Εκτέλεση δικαστικής απόφασης

Φινλανδία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Ποια η έννοια της εκτέλεσης στις αστικές και εμπορικές υποθέσεις;

Με τον όρο εκτέλεση νοείται η αναγκαστική εκτέλεση αξίωσης που έχει επιδικαστεί από δικαστήριο ή εκτελεστού τίτλου που είναι άμεσα εκτελεστός. Στις περισσότερες περιπτώσεις πρόκειται για την εκτέλεση αξιώσεων για την είσπραξη οφειλών. Ένα άλλο βασικό μέτρο εκτέλεσης είναι η έξωση, δηλαδή η υποχρέωση απόδοσης κτιρίου ή μέρους του. Εκτελεστό τίτλο μπορεί επίσης να αποτελεί μια υποχρέωση μεταβίβασης ορισμένων περιουσιακών στοιχείων σε άλλο πρόσωπο, μια υποχρέωση για την ενέργεια πράξης ή μια διαταγή παράλειψης ή αποχής από κάποια πράξη. Κατασχέσεις που έχουν διαταχθεί από το δικαστήριο ή άλλα ασφαλιστικά μέτρα μπορούν επίσης να εκτελεστούν. Η Εθνική Αρχή Εκτέλεσης της Φινλανδίας είναι μια υπηρεσία που υπάγεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και εκτελεί ανεξάρτητα και αμερόληπτα τα καθήκοντα εκτέλεσης που προβλέπονται από τον νόμο.

Εκτέλεση σε ζητήματα σχετικά με τη νομοθεσία περί ανηλίκων τέκνων

Σε ζητήματα σχετικά με τη νομοθεσία περί ανηλίκων τέκνων, η εκτέλεση αφορά την πραγμάτωση δικαστικών αποφάσεων, όπως με την παράδοση τέκνου. Εκτελεστό τίτλο μπορεί να αποτελέσει επίσης συμφωνία που έχει επικυρωθεί από τις κοινωνικές υπηρεσίες. Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι στη Φινλανδία τα δικαιώματα προσωπικής επικοινωνίας είναι δικαιώματα του τέκνου και όχι του γονέα. Η εκτέλεση δικαστικής απόφασης σχετικής με την επιμέλεια και/ή τα δικαιώματα προσωπικής επικοινωνίας του τέκνου διέπεται από τον νόμο περί εκτέλεσης αποφάσεων σε υποθέσεις επιμέλειας τέκνων και δικαιωμάτων προσωπικής επικοινωνίας (Laki lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanosta) (619/1996). Ο εν λόγω νόμος εφαρμόζεται επίσης στην εκτέλεση τυχόν προσωρινών διαταγών. Η εκτέλεση διενεργείται επίσης σύμφωνα με τον εν λόγω νόμο στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δικαστική ή άλλη απόφαση που εκδόθηκε στο εξωτερικό είναι εκτελεστή στη Φινλανδία δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 του Συμβουλίου.

Ο δικαστικός επιμελητής μπορεί να εκτελέσει διαταγή σχετική με την επιμέλεια, εάν η σχετική απόφαση εκδόθηκε εντός των τελευταίων τριών μηνών. Σε διαφορετική περίπτωση, πρέπει να υποβληθεί στο δικαστήριο αίτηση για την έκδοση διαταγής εκτέλεσης. Το δικαστήριο μπορεί να απορρίψει αίτηση εκτέλεσης μόνο εάν η εκτέλεση αντίκειται στο συμφέρον του τέκνου. Κατά την εκτέλεση αποφάσεων που αφορούν την επιμέλεια, το δικαστήριο υποχρεώνει τον αντίδικο να παραδώσει το τέκνο στον αιτούντα υπό την απειλή χρηματικής ποινής. Εναλλακτικά, μπορεί να εκδοθεί απόφαση για την παραλαβή του τέκνου που συγκεκριμένη τοποθεσία. Κατά την εκτέλεση αποφάσεων που αφορούν το δικαίωμα προσωπικής επικοινωνίας, ο αντίδικος υποχρεώνεται να επιτρέπει επισκέψεις και να λαμβάνει τα λοιπά μέτρα που διατάχθηκαν για την πραγματοποίηση των επισκέψεων.

2 Ποια αρχή ή ποιες αρχές είναι αρμόδιες για την εκτέλεση;

Τα στοιχεία επικοινωνίας της Εθνικής Αρχής Εκτέλεσης της Φινλανδίας δημοσιεύονται στον ιστότοπό της στα φινλανδικά, τα σουηδικά και στα αγγλικά.

Στη Φινλανδία, οι δικαστικοί επιμελητές είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Οι αιτούντες δεν μπορούν να επιλέξουν την υπηρεσία εκτέλεσης ή τον δικαστικό επιμελητή που θα χειριστεί την υπόθεσή τους: η σειρά με την οποία διεκπεραιώνονται οι υποθέσεις αποφασίζεται υπηρεσιακά.

Τα καθήκοντα εκτέλεσης της Εθνικής Αρχής Εκτέλεσης της Φινλανδίας εκτελούνται από τις υπηρεσίες εκτέλεσης.

Οι περισσότερες υποθέσεις είσπραξης οφειλών διεκπεραιώνονται ηλεκτρονικά από την εθνική Υπηρεσία Συνήθων Διαδικασιών Εκτέλεσης, γεγονός που σημαίνει ότι στις περιπτώσεις αυτές δεν υπάρχει ανάγκη συνάντησης με τον οφειλέτη.

Οι πέντε περιφερειακές υπηρεσίες εκτέλεσης της Αρχής είναι αρμόδιες για την εκποίηση των κατασχεμένων περιουσιακών στοιχείων και άλλα πιο απαιτητικά καθήκοντα εκτέλεσης στις αντίστοιχες περιφέρειές τους.

Η εθνική Υπηρεσία Ειδικών Διαδικασιών Εκτέλεσης διαχειρίζεται χρονοβόρα καθήκοντα εκτέλεσης που απαιτούν εκτεταμένες έρευνες. Συνεργάζεται στενά με άλλες αρχές και συμβάλλει στην καταπολέμηση της παραοικονομίας και του οικονομικού εγκλήματος.

3 Ποιες οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορεί να εκδοθεί ένας εκτελεστός τίτλος ή μια απόφαση;

3.1 διαδικασία

Η διαδικασία εκτέλεσης αρχίζει όταν ο αιτών υποβάλλει αίτηση εκτέλεσης και, αν είναι αναγκαίο, επισυνάπτει αντίγραφο του εκτελεστού τίτλου. Δεν προκαταβάλλεται από τον αιτούντα τέλος εκτέλεσης.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά τη διαδικασία υποβολής της αίτησης στα φινλανδικά, τα σουηδικά και τα αγγλικά.

Οι αιτήσεις εκτέλεσης μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω της ακόλουθης διαδικτυακής υπηρεσίας: https://asiointi2.oikeus.fi/ulosotto/#/

Η αίτηση εκτέλεσης μπορεί επίσης να υποβληθεί μέσω παραδοσιακής γραπτής αίτησης ή ηλεκτρονικού μηνύματος:

Φινλανδοί αιτούντες:

Στα φινλανδικά: https://www.ulosottolaitos.fi/fi/index/tietoaulosotosta/tietoavelkojalle/ulosotonhakeminen.html

Στα σουηδικά: https://www.ulosottolaitos.fi/sv/index/informationomutsokningen/informationtillborgenarer/utsokningsansokan_1.html

Έντυπο αίτησης εκτέλεσης για αλλοδαπούς αιτούντες (στα αγγλικά): https://oikeus.fi/en/index/oikeuslaitos/forms/enforcement.html

Αιτήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το εξωτερικό: ulosotto.uo(at)oikeus.fi

Οδηγίες για την αποστολή ασφαλούς μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (στα αγγλικά): https://oikeus.fi/en/index/oikeuslaitos/submittingdocuments.html

Οι δικαστικοί επιμελητές έχουν καθήκον να εκτελούν τις δικαστικές αποφάσεις και τους άλλους εκτελεστούς τίτλους που προβλέπονται από τον νόμο και δεν μπορούν να εξετάζουν το περιεχόμενό τους. Για να αρχίσει η διαδικασία εκτέλεσης, ο αιτών πρέπει να διαθέτει εκτελεστό τίτλο κατά την έννοια του νόμου ο οποίος να επιβάλλει στον καθ’ ου ορισμένη υποχρέωση. Οι δικαστικοί επιμελητές ελέγχουν ότι η οφειλή δεν έχει αποσβεστεί μετά την έκδοση της απόφασης του δικαστηρίου, για παράδειγμα λόγω εξόφλησης ή παραγραφής. Το δικαίωμα εξόφλησης των δικαιούχων εμπραγμάτων δικαιωμάτων (π.χ. υποθήκης) καλύπτεται από χωριστές διατάξεις.

3.2 Οι κύριες προϋποθέσεις

Στις αστικές και τις εμπορικές υποθέσεις, η εκτέλεση βασίζεται συνήθως σε δικαστική απόφαση ή διαταγή τακτικού πολιτικού δικαστηρίου. Δεν χρειάζεται ειδική διαταγή εκτέλεσης από το δικαστήριο. Στα τακτικά πολιτικά δικαστήρια περιλαμβάνονται τα πρωτοδικεία (käräjäoikeus) και, σε δεύτερο βαθμό, τα εφετεία (hovioikeus) και, στη συνέχεια, το Ανώτατο Δικαστήριο (korkein oikeus). Εκτελεστό τίτλο μπορεί να αποτελέσει επίσης μια διαιτητική απόφαση. Στην πράξη, μία από τις σημαντικότερες αιτίες εκτέλεσης είναι οι συμβάσεις διατροφής που έχουν επικυρωθεί από δημοτική αρχή. Από την άλλη πλευρά, η Φινλανδία δεν αναγνωρίζει τις συμβάσεις μεταξύ ιδιωτών ως εκτελεστούς τίτλους.

Οι αποφάσεις που έχουν προσβληθεί με ένδικα μέσα μπορούν να εκτελεστούν εάν ο αιτών παράσχει την εγγύηση που ορίζει ο δικαστικός επιμελητής για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον καθ’ ου. Ωστόσο, δεν μπορεί να καταβληθεί στον αιτούντα οποιοδήποτε ποσό έως ότου τόσο ο εκτελεστός τίτλος όσο και τυχόν αποφάσεις περί κατάσχεσης στα χέρια του οφειλέτη ή τρίτου καταστούν τελεσίδικα.

Οι βασικές διατάξεις για την εκτελεστότητα αλλοδαπών αποφάσεων βρίσκονται στο δίκαιο της ΕΕ [π.χ. στον κανονισμό Βρυξέλλες Ι (αριθ. 44/2001) και στον κανονισμό Βρυξέλλες ΙΙα (αριθ. 2201/2003)] και στη σύμβαση για την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων στις Βόρειες Χώρες. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διασυνοριακή εκτέλεση παρέχονται στον ιστότοπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, στα φινλανδικά, τα σουηδικά και τα αγγλικά.

4 Αντικείμενο και φύση των μέτρων εκτέλεσης

4.1 Ποια περιουσιακά στοιχεία μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο εκτέλεσης;

Κατά την έναρξη της διαδικασίας εκτέλεσης, αποστέλλεται στον οφειλέτη γνωστοποίηση διαδικασίας και εντολή πληρωμής. Αν ο οφειλέτης δεν πραγματοποιήσει την πληρωμή σύμφωνα με την εντολή και δεν επικοινωνήσει οικειοθελώς με την υπηρεσία εκτέλεσης σχετικά με την πληρωμή, η υπηρεσία εκτέλεσης θα ξεκινήσει έρευνα για τον προσδιορισμό των εισοδημάτων και των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη βάσει των στοιχείων μητρώων.

Η διενέργεια ερευνών σε τράπεζες αποτελεί ουσιώδες τμήμα αυτού του ερευνητικού έργου. Συνήθως, κατάσχονται στα χέρια τρίτου τα εισοδήματα από την εργασία και τα κεφάλαια σε τραπεζικούς λογαριασμούς. Αντί της παρακράτησης τμήματος του μισθού που καταβάλλεται σε τακτά χρονικά διαστήματα, είναι επίσης δυνατή η κατάρτιση σχεδίου αποπληρωμής. Τα μέτρα για τη διακρίβωση των εισοδημάτων και των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη, καθώς και τυχόν περαιτέρω έρευνες, ρυθμίζονται από τον νόμο. Οι δικαστικοί επιμελητές διαθέτουν ευρύ φάσμα δικαιωμάτων βάσει του νόμου, τα οποία τους παρέχουν πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με την οικονομική κατάσταση των οφειλετών μέσω διαφόρων μητρώων. Οι δικαστικοί επιμελητές υποχρεούνται επίσης να αναζητούν περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν στον οφειλέτη. Τα μέτρα εκτέλεσης πρέπει να διενεργούνται χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Για παράδειγμα, αν ο οφειλέτης λαμβάνει τακτικό εισόδημα, η πρώτη πληρωμή αποδεσμεύεται κατά κανόνα στον δανειστή εντός δύο περίπου μηνών από την έναρξη της διαδικασίας. Ο οφειλέτης έχει το δικαίωμα να ασκήσει ένδικα μέσα, αλλά η είσπραξη της πληρωμής δεν θα διακοπεί, παρ’ εκτός αν το διατάξει χωριστά το δικαστήριο.

Οι αιτήσεις είναι δυνατόν να αφορούν πλήρη ή περιορισμένη εκτέλεση. Οι δανειστές μπορούν επίσης να ζητήσουν από την Εθνική Αρχή Εκτέλεσης να παρακολουθεί οφειλή για διάστημα δύο ετών, μέσω της καταχώρισής της ως «παθητικής οφειλής», αν η είσπραξη της οφειλής δεν πραγματοποιήθηκε αμέσως. Δεν απαιτείται η πρόσληψη δικηγόρου ή νομικού συμβούλου για τους σκοπούς της εκτέλεσης.

Όλα τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη τα οποία δεν προστατεύονται ή δεν καλύπτονται από το δικαίωμα εξαίρεσης μπορούν να κατασχεθούν, όπως και τα δικαιώματα, οι εισπρακτέες οφειλές ή τα αντικείμενα με οικονομική αξία. Εάν ο δανειστής έχει υποβάλει αίτηση για περιορισμένη εκτέλεση, μπορούν να κατασχεθούν μόνο περιουσιακά στοιχεία που μπορούν να διακριβωθούν από μητρώα και που δεν απαιτούν ρευστοποίηση. Σε περίπτωση που κατασχεμένα περιουσιακά στοιχεία χρειάζεται να ρευστοποιηθούν, πωλούνται συνήθως με αναγκαστική εκποίηση, η οποία κατά κανόνα ανακοινώνεται σε τοπικές εφημερίδες και στο διαδίκτυο.

Σύνδεσμοι προς ανακοινώσεις εκποιήσεων:

https://www.ulosottolaitos.fi/myynti-ilmoitukset/fi/index.html (στα φινλανδικά και τα σουηδικά)

https://huutokaupat.com/ulosotto/

Ο φινλανδικός νόμος περί αναγκαστικής εκτέλεσης (ulosottolaki) περιλαμβάνει επίσης ειδική διάταξη που ορίζει ότι ο αρμόδιος δικαστικός επιμελητής μπορεί να αποφασίσει να μη λάβει υπόψη τεχνητές διευθετήσεις σχετικά με περιουσιακά στοιχεία. Ο ισχυρισμός ότι τα περιουσιακά στοιχεία ανήκουν σε τρίτο δεν εμποδίζει την κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων εάν:

  1. διαπιστώνεται ότι η θέση του τρίτου βασίζεται σε διευθετήσεις ως προς τα περιουσιακά στοιχεία ή άλλες διευθετήσεις με νομική μορφή που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματική φύση ή τον πραγματικό σκοπό της υπόθεσης, λαμβανομένων υπόψη της συγκρίσιμης με αυτήν του ιδιοκτήτη εξουσίας του οφειλέτη, των συγκρίσιμων με αυτές του ιδιοκτήτη πράξεων του οφειλέτη, καθώς και των οφελών της διευθέτησης για τον οφειλέτη και των άλλων παρόμοιων στοιχείων, και
  2. η νομική μορφή χρησιμοποιείται σαφώς για να αποτραπεί η εκτέλεση ή για να διασφαλιστεί ότι οι δανειστές δεν μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στα περιουσιακά στοιχεία, και
  3. η οφειλή προς τον αιτούντα είναι άλλως απίθανο να ανακτηθεί από τον οφειλέτη εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

Ωστόσο, διαδικασία κατάσχεσης δεν επιτρέπεται να εκτελεστεί εάν ο τρίτος που εμπλέκεται στη διευθέτηση αποδεικνύει σε εύλογο βαθμό ότι η κατάσχεση θα μπορούσε να προσβάλει γνήσια δικαιώματά του. Ο δικαστικός επιμελητής πρέπει να διαβουλεύεται με τον οφειλέτη και με τον τρίτο, καθώς και με τον αιτούντα, εάν είναι απαραίτητο, με τον κατάλληλο τρόπο, εκτός εάν κάτι τέτοιο καθιστά σημαντικά δυσχερέστερη την εκτέλεση.

4.2 Ποια τα αποτελέσματα των μέτρων εκτέλεσης;

Αν και η κίνηση της διαδικασίας εκτέλεσης έχει ορισμένα αποτελέσματα, σημαντικές έννομες συνέπειες επιφέρουν η κατάσχεση στα χέρια του οφειλέτη και η κατάσχεση στα χέρια τρίτου. Από τη στιγμή που περιουσιακά στοιχεία έχουν κατασχεθεί, ο οφειλέτης δεν μπορεί να καταστρέψει, να διαθέσει ή να επιβαρύνει τα κατασχεμένα περιουσιακά στοιχεία ή να λάβει άλλες αποφάσεις σχετικά με αυτά που επιφέρουν βλάβη του δανειστή. Κάθε πράξη που ενεργείται κατά παράβαση της εν λόγω απαγόρευσης δεν παράγει έννομα αποτελέσματα για τον δανειστή. Ωστόσο, ο καλόπιστος εκδοχέας ή τρίτος μπορεί να προστατεύεται. Οι δικαστικοί επιμελητές έχουν ευρεία πρόσβαση σε πληροφορίες όχι μόνο από τον οφειλέτη αλλά και από τρίτους, όπως τράπεζες. Μόλις τράπεζα πληροφορηθεί ότι τα κεφάλαια οφειλέτη έχουν δεσμευθεί, δεν επιτρέπεται να αποδεσμεύσει χρηματικά ποσά από τον τραπεζικό λογαριασμό του οφειλέτη σε οποιονδήποτε εκτός από τον δικαστικό επιμελητή. Η καταβολή απαίτησης ή μισθών κατά παράβαση της εν λόγω απαγόρευσης συνιστά ποινικό αδίκημα.

Η εκποίηση περιουσιακών στοιχείων στο πλαίσιο της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης έχει ως αποτέλεσμα τη μεταβίβαση της κυριότητας επί των σχετικών στοιχείων. Τα ποσά που εισπράττονται ως τίμημα της εκποίησης αποδίδονται στον αιτούντα το συντομότερο δυνατόν.

Περιουσιακά στοιχεία κατάσχονται μέχρι το ποσό που είναι αναγκαίο για την εξόφληση της οφειλής προς τον αιτούντα. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η εκτέλεση ζητήθηκε από περισσότερους δανειστές ή τα κατασχεμένα περιουσιακά στοιχεία βαρύνονται π.χ. με υποθήκες, τα εισπραττόμενα ποσά διανέμονται μεταξύ των δανειστών κατά σειρά προτεραιότητας που ορίζεται στη νομοθεσία. Τα τέλη εκτέλεσης που είναι πληρωτέα στο κράτος βαρύνουν συνήθως τον οφειλέτη. Αν η απόπειρα εκτέλεσης αποτύχει, ο δανειστής θα πρέπει να καταβάλει ένα μικρό τέλος διεκπεραίωσης. Ομοίως, επιβάλλεται ένα τέλος στον δανειστή για το ποσό που εισπράττει. Τέλος δεν επιβάλλεται στις υποθέσεις διατροφής, οι δε αξιώσεις διατροφής είναι προνομιούχες. Οι καταβολές προς τον αιτούντα μπορεί να ποικίλλουν ανά μήνα, ανάλογα με τις διακυμάνσεις του εισοδήματος του οφειλέτη και το ύψος της οφειλής.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά τα τέλη εκτέλεσης στα φινλανδικά, τα σουηδικά και τα αγγλικά.

4.3 Ποια η ισχύς αυτών των μέτρων;

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, οι δικαστικοί επιμελητές πρέπει να εκτελούν τα καθήκοντά τους με ταχύτητα και χωρίς περιττή καθυστέρηση. Αν ο οφειλέτης δεν διαθέτει περιουσιακά στοιχεία ή εισοδήματα που να μπορούν να κατασχεθούν στα χέρια του ή στα χέρια τρίτου, η υπόθεση επιστρέφεται στον δανειστή ως άκαρπη για έναν από τους ακόλουθους λόγους: έλλειψη περιουσιακών στοιχείων, έλλειψη περιουσιακών στοιχείων και άγνωστο ή άλλο εμπόδιο είσπραξης, που προσδιορίζεται συγκεκριμένα. Στις περιπτώσεις αυτές, οι πληροφορίες για τα εισοδήματα και τα περιουσιακά στοιχεία πρέπει πάντοτε να αντλούνται με χρήση των κύριων μητρώων. Η διαδικασία εκτέλεσης λήγει, αλλά ο δανειστής μπορεί να ζητήσει την επανέναρξη της εκτέλεσης σε μεταγενέστερη ημερομηνία και, στην περίπτωση αυτή, η οικονομική κατάσταση του οφειλέτη ερευνάται εκ νέου. Για παράδειγμα, ο αιτών μπορεί να ζητήσει την εκτέλεση απόφασης με την υποβολή νέας εμπρόθεσμης αίτησης, προκειμένου να πετύχει κατάσχεση στα χέρια τρίτου από πηγή όπως η επιστροφή φόρου του οφειλέτη στο τέλος του έτους. Ο αιτών μπορεί επίσης να ζητήσει την καταχώριση της οφειλής ως «παθητικής οφειλής». Αν, στο πλαίσιο της διερεύνησης άλλης υπόθεσης, διαπιστωθεί ότι ο οφειλέτης διαθέτει περιουσιακά στοιχεία ή εισοδήματα που μπορούν να κατασχεθούν ή αν ο οφειλέτης πρόκειται να λάβει επιστροφή φόρου, η οφειλή που έχει καταχωριστεί ως «παθητική οφειλή» θα ληφθεί υπόψη στο πλαίσιο της διαδικασία εκτέλεσης. Η καταχώριση «παθητικής οφειλής» παραμένει σε ισχύ για δύο έτη από την ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού περί εμποδίου στην εκτέλεση.

5 Υπάρχει δυνατότητα προσφυγής κατά της απόφασης που διατάσσει ένα τέτοιο μέτρο;

Τα μέτρα εκτέλεσης και οι αποφάσεις των δικαστικών επιμελητών μπορούν να προσβληθούν από οποιονδήποτε του οποίου τα δικαιώματα προσβάλλονται από το οικείο μέτρο ή την οικεία απόφαση. Η προσφυγή ασκείται ενώπιον του πρωτοδικείου. Η προθεσμία προσφυγής είναι τρεις εβδομάδες και υπολογίζεται συνήθως από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ή από την ημερομηνία κατά την οποία η απόφαση κοινοποιήθηκε στον ενδιαφερόμενο.

Η άσκηση προσφυγής κατά κανόνα δεν διακόπτει τη διαδικασία εκτέλεσης, εκτός εάν το δικαστήριο ορίσει διαφορετικά. Αν η προσφυγή γίνει δεκτή, το δικαστήριο εξαφανίζει ή τροποποιεί την απόφαση του δικαστικού επιμελητή. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι δικαστικοί επιμελητές μπορούν επίσης να διορθώσουν μόνοι τους προφανή σφάλματα.

Αν για να ληφθεί απόφαση επί ισχυρισμού ή απαίτησης που προβάλλεται σε σχέση με την εκτέλεση απαιτείται εκτενής διεξαγωγή προφορικής απόδειξης, η υπόθεση μπορεί να παραπεμφθεί στο δικαστήριο (διαφορά αναγκαστικής εκτέλεσης).

6 Υπάρχουν περιορισμοί στην εκτέλεση, ιδίως όσον αφορά την προστασία του οφειλέτη ή τις προθεσμίες;

Η νομοθεσία προβλέπει περιορισμούς στην εκτέλεση, για παράδειγμα για κοινωνικούς λόγους. Δεν είναι δυνατή η κατάσχεση στα χέρια τρίτου ορισμένων κοινωνικών παροχών. Αν ο οφειλέτης είναι φυσικό πρόσωπο, εξαιρούνται από την κατάσχεση ορισμένα πράγματα, παροχές και δικαιώματα που προβλέπονται χωριστά από τον νόμο. Επιπλέον, περιουσιακά στοιχεία δεν επιτρέπεται να κατασχεθούν αν, λαμβανομένης υπόψη της αξίας τους και των άλλων περιστάσεων, ο αιτών ή οι αιτούντες θα αποκόμιζαν αμελητέο ποσό μετά την αφαίρεση των εξόδων εκτέλεσης, της αμοιβής του δικαστικού επιμελητή και των οφειλών που βαρύνουν τα περιουσιακά στοιχεία.

Το εκ του νόμου προστατευόμενο τμήμα του εισοδήματος και των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη πρέπει πάντοτε να λαμβάνεται υπόψη στις πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης και στα σχέδια αποπληρωμής. Πρόκειται για το ποσό που απαιτείται για την κάλυψη των εξόδων διαβίωσης. Γενικά, δεν επιτρέπεται η κατάσχεση άνω του ενός τρίτου του καθαρού μισθού του οφειλέτη. Τα καθορισμένα προστατευόμενα τμήματα του εισοδήματος και των περιουσιακών στοιχείων, με συναφή παραδείγματα, δημοσιεύονται στον ιστότοπο της Εθνικής Αρχής Εκτέλεσης της Φινλανδίας στα φινλανδικά, τα σουηδικά και τα αγγλικά.

Οι εκτελεστοί τίτλοι, όταν έχει επιβληθεί υποχρέωση πληρωμής σε βάρος φυσικού προσώπου, παραμένουν εκτελεστοί για 15 έτη (αποσβεστική προθεσμία εκτελεστού τίτλου). Η προθεσμία αυτή είναι 20 έτη αν ο δανειστής που προσδιορίζεται στον εκτελεστό τίτλο είναι φυσικό πρόσωπο ή αν η αξίωση βασίζεται σε αξιόποινη πράξη για την οποία ο οφειλέτης καταδικάστηκε σε φυλάκιση ή παροχή κοινωφελούς εργασίας.

Η προθεσμία παραγραφής για τις χρηματικές οφειλές που βασίζονται σε σύμβαση με φυσικό πρόσωπο είναι 20 ή 25 έτη. Η προθεσμία αυτή εφαρμόζεται ανεξάρτητα από το αν υπάρχει ή όχι τίτλος για την είσπραξη της αξίωσης. Η διάταξη εφαρμόζεται μόνο στις χρηματικές οφειλές φυσικών προσώπων. Οι χρηματικές οφειλές παραγράφονται το αργότερο 20 έτη από την ημερομηνία κατά την οποία η οφειλή κατέστη ληξιπρόθεσμη. Η προθεσμία παραγραφής είναι 25 έτη αν ο δανειστής είναι φυσικό πρόσωπο.

Αν φυσικό πρόσωπο έχει επίσης τίτλο για την είσπραξη χρηματικής αξίωσης βάσει σύμβασης, η προθεσμία παραγραφής υπολογίζεται με βάση την προθεσμία που λήγει πρώτη.

Δικαστική απόφαση ή άλλος εκτελεστός τίτλος δεν μπορεί να εκτελεστεί αν το δικαίωμα που παρέχεται με αυτόν έχει μεταγενέστερα αποσβεστεί λόγω εξόφλησης, παραγραφής ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Ιστότοπος της Εθνικής Αρχής Εκτέλεσης της Φινλανδίας στα φινλανδικά, τα σουηδικά και τα αγγλικά.

Ιστότοπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης — Εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές υποθέσεις: Στα φινλανδικά, τα σουηδικά και τα αγγλικά

Κώδικας αναγκαστικής εκτέλεσης στα φινλανδικά και τα σουηδικά

 

Αυτή η ιστοσελίδα είναι μέρος του ιστότοπου Η Ευρώπη σου.

Θα μας βοηθούσαν πολύ τα σχόλιά σας σχετικά με τη χρησιμότητα των παρεχόμενων πληροφοριών.

Your-Europe

Τελευταία επικαιροποίηση: 08/12/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.