Εκτέλεση δικαστικής απόφασης

Αν μια διαφορά επιλυθεί από δικαστήριο, η διαδικασία ολοκληρώνεται σε δύο στάδια. Πρώτα, το δικαστήριο πρέπει να εκδώσει απόφαση και, στη συνέχεια, η απόφαση πρέπει να εκτελεστεί στην πράξη.

Για να αναγκάσετε τον αντίδικο (τον καθού ή τον οφειλέτη σας) να συμμορφωθεί με την απόφαση που έχει εκδοθεί εις βάρος του (για παράδειγμα, να εξοφλήσει την οφειλή του), θα χρειαστεί να απευθυνθείτε στις αρχές εκτέλεσης. Μόνον αυτές μπορούν να αναγκάσουν τον οφειλέτη να πληρώσει, ζητώντας τη συνδρομή των δυνάμεων του νόμου και της τάξης, αν χρειαστεί.

Δυνάμει του κανονισμού «Βρυξέλλες I» (αναδιατύπωση) που διέπει την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε διασυνοριακές υποθέσεις, εάν έχετε εκτελεστή απόφαση που έχει εκδοθεί σε κράτος μέλος της Ένωσης, μπορείτε να απευθυνθείτε στις αρχές εκτέλεσης σε άλλο κράτος μέλος, όπου π.χ. ο οφειλέτης έχει περιουσία, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε ενδιάμεση διαδικασία (ο κανονισμός καταργεί τη διαδικασία κήρυξης της εκτελεστότητας). Ο οφειλέτης κατά του οποίου επιδιώκετε την εκτέλεση μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο ζητώντας την άρνηση της εκτέλεσης. Τα ονόματα και η διεύθυνση των αρμόδιων δικαστηρίων και των δικαστηρίων για περαιτέρω ένδικα μέσα παρατίθενται εδώ.

Σκοπός της εκτέλεσης είναι, γενικά, η πληρωμή χρηματικών ποσών, αλλά η εκτέλεση μπορεί να αποβλέπει και στην εκτέλεση κάποιου άλλου καθήκοντος (πράξης ή παράλειψης, όπως η παράδοση αγαθών, η ολοκλήρωση μιας εργασίας ή  η παράλειψη προσβολών της κυριότητας).

Στις διασυνοριακές αστικές υποθέσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν διάφορες ευρωπαϊκές διαδικασίες (όπως η ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής, η ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών και ο ευρωπαϊκός εκτελεστός τίτλος), σε όλες όμως η δικαστική απόφαση πρέπει να εκτελεστεί σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες και διαδικασίες του κράτους εκτέλεσης (συνήθως το κράτος στο οποίο βρίσκεται ο οφειλέτης ή η περιουσία του).

Στην πράξη, αν θέλετε να ζητήσετε εκτέλεση, πρέπει να διαθέτετε εκτελεστό τίτλο (δικαστική απόφαση ή άλλη πράξη). Οι διαδικασίες εκτέλεσης και οι αρχές που τις χειρίζονται (δικαστήρια, οργανισμοί εισπράξεως χρεών και δικαστικοί επιμελητές) ορίζονται από την εθνική νομοθεσία του κράτους μέλους στο οποίο επιχειρείται η εκτέλεση.

Επιλέξτε τη σημαία της χώρας που σας ενδιαφέρει για περισσότερες πληροφορίες.

Σύνδεσμος

Ο άτλας επιβολής, που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο έργου χρηματοδοτούμενου από την ΕΕ, παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες επιβολής (διαδικασίες, απαιτήσεις, ικανότητες, κόστος και χρονοδιάγραμμα) στα συστήματα επιβολής των χωρών της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου.

Τελευταία επικαιροποίηση: 02/06/2023

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.