσό ίσο με το πενταπλάσιο του κατώτατου μισθού, υπό την προϋπόθεση ότι το ποσό που υπόκειται σε κατάσχεση δεν υπερβαίνει τα δύο τρίτα του συνολικού εισοδήματος (αυτό δεν ισχύει εάν η απαίτηση διατροφής αποτελεί αντικείμενο αναγκαστικής εκτέλεσης).

Σύμφωνα με το άρθρο 133 του κώδικα διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης, ο δικαστικός επιμελητής, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη, ακυρώνει την κατάσχεση του λογαριασμού του οφειλέτη εντός τριών εργάσιμων ημερών, στον βαθμό που εγγυάται στον οφειλέτη εισόδημα που δεν υπόκειται σε κατάσχεση (περιορισμοί που προβλέπονται στα άρθρα 131 και 132 του κώδικα διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης). Σε περίπτωση μεταφοράς στον λογαριασμό του οφειλέτη εισοδήματος άνω του ενός μήνα, ο δικαστικός επιμελητής ακυρώνει, εντός τριών εργάσιμων ημερών και κατόπιν αίτησης του οφειλέτη, την κατάσχεση του λογαριασμού στον βαθμό που εγγυάται στον οφειλέτη εισοδήματα που δεν υπόκεινται σε κατάσχεση για κάθε προπληρωμένο μήνα σύμφωνα με τους περιορισμούς που προβλέπονται στα άρθρα 131 και 132 του κώδικα διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης. Εάν δεν μπορεί να προσδιοριστεί η περίοδος χρήσης του εισοδήματος που μεταφέρεται στον λογαριασμό του οφειλέτη, ο δικαστικός επιμελητής εγγυάται στον οφειλέτη εισοδήματα που δεν υπόκεινται σε κατάσχεση για έναν μήνα. Μέχρι την έκδοση απόφασης επί της αίτησης, ο δικαστικός επιμελητής μπορεί να αναστείλει τη μεταφορά κεφαλαίων στους ενάγοντες από λογαριασμό που έχει κατασχεθεί και να αποδεσμεύσει τον λογαριασμό από την κατάσχεση στον βαθμό που απαιτείται για τη συντήρηση του οφειλέτη και των μελών της οικογένειάς του.

[1] Σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 1 του κανονισμού αριθ. 116 της κυβέρνησης της Δημοκρατίας, της 9ης Δεκεμβρίου 2021, από την 1η Ιανουαρίου 2022 ο κατώτατος μηνιαίος μισθός για πλήρη απασχόληση ανέρχεται στα 654 EUR και το κατώτατο ωρομίσθιο σε 3,86 EUR.

 

Αυτή η ιστοσελίδα είναι μέρος του ιστότοπου Η Ευρώπη σου.

Θα μας βοηθούσαν πολύ τα σχόλιά σας σχετικά με τη χρησιμότητα των παρεχόμενων πληροφοριών.

Your-Europe

Τελευταία επικαιροποίηση: 17/08/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.