Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση γερμανικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: αγγλικά
Swipe to change

Εκτέλεση δικαστικής απόφασης

Γερµανία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Ποια η έννοια της εκτέλεσης στις αστικές και εμπορικές υποθέσεις;

Αναγκαστική εκτέλεση είναι η διαδικασία για την ικανοποίηση μιας ιδιωτικοδικαιικής απαίτησης μέσω δημόσιου καταναγκασμού. Φορέας της εξουσίας εκτέλεσης είναι αποκλειστικά το κράτος, το οποίο κατέχει το μονοπώλιο της εξουσίας καταναγκασμού, την οποία ασκεί μέσω των αρμόδιων οργάνων του.

Απαρίθμηση των διαφόρων μέτρων εκτέλεσης με τα οποία ο οφειλέτης μπορεί να εξαναγκαστεί να προβεί στην παροχή, την πράξη κ.λπ. που του έχει επιβληθεί:

 • Κατάσχεση κινητών
 • Κατάσχεση απαιτήσεων και άλλων περιουσιακών δικαιωμάτων (ιδίως, κατάσχεση μισθού)
 • Υποβολή καταλόγου περιουσιακών στοιχείων
 • Επιβολή μέτρων καταναγκασμού για τον εξαναγκασμό σε πράξη ή παράλειψη
 • Αναγκαστικός πλειστηριασμός
 • Αναγκαστική διαχείριση

Στη Γερμανία οι διατάξεις περί αναγκαστικής εκτέλεσης περιλαμβάνονται κυρίως στα άρθρα 704 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (Zivilprozessordnung – ZPO) και στον νόμο για τον αναγκαστικό πλειστηριασμό και την αναγκαστική διαχείριση (Gesetz über die Zwangsversteigerung und Zwangsverwaltung – ZVG).

Διατάξεις για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 655/2014, ο οποίος ρυθμίζει τη διασυνοριακή εκτέλεση απαιτήσεων μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, προβλέπονται στα άρθρα 946 επ. ZPO.

2 Ποια αρχή ή ποιες αρχές είναι αρμόδιες για την εκτέλεση;

Βλ. παρακάτω το σημείο 3.

3 Ποιες οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορεί να εκδοθεί ένας εκτελεστός τίτλος ή μια απόφαση;

3.1 διαδικασία

 • Είναι εκτελεστοί τόσο δικαστικοί όσο και εξωδικαστικοί τίτλοι;

Ναι. Εκτελεστές είναι οι τελεσίδικες ή οι οριστικές αποφάσεις που έχουν κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστές (άρθρο 704 ZPO), οι διαταγές δέσμευσης και οι αποφάσεις ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 929, 936 ZPO), καθώς και οι άλλοι εκτελεστοί τίτλοι που αναφέρονται στο άρθρο 794 ZPO. Σε αυτούς, εκτός από τίτλους που εκδίδονται από δικαστήρια, συγκαταλέγονται και οι συμβιβασμοί που έχουν επιτευχθεί ενώπιον υπηρεσίας συμβιβαστικής επίλυσης διαφορών, οι δικηγορικοί συμβιβασμοί και συμβολαιογραφικές πράξεις.

 • Είναι απαραίτητη η έκδοση δικαστικής απόφασης για να μπορεί να εκτελεστεί ο τίτλος;

Δικαστική απόφαση απαιτείται στην περίπτωση κατάσχεσης απαιτήσεων και άλλων περιουσιακών δικαιωμάτων του οφειλέτη, στην περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης για τον εξαναγκασμό σε πράξη ή παράλειψη, καθώς και στην περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης επί ακινήτων σύμφωνα με τον νόμο για τον αναγκαστικό πλειστηριασμό και την αναγκαστική διαχείριση (ZVG).

 • Ποιο είναι το αρμόδιο δικαστήριο;

Στην περίπτωση κατάσχεσης απαιτήσεων: το ειρηνοδικείο (Amtsgericht) του τόπου κατοικίας του οφειλέτη.

Στην περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης για εξαναγκασμό σε πράξη ή παράλειψη: το πρωτοβάθμιο δικαστήριο ενώπιον του οποίου εκκρεμεί η υπόθεση.

Σε περίπτωση αναγκαστικού πλειστηριασμού και αναγκαστικής διαχείρισης: το Ειρηνοδικείο στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται το ακίνητο.

 • Καθεστώς και αρμοδιότητες του δικαστικού επιμελητή

Ο δικαστικός επιμελητής είναι δημόσιος υπάλληλος της δικαστικής υπηρεσίας μέσης βαθμίδας του ομόσπονδου κρατιδίου και υπόκειται στην εποπτεία του αρμόδιου διευθυντή ή προέδρου του Ειρηνοδικείου. Ωστόσο, κατά την άσκηση των καθηκόντων του είναι λειτουργικά ανεξάρτητος η υπηρεσιακή εποπτεία δεν ασκεί καμία επιρροή στο πλαίσιο αυτό. Τα μέτρα και οι κοστολογήσεις του δικαστικού επιμελητή μπορούν να προσβληθούν με ανακοπή. Το ίδιο ισχύει αν ο δικαστικός επιμελητής αρνηθεί να εκτελέσει παραγγελία. Για την ανακοπή αποφασίζει ο δικαστής του δικαστηρίου της εκτέλεσης.

Ο δικαστικός επιμελητής είναι αρμόδιος για την εκτέλεση αποφάσεων πολιτικής δικαιοσύνης σύμφωνα με το όγδοο βιβλίο του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Στο πλαίσιο αυτό, το κύριο καθήκον του έγκειται στην αναγκαστική εκτέλεση που αφορά κινητά. Συναφώς, ο δικαστικός επιμελητής μπορεί επίσης κατ’ αρχήν να παρέχει στον οφειλέτη τη δυνατότητα πληρωμής σε δόσεις, ενώ οφείλει να φροντίζει για την ταχεία και αποτελεσματική περάτωση της διαδικασίας εκτέλεσης. Ένα από τα βασικά καθήκοντα του δικαστικού επιμελητή είναι να παραλαμβάνει τον κατάλογο των περιουσιακών στοιχείων τον οποίο οφείλει να παράσχει ο οφειλέτης με βεβαιωτικό όρκο. Άλλοι τομείς αρμοδιοτήτων του δικαστικού επιμελητή είναι ιδίως οι εξής:

 • Η απόδοση κινητών και ακινήτων (έξωση).
 • Ο παραμερισμός της αντίστασης του οφειλέτη για πράξεις τις οποίες έχει υποχρέωση να ανεχθεί.
 • Οι επιδόσεις με επιμέλεια των διαδίκων οι οποίες απαιτούνται για τη διαδικασία εκτέλεσης.
 • Η εκτέλεση διαταγών δέσμευσης και αποφάσεων ασφαλιστικών μέτρων (στο μέτρο που δεν είναι αρμόδιο το δικαστήριο).
 • Η εκτέλεση αποφάσεων προσωπικής κράτησης κατόπιν άρνησης υποβολής καταλόγου περιουσιακών στοιχείων.
 • Η εντολή προς εκτέλεση πρέπει να δίνεται από ασκούντα το νομικό επάγγελμα;

Επί των αιτήσεων εκτέλεσης αποφαίνονται κατά κανόνα τα ειρηνοδικεία, ως δικαστήρια της εκτέλεσης, ενώπιον των οποίων δεν απαιτείται εκπροσώπηση από δικηγόρο.

Αντίθετα, οι αιτήσεις για την έκδοση απόφασης εξαναγκασμού σε πράξη ή παράλειψη υποβάλλονται στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο ενώπιον του οποίου εκκρεμεί η υπόθεση, δηλαδή κατά περίπτωση σε δικαστήριο ανώτερου βαθμού (πρωτοδικείο, Landgericht), όπου κατ’ αρχήν απαιτείται η εκπροσώπηση από δικηγόρο.

Έξοδα των μέτρων εκτέλεσης:

Ανάλογα με την επιδικασθείσα αξίωση, ο νόμος προβλέπει διάφορες δυνατότητες εκτέλεσης. Τα διάφορα μέτρα εκτέλεσης συνεπάγονται διαφορετικά έξοδα:

 • α. Κατάσχεση κινητών:

Αν εκδοθεί απόφαση για καταβολή ορισμένου χρηματικού ποσού, ο δανειστής μπορεί να αναθέσει στον δικαστικό επιμελητή την πραγμάτωση της αξίωσης πληρωμής. Για την κατάσχεση κινητών του οφειλέτη από τον δικαστικό επιμελητή επιβάλλεται τέλος 26 EUR, βάσει του αριθ. 205 του πίνακα εξόδων (Kostenverzeichnis – KV) του νόμου περί εξόδων δικαστικών επιμελητών (Gerichtsvollzieherkostengesetz – GvKostG). Για την πώληση των κατασχεμένων περιουσιακών στοιχείων, τον δημόσιο πλειστηριασμό τους (που μπορεί να πραγματοποιηθεί σε συγκεκριμένη τοποθεσία ή ως διαδικτυακός πλειστηριασμός προσβάσιμος στο ευρύ κοινό μέσω πλατφόρμας πλειστηριασμών) ή τη ρευστοποίησή τους με άλλον τρόπο καταβάλλεται επιπρόσθετο τέλος ύψους 52 EUR, βάσει του αριθ. 300 του πίνακα εξόδων του GvKostG. Επιπλέον των εν λόγω τελών, σύμφωνα με τον αριθ. 500 του πίνακα εξόδων του GvKostG, χρεώνεται προσαύξηση, εάν για τη διεκπεραίωση της υπηρεσιακής πράξης χρειάστηκαν περισσότερες από 3 ώρες βάσει της έκθεσης που συντάχθηκε από τον δικαστικό επιμελητή. Η προσαύξηση ανέρχεται σε 20 EUR για κάθε επιπλέον ώρα από το πρώτο λεπτό. Στα ποσά αυτά προστίθενται τα απαραίτητα έξοδα του δικαστικού επιμελητή, ιδίως τα οδοιπορικά έξοδα (αριθ. 711 του πίνακα εξόδων του GvKostG).

 • β. Κατάσχεση απαιτήσεων:

Περαιτέρω, στη βάση τίτλου πληρωμής, μπορεί να ζητηθεί η δικαστική κατάσχεση απαίτησης του οφειλέτη (π.χ. απαίτησής του σε πληρωμή μισθού) και η εκχώρησή της στον δανειστή προς είσπραξη ή αντί καταβολής (άρθρα 829, 835 ZPO). Κατά κανόνα, η κατάσχεση και εκχώρηση μιας απαίτησης ζητούνται από κοινού και περιλαμβάνονται σε μία απόφαση (κατάσχεσης και εκχώρησης). Ωστόσο, για τη διαδικασία που αφορά την αίτηση χρεώνεται τέλος μόνο 20 EUR, βάσει του αριθ. 2111 του πίνακα εξόδων (KV) του νόμου περί δικαστικών εξόδων (Gerichtskostengesetz – GKG). Οι δαπάνες, ιδίως το κόστος επίδοσης της δικαστικής απόφασης, χρεώνονται χωριστά, σύμφωνα με το μέρος 9 του πίνακα εξόδων.

 • γ. Παραλαβή του καταλόγου περιουσιακών στοιχείων:

Ο δικαστικός επιμελητής εισπράττει τέλος ύψους 33 EUR για την παραλαβή του καταλόγου περιουσιακών στοιχείων, βάσει του αριθ. 260 του πίνακα εξόδων του GvKostG.

 • δ. Εκτέλεση επί ακινήτων:

Αναγκαστική εκτέλεση επί ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη πραγματοποιείται με την εγγραφή υποθήκης στο αντίστοιχο βιβλίο υποθηκών προς εξασφάλιση της απαίτησης του δανειστή, με αναγκαστικό πλειστηριασμό ή με αναγκαστική διαχείριση του ακινήτου.

Για την εγγραφή υποθήκης στο βιβλίο υποθηκών, επιβάλλεται, σύμφωνα με τον αριθ. 14121 του πίνακα εξόδων (Kostenverzeichnis – KV) του νόμου περί δικαστικών και συμβολαιογραφικών εξόδων (Gerichts- und Notarkostengesetz – GNotKG), τέλος που αντιστοιχεί στο 1% της αξίας της προς εξασφάλιση απαίτησης (άρθρο 53 παράγραφος 1 GNotKG). Στο παράρτημα 1 παρατίθεται πίνακας των τελών για αξίες έως 3 εκατ. EUR.

Τα δικαστικά τέλη για διαδικασίες σύμφωνα με τον νόμο για τον αναγκαστικό πλειστηριασμό και την αναγκαστική διαχείριση καθορίζονται σύμφωνα με το μέρος 2 κεφάλαιο 2 ενότητες 1 και 2 του πίνακα εξόδων του νόμου περί δικαστικών εξόδων (Gerichtskostengesetz – GKG). Για την απόφαση επί αίτησης αναγκαστικού πλειστηριασμού ακινήτου ή αίτησης παρέμβασης στη δίκη επιβάλλεται τέλος ύψους 100 EUR. Επιπλέον, επιβάλλονται ένα γενικό τέλος διαδικασίας, ένα τέλος για τη διενέργεια ενός τουλάχιστον πλειστηριασμού με πρόσκληση υποβολής προσφορών, ένα τέλος για την κατακύρωση του πλειστηριασμού, καθώς και ένα τέλος για τη διανομή του πλειστηριάσματος, τα οποία αντιστοιχούν έκαστο στο 0,5%. Το γενικό τέλος διαδικασίας και το τέλος για τη διενέργεια του πλειστηριασμού καθορίζονται με βάση την αξία του ακινήτου που ορίστηκε από το δικαστήριο της εκτέλεσης (αγοραία αξία, άρθρο 54 παράγραφος 1 του GKG). Τα τέλη για την κατακύρωση του πλειστηριασμού και για τη διανομή του πλειστηριάσματος καθορίζονται με βάση την προσφορά στην οποία πραγματοποιήθηκε η κατακύρωση, χωρίς να συνυπολογίζονται τόκοι, περιλαμβανομένης της αξίας των τυχόν δικαιωμάτων που διατηρούνται σύμφωνα με τους όρους του πλειστηριασμού (άρθρο 54 παράγραφοι 2 και 3 του GKG). Στο παράρτημα 2 παρατίθεται πίνακας των τελών για αξίες έως 500 000 EUR. Επιπλέον των τελών, επιβάλλονται χωριστά τα έξοδα της διαδικασίας, σύμφωνα με το μέρος 9 του πίνακα εξόδων του GKG, ιδίως τα έξοδα πραγματογνωμοσύνης σχετικά με την αγοραία αξία του ακινήτου που είναι καταβλητέα σύμφωνα με τον νόμο περί δικαστικών αμοιβών και αποζημιώσεων (Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz – JVEG) (αριθ. 9005 του πίνακα εξόδων του GKG).

Για την απόφαση επί αίτησης αναγκαστικής διαχείρισης ή αίτησης παρέμβασης στη δίκη επιβάλλεται τέλος ύψους 100 EUR. Επιπλέον, για τη διεξαγωγή της διαχείρισης επιβάλλεται ετήσιο τέλος το οποίο αντιστοιχεί στο 0,5%, με ελάχιστο όριο τα 120 EUR συνολικά και τα 60 EUR για το πρώτο και το τελευταίο ημερολογιακό έτος. Τα τέλη καθορίζονται με βάση τη συνολική αξία των εσόδων από τη διαχείριση (άρθρο 55 GKG).

 • ε. Εκτέλεση για την απόδοση πράγματος, επιβολή μέτρων καταναγκασμού για τον εξαναγκασμό σε πράξη, ανοχή ή παράλειψη:

Σε περίπτωση που ο οφειλέτης υπέχει την υποχρέωση απόδοσης ορισμένου κινητού πράγματος, ο δικαστικός επιμελητής αφαιρεί το πράγμα από τον οφειλέτη και το παραδίδει στον δανειστή. Για την υπηρεσιακή αυτή πράξη ο δικαστικός επιμελητής εισπράττει τέλος ύψους 26 EUR, βάσει του αριθ. 221 του πίνακα εξόδων του νόμου περί εξόδων δικαστικών επιμελητών (GvKostG). Πέραν του τέλους αυτού, σύμφωνα με τον αριθ. 500 του πίνακα εξόδων του GvKostG, επιβάλλεται προσαύξηση, εάν για τη διεκπεραίωση της υπηρεσιακής πράξης χρειάστηκαν περισσότερες από 3 ώρες βάσει της έκθεσης που συντάχθηκε από τον δικαστικό επιμελητή. Η προσαύξηση ανέρχεται σε 20 EUR για κάθε επιπλέον ώρα από το πρώτο λεπτό.

Σε περίπτωση που ο οφειλέτης υπέχει την υποχρέωση απόδοσης ορισμένου ακινήτου, ο δικαστικός επιμελητής αποβάλλει τον οφειλέτη από την κατοχή του ακινήτου και εγκαθιστά σ’ αυτήν τον δανειστή (αναγκαστική έξωση). Σύμφωνα με τον αριθ. 240 του πίνακα εξόδων του GvKostG, το καταβλητέο σχετικά τέλος ανέρχεται σε 98 EUR. Βάσει του αριθ. 500 του πίνακα εξόδων του GvKostG, στην περίπτωση αυτή επίσης επιβάλλεται προσαύξηση ύψους 20 EUR για κάθε επιπλέον ώρα από το πρώτο λεπτό, εάν για τη διεκπεραίωση της υπηρεσιακής πράξης χρειάστηκαν περισσότερες από 3 ώρες. Στα παραπάνω ποσά προστίθενται τα έξοδα που πραγματοποιεί ο δικαστικός επιμελητής, ιδίως για απαραίτητες υπηρεσίες τρίτων (π.χ. έξοδα μεταφοράς, έξοδα κλειδαρά).

Στη διαδικασία ενώπιον του δικαστηρίου για τον εξαναγκασμό του οφειλέτη σε πράξη (είτε αυτή μπορεί να επιχειρηθεί από τρίτο είτε όχι), ανοχή ή παράλειψη ορισμένης πράξης, τα δικαστικά τέλη ανέρχονται εκάστοτε σε 20 EUR, σύμφωνα με τον αριθ. 2111 του πίνακα εξόδων του GKG.

3.2 Οι κύριες προϋποθέσεις

Ο δανειστής πρέπει να διαθέτει εκτελεστό τίτλο που να αποδεικνύει την αξίωσή του. Μπορεί να πρόκειται για τελεσίδικη ή για οριστική απόφαση που έχει κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή (άρθρο 704 ZPO) ή για τίτλο από τους αναφερόμενους στο άρθρο 794 ZPO (π.χ. δικαστικό συμβιβασμό, διαταγή εκτέλεσης ή συμβολαιογραφική πράξη). Ο τίτλος πρέπει κατ’ αρχήν να περιλαμβάνει τον εκτελεστήριο τύπο και να έχει επιδοθεί στον οφειλέτη. Οι διαταγές εκτέλεσης, οι διαταγές δέσμευσης και οι αποφάσεις ασφαλιστικών μέτρων μόνο σε ειδικές περιπτώσεις (άρθρο 796 ZPO, άρθρο 929 παράγραφος 1 ZPO, άρθρο 936 ZPO) χρειάζονται εκτελεστήριο τύπο.

4 Αντικείμενο και φύση των μέτρων εκτέλεσης

4.1 Ποια περιουσιακά στοιχεία μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο εκτέλεσης;

Αντικείμενο αναγκαστικής εκτέλεσης μπορούν να αποτελέσουν κινητά περιουσιακά στοιχεία, απαιτήσεις και άλλα περιουσιακά δικαιώματα, καθώς και ακίνητα του οφειλέτη.

Το άρθρο 811 ZPO αναφέρει ορισμένα ενσώματα αγαθά που δεν υπόκεινται σε κατάσχεση, προκειμένου ο οφειλέτης και τα πρόσωπα του νοικοκυριού του να διατηρήσουν έναν ελάχιστο αριθμό αντικειμένων που είναι απολύτως απαραίτητα για προσωπική χρήση ή για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας.

Περιορισμοί κατάσχεσης ισχύουν επίσης όσον αφορά την κατάσχεση των εισοδημάτων του οφειλέτη από εργασία. Τα άρθρα 850 επ. ZPO προβλέπουν ορισμένα ακατάσχετα ποσά, που πρέπει να παραμείνουν στη διάθεση του οφειλέτη για να του εξασφαλίσουν ένα ελάχιστο επίπεδο διαβίωσης. Ο ακατάσχετος λογαριασμός παρέχει προστασία έναντι της κατάσχεσης τραπεζικών καταθέσεων (άρθρο 850k ZPO). Ορισμένα ποσά καταθέσεων στον λογαριασμό αυτόν δεν υπόκεινται σε κατάσχεση (ακατάσχετα ποσά), ανεξάρτητα από την προέλευσή τους.

4.2 Ποια τα αποτελέσματα των μέτρων εκτέλεσης;

 • Για τον οφειλέτη

Η εκτέλεση επί της κινητής περιουσίας του οφειλέτη πραγματοποιείται με την κατάσχεση και ρευστοποίηση των κατασχεμένων αντικειμένων. Οι απαιτήσεις και τα δικαιώματα του οφειλέτη έναντι τρίτων κατάσχονται βάσει απόφασης κατάσχεσης του δικαστηρίου της εκτέλεσης. Σε αμφότερες τις περιπτώσεις, η κατάσχεση αποτελεί πράξη κυριαρχικής εξουσίας, η οποία έχει ως αποτέλεσμα τη στέρηση του κατασχεμένου αντικειμένου από τον οφειλέτη. Η κατάσχεση έχει ως συνέπεια, μεταξύ άλλων, ότι ο οφειλέτης στερείται την εξουσία διάθεσης του αντικειμένου.

 • Για τους τρίτους

Αν ο δικαστικός επιμελητής έχει κατασχέσει κινητό πράγμα που ανήκει σε τρίτο και όχι στον οφειλέτη, ο τρίτος μπορεί να αμυνθεί έναντι της κατάσχεσης του πράγματος με τη λεγόμενη τριτανακοπή.

Στην περίπτωση κατάσχεσης και εκχώρησης απαίτησης του οφειλέτη κατά τρίτου, ο τρίτος δεν μπορεί πλέον να καταβάλει στον οφειλέτη για να απαλλαγεί από την οφειλή του, ο τρίτος μπορεί να την καταβάλει μόνο στον δανειστή στον οποίο αυτή έχει εκχωρηθεί προς είσπραξη. Αν ο τρίτος δεν εκπληρώσει αυτή την υποχρέωση, μπορεί, υπό προϋποθέσεις, να ευθύνεται σε αποζημίωση.

4.3 Ποια η ισχύς αυτών των μέτρων;

Οι βεβαιωμένες με τελεσίδικη απόφαση αξιώσεις, καθώς και οι αξιώσεις που απορρέουν από εκτελεστό συμβιβασμό ή εκτελεστό έγγραφο παραγράφονται ύστερα από 30 έτη, σύμφωνα με το άρθρο 197 του Αστικού Κώδικα (Bürgerliches Gesetzbuch – BGB). Εντός της περιόδου αυτής, ο δανειστής μπορεί οποτεδήποτε να επισπεύσει μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης.

5 Υπάρχει δυνατότητα προσφυγής κατά της απόφασης που διατάσσει ένα τέτοιο μέτρο;

Η γερμανική νομοθεσία δεν προβλέπει ειδική διαδικασία έγκρισης της εκτέλεσης.

Στο πλαίσιο της διαδικασίας εκτέλεσης, ο οφειλέτης μπορεί να προσβάλει τα εναντίον του μέτρα. Για παράδειγμα, διαθέτει τη δυνατότητα άσκησης του ένδικου βοηθήματος της ανακοπής κατά του τρόπου αναγκαστικής εκτέλεσης. Περαιτέρω, ο οφειλέτης διαθέτει τη δυνατότητα να προσβάλει με άμεση προσφυγή τις αποφάσεις που έχουν εκδοθεί στη διαδικασία χωρίς προφορική συζήτηση. Η προσφυγή αυτή ασκείται εντός προθεσμίας δύο εβδομάδων στο δικαστήριο που εξέδωσε την προσβαλλόμενη απόφαση ή στο πρωτοδικείο (Landgericht) ως δικαστήριο της προσφυγής.

Η άσκηση ένδικου βοηθήματος δεν έχει κατ’ αρχήν καμία επίδραση στη συνέχιση της κινηθείσας διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης, δηλαδή δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα.

6 Υπάρχουν περιορισμοί στην εκτέλεση, ιδίως όσον αφορά την προστασία του οφειλέτη ή τις προθεσμίες;

Βλ. παραπάνω το σημείο 4.

Παράρτημα 1

Εμπορική αξία
Έως ... EUR

Τέλος
Πίνακας Β
... EUR

Εμπορική αξία
Έως ... EUR

Τέλος
Πίνακας Β
... EUR

Εμπορική αξία
Έως ... EUR

Τέλος
Πίνακας Β
... EUR

500

15,00

200 000

435,00

1 550 000

2 615,00

1 000

19,00

230 000

485,00

1 600 000

2 695,00

1 500

23,00

260 000

535,00

1 650 000

2 775,00

2 000

27,00

290 000

585,00

1 700 000

2 855,00

3 000

33,00

320 000

635,00

1 750 000

2 935,00

4 000

39,00

350 000

685,00

1 800 000

3 015,00

5 000

45,00

380 000

735,00

1 850 000

3 095,00

6 000

51,00

410 000

785,00

1 900 000

3 175,00

7 000

57,00

440 000

835,00

1 950 000

3 255,00

8 000

63,00

470 000

885,00

2 000 000

3 335,00

9 000

69,00

500 000

935,00

2 050 000

3 415,00

10 000

75,00

550 000

1 015,00

2 100 000

3 495,00

13 000

83,00

600 000

1 095,00

2 150 000

3 575,00.

16 000

91,00

650 000

1 175,00

2 200 000

3 655,00

19 000

99,00

700 000

1 255,00

2 250 000

3 735,00

22 000

107,00

750 000

1 335,00

2 300 000

3 815,00

25 000

115,00

800 000

1 415,00

2 350 000

3 895,00

30 000

125,00

850 000

1 495,00

2 400 000

3 975,00

35 000

135,00

900 000

1 575,00

2 450 000

4 055,00

40 000

145,00

950 000

1 655,00

2 500 000

4 135,00

45 000

155,00

1 000 000

1 735,00

2 550 000

4 215,00

50 000

165,00

1 050 000

1 815,00

2 600 000

4 295,00

65 000

192,00

1 100 000

1 895,00

2 650 000

4 375,00

80 000

219,00

1 150 000

1 975,00

2 700 000

4 455,00

95 000

246,00

1 200 000

2 055,00

2 750 000

4 535,00

110 000

273,00

1 250 000

2 135,00

2 800 000

4 615,00

125 000

300,00

1 300 000

2 215,00

2 850 000

4 695,00

140 000

327,00

1 350 000

2 295,00

2 900 000

4 775,00

155 000

354,00

1 400 000

2 375,00

2 950 000

4 855,00

170 000

381,00

1 450 000

2 455,00

3 000 000.

4 935,00

185 000

408,00

1 500 000

2 535,00Παράρτημα 2

Αξία της διαφοράς
Έως ... EUR

Τέλος
... EUR

Αξία της διαφοράς
Έως ... EUR

Τέλος
... €

500

35,00

50 000

546,00

1 000

53,00

65 000

666,00

1 500

71,00

80 000

786,00

2 000

89,00

95 000

906,00

3 000

108,00

110 000

1 026,00

4 000

127,00

125 000

1 146,00

5 000

146,00

140 000

1 266,00

6 000

165,00

155 000

1 386,00

7 000

184,00

170 000

1 506,00

8 000

203,00

185 000

1 626,00

9 000

222,00

200 000

1 746,00

10 000

241,00

230 000

1 925,00

13 000

267,00

260 000

2 104,00

16 000

293,00

290 000

2 283,00

19 000

319,00

320 000

2 462,00

22 000

345,00

350 000

2 641,00

25 000

371,00

380 000

2 820,00

30 000

406,00

410 000

2 999,00

35 000

441,00

440 000

3 178,00

40 000

476,00

470 000

3 357,00

45 000

511,00

500 000

3 536,00

 

Αυτή η ιστοσελίδα είναι μέρος του ιστότοπου Η Ευρώπη σου.

Θα μας βοηθούσαν πολύ τα σχόλιά σας σχετικά με τη χρησιμότητα των παρεχόμενων πληροφοριών.

Your-Europe

Τελευταία επικαιροποίηση: 18/01/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.