Εκτέλεση δικαστικής απόφασης

Ελλάδα
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Ποια η έννοια της εκτέλεσης στις αστικές και εμπορικές υποθέσεις;

Αναγκαστική εκτέλεση είναι η με τη συνδρομή των αρμοδίων κρατικών οργάνων αναγκαστική πραγμάτωση της ουσιαστικής αξίωσης, που είναι ενσωματωμένη σε εκτελεστό τίτλο. Μέσα της αναγκαστικής εκτέλεσης είναι:

 • η αφαίρεση κινητού πράγματος με τη χρήση βίας
 • η αποβολή από το ακίνητο με χρήση βίας
 • η κατάσχεση
 • η προσωπική κράτηση
 • η χρηματική ποινή
 • η αναγκαστική διαχείριση
 • ο βεβαιωτικός όρκος.

2 Ποια αρχή ή ποιες αρχές είναι αρμόδιες για την εκτέλεση;

Κατά τα οριζόμενα στον [νέο] Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (άρθρα 927 έως 931 ΚΠολΔ), η αναγκαστική εκτέλεση γίνεται με επιμέλεια εκείνου που έχει δικαίωμα να την ενεργήσει, ο οποίος δίνει, επάνω στο Απόγραφο, τη σχετική εντολή σε ορισμένο δικαστικό επιμελητή και ορίζει τον τρόπο και αν είναι δυνατό και τα αντικείμενα επάνω στα οποία θα γίνει η εκτέλεση. Αν πρόκειται για κατάσχεση, ορίζει ως υπάλληλο του πλειστηριασμού ένα συμβολαιογράφο της περιφέρειας του τόπου όπου θα γίνει η κατάσχεση. Η εντολή πρέπει να χρονολογείται και να υπογράφεται από το δικαιούχο ή τον πληρεξούσιό του. Η εντολή δίνει την εξουσία να ενεργηθούν όλες οι πράξεις της εκτέλεσης, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σ` αυτήν.

Ο δικαστικός επιμελητής στον οποίο παραδόθηκε το Απόγραφο με εντολή να ενεργήσει την εκτέλεση, έχει την εξουσία να δέχεται καταβολή και να δίνει γραπτή εξοφλητική Απόδειξη, παραδίνοντας συνάμα και το Απόγραφο, αν η παροχή εκπληρώθηκε εντελώς. Μπορεί να δεχτεί και μερική καταβολή για την οποία δίνει Απόδειξη και την αναφέρει επάνω στο Απόγραφο. Η μερική καταβολή δεν εμποδίζει την πρόοδο της εκτέλεσης.

Ο δικαστικός επιμελητής έχει την εξουσία, εφόσον το απαιτεί ο σκοπός της αναγκαστικής εκτέλεσης, να εισέρχεται στην κατοικία ή και σε κάθε άλλο χώρο που βρίσκεται στην κατοχή εκείνου κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση, να ανοίγει τις πόρτες και να κάνει έρευνες, καθώς και να ανοίγει κλειστά έπιπλα, σκεύη ή δοχεία. Ο δικαστικός επιμελητής μπορεί να ζητεί τη βοήθεια της αρχής που είναι αρμόδια για την τήρηση της τάξης (συνήθως η Αστυνομία), η οποία οφείλει να παρέχει τη συνδρομή της.

Αν κατά την αναγκαστική εκτέλεση προβληθεί αντίσταση, ο δικαστικός επιμελητής μπορεί να χρησιμοποιήσει βία για να αποκρούσει την αντίσταση, καλώντας συνάμα γι` αυτό την αρχή που είναι αρμόδια για την τήρηση της τάξης (συνήθως η Αστυνομία).

Ο δικαστικός επιμελητής συντάσσει έκθεση για κάθε πράξη της εκτελεστικής διαδικασίας. Αν  η  αναγκαστική  εκτέλεση  δεν  πραγματώθηκε,  ο  δικαστικός  επιμελητής συντάσσει σχετική  έκθεση  στην  οποία  αναφέρει  και  τους  λόγους. Για κάθε αξιόποινη πράξη που γίνεται κατά την αναγκαστική εκτέλεση ο δικαστικός επιμελητής οφείλει να συντάξει έκθεση και να την υποβάλει στον αρμόδιο εισαγγελέα.

 

3 Ποιες οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορεί να εκδοθεί ένας εκτελεστός τίτλος ή μια απόφαση;

Εκτελεστός τίτλος είναι το δημόσιο έγγραφο, που πιστοποιεί αξίωση και παρέχει τη δυνατότητα στο φερόμενο ως δικαιούχο αυτής να ζητήσει τη συμμόρφωση του υπόχρεου προς το περιεχόμενό της με αναγκαστική εκτέλεση. Αναγκαία στοιχεία είναι το υποστατό του τίτλου και η βασιμότητα της αξίωσης.

3.1 Η διαδικασία

Η αναγκαστική εκτέλεση αποτελεί απονομή δικαιοσύνης και όχι άσκηση διοικήσεως, αποβλέποντας στην παροχή έννομης προστασίας. Κάθε αίτηση, που απευθύνεται στα όργανα αυτής και κάθε πράξη εκτέλεσης, που επιχειρείται, είναι διαδικαστική πράξη. Προϋποθέσεις της αναγκαστικής εκτέλεσης είναι:

 • η δικαιοδοσία και η αρμοδιότητα των οργάνων της εκτέλεσης
 • η ικανότητα διαδίκου
 • η ικανότητα δικαστικής παράστασης
 • η ικανότητα προς το δικολογείν
 • η ύπαρξη έννομου συμφέροντος
 • η νομιμοποίηση
 • η ύπαρξη τίτλου εκτελεστού
 • η ύπαρξη αξίωσης, που μπορεί να ικανοποιηθεί με αναγκαστική εκτέλεση

Εκτελεστές είναι τόσο δικαστικές όσο και μη δικαστικές αποφάσεις, χωρίς να είναι πάντοτε απαραίτητη η αίτηση δικαστικής παραγγελίας, που να εγκρίνει την εκτέλεση. Εκτελεστοί τίτλοι είναι:

 • οι τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις των ημεδαπών δικαστηρίων
 • οι αποφάσεις των ημεδαπών δικαστηρίων, που κηρύσσονται προσωρινά εκτελεστές
 • οι διαιτητικές αποφάσεις
 • τα πρακτικά των ημεδαπών δικαστηρίων, που περιέχουν συμβιβασμό ή προσδιορισμό δικαστικών εξόδων
 • τα συμβολαιογραφικά έγγραφα
 • οι διαταγές πληρωμής, που εκδίδονται από ημεδαπούς δικαστές
 • οι διαταγές απόδοσης της χρήσης μισθίου ακινήτου
 • οι αλλοδαποί τίτλοι, που κηρύσσονται εκτελεστοί
 • οι διαταγές και οι πράξεις, που κηρύσσονται από το νόμο ως τίτλοι εκτελεστοί

Τα όργανα της αναγκαστικής εκτέλεσης διακρίνονται σε άμεσα και έμμεσα. Άμεσα όργανα, που διορίζονται από τον επισπεύδοντα δανειστή, είναι α) ο δικαστικός επιμελητής, που είναι άμισθος δημόσιος λειτουργός αρμόδιος να προβαίνει στην κατάσχεση κινητών στα χέρια του οφειλέτη, στην κατάσχεση ακινήτων, πλοίων ή αεροσκαφών του οφειλέτη, σε άμεση εκτέλεση, σε σύλληψη του οφειλέτη, όταν κατ’αυτού έχει διαταχθεί προσωπική κράτηση, και σε προετοιμασία του πλειστηριασμού, β) ο συμβολαιογράφος ή ο ειρηνοδίκης, που τον αναπληρώνει, οι οποίοι είναι αρμόδιοι για τη διεξαγωγή του εκούσιου ή αναγκαστικού πλειστηριασμού των κατασχεθέντων περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη και τη διανομή του πλειστηριάσματος, συντάσσοντας τον πίνακα κατάταξης. Έμμεσα όργανα είναι τα όργανα της αστυνομίας, των ενόπλων δυνάμεων και οι μάρτυρες, που συμπράττουν, όταν προβάλλεται ή απειλείται αντίσταση κατά τη διενέργεια της εκτέλεσης. Όλα τα ως άνω όργανα ευθύνονται για κάθε υπαίτια παράβαση των υποχρεώσεών τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Η εντολή για την εκτέλεση δίνεται από εκείνον, που έχει δικαίωμα να την ενεργήσει (δικαιούχος) ή τον πληρεξούσιο του δικηγόρο ή μη. Τα βασικά έξοδα της εκτέλεσης είναι:

 • αμοιβή του δικαστικού επιμελητή για ενέργεια κατάσχεσης για απαίτηση ποσού μέχρι 590 ευρώ 53 ευρώ, για ποσό από 591 μέχρι 6.500, 53 ευρώ προστιθεμένου ποσοστού  2,5 % επί του ποσού  και για ποσό ανώτερο των 6.500 ευρώ 53 ευρώ προστιθεμένου  ποσοστού  1% επί του ποσού , που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 422 ευρώ, για κάθε κατασχεθέν ακίνητο, πλοίο ή αεροσκάφος
 • αμοιβή του δικαστικού επιμελητή για σύνταξη κάθε προγράμματος πλειστηριασμού, αναπλειστηριασμού ή περίληψης κατασχετήριας έκθεσης, για απαίτηση ποσού μέχρι 590 υρώ 53 ευρώ, για ποσό από 591  μέχρι 6.500 ευρώ ποσοστό 2 % και για ποσό 6.501  ευρώ και άνω ποσοστό 1%, που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 210 ευρώ.
 • αμοιβή του κήρυκα πλειστηριασμού ποσό 30 ευρώ
 • αμοιβή του δικαστικού επιμελητή για οποιαδήποτε άλλη πράξη εκτέλεσης ποσού από 240μέχρι 400 ευρώ, μετά από συμφωνία δικαστικού επιμελητή και εντολέα
 • αμοιβή για δικαιώματα μαρτύρων ποσό 30 ευρώ για τον καθένα και σε περίπτωση που ο μάρτυρας είναι δικαστικός επιμελητής στο ποσό των 60 ευρώ
 • σε περίπτωση ματαίωσης της εκτέλεσης η αμοιβή του δικαστικού επιμελητή ανέρχεται στο μισό των παραπάνω αμοιβών
 • ποσό 0,50  ευρώ για κάθε χιλιόμετρο, εφόσον για την ενέργεια οποιασδήποτε πράξης είναι αναγκαία η μετάβαση δικαστικού επιμελητή και μαρτύρων εκτός της έδρας του
 • Ειδική αμοιβή του δικαστικού επιμελητή ανάλογα με τη δυσκολία της εκτέλεσης, μετά από συμφωνία δικαστικού επιμελητή και εντολέα, που σε καμία περίπτωση δεν βαρύνει αυτόν κατά του οποίου γίνεται η εκτέλεση.

3.2 Οι κύριες προϋποθέσεις

Ουσιαστικές προϋποθέσεις της αναγκαστικής εκτέλεσης αποτελούν:

 • Η ύπαρξη εννόμου συμφέροντος, δηλαδή η ανάγκη για την ενέργεια πράξης της αναγκαστικής εκτέλεσης και επίτευξη της μέσω αυτής παρεχόμενης έννομης προστασίας
 • Η βασιμότητα της αξίωσης

Η ρύθμιση του δικαίου της αναγκαστικής εκτέλεσης αποβλέπει από τα πράγματα στην εξισορρόπηση των συγκρουόμενων συμφερόντων των δανειστών από το ένα μέρος και των οφειλετών ή των τρίτων από το άλλο. Τα κριτήρια, που το Δικαστήριο χρησιμοποιεί, προκειμένου να παρέχει ένα μέτρο εκτέλεσης είναι:

 • Η γρήγορη και ολιγοδάπανη ικανοποίηση των δανειστών
 • Η προστασία της προσωπικότητας και των εν γένει εννόμων συμφερόντων του οφειλέτη
 • Η σύμπτωση συμφερόντων δανειστή και οφειλέτη ως προς την ανάγκη επιτεύξεως του μεγαλύτερου δυνατού πλειστηριάσματος
 • Η προστασία συμφερόντων τρίτων προσώπων

4 Αντικείμενο και φύση των μέτρων εκτέλεσης

Το αντικείμενο των μέτρων εκτέλεσης μπορεί να είναι η περιουσία του οφειλέτη ή και το πρόσωπο αυτού. Τα μέτρα εκτέλεσης είναι υλικές πράξεις οργάνων, που έχουν καταστεί αρμόδια για το σκοπό αυτό, και οδηγούν άμεσα ή έμμεσα στην ικανοποίηση των αξιώσεων με κρατική επιβολή. Περιουσιακά αντικείμενα, που υπόκεινται σε εκτέλεση, είναι:

 • κινητά πράγματα, που βρίσκονται στα χέρια του οφειλέτη ή στα χέρια του δανειστή ή τρίτου πρόθυμου να τα αποδώσει
 • εμπράγματα δικαιώματα του οφειλέτη σε ξένο κινητό πράγμα
 • χρήματα
 • χρηματικές απαιτήσεις εκείνου, κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση, κατά τρίτων
 • ακίνητα, που ανήκουν στην κυριότητα του οφειλέτη ή εμπράγματου δικαιώματος του οφειλέτη σε ακίνητο
 • πλοία
 • αεροσκάφη
 • δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ευρεσιτεχνίας, εκμετάλλευσης κινηματογραφικών ταινιών

Δεν υπόκεινται σε μέτρα εκτέλεσης:

 • πράγματα προσωπικής χρήσης του οφειλέτη και της οικογένειάς του
 • τρόφιμα και καύσιμη ύλη απαραίτητη στον οφειλέτη και την οικογένειά του
 • παράσημα, αναμνηστικά αντικείμενα, χειρόγραφα, επιστολές, οικογενειακά έγραφα κι επαγγελματικά βιβλία
 • βιβλία, μουσικά όργανα, εργαλεία τέχνης
 • εργαλεία, μηχανήματα, βιβλία ή άλλα πράγματα, που είναι απαραίτητα σε πρόσωπα, που αποκτούν όσα τους χρειάζονται με την προσωπική τους εργασία
 • πράγματα, που μπορούν να υποστούν άμεση φθορά
 • η εταιρική μερίδα σε προσωπικές εταιρίες
 • απαιτήσεις διατροφής, που πηγάζουν από το νόμο
 • απαιτήσεις μισθών, συντάξεων ή ασφαλιστικών παροχών

4.1 Ποια περιουσιακά στοιχεία μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο εκτέλεσης;

Ο οφειλέτης υποχρεούται να συμμορφωθεί με την απόφαση, που διατάσσει το μέτρο εκτέλεσης, όπως και κάθε τρίτος, σε περίπτωση δε κατά την οποία κατά την αναγκαστική εκτέλεση προβληθεί αντίσταση, ο δικαστικός επιμελητής μπορεί να χρησιμοποιήσει βία, για να την αποκρούσει, καλώντας ταυτόχρονα και την αρμόδια για την τήρηση της τάξης αρχή, έχοντας τη δυνατότητα να προσλάβει δύο ενήλικους μάρτυρες ή δεύτερο δικαστικό επιμελητή. Σε περίπτωσης μη συμμόρφωσης του οφειλέτη διακρίνονται οι εξής περιπτώσεις:

 • αν ο οφειλέτης δεν εκπληρώνει την υποχρέωσή του να ενεργήσει πράξη, που μπορεί να γίνει και από τρίτο πρόσωπο, ο δανειστής έχει δικαίωμα να επιχειρήσει την πράξη με δαπάνη του οφειλέτη
 • αν ο οφειλέτης δεν εκπληρώνει την υποχρέωσή του να επιχειρήσει πράξη, που δεν μπορεί να γίνει από τρίτο πρόσωπο και η επιχείρησή της εξαρτάται αποκλειστικά από τη βούληση του ίδιου, το δικαστήριο τον καταδικάζει να εκτελέσει την πράξη και στην περίπτωση, που δεν την εκτελέσει, τον καταδικάζει σε χρηματική ποινή υπέρ του δανειστή και σε προσωπική κράτηση
 • αν ο οφειλέτης έχει υποχρέωση να παραλείψει ή να ανεχθεί πράξη, το δικαστήριο, για την περίπτωση που παραβεί την υποχρέωσή του, απειλεί για κάθε παράβαση χρηματική ποινή υπέρ του δανειστή και προσωπική κράτηση

Σε κάθε μία από τις ανωτέρω περιπτώσεις δεν θίγεται το δικαίωμα του δανειστή να απαιτήσει αποζημίωση, που προβλέπεται από τις διατάξεις του ουσιαστικού δικαίου, για την ζημία που υπέστη από τη μη συμμόρφωση του οφειλέτη. Καταρχήν είναι δυνατή η διάθεση του περιουσιακού αντικειμένου εκ μέρους του οφειλέτη, αν όμως αυτό κατασχεθεί, η διάθεση αυτή απαγορεύεται και είναι άκυρη υπέρ εκείνου, που επέβαλε την κατάσχεση, και υπέρ των δανειστών, που αναγγέλθηκαν.

Σε περίπτωση, κατά την οποία αντικείμενο εκτέλεσης αποτελούν τραπεζικοί λογαριασμοί του οφειλέτη, η τράπεζα δεν υποχρεούται να αποκαλύψει στον επισπεύδοντα τα ακριβή στοιχεία αυτών, σε περίπτωση όμως κατά την οποία επιδοθεί σε αυτήν έγγραφο περί κατάσχεσης χρηματικών απαιτήσεων εις χείρας του οφειλέτη, απαγορεύεται και είναι άκυρη υπέρ του κατασχόντος η διάθεση του κατασχεμένου ποσού, μέσα δε σε 8 ημέρες από την επίδοση του κατασχετηρίου, η τράπεζα οφείλει να δηλώσει, εάν υπάρχει η απαίτηση (χρηματική κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό), που κατασχέθηκε, και αν αυτή είναι επαρκής για να ικανοποιηθεί αυτός, που επέβαλε την κατάσχεση, οφείλει να καταβάλλει στον τελευταίο το χρηματικό ποσό.

4.2 Ποια τα αποτελέσματα των μέτρων εκτέλεσης;

Καταρχήν χρονικά όρια για τον επισπεύδοντα δεν έχουν προβλεφθεί, έχουν όμως καθιερωθεί ορισμένοι χρονικοί περιορισμοί, που δεν αποτελούν χρονικά δεσμευτικές προθεσμίες, αλλά προθεσμίες πριν από την πάροδο των οποίων δεν μπορεί έγκυρα να επιχειρηθεί συγκεκριμένη πράξη, χωρίς να έχει επιβληθεί ευθέως σημείο λήξεως της δυνατότητας ενεργείας για τον επισπεύδοντα. Η πρόβλεψη, ότι διάφορες επί μέρους πράξεις πρέπει να επιχειρηθούν μέσα σε ορισμένο χρόνο από την κατάσχεση ή πριν από τον πλειστηριασμό, δεν διαφοροποιεί τις βάσεις του συστήματος. Προκειμένου να αποτραπεί η αποτελμάτωση της διαδικασίας υπάρχει μόνο το έσχατο χρονικό όριο του έτους, πέρα από το οποίο δεν μπορεί να επιχειρηθεί η κατάσχεση ή άλλη πράξη με βάση την ίδια επιταγή ή ο πλειστηριασμός με βάση την κατάσχεση, που εξαιτίας της παρέλευσης της προθεσμίας αυτής ανατράπηκε με δικαστική απόφαση.

4.3 Ποια η ισχύς αυτών των μέτρων;

5 Υπάρχει δυνατότητα προσφυγής κατά της απόφασης που διατάσσει ένα τέτοιο μέτρο;

Μοναδικό ένδικο μέσο κατά της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης είναι το ένδικο βοήθημα της ανακοπής, που μπορεί να ασκήσει εκείνος, κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση ή κάθε δανειστής του, που έχει έννομο συμφέρον μέσα σε διάστημα 15 ημερών από την πρώτη πράξη εκτέλεσης, αν αφορά την εγκυρότητα του τίτλου ή την προδικασία, μέχρι την τελευταία πράξη εκτέλεσης, αν αφορά την εγκυρότητα των πράξεων εκτέλεσης, που έγιναν από την πρώτη πράξη μέχρι την τελευταία, και 6 μήνες μετά τη διενέργεια της τελευταίας πράξης εκτέλεσης αν αφορά την εγκυρότητα αυτής. Ανακοπή μπορεί να ασκήσει επίσης και ο τρίτος, αν προσβάλλεται δικαίωμά του επάνω στο αντικείμενο της εκτέλεσης, το οποίο δικαιούται να αντιτάξει σε εκείνον, κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση, χωρίς ειδικότερη προθεσμία. Αρμόδιο δικαστήριο είναι αυτό της περιφέρειας του τόπου της εκτέλεσης και, ειδικότερα, το Ειρηνοδικείο, αν ο εκτελεστός τίτλος είναι απόφαση του Ειρηνοδικείου, και το Μονομελές Πρωτοδικείο σε κάθε άλλη περίπτωση. Η άσκηση της ανακοπής δεν αναστέλλει την εκτέλεση, μπορεί όμως με αίτηση του ανακόπτοντος να διαταχθεί η αναστολή της εκτελεστικής διαδικασίας με εγγύηση ή και χωρίς εγγύηση με δικαστική απόφαση, που γνωστοποιείται στα εκτελεστικά όργανα, τα οποία δεν μπορούν να ενεργήσουν οποιαδήποτε πράξη εκτέλεσης, εκτός αν αυτή έχει ειδικά επιτραπεί με την απόφαση της αναστολής.

6 Υπάρχουν περιορισμοί στην εκτέλεση, ιδίως όσον αφορά την προστασία του οφειλέτη ή τις προθεσμίες;

Οι περιορισμοί στην εκτέλεση, ιδίως αναφορικά με τα κατασχεθέντα πράγματα, ρυθμίζονται ως ακολούθως: Εξαιρούνται από την κατάσχεση α) πράγματα που μπορούν να υποστούν άμεση φθορά, β) η εταιρική μερίδα σε προσωπικές εταιρίες, γ) απαιτήσεις διατροφής που πηγάζουν από το νόμο ή από διάταξη τελευταίας βούλησης, καθώς και απαιτήσεις για συνεισφορά των συζύγων στις ανάγκες της οικογένειας, δ) απαιτήσεις μισθών, συντάξεων ή ασφαλιστικών παροχών, εκτός αν πρόκειται να ικανοποιηθεί απαίτηση για διατροφή που στηρίζεται στο νόμο ή σε διάταξη τελευταίας βούλησης ή για συνεισφορά στις ανάγκες της οικογένειας, οπότε επιτρέπεται να γίνει κατάσχεση έως το μισό, αφού ληφθούν υπόψη τα ποσά που εισπράττει ο υπόχρεος, το μέγεθος των υποχρεώσεων που του δημιουργεί ο γάμος του για αντιμετώπιση των οικογενειακών αναγκών και ο αριθμός των δικαιούχων, ε) κάθε είδους κοινοτικές ενισχύσεις ή επιδοτήσεις στα χέρια του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ως τρίτου, μέχρι την κατάθεση τους στον τραπεζικό λογαριασμό των δικαιούχων ή την με άλλο τρόπο καταβολή τους σε αυτούς. Η εξαίρεση της περίπτωσης δ` της παραγράφου 2 ισχύει και όταν η καταβολή  του ποσού γίνεται με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του οφειλέτη σε  πιστωτικό ίδρυμα. Η εξαίρεση ισχύει μόνο στην έκταση που ο λογαριασμός  παρουσιάζει υπόλοιπο που δεν υπερβαίνει, κατά το χρονικό διάστημα από την  επιβολή της κατάσχεσης έως την επόμενη ημέρα της καταβολής, το ποσό της  εξαιρούμενης από την κατάσχεση απαίτησης.

Περαιτέρω, ο οφειλέτης έχει την δυνατότητα να προσφύγει κατά της διαδικασίας εκτέλεσης με δύο ένδικα βοηθήματα:

α) Την ανακοπή του άρθρου 933 του ΚΠολΔ, το οποίο ορίζει ότι: Αντιρρήσεις εκείνου κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση και κάθε δανειστή του που έχει έννομο συμφέρον και αφορούν την εγκυρότητα του εκτελεστού τίτλου, τη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης ή την απαίτηση ασκούνται μόνο με ανακοπή, που εισάγεται στο ειρηνοδικείο, αν ο εκτελεστός τίτλος έχει εκδοθεί από το δικαστήριο αυτό, και στο μονομελές πρωτοδικείο σε κάθε άλλη περίπτωση. Αν ασκηθούν περισσότερες ανακοπές με χωριστά δικόγραφα, με επιμέλεια της γραμματείας προσδιορίζονται και εκδικάζονται όλες υποχρεωτικά στην ίδια δικάσιμο. Πρόσθετοι λόγοι ανακοπής μπορούν να προταθούν μόνο με ιδιαίτερο δικόγραφο που κατατίθεται στη γραμματεία του δικαστηρίου προς το οποίο απευθύνεται η ανακοπή, κάτω από το οποίο συντάσσεται έκθεση, και κοινοποιείται στον αντίδικο οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συζήτηση. Η συζήτηση της ανακοπής προσδιορίζεται υποχρεωτικά μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την κατάθεσή της και η κλήτευση του καθ’ ου η ανακοπή γίνεται είκοσι (20) ημέρες πριν από τη συζήτηση. Αρμόδιο κατά τόπο είναι το δικαστήριο της περιφέρειας του τόπου της εκτέλεσης, εφόσον μετά την επίδοση της επιταγής ακολούθησαν και άλλες πράξεις της εκτελεστικής διαδικασίας, αλλιώς αρμόδιο είναι το δικαστήριο του άρθρου 584.  Αν ο εκτελεστός τίτλος είναι δικαστική απόφαση ή διαταγή πληρωμής, οι αντιρρήσεις είναι απαράδεκτες στην έκταση που ισχύει το δεδικασμένο σύμφωνα, με τα άρθρα 330 και 633 παράγραφος 2 εδάφιο γ΄, αντίστοιχα. Οι ισχυρισμοί που αφορούν την απόσβεση της απαίτησης πρέπει να αποδεικνύονται μόνο με έγγραφα ή με δικαστική ομολογία. Η απόφαση επί της ανακοπής εκδίδεται υποχρεωτικά μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών από τη συζήτησή της.

β) κατά το άρθρο 1000 του ΚΠολΔ, παρέχεται η δυνατότητα στον οφειλέτη, να ζητήσει την αναστολή του πλειστηριασμού εις βάρος του. Ειδικότερα, ύστερα από αίτηση του οφειλέτη, η οποία κατατίθεται, με ποινή απαραδέκτου, δεκαπέντε (15) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα του πλειστηριασμού, το δικαστήριο του άρθρου 933, δικάζοντας κατά τη διαδικασία των άρθρων 686 επ., μπορεί να αναστείλει τη διαδικασία του πλειστηριασμού έως έξι (6) μήνες από την αρχική ημέρα του πλειστηριασμού, αν δεν υπάρχει κίνδυνος βλάβης του επισπεύδοντος και εφόσον προσδοκάται βάσιμα ότι ο οφειλέτης θα ικανοποιήσει μέσα στο χρονικό αυτό διάστημα τον επισπεύδοντα ή ότι, αν περάσει το χρονικό αυτό διάστημα, θα επιτευχθεί μεγαλύτερο πλειστηρίασμα. Η απόφαση εκδίδεται υποχρεωτικά έως τις 12:00΄ το μεσημέρι της Δευτέρας που προηγείται του πλειστηριασμού και η αναστολή χορηγείται πάντοτε υπό τον όρο της καταβολής: α) των τυχόν εξόδων επίσπευσης του πλειστηριασμού, τα οποία καθορίζονται κατά προσέγγιση στην απόφαση και β) του ενός τετάρτου τουλάχιστον του οφειλόμενου κεφαλαίου στον επισπεύδοντα. Η απόφαση με την οποία αναστέλλεται ο πλειστηριασμός γνωστοποιείται στον υπάλληλο του πλειστηριασμού αυθημερόν με την έκδοσή της. Η καταβολή γίνεται υποχρεωτικά μέχρι την 10.00 πρωινή της ημέρας διεξαγωγής του πλειστηριασμού και αν αυτή δεν γίνει ο πλειστηριασμός διεξάγεται κανονικά.

 

Αυτή η ιστοσελίδα είναι μέρος του ιστότοπου Η Ευρώπη σου.

Θα μας βοηθούσαν πολύ τα σχόλιά σας σχετικά με τη χρησιμότητα των παρεχόμενων πληροφοριών.

Your-Europe

Τελευταία επικαιροποίηση: 16/12/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.