Εκτέλεση δικαστικής απόφασης

Λεττονία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Ποια η έννοια της εκτέλεσης στις αστικές και εμπορικές υποθέσεις;

Η αναγκαστική εκτέλεση είναι ένα στάδιο της πολιτικής δικονομίας κατά το οποίο οι δικαστικοί επιμελητές εκτελούν τις αποφάσεις των δικαστηρίων, άλλων οργάνων ή κρατικών λειτουργών σε περίπτωση που ο οφειλέτης (καθ’ ου η εκτέλεση) δεν συμμορφώνεται εκουσίως με την εν λόγω απόφαση μέσα στην προθεσμία που ορίζει η νομοθεσία ή το δικαστήριο.

Βλέπε «Νομικά επαγγέλματα: Λετονία» για τα μέτρα εκτέλεσης που μπορούν να εφαρμόζουν οι δικαστικοί επιμελητές.

2 Ποια αρχή ή ποιες αρχές είναι αρμόδιες για την εκτέλεση;

Οι δικαστικοί επιμελητές εκτελούν τις αποφάσεις των δικαστηρίων και άλλων οργάνων, και επίσης διεξάγουν τις άλλες δραστηριότητες που ορίζονται στη νομοθεσία.

3 Ποιες οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορεί να εκδοθεί ένας εκτελεστός τίτλος ή μια απόφαση;

Οι δικαστικές αποφάσεις είναι εκτελεστές αφότου τεθούν σε ισχύ, εκτός αν η νομοθεσία ή το διατακτικό τους ορίζει ότι θα είναι αμέσως εκτελεστές. Οι δικαστικοί επιμελητές μπορούν να ξεκινήσουν τη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης με βάση εκτελεστό τίτλο.

Οι παρακάτω αποφάσεις δικαστηρίων, δικαστών και άλλων οργάνων είναι εκτελεστές σύμφωνα με τη διαδικασία που ισχύει για την εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων:

 • δικαστικές αποφάσεις και αποφάσεις δικαστών σε αστικές και διοικητικές υποθέσεις
 • δικαστικές αποφάσεις και αποφάσεις ή διατάξεις εισαγγελέα σε ποινικές υποθέσεις στον βαθμό που αφορούν χρηματικές αξιώσεις
 • αποφάσεις δικαστών ή δικαστηρίων σε υποθέσεις διοικητικών παραβάσεων στον βαθμό που αφορούν χρηματικές αξιώσεις
 • δικαστικές αποφάσεις για την επικύρωση συμβιβασμών
 • αποφάσεις μόνιμων διαιτητικών δικαστηρίων
 • αποφάσεις αλλοδαπών δικαστηρίων ή αλλοδαπών αρμόδιων αρχών και αλλοδαπών διαιτητικών δικαστηρίων στις περιπτώσεις που ορίζονται στη νομοθεσία
 • δικαστικές αποφάσεις για την επιβολή δικονομικών κυρώσεων – χρηματικών ποινών
 • αποφάσεις της επιτροπής εργατικών διαφορών
 • αποφάσεις των εθνικών ρυθμιστικών αρχών της δημόσιας διοίκησης (στο εξής «η ρυθμιστική αρχή») σε διαφορές ή σε συμβιβασμούς.

Εκτός αν άλλως ορίζει η νομοθεσία, στη διαδικασία εκτέλεσης των δικαστικών αποφάσεων υπόκεινται επίσης:

 • οι αποφάσεις των οργάνων και των κρατικών λειτουργών σε υποθέσεις διοικητικών παραβάσεων και παραβάσεων της νομοθεσίας, όταν ορίζεται από τον νόμο
 • οι διοικητικές πράξεις πληρωμής που εκδίδονται από τις αρχές και τους κρατικούς λειτουργούς που έχουν εξουσιοδοτηθεί από το κράτος
 • οι αποφάσεις προσώπων που ασκούν νομικά επαγγέλματα (συμβολαιογράφοι, δικηγόροι, δικαστικοί επιμελητές) για την επαγγελματική τους αμοιβή, την αμοιβή τους για νομική συνδρομή που έχουν παράσχει και την αποζημίωση των δαπανών που αφορούν τις υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί και τα τέλη χαρτοσήμου
 • οι πράξεις που θεσπίζει το Συμβούλιο, η Επιτροπή ή η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σύμφωνα με το άρθρο 299 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • οι συμβολαιογραφικές πράξεις που καταρτίζονται με τη διαδικασία που προβλέπει το μέρος Δ1 του νόμου περί συμβολαιογράφων.

Εκτελεστοί τίτλοι είναι:

 • οι διαταγές εκτέλεσης που εκδίδονται στη βάση απόφασης δικαστηρίου ή δικαστή σε αστικές ή διοικητικές υποθέσεις ή, σε ποινικές υποθέσεις, στη βάση δικαστικής απόφασης με την οποία εγκρίνεται συμβιβασμός, στη βάση απόφασης του μόνιμου διαιτητικού δικαστηρίου, απόφασης επιτροπής εργατικών διαφορών, απόφασης ρυθμιστικής αρχής σε διαφορά ή συμβιβασμό, απόφασης αλλοδαπού δικαστηρίου ή αλλοδαπού διαιτητικού δικαστηρίου, καθώς και στη βάση πράξης που έχει θεσπίσει το Συμβούλιο, η Επιτροπή ή η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σύμφωνα με το άρθρο 299 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • οι αποφάσεις των οργάνων και των κρατικών λειτουργών σε υποθέσεις διοικητικών παραβάσεων και παραβάσεων της νομοθεσίας
 • οι δικαστικές αποφάσεις ή οι αποφάσεις δικαστών σε υποθέσεις διοικητικών παραβάσεων
 • τα αποσπάσματα των εισαγγελικών αποφάσεων ή διατάξεων σε ποινικές υποθέσεις στον βαθμό που αφορούν χρηματικές αξιώσεις
 • οι διαταγές εκτέλεσης που εκδίδονται στη βάση διοικητικής πράξης (άρθρο 539 παράγραφος 2 σημείο 2 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας)
 • οι αποφάσεις δικαστών για μη αμφισβητούμενη αναγκαστική εκτέλεση υποχρεώσεων, αναγκαστική εκτέλεση βάσει διαδικασιών συντηρητικής κατάσχεσης ή εκποίηση ακίνητης περιουσίας σε πλειστηριασμό με δικαστική διαδικασία
 • οι δικαστικές αποφάσεις επιβολής δικονομικών κυρώσεων – χρηματικών ποινών
 • οι πράξεις συμβολαιογράφων, δικηγόρων ή δικαστικών επιμελητών
 • οι ευρωπαϊκοί εκτελεστοί τίτλοι που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπό δικαστήριο ή αλλοδαπή αρμόδια αρχή σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 805/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
 • τα πιστοποιητικά που εκδίδονται από αλλοδαπό δικαστήριο ή αλλοδαπή αρμόδια αρχή σύμφωνα με το άρθρο 41 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 του Συμβουλίου
 • τα πιστοποιητικά που εκδίδονται από αλλοδαπό δικαστήριο ή αλλοδαπή αρμόδια αρχή σύμφωνα με το άρθρο 42 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 του Συμβουλίου
 • τα πιστοποιητικά που εκδίδονται από δικαστήριο, περιλαμβανομένων των αλλοδαπών δικαστηρίων, σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 2 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 861/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
 • οι διαταγές πληρωμής που εκδίδονται από δικαστήριο, περιλαμβανομένων των αλλοδαπών δικαστηρίων, σύμφωνα με το άρθρο 18 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1896/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
 • οι δικαστικές αποφάσεις που επιτρέπουν στον ενέγγυο πιστωτή να εκποιήσει τη βαρυνόμενη περιουσία του οφειλέτη στις διαδικασίες νομικής προστασίας (άρθρο 37 παράγραφος 2 του νόμου περί αφερεγγυότητας)
 • τα αποσπάσματα των αποφάσεων που εκδίδονται από αλλοδαπό δικαστήριο ή αλλοδαπή αρμόδια αρχή σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 4/2009 του Συμβουλίου
 • τα αποσπάσματα των δημόσιων εγγράφων που εκδίδονται από αλλοδαπή αρμόδια αρχή σύμφωνα με το άρθρο 48 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 4/2009 του Συμβουλίου
 • οι ενιαίοι τίτλοι που επιτρέπουν την εκτέλεση στο κράτος μέλος που λαμβάνει την αίτηση οι οποίοι εκδίδονται σύμφωνα με το πρότυπο που ορίζεται στο παράρτημα II του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1189/2011 της Επιτροπής, της 18ης Νοεμβρίου 2011
 • οι συμβολαιογραφικές πράξεις εκτέλεσης που καταρτίζονται με τη διαδικασία που προβλέπει το μέρος Δ1 του νόμου περί συμβολαιογράφων
 • τα πιστοποιητικά που εκδίδονται από αλλοδαπό δικαστήριο ή αρμόδια αρχή σύμφωνα με το άρθρο 53 ή το άρθρο 60 του κανονισμού (EΕ) αριθ. 1215/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2012, για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις
 • τα αποσπάσματα των αποφάσεων των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου για την επιβολή διοικητικού προστίμου σε σχέση με παράβαση σε υπόθεση απόσπασης εργαζομένων που λαμβάνονται μέσω του συστήματος πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά (IMI)
 • μέρος A ευρωπαϊκής διαταγής δέσμευσης λογαριασμού που έχει εκδοθεί από δικαστήριο, περιλαμβανομένων των αλλοδαπών δικαστηρίων, σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 655/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

3.1 διαδικασία

Οι δικαστικές και εξωδικαστικές αποφάσεις είναι εκτελεστές αφότου τεθούν σε ισχύ, εκτός αν η νομοθεσία ή το διατακτικό τους ορίζει ότι είναι άμεσα εκτελεστές. Αν οριστεί προθεσμία εκούσιας εκτέλεσης δικαστικής απόφασης και η απόφαση δεν εκτελεστεί, το δικαστήριο εκδίδει διαταγή εκτέλεσης μετά την παρέλευση της προθεσμίας εκούσιας εκτέλεσης. Οι δικαστικοί επιμελητές μπορούν να ξεκινήσουν διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης με βάση έναν εκτελεστό τίτλο.

Η διαταγή εκτέλεσης εκδίδεται από το δικαστήριο που έχει επιληφθεί της υπόθεσης κατόπιν αιτήματος του επισπεύδοντος. Για κάθε απόφαση εκδίδεται μία μόνο διαταγή εκτέλεσης. Αν η απόφαση πρέπει να εκτελεστεί σε περισσότερους τόπους, αν η απόφαση είναι αμέσως εκτελεστή όσον αφορά κάποιο τμήμα της ή αν η απόφαση έχει εκδοθεί υπέρ περισσότερων αιτούντων ή κατά περισσότερων καθ’ ων, το δικαστήριο, κατόπιν αιτήματος του επισπεύδοντος, εκδίδει περισσότερες διαταγές εκτέλεσης. Σε περίπτωση έκδοσης περισσότερων διαταγών εκτέλεσης, σε καθεμία από τις εν λόγω διαταγές πρέπει να ορίζεται ο ακριβής τόπος της εκτέλεσης ή το τμήμα της απόφασης που πρέπει να εκτελεστεί σύμφωνα με την εκάστοτε διαταγή εκτέλεσης σε περίπτωση υποχρεώσεων εις ολόκληρον, πρέπει να μνημονεύεται ο καθ’ ου κατά του οποίου πρέπει να στραφεί η εκτέλεση βάσει της οικείας διαταγής εκτέλεσης.

Για την κίνηση της διαδικασίας εκτέλεσης απόφασης, η διαταγή εκτέλεσης που χορηγείται στον επισπεύδοντα ή τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του πρέπει να υποβληθεί σε δικαστικό επιμελητή μαζί με μια αίτηση.

3.2 Οι κύριες προϋποθέσεις

Ο νόμος περί δικαστικών επιμελητών και ο κανονισμός του Υπουργικού Συμβουλίου αριθ. 202, της 14ης Μαρτίου 2006, με τίτλο «Κανονισμός σχετικά με την τήρηση αρχείων από τους δικαστικούς επιμελητές», διέπουν τα γενικά ζητήματα που αφορούν τη δραστηριότητα και την τήρηση αρχείων από τους δικαστικούς επιμελητές.

4 Αντικείμενο και φύση των μέτρων εκτέλεσης

Η εφαρμογή των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης που ορίζονται στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας στο πλαίσιο της διαδικασίας εκτέλεσης των αποφάσεων των δικαστηρίων και άλλων οργάνων αποσκοπεί στον περιορισμό των δικαιωμάτων του οφειλέτη προκειμένου να επανέλθει η ισορροπία μεταξύ των δικαιωμάτων του προσώπου του οποίου διακυβεύονται τα πολιτικά δικαιώματα ή τα έννομα συμφέροντα και της υποχρέωσης του οφειλέτη να συμμορφωθεί με την απόφαση του δικαστηρίου (ή του άλλου αρμόδιου οργάνου).

4.1 Ποια περιουσιακά στοιχεία μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο εκτέλεσης;

Οι δικαστικοί επιμελητές μπορούν να επιχειρούν πράξεις εκτέλεσης κατά των κινητών περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη, περιλαμβανομένων αυτών που βρίσκονται στα χέρια τρίτων και των άυλων περιουσιακών στοιχείων του, κατά των χρηματικών απαιτήσεων που διατηρεί ο οφειλέτης έναντι τρίτων (μισθοί και αντίστοιχες αμοιβές, άλλα εισοδήματα του οφειλέτη, καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα) και κατά των ακίνητων περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη.

Ορισμένα περιουσιακά στοιχεία που ορίζονται στον νόμο και πράγματα που ανήκουν πλήρως ή εν μέρει στον οφειλέτη εξαιρούνται από την εκτέλεση βάσει διαταγής εκτέλεσης (για παράδειγμα, είδη οικοσκευής και οικιακού εξοπλισμού, είδη ένδυσης, τρόφιμα, βιβλία, όργανα και εργαλεία που είναι απαραίτητα στον οφειλέτη για την καθημερινή του εργασία και τον βιοπορισμό του κ.λπ.).

Τα παρακάτω πράγματα που ανήκουν πλήρως ή εν μέρει στον οφειλέτη εξαιρούνται από πράξεις εκτέλεσης βάσει διαταγής εκτέλεσης:

 • η οικοσκευή και ο οικιακός εξοπλισμός, τα είδη ένδυσης που είναι αναγκαία για τον οφειλέτη, τα μέλη της οικογένειάς του και τα εξαρτώμενα από τον οφειλέτη πρόσωπα:
  • τα ενδύματα, υποδήματα και εσώρουχα που είναι αναγκαία για καθημερινή χρήση
  • τα κλινοσκεπάσματα, ρούχα ύπνου και οι πετσέτες
  • τα μαγειρικά και επιτραπέζια σκεύη που είναι αναγκαία για καθημερινή χρήση
  • έπιπλα – ένα κρεβάτι και μία καρέκλα ανά πρόσωπο, καθώς και ένα τραπέζι και μία ντουλάπα ανά οικογένεια
  • όλα τα είδη παιδικής φροντίδας
 • τα τρόφιμα που βρίσκονται στην κατοικία του οφειλέτη, στο μέτρο που είναι αναγκαία για τη διατροφή του ίδιου και των μελών της οικογένειάς του για διάστημα τριών μηνών
 • το ποσό που αντιστοιχεί στον ελάχιστο μηνιαίο μισθό για τον οφειλέτη, κάθε μέλος της οικογένειάς του και κάθε εξαρτώμενο από τον οφειλέτη πρόσωπο, όμως, σε υποθέσεις που αφορούν την είσπραξη υποχρεώσεων διατροφής ανήλικων τέκνων ή απαιτήσεων υπέρ του Ταμείου Εγγύησης Διατροφών, το ποσό που αντιστοιχεί στο 50% του ελάχιστου μηνιαίου μισθού για τον οφειλέτη, κάθε μέλος της οικογένειάς του και κάθε εξαρτώμενο από τον οφειλέτη πρόσωπο
 • μία αγελάδα ή μία κατσίκα και ένας χοίρος ανά οικογένεια, και η ποσότητα της ζωοτροφής που απαιτείται έως την περίοδο της συγκομιδής νέας ζωοτροφής ή της μεταφοράς των ζώων για βοσκή
 • τα καύσιμα που απαιτούνται για την προετοιμασία του φαγητού για την οικογένεια και τη θέρμανση των κατοικήσιμων χώρων κατά την περίοδο λειτουργίας της θέρμανσης
 • τα βιβλία, τα όργανα και τα εργαλεία που είναι απαραίτητα στον οφειλέτη για την καθημερινή του εργασία και τον βιοπορισμό του
 • τα γεωργικά εφόδια, δηλαδή τα γεωργικά εργαλεία και μηχανήματα, τα ζώα και οι σπόροι που απαιτούνται για το αγρόκτημα, μαζί με την ποσότητα της ζωοτροφής που απαιτείται για τη συντήρηση των ζώων του οικείου αγροκτήματος μέχρι τη νέα συγκομιδή. Με οδηγία του Υπουργού Γεωργίας καθορίζονται τα γεωργικά εργαλεία, ο αριθμός των ζώων και η ποσότητα της ζωοτροφής που θεωρούνται αναγκαία
 • τα κινητά πράγματα που ο Αστικός Κώδικας χαρακτηρίζει προσαρτήματα ακίνητης περιουσίας, ξεχωριστά από την εν λόγω ακίνητη περιουσία
 • οι τόποι λατρείας και τα πράγματα που χρησιμοποιούνται στο τελετουργικό.

Παρομοίως, πράξεις εκτέλεσης δεν μπορούν να διενεργηθούν επί:

 • αποζημίωσης απόλυσης, επιδόματος κηδείας, εφάπαξ επιδόματος στον επιζώντα σύζυγο, κρατικών κοινωνικών παροχών, κρατικού επιδόματος σε παιδί με κοιλιοκάκη, σύνταξης και επιδόματος επιζώντος
 • αποζημίωσης λόγω φθοράς των εργαλείων που ανήκουν σε εργαζόμενο ή άλλης αποζημίωσης σύμφωνα με τους νόμους και τους κανονισμούς που διέπουν τις νόμιμες εργατικές σχέσεις
 • ποσών καταβλητέων σε εργαζόμενο σε συνάρτηση με επίσημα ταξίδια, μεταφορές, και ανάθεση έργου σε άλλο τόπο εργασίας
 • παροχών κοινωνικής πρόνοιας
 • διατροφής τέκνου στο ελάχιστο ποσό διατροφής τέκνου που ορίζει το Υπουργικό Συμβούλιο η οποία, βάσει δικαστικής απόφασης ή απόφασης του Ταμείου Εγγύησης Διατροφών, πρέπει να καταβάλλεται από έναν από τους γονείς, καθώς και επί διατροφής τέκνου καταβλητέας από το Ταμείο Εγγύησης Διατροφών.

4.2 Ποια τα αποτελέσματα των μέτρων εκτέλεσης;

Αν επιβληθούν μέτρα εκτέλεσης σε κινητά, ακίνητα ή εισοδήματα του οφειλέτη, αυτός παύει να έχει δικαίωμα να τα διαθέτει ελεύθερα.

Αν δεν υπάρξει συμμόρφωση προς τους όρους ή τις εντολές του δικαστικού επιμελητή, ο δικαστικός επιμελητής καταρτίζει σχετική πράξη και την υποβάλλει στο δικαστήριο για να εκδώσει απόφαση περί ευθύνης. Το δικαστήριο μπορεί να επιβάλει χρηματική ποινή στους υπαίτιους διαδίκους – έως 360 ευρώ σε φυσικά πρόσωπα και έως 750 ευρώ σε κρατικούς λειτουργούς. Η δικαστική απόφαση μπορεί να προσβληθεί με παρεμπίπτουσα προσφυγή (blakus sūdzība).

Σε ορισμένες κατηγορίες υποθέσεων μπορούν να επιβληθούν ειδικές κυρώσεις για τη μη συμμόρφωση με τους όρους του δικαστικού επιμελητή.

Αν ο δικαστικός επιμελητής συναντήσει αντίσταση κατά τη διενέργεια της πράξης εκτέλεσης, μπορεί να ζητήσει τη συνδρομή της αστυνομίας.

Αν ο οφειλέτης δεν εμφανιστεί ενώπιον του δικαστικού επιμελητή ενώ έχει κλητευθεί να το πράξει ή αρνηθεί να παράσχει τις εξηγήσεις ή τις από τον νόμο απαιτούμενες πληροφορίες, ο δικαστικός επιμελητής έχει δικαίωμα να θέσει το ζήτημα ενώπιον του δικαστηρίου προκειμένου να εκδοθεί απόφαση για την ευθύνη του εν λόγω προσώπου. Το δικαστήριο μπορεί να εκδώσει απόφαση που θα διατάζει τον οφειλέτη να εμφανιστεί και να επιβάλει χρηματική ποινή: έως 80 ευρώ σε φυσικά πρόσωπα και έως 360 ευρώ σε κρατικούς λειτουργούς. Η δικαστική απόφαση μπορεί να προσβληθεί με παρεμπίπτουσα προσφυγή (blakus sūdzība).

Αν διαπιστωθεί ότι ο οφειλέτης έχει σκόπιμα παράσχει ψευδείς πληροφορίες, ο δικαστικός επιμελητής πρέπει να αποστείλει κοινοποίηση στον εισαγγελέα.

4.3 Ποια η ισχύς αυτών των μέτρων;

Εκτελεστός τίτλος μπορεί να υποβληθεί για την έναρξη διαδικασίας εκτέλεσης εντός 10 ετών από την έναρξη ισχύος της απόφασης του δικαστή ή του δικαστηρίου, με την εξαίρεση των περιπτώσεων που η νομοθεσία καθορίζει άλλες προθεσμίες. Αν δικαστική απόφαση διατάζει περιοδικές πληρωμές, ο εκτελεστός τίτλος παραμένει σε ισχύ για όλη την περίοδο κατά τη διάρκεια της οποίας οφείλονται οι πληρωμές και η 10ετής προθεσμία ξεκινά από την ημερομηνία λήξης κάθε πληρωμής.

5 Υπάρχει δυνατότητα προσφυγής κατά της απόφασης που διατάσσει ένα τέτοιο μέτρο;

Η διαδικασία εκτέλεσης κινείται βάσει έγκυρης διαταγής εκτέλεσης που έχει εκδοθεί από δικαστήριο ή άλλο όργανο. Το πρόσωπο που βαρύνεται με υποχρέωση βάσει απόφασης δικαστηρίου ή άλλου οργάνου μπορεί να προσφύγει κατά της απόφασης (να την προσβάλει) στο πλαίσιο της γενικής διαδικασίας που ορίζεται στη νομοθεσία που διέπει την προσβολή των αποφάσεων που έχουν εκδοθεί από δικαστήρια ή άλλα όργανα.

Κατόπιν αίτησης διαδίκου και λαμβανομένης υπόψη της περιουσιακής κατάστασης ή άλλων περιστάσεων των διαδίκων, το δικαστήριο που εκδίκασε την εκάστοτε υπόθεση μπορεί να εκδώσει απόφαση αναβολής της εκτέλεσης της απόφασης, να επιβάλει τμηματική εκτέλεση ή να τροποποιήσει τον τύπο ή τη διαδικασία εκτέλεσης της απόφασης. Κατά της απόφασης με την οποία αναβάλλεται η εκτέλεση της απόφασης, επιβάλλεται τμηματική εκτέλεση της απόφασης ή τροποποιείται ο τύπος ή η διαδικασία εκτέλεσης μπορεί να ασκηθεί παρεμπίπτουσα προσφυγή (blakus sūdzība) ενώπιον ανώτερου δικαστηρίου εντός προθεσμίας 10 ημερών. Όταν συντρέχουν περιστάσεις που καθιστούν δυσχερή ή αδύνατη την εκτέλεση μιας δικαστικής απόφασης, ο δικαστικός επιμελητής επίσης έχει το δικαίωμα να καταθέσει στο δικαστήριο που εξέδωσε την απόφαση πρόταση για την αναβολή της εκτέλεσης της απόφασης, την επιβολή τμηματικής εκτέλεσης ή την τροποποίηση του τύπου ή της διαδικασίας εκτέλεσης.

Ο δικαστικός επιμελητής αναβάλλει την εκτέλεση βάσει αίτησης του επισπεύδοντος ή απόφασης δικαστηρίου ή δικαστή για αναβολή των πράξεων εκτέλεσης ή για αναστολή της εκποίησης περιουσιακών στοιχείων, ή βάσει δικαστικής απόφασης για την αναβολή της εκτέλεσης ή την επιβολή τμηματικής εκτέλεσης.

6 Υπάρχουν περιορισμοί στην εκτέλεση, ιδίως όσον αφορά την προστασία του οφειλέτη ή τις προθεσμίες;

Πιστωτής ή οφειλέτης μπορεί να προσφύγει κατά των πράξεων του δικαστικού επιμελητή κατά την εκτέλεση απόφασης ή κατά της άρνησης του δικαστικού επιμελητή να προβεί σε τέτοιες πράξεις, με την εξαίρεση της περίπτωσης άκυρου πλειστηριασμού, με την κατάθεση αιτιολογημένης προσφυγής στο τοπικό δικαστήριο της περιφέρειας/πόλης [rajona (pilsētas) tiesa] του επίσημου διορισμού του δικαστικού επιμελητή, εντός προθεσμίας 10 ημερών από την ημέρα διενέργειας των προσβαλλόμενων πράξεων ή την ημέρα κατά την οποία οι προσβαλλόμενες πράξεις περιήλθαν σε γνώση του προσφεύγοντος, αν δεν του είχε κοινοποιηθεί ο τόπος και ο χρόνος των προς διενέργεια πράξεων.

Η προσφυγή πρέπει να εξεταστεί σε συζήτηση στο ακροατήριο μέσα σε 15 ημέρες. Η δικάσιμος πρέπει να γνωστοποιηθεί στον οφειλέτη και τον πιστωτή, καθώς και στον δικαστικό επιμελητή. Η μη εμφάνιση των εν λόγω προσώπων δεν εμποδίζει την εξέταση της υπόθεσης.

Κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος του προσφεύγοντος, ο δικαστής μπορεί να αποφασίσει την αναστολή των πράξεων εκτέλεσης, να απαγορεύσει στον δικαστικό επιμελητή να καταβάλει χρηματικά ποσά ή περιουσιακά στοιχεία στον πιστωτή ή τον οφειλέτη, ή να αναστείλει την εκποίηση περιουσιακών στοιχείων. Η απόφαση είναι εκτελεστή αμέσως μετά την έκδοσή της.

Η δικαστική απόφαση μπορεί να προσβληθεί με παρεμπίπτουσα προσφυγή (blakus sūdzība).

Σύνδεσμοι

https://www.tm.gov.lv – δικτυακός τόπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης

http://www.lzti.lv/ – συμβούλιο δικαστικών επιμελητών της Λετονίας

https://tiesas.lv – δικτυακή πύλη των δικαστηρίων της Λετονίας

 

Αυτή η ιστοσελίδα είναι μέρος του ιστότοπου Η Ευρώπη σου.

Θα μας βοηθούσαν πολύ τα σχόλιά σας σχετικά με τη χρησιμότητα των παρεχόμενων πληροφοριών.

Your-Europe

Τελευταία επικαιροποίηση: 27/05/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.