Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση φινλανδικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Εκτέλεση δικαστικής απόφασης

Φινλανδία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Ποια η έννοια της εκτέλεσης στις αστικές και εμπορικές υποθέσεις;

Με τον όρο εκτέλεση νοείται η αναγκαστική εκτέλεση αξίωσης, όπως έχει διατάξει το δικαστήριο ή άλλη αρχή. Στις περισσότερες περιπτώσεις πρόκειται για την εκτέλεση αξιώσεων που έχουν επιδικασθεί με δικαστική απόφαση. Ένα άλλο βασικό μέτρο εκτέλεσης είναι η έξωση, δηλαδή η υποχρέωση απόδοσης κτιρίου ή μέρους του. Βάση της εκτέλεσης μπορούν επίσης να αποτελούν η υποχρέωση μεταβίβασης ορισμένων περιουσιακών στοιχείων σε άλλο πρόσωπο, οι υποχρεώσεις για την ενέργεια πράξης και οι απαγορεύσεις ενέργειας πράξης. Αυτού του είδους οι υποχρεώσεις και απαγορεύσεις εκτελούνται με μέτρα καταναγκασμού ή χρηματικές ποινές, ανάλογα με τις περιστάσεις. Κατασχέσεις που έχουν διαταχθεί από το δικαστήριο ή άλλα ασφαλιστικά μέτρα μπορούν επίσης να εκτελεστούν. Στη Φινλανδία, η αναγκαστική είσπραξη οφειλών εμπίπτει στις αρμοδιότητες της αρχής επιβολής του νόμου, η οποία είναι κρατική αρχή. Η εκτέλεση αποτελεί ανεξάρτητη νομική δραστηριότητα και οι τοπικές αρχές επιβολής του νόμου είναι ανεξάρτητες και αμερόληπτες στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Εκτέλεση σε ζητήματα σχετικά με τη νομοθεσία περί ανηλίκων τέκνων

Σε ζητήματα σχετικά με τη νομοθεσία περί ανηλίκων τέκνων, η εκτέλεση αφορά την πραγμάτωση δικαστικών αποφάσεων, όπως με την παράδοση τέκνου. Βάση της εκτέλεσης μπορεί να αποτελέσει επίσης συμφωνία που επικυρώνεται από τις κοινωνικές υπηρεσίες. Μια άλλη σημαντική λεπτομέρεια είναι ότι στη Φινλανδία τα δικαιώματα προσωπικής επικοινωνίας είναι δικαιώματα του τέκνου και όχι του γονέα. Η εκτέλεση δικαστικής απόφασης σχετικής με την επιμέλεια και/ή τα δικαιώματα προσωπικής επικοινωνίας του τέκνου διέπεται από τον νόμο περί εκτέλεσης αποφάσεων σε υποθέσεις επιμέλειας τέκνων και δικαιωμάτων προσωπικής επικοινωνίας (Laki lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanosta) (619/1996). Ο εν λόγω νόμος εφαρμόζεται επίσης στην εκτέλεση τυχόν προσωρινών διαταγών. Η εκτέλεση διενεργείται επίσης σύμφωνα με τον εν λόγω νόμο σε περιπτώσεις κατά τις οποίες δικαστική ή άλλη απόφαση που εκδόθηκε στο εξωτερικό είναι εκτελεστή στη Φινλανδία δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 του Συμβουλίου.

Ο δικαστικός επιμελητής μπορεί να εκτελέσει απόφαση σχετική με την επιμέλεια, εάν η σχετική απόφαση εκδόθηκε εντός των τελευταίων τριών μηνών. Στις λοιπές περιπτώσεις, πρέπει να ζητείται από το δικαστήριο εκτελεστός τίτλος. Το δικαστήριο μπορεί να απορρίψει αίτηση που αφορά την εκτέλεση μόνο εάν η εκτέλεση αντίκειται στο συμφέρον του τέκνου. Κατά την εκτέλεση αποφάσεων που αφορούν την επιμέλεια, το δικαστήριο υποχρεώνει τον αντίδικο να παραδώσει το τέκνο στον αιτούντα υπό την απειλή χρηματικής ποινής. Μπορεί να εκδοθεί απόφαση για την παραλαβή του τέκνου. Κατά την εκτέλεση αποφάσεων που αφορούν το δικαίωμα προσωπικής επικοινωνίας, ο αντίδικος υποχρεούται να επιτρέπει επισκέψεις και να λαμβάνει τα λοιπά μέτρα που διατάχθηκαν για την πραγματοποίηση των επισκέψεων.

2 Ποια αρχή ή ποιες αρχές είναι αρμόδιες για την εκτέλεση;

Στη Φινλανδία, οι τοπικές αρχές επιβολής του νόμου είναι αρμόδιες για την εκτέλεση. Η αρμόδια τοπική αρχή επιβολής του νόμου καθορίζεται με βάση τον τόπο κατοικίας του οφειλέτη. Εάν δεν είναι διαθέσιμες λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον τόπο κατοικίας του οφειλέτη στη Φινλανδία, η αίτηση εκτέλεσης μπορεί να υποβληθεί σε οποιαδήποτε τοπική αρχή επιβολής του νόμου, για παράδειγμα, στην αρχή επιβολής του νόμου του Ελσίνκι (Helsingin ulosottovirasto). Αν και οι αιτήσεις υποβάλλονται στις τοπικές αρχές επιβολής του νόμου, η δικαιοδοσία τους καλύπτει ολόκληρη τη χώρα.

Τα στοιχεία επικοινωνίας των τοπικών αρχών επιβολής του νόμου διατίθενται στη διεύθυνση: https://oikeus.fi/ulosotto/fi/index/yhteystiedot.html

3 Ποιες οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορεί να εκδοθεί ένας εκτελεστός τίτλος ή μια απόφαση;

3.1 διαδικασία

Η εκτέλεση προϋποθέτει έγγραφη αίτηση εκτέλεσης από τον δανειστή, με τη συμπλήρωση αίτησης εκτέλεσης και την αιτιολόγηση της εκτέλεσης. Δεν προκαταβάλλεται από τον δανειστή τέλος εκτέλεσης. (Η αίτηση εκτέλεσης είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο της Δικαστικής Διοίκησης)

Οι δικαστικοί επιμελητές έχουν καθήκον να εκτελούν δικαστικές αποφάσεις ή άλλους εκτελεστούς τίτλους που προβλέπονται στη νομοθεσία και δεν μπορούν να αμφισβητούν το περιεχόμενό τους. Για να αρχίσει η διαδικασία εκτέλεσης, ο δανειστής πρέπει να έχει εκτελεστό τίτλο, όπως προβλέπεται στη νομοθεσία, και να έχει επιβληθεί στον οφειλέτη αντίστοιχη υποχρέωση. Οι δικαστικοί επιμελητές πρέπει να ελέγχουν ότι η οφειλή δεν έχει αποσβεστεί μετά την έκδοση της απόφασης του δικαστηρίου, λόγω εξόφλησης ή παραγραφής. Το δικαίωμα αποζημίωσης των δικαιούχων εμπραγμάτων ασφαλειών (π.χ. υποθήκης) καλύπτεται από χωριστή διάταξη.

3.2 Οι κύριες προϋποθέσεις

Σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, η εκτέλεση βασίζεται συνήθως σε δικαστική απόφαση ή διαταγή γενικού δικαστηρίου. Δεν χρειάζεται ειδική εντολή εκτέλεσης. Στα γενικά δικαστήρια περιλαμβάνονται τα πρωτοδικεία (käräjäoikeus) ως πρωτοβάθμια δικαστήρια και τα εφετεία (hovioikeus) και το Ανώτατο Δικαστήριο (korkein oikeus) ως δευτεροβάθμια δικαστήρια. Εκτελεστό τίτλο μπορεί να αποτελέσει και μια διαιτητική απόφαση. Στην πράξη, ένας από τους σημαντικότερους εκτελεστούς τίτλους είναι η απόφαση διατροφής που έχει επικυρωθεί από δημοτική αρχή. Από την άλλη πλευρά, η Φινλανδία δεν αναγνωρίζει τις συμβάσεις μεταξύ ιδιωτών ως εκτελεστούς τίτλους.

Οι αποφάσεις που έχουν προσβληθεί με ένδικα μέσα μπορούν να εκτελεστούν, εάν ο δανειστής παράσχει την εγγύηση που ορίζει ο δικαστικός επιμελητής για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον οφειλέτη. Ωστόσο, τα ποσά δεν μπορούν να καταβληθούν στον δανειστή έως ότου τόσο ο εκτελεστός τίτλος όσο και τυχόν αποφάσεις περί κατάσχεσης εις χείρας του οφειλέτη ή τρίτου καταστούν τελεσίδικα.

Οι βασικές διατάξεις για την εκτελεστότητα αλλοδαπών αποφάσεων βρίσκονται στο δίκαιο της ΕΕ [π.χ. στον κανονισμό Βρυξέλλες Ι (αριθ. 44/2001) και στον κανονισμό Βρυξέλλες ΙΙα (αριθ. 2201/2003)] και στη σύμβαση για την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων στις Βόρειες Χώρες.

4 Αντικείμενο και φύση των μέτρων εκτέλεσης

4.1 Ποια περιουσιακά στοιχεία μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο εκτέλεσης;

Κατά την έναρξη της διαδικασίας εκτέλεσης, αποστέλλεται στον οφειλέτη γνωστοποίηση κατάθεσης και εντολή πληρωμής. Εάν ο οφειλέτης δεν συμμορφωθεί με την εντολή πληρωμής και δεν έρθει σε επαφή σχετικά με την πληρωμή του τέλους εκτέλεσης με δική του πρωτοβουλία, η εκτέλεση θα αρχίσει με την έρευνα και τη διακρίβωση των εισοδημάτων και των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη με βάση τα στοιχεία των μητρώων.

Η διενέργεια ερευνών σε τράπεζες αποτελεί ουσιώδες τμήμα αυτού του ερευνητικού έργου. Κατά κανόνα, το εισόδημα από την εργασία και τα κεφάλαια σε τραπεζικούς λογαριασμούς κατάσχονται εις χείρας τρίτου. Αντί να παρακρατείται ένα ποσό από τους μισθούς που καταβάλλονται σε τακτά χρονικά διαστήματα, μπορεί επίσης να επιβεβαιωθεί ένα σχέδιο πληρωμών. Τα μέτρα για τη διακρίβωση του εισοδήματος και των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη, καθώς και τυχόν περαιτέρω έρευνες, ρυθμίζονται από τον νόμο. Οι δικαστικοί επιμελητές διαθέτουν ευρύ φάσμα δικαιωμάτων, τα οποία θεσπίζονται στον νόμο και τους παρέχουν πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με την οικονομική κατάσταση των οφειλετών μέσω ορισμένων μητρώων. Οι δικαστικοί επιμελητές υποχρεούνται επίσης να αναζητούν περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν στον οφειλέτη. Τα μέτρα εκτέλεσης πρέπει να διενεργούνται χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Για παράδειγμα, εάν ο οφειλέτης λαμβάνει τακτικό εισόδημα, η πρώτη πληρωμή αποδεσμεύεται κατά κανόνα στον δανειστή εντός δύο μηνών από την έναρξη της διαδικασίας. Ο οφειλέτης έχει το δικαίωμα να ασκήσει ένδικα μέσα, αλλά η είσπραξη της πληρωμής δεν θα διακοπεί, παρά μόνον αν το δικαστήριο διατάξει διαφορετικά.

Οι αιτήσεις μπορούν να αφορούν πλήρη ή περιορισμένη εκτέλεση. Οι δανειστές μπορούν επίσης να ζητήσουν από τις αρχές επιβολής του νόμου να παρακολουθούν το χρέος για περίοδο δύο ετών, μέσω της λεγόμενης παθητικής καταχώρισης, εάν δεν είναι δυνατή η άμεση είσπραξη του χρέους. Δεν απαιτείται η πρόσληψη δικηγόρου ή νομικού συμβούλου για τους σκοπούς της εκτέλεσης.

Όλα τα είδη των κινητών και ακίνητων περιουσιακών στοιχείων που ανήκουν στον οφειλέτη, και τα οποία δεν προστατεύονται ή δεν καλύπτονται από το δικαίωμα εξαίρεσης, μπορούν να κατασχεθούν, όπως και οι απαιτήσεις, οι εισπρακτέες οφειλές ή τα αντικείμενα με χρηματική αξία. Εάν ο δανειστής έχει υποβάλει αίτηση για περιορισμένη εκτέλεση, μπορούν να κατασχεθούν μόνο περιουσιακά στοιχεία που μπορούν να διακριβωθούν από μητρώα που δεν απαιτούν ρευστοποίηση. Σε περίπτωση που κατασχεμένα περιουσιακά στοιχεία χρειάζεται να ρευστοποιηθούν, πωλούνται συνήθως με αναγκαστική εκποίηση, η οποία συνήθως ανακοινώνεται σε τοπικές εφημερίδες και στο διαδίκτυο.

Σύνδεσμοι προς ανακοινώσεις εκποιήσεων:

https://oikeus.fi/ulosotto/fi/index/ajankohtaista/myynti-ilmoitukset.html

https://huutokaupat.com/ulosotto/

Ο φινλανδικός νόμος περί αναγκαστικής εκτέλεσης (Ulosottolaki) περιλαμβάνει επίσης ειδική διάταξη, βάσει της οποίας ο επόπτης υπηρεσίας επιβολής του νόμου μπορεί να αποφασίσει να μη λάβει υπόψη τεχνητή διευθέτηση ως προς τα περιουσιακά στοιχεία. Ο ισχυρισμός ότι τα περιουσιακά στοιχεία ανήκουν σε τρίτον δεν εμποδίζει την κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων εάν:

  1. διαπιστώνεται ότι το καθεστώς του τρίτου βασίζεται σε διευθετήσεις ως προς τα περιουσιακά στοιχεία ή άλλες διευθετήσεις με νομικό καθεστώς το οποίο δεν ανταποκρίνεται στην πραγματική του φύση ή τον πραγματικό του σκοπό, λαμβανομένου υπόψη ότι η εξουσία του οφειλέτη είναι ισοδύναμη με την εξουσία του ιδιοκτήτη, οι πράξεις του ισοδύναμες με εκείνες του ιδιοκτήτη και ο οφειλέτης απολαύει των παροχών και άλλων ισοδύναμων οφελών ως αποτέλεσμα της διευθέτησης, και
  2. το νομικό καθεστώς χρησιμοποιείται σαφώς για να αποτραπεί η εκτέλεση ή για να διασφαλιστεί ότι οι δανειστές δεν μπορούν να επιληφθούν των περιουσιακών στοιχείων, και
  3. η οφειλή προς τον δανειστή είναι άλλως απίθανο να ανακτηθεί από τον οφειλέτη εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

Ωστόσο, κατάσχεση δεν επιτρέπεται να επιβληθεί εάν ο τρίτος που εμπλέκεται στη διευθέτηση αποδεικνύει σαφώς ότι η κατάσχεση θα μπορούσε να προσβάλει τα γνήσια δικαιώματά του. Ο δικαστικός επιμελητής πρέπει να διαβουλεύεται με τον οφειλέτη και με τον τρίτο, καθώς και με τον δανειστή, εάν είναι απαραίτητο, με τον κατάλληλο τρόπο, εκτός εάν κάτι τέτοιο καθιστά σημαντικά δυσχερέστερη την εκτέλεση.

4.2 Ποια τα αποτελέσματα των μέτρων εκτέλεσης;

Η έναρξη της διαδικασίας εκτέλεσης έχει ορισμένα αποτελέσματα, αλλά η κατάσχεση εις χείρας του οφειλέτη ή τρίτου επιφέρουν σημαντικές έννομες συνέπειες. Από τη στιγμή που τα περιουσιακά στοιχεία έχουν κατασχεθεί, ο οφειλέτης δεν μπορεί να καταστρέψει, να διαθέσει ή να ενεχυριάσει τα κατασχεμένα περιουσιακά στοιχεία ή να λάβει άλλες αποφάσεις που τα αφορούν εις βάρος του δανειστή. Κάθε πράξη που ενεργείται κατά παράβαση της εν λόγω απαγόρευσης δεν παράγει έννομα αποτελέσματα για τον δανειστή. Ωστόσο, ο καλόπιστος εκδοχέας ή τρίτος μπορεί να προστατεύεται. Οι δικαστικοί επιμελητές έχουν ευρεία πρόσβαση σε πληροφορίες όχι μόνο από τον οφειλέτη αλλά και από τρίτους, όπως τράπεζες. Μόλις η τράπεζα πληροφορηθεί ότι τα κεφάλαια του οφειλέτη έχουν δεσμευθεί, δεν πρέπει να αποδεσμεύει χρηματικά ποσά από τον τραπεζικό λογαριασμό του οφειλέτη σε οποιονδήποτε εκτός από τον δικαστικό επιμελητή. Η καταβολή απαίτησης ή μισθών κατά παράβαση της εν λόγω απαγόρευσης συνιστά ποινικό αδίκημα.

Ως αποτέλεσμα της πώλησης περιουσιακών στοιχείων κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εκτέλεσης, τα δικαιώματα κυριότητας επί των αντικειμένων μεταβάλλονται. Τα ποσά που προκύπτουν ως αντίτιμο της πώλησης αποδίδονται στον δανειστή το συντομότερο δυνατόν.

Περιουσιακά στοιχεία κατάσχονται μέχρι του ποσού που είναι αναγκαίο για την εξόφληση της οφειλής προς τον δανειστή. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η εκτέλεση ζητήθηκε από περισσότερους δανειστές ή τα κατασχεμένα περιουσιακά στοιχεία βαρύνονται π.χ. με υποθήκες, τα κεφάλαια διανέμονται μεταξύ των δανειστών κατά σειρά προτεραιότητας, όπως ορίζεται στη νομοθεσία. Τα τέλη εκτέλεσης που εισπράττονται από το κράτος επιβάλλονται συνήθως στον οφειλέτη. Εάν η απόπειρα εκτέλεσης αποτύχει, ο δανειστής θα πρέπει να καταβάλει ένα μικρό τέλος διεκπεραίωσης. Ομοίως, επιβάλλεται τέλος στον δανειστή για τα κεφάλαια που πρόκειται να του αποδοθούν. Σε υποθέσεις παροχής διατροφής δεν επιβάλλεται τέλος και η παροχή διατροφής έχει προτεραιότητα. Οι καταβολές προς τον δανειστή μπορεί να ποικίλλουν ανά μήνα ανάλογα με τις διακυμάνσεις του εισοδήματος του οφειλέτη και το ύψος της οφειλής.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα τέλη εκτέλεσης διατίθενται στη διεύθυνση: https://oikeus.fi/ulosotto/fi/index/ulosotto/ulosottomaksut.html

4.3 Ποια η ισχύς αυτών των μέτρων;

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, οι δικαστικοί επιμελητές έχουν υποχρέωση να εκτελούν τα καθήκοντά τους με ταχύτητα και χωρίς περιττή καθυστέρηση. Εάν ο οφειλέτης δεν διαθέτει περιουσιακά στοιχεία ή εισόδημα που να μπορούν να κατασχεθούν εις χείρας του ή εις χείρας τρίτου, η υπόθεση επιστρέφεται στον δανειστή ως άκαρπη για έναν από τους ακόλουθους λόγους: έλλειψη πόρων, έλλειψη πόρων και άγνωστο, ή πληροφορία για άλλο, χωριστά καθορισμένο, εμπόδιο στην ανάκτηση. Σε τέτοιες περιπτώσεις, οι λεπτομέρειες για το εισόδημα και τα περιουσιακά στοιχεία πρέπει πάντοτε να αντλούνται με χρήση των κύριων μητρώων. Η διαδικασία εκτέλεσης λήγει, αλλά ο δανειστής μπορεί να ζητήσει την επανέναρξη της εκτέλεσης σε μεταγενέστερη ημερομηνία και, σε τέτοιες περιπτώσεις, η οικονομική κατάσταση του οφειλέτη ερευνάται εκ νέου. Για παράδειγμα, ο δανειστής μπορεί να ζητήσει την εκτέλεση απόφασης με την υποβολή νέας εμπρόθεσμης αίτησης, προκειμένου να διασφαλίσει την κατάσχεση εις χείρας τρίτου από πηγή όπως η επιστροφή φόρου του οφειλέτη στο τέλος του έτους . Ο δανειστής μπορεί επίσης να ζητήσει την εγγραφή της οφειλής στο λεγόμενο παθητικό μητρώο. Εάν, κατά τη διάρκεια της διερεύνησης άλλης υπόθεσης, προκύψει ότι ο οφειλέτης διαθέτει εισοδήματα που μπορούν να κατασχεθούν εις χείρας τρίτου ή περιουσιακά στοιχεία που μπορούν να κατασχεθούν, ή ότι μπορεί να λάβει επιστροφή φόρου, η οφειλή που έχει εγγραφεί στο παθητικό μητρώο λαμβάνεται υπόψη κατά τη διαδικασία εκτέλεσης. Η παθητική εγγραφή παραμένει ισχυρή για δύο έτη από την ημερομηνία του πιστοποιητικού έλλειψης πόρων.

5 Υπάρχει δυνατότητα προσφυγής κατά της απόφασης που διατάσσει ένα τέτοιο μέτρο;

Τα μέτρα εκτέλεσης και οι αποφάσεις των δικαστικών επιμελητών μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο ενδίκων μέσων από οποιονδήποτε του οποίου τα συμφέροντα θίγονται από το εν λόγω μέτρο ή την εν λόγω απόφαση. Τα ένδικα μέσα εκδικάζονται από το πρωτοδικείο (käräjäoikeus). Τα ένδικα μέσα κατατίθενται εντός τριών εβδομάδων από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ή την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης στον ενδιαφερόμενο.

Η άσκηση ενδίκου μέσου κατά κανόνα δεν αναστέλλει τη διαδικασία εκτέλεσης, εκτός εάν το δικαστήριο αποφασίσει διαφορετικά. Εάν το ένδικο μέσο γίνει δεκτό, το δικαστήριο εξαφανίζει ή τροποποιεί την απόφαση του δικαστικού επιμελητή. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι δικαστικοί επιμελητές μπορούν επίσης να διορθώσουν οι ίδιοι τυχόν προφανή σφάλματα.

Εάν για την κρίση επί ισχυρισμού ή απαίτησης που προβάλλεται σε σχέση με την εκτέλεση απαιτείται εκτενής διεξαγωγή προφορικής απόδειξης, ενδέχεται να χρειαστεί να κριθεί η υπόθεση σε αστική δίκη ενώπιον δικαστηρίου (enforcement dispute).

6 Υπάρχουν περιορισμοί στην εκτέλεση, ιδίως όσον αφορά την προστασία του οφειλέτη ή τις προθεσμίες;

Η νομοθεσία προβλέπει διατάξεις σχετικά με περιορισμούς στην εκτέλεση, για παράδειγμα για κοινωνικούς λόγους. Δεν είναι δυνατή η κατάσχεση εις χείρας τρίτου ορισμένων κοινωνικών παροχών. Σε περίπτωση που ο οφειλέτης είναι φυσικό πρόσωπο, πρέπει να εξαιρούνται από την κατάσχεση πράγματα, παροχές και δικαιώματα που προβλέπονται χωριστά από τον νόμο. Επιπλέον, περιουσιακά στοιχεία δεν επιτρέπεται κατασχεθούν, εάν, λαμβανομένης υπόψη της αξίας των περιουσιακών στοιχείων και άλλων συνθηκών, ο δανειστής ή οι δανειστές θα αποκόμιζαν ποσό που θεωρείται αμελητέο μετά την αφαίρεση των εξόδων εκτέλεσης, των τελών εκτέλεσης και των οφειλόμενων χρεών επί των περιουσιακών στοιχείων.

Το εκ του νόμου προστατευόμενο τμήμα του εισοδήματος του οφειλέτη πρέπει πάντοτε να λαμβάνεται υπόψη στα πλαίσια σχεδίων κατάσχεσης εις χείρας τρίτου και πληρωμών: το ποσό αυτό πρέπει να εξαιρείται για να διασφαλίζεται το κόστος διαβίωσης του οφειλέτη. Γενικά, δεν επιτρέπεται η κατάσχεση εις χείρας τρίτου άνω του ενός τρίτου του καθαρού μισθού ή ημερομισθίου του οφειλέτη. Τα επιβεβαιωμένα προστατευόμενα τμήματα του εισοδήματος, καθώς και παραδείγματα περιπτώσεων, διατίθενται στη διεύθυνση:

https://oikeus.fi/ulosotto/fi/index/velallisenaulosotossa/palkanulosmittaus.html

Οι εκτελεστοί τίτλοι, όταν έχουν εκδοθεί για την υποχρέωση πληρωμής φυσικού προσώπου, παραμένουν εκτελεστοί για 15 έτη (αποσβεστική προθεσμία για εκτελεστούς τίτλους). Η προθεσμία αυτή είναι 20 έτη εάν ο δανειστής που προσδιορίζεται στον εκτελεστό τίτλο είναι φυσικό πρόσωπο ή εάν η αξίωση βασίζεται σε αξιόποινη πράξη για την οποία ο οφειλέτης καταδικάστηκε σε φυλάκιση ή παροχή κοινωφελούς εργασίας. Δικαστική απόφαση ή άλλοι εκτελεστοί τίτλοι δεν μπορούν να εκτελεστούν εάν το δικαίωμα που παρέχεται με αυτούς έχει αποσβεστεί στη συνέχεια επειδή η οφειλή έχει εξοφληθεί ή παραγραφεί, ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο.

Για περισσότερες πληροφορίες:

https://oikeus.fi/ulosotto/fi/index.html

https://valtakunnanvoudinvirasto.fi/fi/

http://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/2007/en20070705

 

Αυτή η ιστοσελίδα είναι μέρος του ιστότοπου Η Ευρώπη σου.

Θα μας βοηθούσαν πολύ τα σχόλιά σας σχετικά με τη χρησιμότητα των παρεχόμενων πληροφοριών.

Your-Europe

Τελευταία επικαιροποίηση: 16/12/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.